Jump to content
Disput.Az Forum

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Zaqatalali

"Azəri" yoxsa Azərbaycan Türkü?

Recommended Posts

Men basha dushmurem azeri ,azeri turku niye bele mubahiseye sebeb olur?Ne var bir hansisa fars hansi kitabinda" azeri" terminini oz aglina gore "rasshifrOvka"edib)))Hec onun eserini ozunden bashga oxuyanda yoxdur,eksine biz reklam edirik o farsi))Azeri -Azeri Turku eyni mena verir.Yani var kazax turku,uygur turku ve s,biz ise AZERIYIK,AZERI TURKU.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288473231' post='7610132']
Сизин яслиниз ола билсин ки тюрк тайфалардандыр, буну йягин мяндян яхши билярсиниз, амма бугюнки азербайджанлыларын яксяриййятинин ясли гейри-тюрк тайфалардан ибарятдир. Буну мян демядим, элм деди, мянджя элмя гаршы чихмаг мянасыз ишдир..
[/quote]

Birincisi hansı elm dedi?

İkincisi də əgər Azərbaycanın əksəriyyəti qeyri-türk tayfalarından ibarətdirsə yaxşı olar ki, onların adlarını və faizlərini də yazın biz də öyrənək.

Üçüncüsü biz dəqiq Azərbaycandan danışırıq?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='vuqar7' timestamp='1288476900' post='7610275']
Birincisi hansı elm dedi?

İkincisi də əgər Azərbaycanın əksəriyyəti qeyri-türk tayfalarından ibarətdirsə yaxşı olar ki, onların adlarını və faizlərini də yazın biz də öyrənək.

Üçüncüsü biz dəqiq Azərbaycandan danışırıq?
[/quote]
Тарих элми деди.

Азербайджанын яразисиндя кюрд, парс, яряб, гафгаз вя с. тайфалары гядим заманлардан яшайырды. Билмирям азери дилиндя обйектив тарих ядябиййаты вар мы, амма башга диллярдя бу м1взу юзря чохлу китаблар язылмышдыр.

Конкрет Ш. Азербайджандан данышырам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288479662' post='7610327']
Тарих элми деди.

Азербайджанын яразисиндя кюрд, парс, яряб, гафгаз вя с. тайфалары гядим заманлардан яшайырды. Билмирям азери дилиндя обйектив тарих ядябиййаты вар мы, амма башга диллярдя бу м1взу юзря чохлу китаблар язылмышдыр.

Конкрет Ш. Азербайджандан данышырам.
[/quote]

Bəli Azərbaycanda sizin saydığınız etnik qruplardan daha çox etnik qruplar yaşayır. Əlavə olaraq, ləzgi,talış, avar, tat, tatar və s. Əvvəlcə dediyim kimi, mən bunları ayrı-seçkilik kimi yox zənginlik kimi görürəm. Amma Azərbaycan əhalisinin 90 %-ni türklər təmsil edir. Bu reallıqdır, qəbul etsəniz də, etməsəniz də.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bakinskiy Azərbaycan xalqının 95% Türk soyludur, özünüzdən cəfəngiyatlar uydurmayın.

Siz Türk deyilsinizsə bunun bizə dəxli yoxdu. Hamı nə olduğunu bilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='мусаватист' timestamp='1288472741' post='7610108']
Editor xəbərdarlıq edib ki, bu bölümdə yalnız azərbaycanca və latın qrafikası ilə yazılmalıdır.
[/quote]

Xəbərdarlıq edibsə nəzarətdə eləsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Zaqatalali' timestamp='1288383354' post='7604757']
Sizin bu mövzü haqqında fikirlərinizi bilmək istərdim.

Şəxsən "Azəri" sözünə qarsiyam
mende seninle raziyam,biz hamimiz turk dilli xalqlar olduguna gore "Azəri Türkü" deyilsə daha məqsəqə uyğundur
[left][/left][center][/center][indent][/indent][left][/left]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288479662' post='7610327']
Тарих элми деди.

Азербайджанын яразисиндя кюрд, парс, яряб, гафгаз вя с. тайфалары гядим заманлардан яшайырды. Билмирям азери дилиндя обйектив тарих ядябиййаты вар мы, амма башга диллярдя бу м1взу юзря чохлу китаблар язылмышдыр.

Конкрет Ш. Азербайджандан данышырам.
[/quote]

Tarix elmi riyaziyyat kimi dəqiq elm deyildir . Mənim babamın vəsiqəsində Türk yazılmışdı və eyni ilə mən də Türk olmalıyam. Azərbaycanda yaşadığım üçün Azərbaycan Türküyəm. Yəni heç bir qarışığım da yoxdur . Azərbaycanda digər millət nümayəndələri yaşayır və onlar ümumi əhalinin ən azı 10 faizini təşkil edirlər, bunun bizim mövzu ilə əlaqəsi olmadığı kimi, mütləq bütün Azərbaycan Türklərinin də qarışı vardır , anlamına gəlməz .

Və Sizə də tezliklə sovet ideologiyasından qurtulmağınızı arzulayıram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='vuqar7' timestamp='1288481385' post='7610350']
Bəli Azərbaycanda sizin saydığınız etnik qruplardan daha çox etnik qruplar yaşayır. Əlavə olaraq, ləzgi,talış, avar, tat, tatar və s. Əvvəlcə dediyim kimi, mən bunları ayrı-seçkilik kimi yox zənginlik kimi görürəm. Amma Azərbaycan əhalisinin 90 %-ni türklər təmsil edir. Bu reallıqdır, qəbul etsəniz də, etməsəniz də.
[/quote]
Мян бу гюн Азербайджанда йашайан этник групплардан данышмырам, мян, тюрк дедийиниз, азербайджан миллийятиндян данышырам. Бу миллийятин ясли чохсу тюркляр тямсил едя билмяз. Билмирям хансы реаллыгдан данышырсыныз, реаллыг элмин яздыхы сёздюр, пантюркистлярин нахыллары йох.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='vuqar melikov' timestamp='1288508277' post='7610803']
Tarix elmi riyaziyyat kimi dəqiq elm deyildir . Mənim babamın vəsiqəsində Türk yazılmışdı və eyni ilə mən də Türk olmalıyam. Azərbaycanda yaşadığım üçün Azərbaycan Türküyəm. Yəni heç bir qarışığım da yoxdur . Azərbaycanda digər millət nümayəndələri yaşayır və onlar ümumi əhalinin ən azı 10 faizini təşkil edirlər, bunun bizim mövzu ilə əlaqəsi olmadığı kimi, mütləq bütün Azərbaycan Türklərinin də qarışı vardır , anlamına gəlməz .

Və Sizə də tezliklə sovet ideologiyasından qurtulmağınızı arzulayıram.
[/quote]
51 №-ли посту охуйун.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288526742' post='7612114']
51 №-ли посту охуйун.
[/quote]


Oxudum , mənim bababın babası Türk olub. ama onun babası Türk deyilsə belə artıq mənim ona qohumluğum çatmır . Yenə də bu mənim özümə Türk deməyimə mane ola bilməz .

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288526632' post='7612106']
Мян бу гюн Азербайджанда йашайан этник групплардан данышмырам, мян, тюрк дедийиниз, азербайджан миллийятиндян данышырам. Бу миллийятин ясли чохсу тюркляр тямсил едя билмяз. Билмирям хансы реаллыгдан данышырсыныз, реаллыг элмин яздыхы сёздюр, пантюркистлярин нахыллары йох.
[/quote]

mənə elə gəlir ki siz tatlarla farsları qarişdırırsınız. Bu birici məsələ. İkincisi odur ki o vaxtlar Bakiya çox saylı cür bə cür işləməyə millətlər gəliblər. Amma Şimali Azərbaycanda əsas millət türkdilli azərbaycanlılar olub:

...Siz Brokqauzun Ensiklopediyasını tapın üç Şimali Azərbaycan Quberniyalarının yəni, İravan. Yelizavetpol (Gəncə), və Bakı ...əhalisinin sayı statistik verilb. Axı bu hamısı məlumdur. Və o məlumatlar inandırıcıdır. Şimali türk dilli azərbaycanləlar orada təxminən 800 min-- 1 mln 200 min arasında məlumatlar verilib. Misal üçün fars dilli talişlar orada ən çox saylı azlıq kimi 35 min göstərilib bu məlumatlar 1890 illərə təsadüf edilir...Və hesab eləsəniz təbii artımı bu günkü statistik göstəricilər tam əksini tapacaq. Yəni bu gün türkdilli azərbaycanlılar 6-7 milyon civarında , talışlar isə təxminən 200 min nəfər civarında.... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
azərbaycan türkündən başqa nə olur olsun

ideal variant : azərbaycanlı

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='HERBERT' timestamp='1288532076' post='7612406']
mənə elə gəlir ki siz tatlarla farsları qarişdırırsınız. Bu birici məsələ. İkincisi odur ki o vaxtlar Bakiya çox saylı cür bə cür işləməyə millətlər gəliblər. Amma Şimali Azərbaycanda əsas millət türkdilli azərbaycanlılar olub:

...Siz Brokqauzun Ensiklopediyasını tapın üç Şimali Azərbaycan Quberniyalarının yəni, İravan. Yelizavetpol (Gəncə), və Bakı ...əhalisinin sayı statistik verilb. Axı bu hamısı məlumdur. Və o məlumatlar inandırıcıdır. Şimali türk dilli azərbaycanləlar orada təxminən 800 min-- 1 mln 200 min arasında məlumatlar verilib. Misal üçün fars dilli talişlar orada ən çox saylı azlıq kimi 35 min göstərilib bu məlumatlar 1890 illərə təsadüf edilir...Və hesab eləsəniz təbii artımı bu günkü statistik göstəricilər tam əksini tapacaq. Yəni bu gün türkdilli azərbaycanlılar 6-7 milyon civarında , talışlar isə təxminən 200 min nəfər civarında.... smoke:
[/quote]
12 ясря гядяр Азербайджанын яхалисинин чохусу фарс дилиндя данышырды. Сонра яваш-яваш тюрк дилиня кечмяйя башлайыб. Бура гялян тюрк тайфалары йерли яхалиси иля гарышмышды, йяни ки Азербайджанын тарихи йалныз 18,19,20-джи ясрлярдян ибарят дейил. Бу дёврдян габах бурада чох шей баш вермишди. Азербайджан миллийяти бу гюня гядяр чох тарихи этаплардан кечиб, вя бязиляр эля билир ягяр бу гюн тюрк дилиндя данышырыгса биз тюрклярдян ямяля гялмишик. Бу сяхв йанашмадыр.

Буну сюбют этмяк ючюн бир мисал гятирим. 19-джи ясрин яввялиндя Абшерон кяндляринин яксяриййяти тат кяндляри иди. Инди демяк олар ки бир дяня тат кянди галмайыб, чюнки бурада тюркляшмя проссеси баш вериб. Йяни фарс дили лазым олмадыхына гёря йерли яхалиси тюрк дилиня кечмишди. Хямин проссес 12 ясрдян башлайараг бютюн Азербайджанда баш вермишди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288534810' post='7612533']
12 ясря гядяр Азербайджанын яхалисинин чохусу фарс дилиндя данышырды. Сонра яваш-яваш тюрк дилиня кечмяйя башлайыб. Бура гялян тюрк тайфалары йерли яхалиси иля гарышмышды, йяни ки Азербайджанын тарихи йалныз 18,19,20-джи ясрлярдян ибарят дейил. Бу дёврдян габах бурада чох шей баш вермишди. Азербайджан миллийяти бу гюня гядяр чох тарихи этаплардан кечиб, вя бязиляр эля билир ягяр бу гюн тюрк дилиндя данышырыгса биз тюрклярдян ямяля гялмишик. Бу сяхв йанашмадыр.

Буну сюбют этмяк ючюн бир мисал гятирим. 19-джи ясрин яввялиндя Абшерон кяндляринин яксяриййяти тат кяндляри иди. Инди демяк олар ки бир дяня тат кянди галмайыб, чюнки бурада тюркляшмя проссеси баш вериб. Йяни фарс дили лазым олмадыхына гёря йерли яхалиси тюрк дилиня кечмишди. Хямин проссес 12 ясрдян башлайараг бютюн Азербайджанда баш вермишди.
[/quote]

farsların sonuncu dövlətləri Sasanilər olub. Onlarıda ərəblər 6 əsrdən başlayaraq işğal edib...sonralar arəbləri Səlcuqlar bu regiondan qovublar. bu hardasa 10 -11 əsrlərə təsadüf edir. Və buradakı xalqların yazılı dili həm fars həm də arəb dili olub. Ancaq şifahi dil yenidən formalaşib və buradakı xalqlar türklərlə qarışıb dilinin təsiri altına düşüblər və yenı türkdilli etnos yaranib[b] azəri türkləri.
[/b]


[quote]Буну сюбют этмяк ючюн бир мисал гятирим. 19-джи ясрин яввялиндя Абшерон кяндляринин яксяриййяти тат кяндляри иди.[/quote]
Qaldı sizin bu kəlmənizə cavab olaraq birdə Brokqauza müraciət edək:

[quote]Бакинский уезд занимает вост. часть Бакинской губ.; простр. 3457 к. в., или 360202 десятины, жит. [b]100560 [/b](без города 54881). Большую часть у. занимает Апшеронский полуостров, весь состоящий из невысокого известнякового нагорья, а в зап. части уезда проходит последний низкий отрог Кавказских гор — Шабани (356 м). Лишь в СЗ части у. доходит до более высоких склонов горы Шугуза, и здесь находятся единственные леса и более плодородная почва на отлогих склонах и в долинах. На Апшеронском п-ове почва вообще неплодородна, климат сух, лишь на СВ полуострова жители хорошо воспользовались родниковыми водами и имеют превосходные сады и огороды. Из рек есть одна маловодная Сумгаит с солоноватой водой. Сеют без орошения озимые хлеба, пшеницу и ячмень. В у. находятся соленые озера и важнейшие в России нефтяные промыслы. В уезде 64 мечети (некоторые построены в XV стол.), четыре училища, три механических завода и два химических.

Между населением преобладают две народности: — 1) азербайджанские татары, совершенно неправильно называемые персами. Они мусульмане шиитского толка и подражают персианам во многом, но их язык тюрко-татарский. Они составляют массу чернорабочих, но между ними немало купцов и владельцев нефтяных промыслов, и 2) армяне, в руках которых большая часть торговли и многие нефтяные промыслы. Русских не так много, как армян и татар, но более чем в других городах Закавказья, кроме Тифлиса,[/quote]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Görürsünüz cəmi 19 əsrin sonunda Abşeronda 100 000 əhali yasayıb bunun əkcəriyyati azərbaycanlılar olub və buraya pul qazanmağa gələn ermənilər . O birisi millətlər cuzi faiz təşkil edib... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='HERBERT' timestamp='1288538014' post='7612751']
farsların sonuncu dövlətləri Sasanilər olub. Onlarıda ərəblər 6 əsrdən başlayaraq işğal edib...sonralar arəbləri Səlcuqlar bu regiondan qovublar. bu hardasa 10 -11 əsrlərə təsadüf edir. Və buradakı xalqların yazılı dili həm fars həm də arəb dili olub. Ancaq şifahi dil yenidən formalaşib və buradakı xalqlar türklərlə qarışıb dilinin təsiri altına düşüblər və yenı türkdilli etnos yaranib[b] azəri türkləri.
[/b][/quote]
Фарсларын сонунджу дёвляти бизи марагландырмыр. Фарсдилли мюсялманларын сонунджу дёвлят Ширвашахлар дёвляти олуб, о да 16-джи ясря гядяр мюстягил дёвлят кими яшайырды, миллийятин яксяриййяти дя фарс дилиндя данышырды. Ширваншахлар дёвляти бугюнки Азербайджанынын яразисиндян, демяк олар ки, йарысыны тутмушдур. Хямин дёвлятин яхалиси 19-джи ясря гядяр ёз дохма дилиндя данышырды, йяни фарс дилиндя. Хямин дёвлятин яразисиндя йерляшян ясас топонилмярин адлары фарсмяншяли сёзлярдян ибарятдир бу гюня кими. Вя бурада йашайан миллят демяк олар ки тюрклярля гаршмырды. Садяджя тюрк дилиня кечиб бугюнки азербайджанлылара аид олмаха башлайиблар.

Буна гёря дя этносумузун гяшянг "азербайжанлы" вя "азяри" адлары дяйишмяк, йа да эйбяджярляшдирмяк эхтийаджи йохдур.


[quote]Qaldı sizin bu kəlmənizə cavab olaraq birdə Brokqauza müraciət edək:


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Görürsünüz cəmi 19 əsrin sonunda Abşeronda 100 000 əhali yasayıb bunun əkcəriyyati azərbaycanlılar olub və buraya pul qazanmağa gələn ermənilər . O birisi millətlər cuzi faiz təşkil edib... smoke:
[/quote]
Мян 19-джи ясрин яввялиндян йазырдым сизя. 19-джи ясрин сонунда хямин "джюзи фаиз тяшкил едян миллят" тюрк дилиня кечиб, хямин миллийят дя бу гюн озюню азербайджанлы кими таныйыр, вя буну дяйишмяк лазым дейил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Bakinsky siz ozunuz Bakida dogulmamisiniz ama bakili oglan yazmisin.

sonra, bawqa movzularda yazmisinizki bes ananiz lezgidir sizde lezgisiz sonra yazmisizki, atanizda tat'dir.

indi siz oz soyunuza baxib bura girib niye arani qatirsiniz.

realligi qebul edin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
P.S bir sheyide qeyd edimki Azerbaycanda yashayan Tatlari ya Talishlari oz soyumuzdan olan Turkiye Turklerinden ozumuze dogma sayiram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288559015' post='7614381']
P.S bir sheyide qeyd edimki Azerbaycanda yashayan Tatlari ya Talishlari oz soyumuzdan olan Turkiye Turklerinden ozumuze dogma sayiram.
[/quote]

Bu millətlərlə bu ərazidə yaşayan türklər çox assimilyasiyada ediblər axı. Birdə ki, Sovet vaxtı yox idi axı milli ayrımçılıq. Misal üçün mənim babam və onun da atası özlərinə hər zaman türk deyiblər, babamın qardaşı talış qızı ilə evlənib, nənəmin bacısı isə talışa ərə gedib. Yəni belə bir proseslər çox olub. Yəni milli mənsubiyyət bilinsə də milli ayrımçılıq olmayıb ölkədə və buna görə də yəgin ki, indi tolerant sayılırıq. Sonra mənim anam deyir ki, bizim üçün o zaman talış, tat nə bilim başqa bir millət adı çəkiləndə qəribə gəlirdi ki, necə yəni azərbaycanlıdır hamısı, dərk etmək çətin idi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='^^Paradise_Bird^^' timestamp='1288560187' post='7614450']
Bu millətlərlə bu ərazidə yaşayan türklər çox assimilyasiyada ediblər axı. Birdə ki, Sovet vaxtı yox idi axı milli ayrımçılıq. Misal üçün mənim babam və onun da atası özlərinə hər zaman türk deyiblər, babamın qardaşı talış qızı ilə evlənib, nənəmin bacısı isə talışa ərə gedib. Yəni belə bir proseslər çox olub. Yəni milli mənsubiyyət bilinsə də milli ayrımçılıq olmayıb ölkədə və buna görə də yəgin ki, indi tolerant sayılırıq. Sonra mənim anam deyir ki, bizim üçün o zaman talış, tat nə bilim başqa bir millət adı çəkiləndə qəribə gəlirdi ki, necə yəni azərbaycanlıdır hamısı, dərk etmək çətin idi.
[/quote]

Mənim nənəm Bakıda doğulan Dağlıdır (Tat). Mən özümdə Dağlı Məhləsində böyümüşəm və çoxlu dağlı dostlarım var. inan bəzi Türk sayılan Azerbaycanlılardan 1000 dəfə çox Azərbaycanı sevirlər. Talışlar da həmçinin Azərbaycanlı olduğlarıylan fəxr eliyənlərinidə görmüşəm. Türk, Tat, Talış və sairə millətlər hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu torpağın övladıyıq.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288561094' post='7614493']
Mənim nənəm Bakıda doğulan Dağlıdır (Tat). Mən özümdə Dağlı Məhləsində böyümüşəm və çoxlu dağlı dostlarım var. inan bəzi Türk sayılan Azerbaycanlılardan 1000 dəfə çox Azərbaycanı sevirlər. Talışlar da həmçinin Azərbaycanlı olduğlarıylan fəxr eliyənlərinidə görmüşəm. Türk, Tat, Talış və sairə millətlər hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu torpağın övladıyıq.
[/quote]

Sözsüz, mən şəxsən Azərbaycan ərazisində ayrımçılığa çox qarşıyam və şükür Allaha ki, bizdə belə bir məsələyə rast gəlinmir demək olar ki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hamimiz Azərbaycanliyiq, türk, talis, lezgi, tat. Amma men ozum shexsen Azəri Türküyem.... Meseleni millet baximindan qoysaq tebii ki Azərbaycanliyiq, amma etnos baximindan men Türkem

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='expert222' timestamp='1288384357' post='7604837']
Azərbaycanlı!
[/quote]
Tamamilə razıyam. AZƏRBAYCANLI.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='gagulya' timestamp='1288561855' post='7614521']
Hamimiz Azərbaycanliyiq, türk, talis, lezgi, tat. Amma men ozum shexsen Azəri Türküyem.... Meseleni millet baximindan qoysaq tebii ki Azərbaycanliyiq, amma etnos baximindan men Türkem
[/quote]

Tamamilə düzdür. Afərin gagulya!... :buba:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Şəxsən mənim üçün Azəri - millətdir, Azərbaycan - dövlətdir.

türk millətlərindən heç biri deməz ki mən, misal üçün

Qaşqay türküyəm, və yahud kazax türküyəm, bunların sayı çoxluq təşkil etməsi səbəbindən sırf millətin özünü səsləndirir, və təbiyi ki lazım olanda türklüyünü vurğulayir.

kiçik sayda olan türk millətləri misal üçün məshəti türklər, kipr türkləri, sjnqor türkləri, teymurdaş türkləri, qudari türkləri özlərini boyuk etnosa aird etmək üçün əlavə türk sözünü işlədirlər.

məncə doğrusu elə Azəridir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288561094' post='7614493']
Mənim nənəm Bakıda doğulan Dağlıdır (Tat). Mən özümdə Dağlı Məhləsində böyümüşəm və çoxlu dağlı dostlarım var. inan bəzi Türk sayılan Azerbaycanlılardan 1000 dəfə çox Azərbaycanı sevirlər. Talışlar da həmçinin Azərbaycanlı olduğlarıylan fəxr eliyənlərinidə görmüşəm. Türk, Tat, Talış və sairə millətlər hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu torpağın övladıyıq.
[/quote]

tamami ilə doğru fikirdir, hamımızın doğma yurdumuz, Azərbaycan adlanılır.
tat da türkdür, talış da türkdür, azəri də türkdür, buna görə də, deyirik talış, tat, və azəri demək doğru olardı.
Necə ki deyirik Gəncəli, Qaxlı, Qubalı, cooqrafi bölüm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='E Class Lee' timestamp='1288603396' post='7616463']
Şəxsən mənim üçün Azəri - millətdir, Azərbaycan - dövlətdir.

türk millətlərindən heç biri deməz ki mən, misal üçün

Qaşqay türküyəm, və yahud kazax türküyəm, bunların sayı çoxluq təşkil etməsi səbəbindən sırf millətin özünü səsləndirir, və təbiyi ki lazım olanda türklüyünü vurğulayir.

kiçik sayda olan türk millətləri misal üçün məshəti türklər, kipr türkləri, sjnqor türkləri, teymurdaş türkləri, qudari türkləri özlərini boyuk etnosa aird etmək üçün əlavə türk sözünü işlədirlər.

məncə doğrusu elə Azəridir.
[/quote]

Burada Güney azərbaycanlıların adından danışırdılar Gəlin baxaq onlar özlərini necə adlandırırlar:

http://www.oyrenci.com/news.php?id=1633

[quote]GÜNEY AZƏRBAYCAN MİLLİ AZADLIQ CƏBHƏSİNİN 1 MEHR İLƏ BAĞLI B Ə Y A N A T I

Hər il mehr ayının 1-də İranda təhsil ilinin ilk günündə milyonlarla [b]azərbaycanlı[/b] təhsilə ana dilində deyil, fars dilində başlamaq məcburiyyətində qalır. Onların ana dilində təhsil almaq, mətbuat vasitələrindən yararlanmaq, dil və mədəniyyətini inkişaf etdirmək kimi hüquqlardan məhrum edilmələrinin mahiyyətində, fars hegemonluğunun təsiri altında 30 milyon [b]Azərbaycan türkünün[/b] milli kimliyini unutdurmaq və bir millət kimi varolma haqqını inkar siyasəti durur.[/quote]
-----------------------------------------------------------------------
Məncə biz onlarlardan ayrı düşməməliyik elə deyilmi?...
Siz başa düşməlisiniz ki elə bizim bədxahlar bunun üçün çalışırlar... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288559002' post='7614380']
@Bakinsky siz ozunuz Bakida dogulmamisiniz ama bakili oglan yazmisin.

sonra, bawqa movzularda yazmisinizki bes ananiz lezgidir sizde lezgisiz sonra yazmisizki, atanizda tat'dir.

indi siz oz soyunuza baxib bura girib niye arani qatirsiniz.

realligi qebul edin.
[/quote]
Сиз мяним автобиографиямы охумусунуз ки? Харадан билирсиниз мян Ереванда дохулмушам, йа Гаванада? Бош-бош данышмахыныз явязиня постларымы диггятля охуйун. Атам тат дейил, азербайджанлыдыр, мян дейирдим ки кёклярим абшерондандыр. Мян садяджя ёз сойумдан башга азербайджан милилйятинин тарихи дя билирям, вя ёзюня хяр дяфя "тюркям!тюркям!" дейян савадсызлара баша салмаг истяйирям ади тарихи фактлары.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288610967' post='7617323']
Сиз мяним автобиографиямы охумусунуз ки? Харадан билирсиниз мян Ереванда дохулмушам, йа Гаванада? Бош-бош данышмахыныз явязиня постларымы диггятля охуйун. Атам тат дейил, азербайджанлыдыр, мян дейирдим ки кёклярим абшерондандыр. Мян садяджя ёз сойумдан башга азербайджан милилйятинин тарихи дя билирям, вя ёзюня хяр дяфя "тюркям!тюркям!" дейян савадсызлара баша салмаг истяйирям ади тарихи фактлары.
[/quote]

Siz heç nəyi başa sala bilmədiniz və əlinizdə fakt yoxdur . Əgər söylədiklərinizdə mantiq olsa , mən o dəqiqə Türklüyümdən əl çəkib yəni, sizinlə razılaşıb , erməni olacağam . :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сиз тюрклюйюнюздян ял чякмяйин, бунлар онсуз да Азербайджанда милли азлыгларын сийахысындадыр..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bakinskiy bir dəfə dedim yenə deyim, sən Fars san biz nə edək?

Sənin o Fars oğrəşlərin bizim güneyli qardaşlarımızı nə günə qoyduğunu, və niyə Erməniləri bizə qarşı dəstəklədiklərinidə de onda?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azərbaycanda Türklərdən qabağ Farslar yox yerli Qafqaz xalqları dominant olub, cəfəngiyatlar qoşma. Oğuz Türkləri gələndən bəri Oğuz Türkləri dominantdır, və indiki muasir Azərbaycan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288610967' post='7617323']
Сиз мяним автобиографиямы охумусунуз ки? Харадан билирсиниз мян Ереванда дохулмушам, йа Гаванада? Бош-бош данышмахыныз явязиня постларымы диггятля охуйун. Атам тат дейил, азербайджанлыдыр, мян дейирдим ки кёклярим абшерондандыр. Мян садяджя ёз сойумдан башга азербайджан милилйятинин тарихи дя билирям, вя ёзюня хяр дяфя [b]"тюркям!тюркям!" дейян савадсызлара баша салмаг истяйирям ади тарихи фактлары.[/b]
[/quote]
Deyən savadsızlara başa salmaq isləyirəm adi tarixi faktları

--------------------
Bu nə erməni cümləsidi? etimtekuldu
Bakıda əlli il yaşayıb azərbaycan dilin örgənə bilməyən xaxol cümlələri qurmaqdansa özünüzə azərbaycan dili müəllimi tutun.


Türkəm-türkəm deyənlər hər halda öz ana dillərində sizdən qat qat savadlı cümlələr qururlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sizə dostumun yazdığı,kifayət qədər marağınıza səbə ola biləcək bir yazını təqdim edirəm.Mən də bu fikirlərlə tam razıyam.Oxumağınız məsləhətdir.
[url="http://arazbayramov.blogspot.com/2010/10/mn-azri-deyilm.html?spref=fb"]men azeri deyilem[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azerbaycanli umumi bir sozdur, lezgide Azerbaycanlidir, talishda, tatda, turkde, burda yashiyan rusda....
Men turkem,,,, azeri turku,,,
Dogrudur turkler bu bolgeye gelmeden once burda kicik milletler yasayiblar, amma zaman kecdikce turklesibler,,, neceki esli turk olsa bele ruslashmis insanlarimiz var...
Azerbaycanda yasiyib lezgi ve ya turk ola bilirik, amma hersheyden once biz bu torpaqin evladiyiq... Biz Azerbaycanin bir hissesiyik.... lezgisiylede talisitlada turkuylede.... ve bunulada fexr etmeliyik...
Dovletimizi qaldirmali,,, vetenimizi xain dushmenden qorumaliyiq,,, lazim gelse canimizi bele feda etmeliyik,,,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men türk, tat, taliş, kürd, alban əsilliyem. Men lezgilerlə, lahiclılarla,xinalıqlilarla qohumlaşmişam. Mən müxtəlif xalqlarin nümayəndələrinin övladıyam, Mən Azeri millətinə mənsubam. Və mənim düshmənlərim məni 8 yerə bölmək istəyirlər.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sadəcə türkəm demək, mənim subyektiv fikrimcə duz sayılmır.

Mən Azərbaycan türküyəm. Amma azəri sözü də, məni qıcıqlandırmır belə də demək olar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hərçəndənd ən gözəl postu Garacali yazıb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Əgər indiyədək ləzgi, talış, tat və v. özünə qürurla "ləzgiyəm", "talışam", "tatam/dağlıyam" və s. deyibsə, nəyə görə söhbət türklərin tarixi adı qayıtmaqdan gedirsə, o saat biz türkləri milli ayrımçılıqda suçlayırlar. Bir də deyirlər "bu çox həssas mövzudur", "türklər çox xalqları assimilyasiya edib". Axı mənim ulusumun özünə türk deməsi öz şəxsi işidir, və əgər bu ölkədə doğrudan da tolerantlıq varsa, bu hansı normal insanı qıcıqlandırmalıdır???

Türklərin 1000 il Azərbaycanda hökmran olması haqqda. Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb. Quzey Azərbaycan və indiki İran bir dövlət daxilində olub, və Rusiya işğalına kimi:

a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,

b ) [b]ədəbiyyat əsasən farsca və ərəbcə[/b] olub. Türk padşahları poemaları farsca sifariş edirdi. Görün, öz dilinə saymamazlığın dərəcəsinə bax,

c) [b]saray musiqisi farsca[/b] olub. Muğam XIXcu əsrin ən sonuna kimi yalnız və yalnız farca oxunub. Sonra Cabbar Qaryağdı tariximizdə ilk dəfə muğamı türkcəmizdə oxuyub,

d) [b]müsəlmanların[/b] elm və dini dil isə [b]ərəbcə[/b] olub. Qarabağda yaşayan [b]böyük xristian topluluğu[/b] (bunlar yalnız Rusiya Qafqaza gələndən sonra XIX ci əsrdə islama keçiblər) isə ibadət dili kimi özünə erməni dilini seçib, bəlkə də başqa dildən də işlədilib, amma bir çox sənədlər işğalçılar tərəfindən yandırılıb. Müqayisə üçün, avropalı xristianlar əsrlər boyu latın, yunan dillərində yox, məhz öz ana dillərində ibadət edir.

Deyirlər, Rusiya işğalı dövründə dilimiz də işğal olunub. Amma əslində bu dil lap çoxdan işğal olunub.

[b]İndi belə bir şəraitdə hansı TÜRKLƏŞDİRMƏDƏN, ASSİMİLİYASİYADAN danışmaq olar?[/b] Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində danışırsa, bu yalnız türk tayfalarının ta qədimdən böyük əksəriyyət təşkil etməsinin sayəsindədir.[/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289142832' post='7655078']
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Əgər indiyədək ləzgi, talış, tat və v. özünə qürurla "ləzgiyəm", "talışam", "tatam/dağlıyam" və s. deyibsə, nəyə görə söhbət türklərin tarixi adı qayıtmaqdan gedirsə, o saat biz türkləri milli ayrımçılıqda suçlayırlar. Bir də deyirlər "bu çox həssas mövzudur", "türklər çox xalqları assimilyasiya edib". Axı mənim ulusumun özünə türk deməsi öz şəxsi işidir, və əgər bu ölkədə doğrudan da tolerantlıq varsa, bu hansı normal insanı qıcıqlandırmalıdır???

Türklərin 1000 il Azərbaycanda hökmran olması haqqda. Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb. Quzey Azərbaycan və indiki İran bir dövlət daxilində olub, və Rusiya işğalına kimi:

a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,

b ) [b]ədəbiyyat əsasən farsca və ərəbcə[/b] olub. Türk padşahları poemaları farsca sifariş edirdi. Görün, öz dilinə saymamazlığın dərəcəsinə bax,

c) [b]saray musiqisi farsca[/b] olub. Muğam XIXcu əsrin ən sonuna kimi yalnız və yalnız farca oxunub. Sonra Cabbar Qaryağdı tariximizdə ilk dəfə muğamı türkcəmizdə oxuyub,

d) [b]müsəlmanların[/b] elm və dini dil isə [b]ərəbcə[/b] olub. Qarabağda yaşayan [b]böyük xristian topluluğu[/b] (bunlar yalnız Rusiya Qafqaza gələndən sonra XIX ci əsrdə islama keçiblər) isə ibadət dili kimi özünə erməni dilini seçib, bəlkə də başqa dildən də işlədilib, amma bir çox sənədlər işğalçılar tərəfindən yandırılıb. Müqayisə üçün, avropalı xristianlar əsrlər boyu latın, yunan dillərində yox, məhz öz ana dillərində ibadət edir.

Deyirlər, Rusiya işğalı dövründə dilimiz də işğal olunub. Amma əslində bu dil lap çoxdan işğal olunub.

[b]İndi belə bir şəraitdə hansı TÜRKLƏŞDİRMƏDƏN, ASSİMİLİYASİYADAN danışmaq olar?[/b] Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində danışırsa, bu yalnız türk tayfalarının ta qədimdən böyük əksəriyyət təşkil etməsinin sayəsindədir.[/font][/size]
[/quote]

[b][quote]a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,[/quote]?????????????[/b]

Burda səhviniz var Səfəvilər dövlətinin rəsmi yazışma dili azərbaycan türkçəsi olub. Türk padçahı İsmail Xətai demək olar ki əsərlərinin əksəriyyətini azərbaycan türkçəsində yazıb buda nümünə:

Bir gün balıq kimi aba sararlar,
Mürşiddən, rəhbərdən xəbər sorarlar,
Tüstü yaxıb guşə-guşə araplap,
Mən arıyam, dersən, balın varmıdır?

Dərdli olmayanlar, dərdə yanarmı?
Sadiq dərviş iqrarından dönəpmi?
Hər bir uçan, gül dalına qonarmı?
Mən bülbüləm dersən, gülün varmıdır?

Şah Xətai, sənin dərdin deşilməz,
Dərdi olmayanlar dərdə tuş olmaz,
Mürşidsiz, rəhbərsiz yollar açılmaz,
Mürşid ətəyində əlin varmıdır?
.......................................
bu misralar demək olar ki 500 il bundan qabaq yazılıb. İndi siz osmanlı türkçəsində 500 illik şeir tapın və müqaisə edin..görün nəqədər bu iki dil arasında fərq var...

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='HERBERT' timestamp='1289154242' post='7655867']
[b]?????????????[/b]

Burda səhviniz var Səfəvilər dövlətinin rəsmi yazışma dili azərbaycan türkçəsi olub. Türk padçahı İsmail Xətai demək olar ki əsərlərinin əksəriyyətini azərbaycan türkçəsində yazıb buda nümünə:

bu misralar demək olar ki 500 il bundan qabaq yazılıb. [b]İndi siz osmanlı türkçəsində 500 illik şeir tapın və müqaisə edin..görün nəqədər bu iki dil arasında fərq var...[/b]
[/quote]

[b]Birincisi[/b], Siz ya bilərəkdən tarixi faktları saxtalaşdırırsınız, ya da duyğulara qapanıb bilmədiyiniz olaylar haqqda qərəzli fikirlər yürüdürsünüz. Şah İsmayılın farsca şeirləri də var. Qoyduğunuz şeir parçası gəraylı şeir formasıdır. Tuyuq, qoşma, gəraylı, varsağı, bayatı türk şeir formalarıdır. Amma nə bunların, nə də ərəb, fars sözləriylə lap çox qaynaşan "türkcə" rübailəri, qəzəllərin sıravi oxucu sözlüksüz yanına yaxın düşə bilməz, anlaya bilməz.

Burada söhbət tək-tük türkcə aparılan yazışmalardan getmir. Söhbət kütləvi şəkildə hesab oxuma-yazma dilindən gedir. Bu da, nə yazıq ki, fars dili idi. MİNİLLİKLƏR BOYU! Mənə inanmırsınız, heç olmasa tarixi kitabları, məqalələri açın baxın:

[indent]Национальные отношения персов и азербайджанцев с конца XVIII в. совместно проживающих в государствах созданных Азербайджанского (Гаджар, тюрк) этноса к концу XIX в. подверглись серьезным изменениям. Позиции обеих этносов в политических, экономических, социальных, культурных и др. структурах общества приняли более определенный характер. Эти отношения определялись принадлежностью политической власти азербайджанцам и устремлением персов разделить эту власть. Относительная зависимость в политических отношениях не ограничивала этническое развитие персов, наоборот продолжение Гаджарской династией исторически сформировавшейся традиционной политики в культурной сфере, сохранение официального статуса персидского языка, особенно в письменной сфере создало условия его еще более широкому распространению. [b]Тюрки имели политическую, персидский язык имел культурную власть. Хочется отметить, что носителями персидского языка, были не только персы. Персидский язык был языком канцелярии, что обуславливало изучение этого языка представителями других народов и поэтому понятие грамотность означало умение писать и читать на этом языке. Более высокий уровень грамотности среди азербайджанцев позволял им заниматься не только канцелярскими делами, но также писать разноплановые произведения на персидском языке. Поэтому этническое развитие азербайджанцев происходило асимметрично. Основа асимметрии заключалось в ведущей роли персидского языка в духовной деятельности азербайджанцев. И так происходил процесс отдаления между этносом и его передовой частью, идеологом. Образно говоря, происходил процесс отделения головы от тела. В результате этнически азербайджанская интеллигенция превращались в составную часть персидской духовной элиты. Излишне говорить о негативном влиянии этого аспекта на развитие Азербайджанского языка и культуры обуславливающей этническое своеобразие Азербайджанской нации.[/b]

Видади Мустафаев,
заведующий отделом Истории и экономики Ирана
Института Востоковедения НАН Азербайджана,
кандидат исторических наук
3.3.2010

Источник - ethnoglobus.com
Постоянный адрес статьи - http://www.reklamazapreshena.tut/newsA.php?st=1267653420[/indent]

XXci əsrə qədər bu millətin milli ideoloqları olmayıb. 1918-1920ci illərdə var idi, onları da qırdılar.

Rusiya işğalının çoxlu mənfi cəhətləri olub. Amma müsbət cəhətlərindən biri o olub ki, Azərbaycan türkcəsini helə öz padşahlarımızın yaratdığı ərəb-fars istilasının əlindən qurtarıb. Azərbaycanda XVIII-XIXcu əsrlərin elmi-texniki sözləri başdan ayağa ərəb-fars sözlərindən ibarətdir. Biz indi tamam başqa sözlərdən işlədirik - bunlar XXci yüzilliyin məhsuludur. Hərçənd ki, 1950ci illərin ortalarına kimi Bakıda yazı-pozu işləri əsasən rusca aparılırdı...

[b]İkincisi[/b], Türkiyə ədəbiyyatında buna bənzər şairlər çoxdur. Atatürkün apardığı Dil Devriminə baxmayaraq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri arasında indinin özündə də, fərq azdır. O qədər azdır ki, dünya dilçiliyinin "dil-dialekt" kriterləri ilə yanaşsaq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri BİR DİLİN fərqli dialektləri sayılır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Özbək deyir mən özbəkəm, qırğız deyir mən qırgızam və muvafiq olaraq hər bir türk millətləri, onları türklər arasında fərqləndirəcək və onların özlərinə aid olan adla çağırılmasını istəyirlər. Məhs o üzdən mən, mən özümü azəri hesab edə bilərəm. Mənim mədəniyyətim ,tarixim dövlətçilik ənələrim ona imkan verir ki, mən özümü digər türkmillətli dövlətlərin içində fərqləndirim və bununla da fəxr edim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='ripo' timestamp='1289197821' post='7658123']
Özbək deyir mən özbəkəm, qırğız deyir mən qırgızam və muvafiq olaraq hər bir türk millətləri, onları türklər arasında fərqləndirəcək və onların özlərinə aid olan adla çağırılmasını istəyirlər. Məhs o üzdən mən, mən özümü azəri hesab edə bilərəm. Mənim mədəniyyətim ,tarixim dövlətçilik ənələrim ona imkan verir ki, mən özümü digər türkmillətli dövlətlərin içində fərqləndirim və bununla da fəxr edim.
[/quote]
elə mən də onu demək istəyirəm
fərqləndirən ad yoxdur

və bu çox pisdir, çünki türklərin "kölgəsində" qalmışıq

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289167314' post='7657115']
[b]Birincisi[/b], Siz ya bilərəkdən tarixi faktları saxtalaşdırırsınız, ya da duyğulara qapanıb bilmədiyiniz olaylar haqqda qərəzli fikirlər yürüdürsünüz. Şah İsmayılın farsca şeirləri də var. Qoyduğunuz şeir parçası gəraylı şeir formasıdır. Tuyuq, qoşma, gəraylı, varsağı, bayatı türk şeir formalarıdır. Amma nə bunların, nə də ərəb, fars sözləriylə lap çox qaynaşan "türkcə" rübailəri, qəzəllərin sıravi oxucu sözlüksüz yanına yaxın düşə bilməz, anlaya bilməz.

Burada söhbət tək-tük türkcə aparılan yazışmalardan getmir. Söhbət kütləvi şəkildə hesab oxuma-yazma dilindən gedir. Bu da, nə yazıq ki, fars dili idi. MİNİLLİKLƏR BOYU! Mənə inanmırsınız, heç olmasa tarixi kitabları, məqalələri açın baxın:

[indent]Национальные отношения персов и азербайджанцев с конца XVIII в. совместно проживающих в государствах созданных Азербайджанского (Гаджар, тюрк) этноса к концу XIX в. подверглись серьезным изменениям. Позиции обеих этносов в политических, экономических, социальных, культурных и др. структурах общества приняли более определенный характер. Эти отношения определялись принадлежностью политической власти азербайджанцам и устремлением персов разделить эту власть. Относительная зависимость в политических отношениях не ограничивала этническое развитие персов, наоборот продолжение Гаджарской династией исторически сформировавшейся традиционной политики в культурной сфере, сохранение официального статуса персидского языка, особенно в письменной сфере создало условия его еще более широкому распространению. [b]Тюрки имели политическую, персидский язык имел культурную власть. Хочется отметить, что носителями персидского языка, были не только персы. Персидский язык был языком канцелярии, что обуславливало изучение этого языка представителями других народов и поэтому понятие грамотность означало умение писать и читать на этом языке. Более высокий уровень грамотности среди азербайджанцев позволял им заниматься не только канцелярскими делами, но также писать разноплановые произведения на персидском языке. Поэтому этническое развитие азербайджанцев происходило асимметрично. Основа асимметрии заключалось в ведущей роли персидского языка в духовной деятельности азербайджанцев. И так происходил процесс отдаления между этносом и его передовой частью, идеологом. Образно говоря, происходил процесс отделения головы от тела. В результате этнически азербайджанская интеллигенция превращались в составную часть персидской духовной элиты. Излишне говорить о негативном влиянии этого аспекта на развитие Азербайджанского языка и культуры обуславливающей этническое своеобразие Азербайджанской нации.[/b]

Видади Мустафаев,
заведующий отделом Истории и экономики Ирана
Института Востоковедения НАН Азербайджана,
кандидат исторических наук
3.3.2010

Источник - ethnoglobus.com
Постоянный адрес статьи - http://www.reklamazapreshena.tut/newsA.php?st=1267653420[/indent]

XXci əsrə qədər bu millətin milli ideoloqları olmayıb. 1918-1920ci illərdə var idi, onları da qırdılar.

Rusiya işğalının çoxlu mənfi cəhətləri olub. Amma müsbət cəhətlərindən biri o olub ki, Azərbaycan türkcəsini helə öz padşahlarımızın yaratdığı ərəb-fars istilasının əlindən qurtarıb. Azərbaycanda XVIII-XIXcu əsrlərin elmi-texniki sözləri başdan ayağa ərəb-fars sözlərindən ibarətdir. Biz indi tamam başqa sözlərdən işlədirik - bunlar XXci yüzilliyin məhsuludur. Hərçənd ki, 1950ci illərin ortalarına kimi Bakıda yazı-pozu işləri əsasən rusca aparılırdı...

[b]İkincisi[/b], Türkiyə ədəbiyyatında buna bənzər şairlər çoxdur. Atatürkün apardığı Dil Devriminə baxmayaraq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri arasında indinin özündə də, fərq azdır. O qədər azdır ki, dünya dilçiliyinin "dil-dialekt" kriterləri ilə yanaşsaq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri BİR DİLİN fərqli dialektləri sayılır.
[/quote]

Gəlin yenə baxaq şeirlərə...min eşitməkdənsə birdəfə baxmaq kifayətdir...:

http://meyxana.net/forum/showthread.php?t=4387&page=21

Gözlǝri meyxanǝdir, meyxanǝyǝ göndǝrmişǝm,
Lǝblǝri peymanǝdir, peymanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Dilbǝrin ağzı sǝdǝfdir, dedilǝr, ey dilrüba.
Dişlǝri dürdanǝdir, dürdanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Gözlǝri fǝttanǝdir, saxla özün fǝttanǝdǝn,
Ol xǝdǝngi-ğǝmzǝni fǝttanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Canımın cananǝsidir, şol nigarın ğǝmzǝsi,
Canıma nuş eylǝdim, cananǝyǝ göndǝrmişǝm.

Yandırır gör dǝmbǝdǝm, eşq odilǝn dilxǝstǝni.
Nuri-vahiddür bu gün, pǝrvanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Bu Xǝtai söylǝdi, zülmat içindǝdir yǝqin,
Yar mǝnǝ hǝmxanǝdir, hǝmxanǝyǝ göndǝrmişǝm.
.................................................

Siz bilməlisiniz ki Xətai 1400 əsəri azəri türkçəsində yazib və cəmi 50 əsəri fars dilində.

İkinci sizin səhvinis ondadırki Siz mənə güstərdiyiniz elmi məqalə Səfəvid dövrünün süqutundan sonrakı sulalənin yəni Qadjarlara aid olan dövdü əhatə edir....?? bu məlum olan faktır....

Butün dünya bilir ki rəsmi saray və məhkəmə dili Safəvi dövlətində azərbaycan türkçəsində olub. Siz buna şübhə edirsiniz?...

[quote]With the capture of Tabriz, the Safavid dynasty officially began. In May 1501, Ismail I declared Tabriz his capital and himself Shah of Azerbaijan. Ismail I continued to expand his base in northwestern Iran. He was declared Shah of Iran in 1502. Throughout the rest of the decade, Ismail I fended off attacks from the Ottomans, stamped out the remnants of a rival faction, called the Ak Koyunlu, and continued to expand his territory—Hamadan in 1503, Shiraz and Kerman in 1504, Najaf and Karbala in 1507, Van in 1508, Baghdad in 1509, Khorasan and Herat in 1510. By 1511, the Uzbeks in the north-east were driven across the Oxus River where they captured Samarkand establishing the Shaibanid dynasty, and from which they would continue to attack the Safavids.

[b]During his reign, the official language at the royal court was Azerbaijanian.[/b][/quote]

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Safavid_Empire
..........................................................................
[b]Görürsünüz Rəsmi Saray dili azərbaycan (azərbaycan türkçəsi) olub...
[/b]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ləzgi - ləzgidir , tat - tatdır, mən türkəm, hamımız Azərbaycanlıyıq. Yəni bu torpaqda yaşayırıq və vətəndaşlıqımız birdir. Nümunə ABŞ-dır. Vin cqr millət yaşayır orda amma hamısı özünü amerikalı adlandırır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Amerikada dünyanın hər bir yerindən millətlər yaşayır, hamısıda Amerikanın inkişafına qulluq edir və vətən sayırlar. Başqa ölkələr də var belə. Başım çıxmır niyə bizdə bu məsələ belə qabardılır və yaxud qabardırılır kimlərsə tərəfindən.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289142832' post='7655078']
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb.
[/font][/size]
[/quote]


Doğrusu şərqdə kimin "milli ideologiyası" olub ki, Ümumiyyətlə şərqdə Əməvilərdən sonra heç bir dövlət milli deyil. Ta fransız inqilabının təsirləri şərqə gələnə qədər. Müsəlman şərqində heç bir dövrdə qərbdəki kimi etnik əsaslara dayalı dövlətlər olmamış və bu səbəbdən də Qərbdəkilərdən fərqli olaraq dövlətlərin adları sülalələrin adları ilə adlanmışdır. Və bu dövlətlər heç bir zaman etnik bir kültürə dayalı olmamışdır. Ümumiyyətlə milli ideologiya, milli dövlət, millət, vətən kimi anlayışlar bu günkü mənaları ilə Fransız inqilabından sonra meydana gəlmişdir.
Türk millətçiliyi də Ərəb və fars millətçilikləri kimi ciddi tarixi keçmişdən məhrumdur, və tamamilə qərb idxalının məhsuludur.
Türkükmü, Azərbaycanlıyıqmı... 21-ci əsrin ilk dekadası geridə qalmış ancaq biz bunu hələ həll edə bilməmişik...

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='^^Paradise_Bird^^' timestamp='1289204863' post='7659069']
Amerikada dünyanın hər bir yerindən millətlər yaşayır, hamısıda Amerikanın inkişafına qulluq edir və vətən sayırlar. Başqa ölkələr də var belə. Başım çıxmır niyə bizdə bu məsələ belə qabardılır və yaxud qabardırılır kimlərsə tərəfindən.
[/quote]

Amerikada gen mühendisliy sayesinde kimin əcdadinin 5-10 min il evvel dynyanın hansi hissesinden olduğunu müeyyen edirler. Daha uzağa gedib insanliğın beşiyini araşdirirlar. Hansi öalqin nümayendesi olmasina baxmayaraq haminin ecdadı bir olub( ermenilerden başqa)) Bizimkiler yaxin 500-1000 ilin davasini edirler. Milli söhbetler yaxin 100 lliyin mehsuludur. Dini söhbetler yaxin 1000-10000 ilin. Bes ondan evvel boyük tarixçilerin eserlerine göre bütun xalqlar yerdeyişmede inkişafda olublar. Ele bizlerin arasinda hindlilere, asiyalilara, ərəblerə oxşayanlar azdirmı?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='HERBERT' timestamp='1289203411' post='7658832']
Gəlin yenə baxaq şeirlərə...min eşitməkdənsə birdəfə baxmaq kifayətdir...:

http://meyxana.net/forum/showthread.php?t=4387&page=21

.................................................

Siz bilməlisiniz ki Xətai 1400 əsəri azəri türkçəsində yazib və cəmi 50 əsəri fars dilində.

İkinci sizin səhvinis ondadırki Siz mənə güstərdiyiniz elmi məqalə Səfəvid dövrünün süqutundan sonrakı sulalənin yəni Qadjarlara aid olan dövdü əhatə edir....?? bu məlum olan faktır....

Butün dünya bilir ki rəsmi saray və məhkəmə dili Safəvi dövlətində azərbaycan türkçəsində olub. Siz buna şübhə edirsiniz?...

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Safavid_Empire
..........................................................................
[b]Görürsünüz Rəsmi Saray dili azərbaycan (azərbaycan türkçəsi) olub...
[/b]
[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Əgər tərəzinin bir gözünə fars, ərəb dilində yazılan əsərləri qoysaq, o biri gözünə isə türk dilində olanları, heç şübhəsiz fars, ərəb dilində yazılanlar çox daha ağır gələr.

"Murzilka"-dan iqtibas gətirməyiniz çatmırdı. Siz elmi mebahisə etməyi hələ bilmirsiniz. Mənim göstərdiyim məqalə elmidir və müəllifi bəllidir. Sizin göstərdiyiniz məqalənin isə:

a) müəllifi bəlli deyil (Vikipediyanı çox xatırladır o sayt),

B ) içində o qədər yalan var ki, mən heç bilmirəm, haradan başlayım. Bunu yazan adam açıq-aşkar antitürkistin, saxtakarın biridir. Sitat gətirdiyiniz hissədə bir dənə də olsun istinad qaynağı [] yoxdur.

Ünlü orientalist Bertels şair Nizami Gəncəvi haqqda bunları yazmışdır:

[indent]Nizami wrote in Persian, since it was the basic literary language in the medieval Islamic Orient, with Arabic being the language of religion and science. Persian was also the official state language of the XII c. Azerbaijan Seljuk and Atabek feudal palaces. An authoritative expert on classical Persian-Tajik poetry and an outstanding orientalist Y.E. Bertels clearly shows that "[b]the absence of national self-consciousness[/b]" prevented the Seljuk rulers from the progress of their native tongue.[/indent]

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a5eFKc3picEJ:www.xacmazmks.webs.com/Azerbaycan%2520yazichilari%2520ingilis%2520dilinde2.doc+Nizami+wrote+in+Persian+since+it+was+the+basic+literary&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de

Bertels Səlcuqların "[b]milli təfəkkürünün yoxluğundan[/b]" danışır.

[b]Dominant dil[/b] = elmdə, dində, dəftərxanada işlədilən, məktəblərdə tədris olunan dil. Azərbaycanda və İranda türk dili ta XX yüzilliyə kimi bu dillərdən olmayıb. Azərbaycanın XIX cu əsr elmi-texniki terminologiyası başdan ayağa fars-ərəb sözlərindən ibarətdir. Bu yad sözlər Quzey Azərbaycanda yaddaşlardan məhz rusun gəlişiylə silinməyə başlandı. Yerinə rus öz sözlərini yeritməyə çalışsa da, yenə öz dilimizdə anlaşılan pis-yaxşı terminologiya yaranmağa başladı...[/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='yokya' timestamp='1289251669' post='7664091']
[size="2"][font="Arial"]Əgər tərəzinin bir gözünə fars, ərəb dilində yazılan əsərləri qoysaq, o biri gözünə isə türk dilində olanları, heç şübhəsiz fars, ərəb dilində yazılanlar çox daha ağır gələr.

"Murzilka"-dan iqtibas gətirməyiniz çatmırdı. Siz elmi mebahisə etməyi hələ bilmirsiniz. Mənim göstərdiyim məqalə elmidir və müəllifi bəllidir. Sizin göstərdiyiniz məqalənin isə:

a) müəllifi bəlli deyil (Vikipediyanı çox xatırladır o sayt),

B ) içində o qədər yalan var ki, mən heç bilmirəm, haradan başlayım. Bunu yazan adam açıq-aşkar antitürkistin, saxtakarın biridir. Sitat gətirdiyiniz hissədə bir dənə də olsun istinad qaynağı [] yoxdur.

Ünlü orientalist Bertels şair Nizami Gəncəvi haqqda bunları yazmışdır:

[indent]Nizami wrote in Persian, since it was the basic literary language in the medieval Islamic Orient, with Arabic being the language of religion and science. Persian was also the official state language of the XII c. Azerbaijan Seljuk and Atabek feudal palaces. An authoritative expert on classical Persian-Tajik poetry and an outstanding orientalist Y.E. Bertels clearly shows that "[b]the absence of national self-consciousness[/b]" prevented the Seljuk rulers from the progress of their native tongue.[/indent]

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a5eFKc3picEJ:www.xacmazmks.webs.com/Azerbaycan%2520yazichilari%2520ingilis%2520dilinde2.doc+Nizami+wrote+in+Persian+since+it+was+the+basic+literary&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de

Bertels Səlcuqların "[b]milli təfəkkürünün yoxluğundan[/b]" danışır.

[b]Dominant dil[/b] = elmdə, dində, dəftərxanada işlədilən, məktəblərdə tədris olunan dil. Azərbaycanda və İranda türk dili ta XX yüzilliyə kimi bu dillərdən olmayıb. Azərbaycanın XIX cu əsr elmi-texniki terminologiyası başdan ayağa fars-ərəb sözlərindən ibarətdir. Bu yad sözlər Quzey Azərbaycanda yaddaşlardan məhz rusun gəlişiylə silinməyə başlandı. Yerinə rus öz sözlərini yeritməyə çalışsa da, yenə öz dilimizdə anlaşılan pis-yaxşı terminologiya yaranmağa başladı...[/font][/size]
[/quote]

Siz isə gətirdiyiniz məqalini yagin ki heç özünüz oxumayıbsız...gəlin birdaha baxaq. cənab Vidadi Musatafayev nə yazır:

[quote]Национальные отношения персов и азербайджанцев [b]с конца XVIII в[/b]. совместно проживающих в государствах созданных Азербайджанского (Гаджар, тюрк) этноса [b]к концу XIX в[/b]. подверглись серьезным изменениям. Позиции обеих этносов в политических, экономических, социальных, культурных и др. структурах общества приняли более определенный характер. Эти отношения определялись принадлежностью политической власти азербайджанцам и устремлением персов разделить эту власть.[/quote]

axı bu məqalə 18-19 əsrirlərə aiddir...ikincisi Vidadi Mustafayev çalışdığı institunun təməlini Ziya Budiyadov qoyub və vaxtınız olanda görün o Azərbaycan haqqında nələr yazıb...

Üçünçüsü Siz mənə ünvanladiğınız linki özünüz sona qədər oxumusunuz...?
Nizami Gəncəvi fars dilində yazib,burda geyri adi bir şey yoxdur, sonra Məhəmməd Füzuli azərbaycan dilində yazmaga başlayıb, və oradada məlumat var şah İsmail Xətai 1508 ildə Bağdadda azərbaycan dilini rəsmən elan edib buda sizə FAKT!...

[quote]http://www.xacmazmks.webs.com/Azerbaycan%20yazichilari%20ingilis%20dilinde2.doc.

Muhammed Fuzuli (1498-1556)
Fuzuli inspired by Nizami’s "Leyli and Mejnun" wrote his own masterpiece "Leyli and Mejnun" poem, this time in Azeri-Turkish.

Fuzuli is one of the greatest Azeri-Turkish poets.

Fuzuli had left us writings in Azeri (Turkish), Persian and Arabic.

This trilingualism was not rare among the Turkic writers of the medieval period and is explainable by their cultural formulation, which was based, in fact, on Arabic religious and scientific tradition and on Persian literary tradition

Fuzuli wrote in Azeri Turkish not only by the fact that it was his mother tongue but also by political circumstances. [b]Shah Ismayil Safavi, who conquered Baghdad in 1508, has left us a divan in Azeri Turkish.[/b]

Turkish rather than in Persian is difficult because the Turkish language is hard to be put in lines, since the words are mostly without connection and lacking harmony. Therefore, the language of the Fuzuli’s poems are extremely persianized. Today a Turk in Azerbaijan or in Turkey could not read many of his works without the help of dictionary. However, Fuzuli’s fame rests mainly on his work in Azeri-Turkish and his masterpiece world-wide famous poem "Leili and Mejnun" is written in Azeri-Turkish too.

Akhundzade’s first published work was the "Oriental Poem" (1837) written on the death of the great Russian poet A.S. Pushkin. But the rise of Akhundzade’s literary activity comes to 50s of XIX c. In the first half of the 50s Akhundzade wrote six comedies – the first comedies in the Azerbaijanian literature as well as the first samples of the national dramaturgy.

In 1859 Akhundzade, with difficulties, published his short but famous novel "The Deceived Stars". By this novel he laid the foundation of realistic prose, giving the models of a new genre in Azerbaijanian literature. By his comedies and dramas Akhundzade established realism as the leading trend in Azerbaijanian literature.

But when twelve yearl old, young Alakbar managed to enter school of Seyid Azim Shirvani, a brilliant poet and teacher. Personal contacts with this man greatly influenced formation of Sabir as a poet.[/quote]
----------------------------------------------------------------------
onuda deyim ki Siz təriflədiyiniz Bertels Yevgeni Eduardoviç rus tarixçisidir 1890 -1957 yaşayıb...və o bilə bilməzdə 12 əsrdə bizim millətdə təfəkkür olub yoxsa yox...bu bir mülahizədir...əgər doğrusunu öyrənmək istəyirsinizsə dahi Nizaminin varisləri birneçəsi bu günlər Azərbaycanda yaşayirlar onların soy adları Şeyxzamanovlardır...mən şəxsən rəhmətlik Məmmədrza Şeyxzamanovu gözumlə görmuşəm və eşitmişəm ...
o ki qaldı fars və ərəb dilinin Azərbaycanda
işlənməsinə...yenədə deyirəm...bu o vaxtın tələbi idi necə 19 əsirə gədər bütün Avropa millətləri latın dilində yazıb yaradırdı... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289142832' post='7655078']
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Əgər indiyədək ləzgi, talış, tat və v. özünə qürurla "ləzgiyəm", "talışam", "tatam/dağlıyam" və s. deyibsə, nəyə görə söhbət türklərin tarixi adı qayıtmaqdan gedirsə, o saat biz türkləri milli ayrımçılıqda suçlayırlar. Bir də deyirlər "bu çox həssas mövzudur", "türklər çox xalqları assimilyasiya edib". Axı mənim ulusumun özünə türk deməsi öz şəxsi işidir, və əgər bu ölkədə doğrudan da tolerantlıq varsa, bu hansı normal insanı qıcıqlandırmalıdır???

Türklərin 1000 il Azərbaycanda hökmran olması haqqda. Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb. Quzey Azərbaycan və indiki İran bir dövlət daxilində olub, və Rusiya işğalına kimi:

a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,

b ) [b]ədəbiyyat əsasən farsca və ərəbcə[/b] oalub. Türk padşahları poemaları farsca sifariş edirdi. Görün, öz dilinə saymamazlığın dərəcəsinə bax,

c) [b]saray musiqisi farsca[/b] olub. Muğam XIXcu əsrin ən sonuna kimi yalnız və yalnız farca oxunub. Sonra Cabbar Qaryağdı tariximizdə ilk dəfə muğamı türkcəmizdə oxuyub,

d) [b]müsəlmanların[/b] elm və dini dil isə [b]ərəbcə[/b] olub. Qarabağda yaşayan [b]böyük xristian topluluğu[/b] (bunlar yalnız Rusiya Qafqaza gələndən sonra XIX ci əsrdə islama keçiblər) isə ibadət dili kimi özünə erməni dilini seçib, bəlkə də başqa dildən də işlədilib, amma bir çox sənədlər işğalçılar tərəfindən yandırılıb. Müqayisə üçün, avropalı xristianlar əsrlər boyu latın, yunan dillərində yox, məhz öz ana dillərində ibadət edir.

Deyirlər, Rusiya işğalı dövründə dilimiz də işğal olunub. Amma əslində bu dil lap çoxdan işğal olunub.

[b]İndi belə bir şəraitdə hansı TÜRKLƏŞDİRMƏDƏN, ASSİMİLİYASİYADAN danışmaq olar?[/b] Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində danışırsa, bu yalnız türk tayfalarının ta qədimdən böyük əksəriyyət təşkil etməsinin sayəsindədir.[/font][/size]
[/quote]
Duzu men sizi basha dushmurem. esrler boyu saray dilinin ereb sonra ise fars dilinde olmasi hech kim uchun sirr deyil. bunun da sebebini yazdiqlarinizdan bele basha dushurem ki chox yaxshi bilirsiziniz. Ne olsun??? BU o demek deyil ki ereb ya fars dili bizim dilimizden daha ustun olub.
Azerbaycanda dil, millet anlayishi XIX esrin sonlarindan - Ekinchi qezetinin neshrinden formalashmaga bashlayib. H. Zerdabinin bashladigi ishe diger ziyalilar da qosulublar. Milli dilimizin en gozel tebligi ise Molla Nesreddin jurnalinda davam etdirilib.
Biz turkuk elbette ki, amma bu gun turk deyende Turkiyeni basha dushurler(bu da yegin ki mentiqlidir)ona gore men azeri adlanmanin terefdariyam.
P.S. Yeri gelmishken Suleyman Qanuni turk padshahlarindan biri olub ve Fizuliye Leyli ve Mecnunu turk dilinde yazmagi sifarish edib. Shah Ismayilin da dovrunde dovlet dili Azerbaijan dili olub, Onun farsca sherlerinin olmasi hele hech ne demek deyil. Shehriyar eserlerinin hamisini farsca yazdi ozunu de fars sherinin shahi adlandirdi amma bir Heyderbabay salamini oz dogma dilinde ele gozel yaratdi ki bu gun farslar bele o sherden sitati fars dilinde deyil azerbaijan dilinde getirirler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Garacali' timestamp='1289234624' post='7662324']
Amerikada gen mühendisliy sayesinde kimin əcdadinin 5-10 min il evvel dynyanın hansi hissesinden olduğunu müeyyen edirler. Daha uzağa gedib insanliğın beşiyini araşdirirlar. Hansi öalqin nümayendesi olmasina baxmayaraq haminin ecdadı bir olub( ermenilerden başqa)) Bizimkiler yaxin 500-1000 ilin davasini edirler. Milli söhbetler yaxin 100 lliyin mehsuludur. Dini söhbetler yaxin 1000-10000 ilin. Bes ondan evvel boyük tarixçilerin eserlerine göre bütun xalqlar yerdeyişmede inkişafda olublar. Ele bizlerin arasinda hindlilere, asiyalilara, ərəblerə oxşayanlar azdirmı?
[/quote]

Düz deyirsiz, xalis hansısa bir millətin nümayəndəsi yoxdur təbii ki, ama hər halda hər kəs hansı millətə mənusb olduğunu orada bilir və öz milləti ilə qürur duyur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Əlbəttə ki, türk. Hələ M. Ə. Sabir demişdir:

[i]Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm.

Gerçək yazıyor Gəncəli, yainki hənəkdir.

Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma

Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?[/i]

Yəni onun zamanında Azərbaycan dilinə «türkcə», türk dilinə isə «osmanlıca» deyilirdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Lancelot' timestamp='1289505893' post='7681445']
Əlbəttə ki, türk. Hələ M. Ə. Sabir demişdir:

[i]Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm.

Gerçək yazıyor Gəncəli, yainki hənəkdir.

Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma

Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?[/i]

Yəni onun zamanında Azərbaycan dilinə «türkcə», türk dilinə isə «osmanlıca» deyilirdi.
[/quote]

Siz bunu orijinal variantını oxusanız belə yazmazdınız.
[b]Elə məntiq ondadırki bu cümlə orijinal variantda dırnaq arasında verilib.[/b]..

[quote][b]"Osmanlıcadan tərcümə türkə" [/b]bunu bilməm.
Gerçək yazıyor gəncəli, yainki hənəkdir.
Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma
[b]"Osmanlıcadan tərcümə türkə" [/b]nə deməkdir?[/quote]

Çox müammalı cümlə olduğu üçün elə sualda onun üçün qoyulub.... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Ilkin_Huseyn' timestamp='1289519699' post='7682047']
Azəri, yoxsa türk? Heç vecimə də deyil. Mən millət anlamından üstünəm. İnsan!
[/quote]

raziyam!

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='HERBERT' timestamp='1289293290' post='7665547']
Siz isə gətirdiyiniz məqalini yagin ki heç özünüz oxumayıbsız...gəlin birdaha baxaq. cənab Vidadi Musatafayev nə yazır:[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Mən oxumadığım məqalələrdən sitat gətirmirəm.[/font][/size]

[quote]axı bu məqalə 18-19 əsrirlərə aiddir...ikincisi Vidadi Mustafayev çalışdığı institunun təməlini Ziya Budiyadov qoyub və vaxtınız olanda görün o Azərbaycan haqqında nələr yazıb... [/quote]

Məgər Qacarlar ciddi dəyişikliklər edib dil siyasətində? Güney Azərbaycan və bütöv İranda minilliklər boyu indiyə kimi fars dili dominant dil olub.

[quote]Üçünçüsü Siz mənə ünvanladiğınız linki özünüz sona qədər oxumusunuz...?
Nizami Gəncəvi fars dilində yazib,burda geyri adi bir şey yoxdur, sonra Məhəmməd Füzuli azərbaycan dilində yazmaga başlayıb, və oradada məlumat var şah İsmail Xətai 1508 ildə Bağdadda azərbaycan dilini rəsmən elan edib buda sizə FAKT!...[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Bu ki ağ yalandır. Mən Məhəmməd Fizuli haqqında heç bir link verməmişəm. Fizulinin "türk" dilində o qədər ərəb və fars sözləri var ki, heç onu dilçilər əsl türk dili hesab etmir. Mən sizə yuxarıda demişdim: əgər tərəzinin bir gözünə farsca, ərəbcə yazılmış şeirləri qoysanız, və biri gözünə Türkcə yazılanları, o zaman farsca yazılmış şeirlər çox daha ağır gələr.

Orada Şah İsmayılın Bağdadda "azərbaycan dilini rəsmən elan" etməsi yazılmayıb. Ya sizin ingiliscəniz çox axsayır, ya da siz qəsdən yalan məlumat verirsiniz. Orada Şah İsmayılın geridə Azərbaycan türkcəsində bir divan (əsər) qoyduğunu yazıblar. [/font][/size]

[quote]onuda deyim ki Siz təriflədiyiniz Bertels Yevgeni Eduardoviç rus tarixçisidir 1890 -1957 yaşayıb...və o bilə bilməzdə 12 əsrdə bizim millətdə təfəkkür olub yoxsa yox...bu bir mülahizədir...əgər doğrusunu öyrənmək istəyirsinizsə dahi Nizaminin varisləri birneçəsi bu günlər Azərbaycanda yaşayirlar onların soy adları Şeyxzamanovlardır...mən şəxsən rəhmətlik Məmmədrza Şeyxzamanovu gözumlə görmuşəm və eşitmişəm ...
o ki qaldı fars və ərəb dilinin Azərbaycanda işlənməsinə...yenədə deyirəm...bu o vaxtın tələbi idi necə 19 əsirə gədər bütün Avropa millətləri latın dilində yazıb yaradırdı... smoke:
[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Mən Bertelsdən yalnız sitat gətirmişəm, tərifləməmişəm. Uydurmayın. Bertels xalqdan danışmır, Bertels türk hökmdarların yürütdüyü axmaq dil siyasətini anlaya bilmir. Milli təfəkkürü olan hökmdarlar belə etməzdi.

Neynirəm Nizaminin varislərini? Adam farsca yazıb. Bütün dünya ədəbiyyatında belə qayda var: şair, yazıçı hansı dildə yazıbsa, o dilin ədəbiyyatına da qulluq edib.

Siz gah nala vurursunuz, gah mıxa. Hansı zamanın tələblərindən danışırsınız? Axı bunun nəyi normaldır? Müqayisə üçün, Azərbaycan və İran ərazisindən keçən yaddilli hökmdarlar həmişə öz dillərini təbliğ edib:

1) [b]aramey dili[/b] - antik Çağda bütün Yaxın Şərqdə siyasətçilərin dili olub, dominant oxuma-yazma dili olub. Yerli xalqlar isə danışıqda hərəsi öz dilində danışıb. Azərbaycan və İran ərazisində Əhəmənilər dövründə [b]400 il[/b] imperiyanın rəsmi dili olub (VII əsr e.ə. — IV əsr e.ə.). Düz ərəb-islam yürüyüşlərinə (650-983 e.s.) kimi aramey dili yunan diliylə rəqabətə girə bilirdi.

2) [b]yunan dili[/b] - Makedoniyalı İskəndərin yürüyüşləri (356 — 323 e.ə. il) zamanından Selevkidlərə (312—64 e.ə.) kimi siyasət, ticarət dili olub. Bununla yanaşı İran ərazisinin müəyyən hissələrində əsas dil [b]qədim və orta farsca[/b] idi.

3) [b]fars dili[/b] - Sasanilər dövründə rəsmən dövlət dili elan olunur. 1000 il hökmranlıq sürən türklər buna heç bir dəyişiklik etmir, əksinə ədəbiyyat, elm, siyasət dili elan edir, inkişaf etdirir.

4) [b]ərəb dili[/b] - ərəb-islam yürüyüşlərindən (650-983 e.s.) ta XIX əsrə kimi dini və elmi dil hesab olunur.

5) [b]rus dili[/b] - XIXcu əsrin əvvəllərindən ta indiyə kimi hələ də qüvvədədir.

6) türk dili - ADRin dövründə (1918-1920) rəsmi dil elan olmuşdu, ruslar yenidən Azərbaycanı zəbt edəndən sonra isə 1950ci illərin sonlarına kimi qadağan olmuşdu.[/font][/size]

[quote name='HERBERT' timestamp='1289554447' post='7684113']
Siz bunu orijinal variantını oxusanız belə yazmazdınız.
[b]Elə məntiq ondadırki bu cümlə orijinal variantda dırnaq arasında verilib.[/b]..
Çox müammalı cümlə olduğu üçün elə sualda onun üçün qoyulub.... smoke:
[/quote]

[size="2"][font="Arial"]HERBERT,

1) Sizin nənə-babalarınızın passportunda 1937ci ilədək nə yazılıb????? Əgər türk yazılıbsa, bu söz güləşdirmənin məqsədi nədir. Əgər tat, talış, ləzgi ya b. yazılıbsa, onda bu söhbətin sizə heç aidiyyatı yoxdur.

2) O şeirdə dırnaq oldu-olmadı Sabirin nə demək istədiyini bütün kontekstdən anlaşılır. "Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?" - yəni 2 fərqli dildən tərcümə edərlər, bir dilin 2 dialektindən türkə tərcümə nəyə gərək??? [/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Our picks

  • Министерство образования Азербайджана внедряет в школах новые предметы, отвечающие требованиям современного технологичного общества.
   БАКУ, 17 окт — Sputnik, Зарина Оруджалиева. В азербайджанских школах будут преподавать навыки авиамоделирования, а также основы нанотехнологий и кибербезопасности. Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил министр образования Джейхун Байрамов, выступая на конференции партии Yeni Azəbaycan.
   В настоящее время в этом направлении подготавливаются соответствующие педагоги и учебная программа. На первом этапе преподавания нового предмета охват составит 20 тысяч школьников.
   С 2019-2020 учебного года впервые в рамках пилотного проекта в 42 школах начали преподавать новый предмет STEAM, в рамках которого школьников обучают робототехнике и проектированию, также добавил министр.
   Между тем, в течение последнего года наблюдается положительный эффект специализации классов, указал Байрамов. У учащихся отмечаются хорошие академические показатели на выпускных и вступительных экзаменах. С 2018-2019 учебного года в классы со специализацией поступило 47 тысяч учащихся X и XI классов.
   Для расширения сети школ со специализированным обучением в 2018 году были внесены изменения в закон "Об общем образовании". Суть поправок заключается в том, что теперь в классах со специализацией будут обучаться не 20, а 15 школьников.
   "Впервые с 2019-2020 учебного года начали открывать специализированные классы не только по академическим показателям, но и с профессионально-техническим уклоном. В результате в различных регионах подобные классы появились в 20 школах. Выпускники этих школ по окончании учебы получат не только аттестаты о полном среднем образовании, но и документы, подтверждающие наличие профессионального образования", - заявил министр.
   Другим важным направлением работы для Минобразования является выявление и обучение одаренных детей. С этой целью в 2018-2019 учебном году в регионах созданы 60 классов-лицеев. В 2019-2020 учебном году, принимая во внимание продуктивность пилотного проекта, сеть классов-лицеев расширена. В то же время в Губе и Гяндже открылись филиалы Республиканского физико-математического лицея, а в Ширване и Шеки - филиалы Республиканского химико-биологического лицея.
   https://m.az.sputniknews.ru/tech/20191017/422055062/obrazovanie-novye-predmety-ministr.html?mobile_return=no
    • Facepalm
    • Upvote
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 116 replies
  • Памятник великому азербайджанскому поэту Насими в Баку покрыли лаком. Об этом сообщил известный телерадиоведущий Рахиб Азери, приложив соответствующие фотографии.

   Ранее подобной участи подвергался и памятник Мирза Фатали Ахундову. В обоих случаях это вызвало негодование общественности.
    
   «К сожалению, подобные случаи встречаются уже не в первый раз. Это неуважение к национальному культурному наследию Азербайджанской Республики. Это оскорбительный жест по отношению к своему городу и народу. Мы стали свидетелями ужасной выходки. «Спасибо» отдельным азербайджанским чиновникам…», - сказал  Media.Az  коренной бакинец, актер, режиссер, заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.
    
   Стоит напомнить, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2019 год объявлен «Годом Насими». 
   https://media.az/society/1067750620/eto-neuvazhenie-k-nacionalnomu-kulturnomu-naslediyu-azerbaydzhanskoy-respubliki-pamyatnik-nasimi-razukrasili/
    • Haha
   • 132 replies
  • Хотелось бы услышать мнение форумчан по этому поводу, в виду того, что репортов приходит много, в правилах тоже есть об этом упоминание. Но юзеры не понимают, за что их наказали. Ведь они не собирались никого оскорбить.
    
   По сути это сокращение от "ереванский азербайджанец" и ничего оскорбительного это сокращение не несет. Ничьего достоинства не умаляет, в чем вина человека, если он родился в Ереване, но вынужден был или же по своей воле, переселился на родину? 
   Но многих это задевает.
    
   На "гразов" репортов практически нет. Т.е люди не оскорбляются в большинстве и воспринимают это как всего лишь геолокацию, откуда они родом.
   Опрос поможет разобраться, как воспринимает большинство это выражение. Соответственно, правила будем пересматривать, в зависимости от результатов.
    
   Всем Доброго Дня.
    
    • Facepalm
    • Upvote
    • Haha
    • Like
   • 483 replies
  • Вот такую вот фигню придумали в наших школах. Не знаю во всех или в некоторых, но директор и завуч предупреждают, чтобы девочки не носили более одной сережки в ухе. То есть если у кого-то есть дополнительные сережки их надо снимать. 
    
   То что дырки зарастают как летнее поле борщевиком, со скоростью чуть ли не за 1 день, никого не волнует. То есть родители должны тратить деньги, чтобы снова прокалывать уши, ребенок должен опять мучиться месяц ухаживать за новым проколом и т.д. и т.п.
    
   Это в смысле как-то несоответствует азербайджанскому менталитету если в ухе у девочки больше одной сережки? Мне кажется дети должны ходить в школу учиться и учителям следует больше обращать внимание на образование и успеваемость детей,а не на незначительные аксессуары. Может быть следует нашим написать доклад на тему влияние аксессуаров на успеваемость в школе или сегодня две сережки а завтра Родину продашь.
    
   Вопрос не в том сколько сережек должно быть в ушах у ребенка, и не в том нравится это кому то или нет, и не в том считает кто-то это приемлемым или нет, это личное дело каждого ребенка и его семьи, разрешать или нет. 
    
   Вопрос в том какого черта педагоги и директора школ и в общем образование занимаются любой хренью кроме как тем чем они должны непосредственно заниматься? В школах куда ходят ваши дети, тоже есть такие или подобные этим тупые правила? Минобру заняться больше нечем кроме как сережки считать в чужих ушах?
    
    • Facepalm
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 341 replies
  • Министерство образования запустило новую социальную кампанию против буллинга под хэштегом #MənimləDanış. Цель кампании - привлечь внимание родителей, руководителей школ и широкой общественности к данной проблеме.
    
   В видеоролике, подготовленном Министерством, показан яркий пример того, как безразличие со стороны окружающих, в том числе родителей, приводит к психологическим проблемам у детей. Министерство призывает широкую общественность  уделять  детям больше внимания, общаться с ними.
   Напомним, что 13 мая 2019 года министр образования Джейхун Байрамов утвердил «План действий по дополнительным мерам по созданию благоприятной среды обучения и развития в общеобразовательных учреждениях». Этот план предусматривает ряд задач по обеспечению здоровой духовной и психологической обстановки в общеобразовательных учреждениях,  а также по улучшению отношений между школой и семьей и защиты учащихся от любого физического и психологического насилия. 
    
   https://media.az/society/1067750370/ministerstvo-obrazovaniya-zapustilo-socialnuyu-kampaniyu-protiv-bullinga-video/
    
   • 51 replies
  • Летним субботним вечером Ляман Гулиева была вместе с ребенком в гостях.
   Выпив бокал вина, решила воспользоваться услугой «Трезвый водитель», чтобы вернуться домой на своей машине.
   По словам девушки, водитель с первого взгляда показался ей слишком нервным и раздраженным. Однако она решила не делать из мухи слона и не стала менять водителя.
     В дороге опасения оправдались – водитель ехал неспокойно, то резко притормаживая, то давая газу, без надобности менял полосы, хотя задачи доехать как можно быстрее перед ним не стояло.
   Не доехав до места назначения совсем немного, он «доигрался» – не успев вовремя затормозить перед стоявшей перед ним машиной на светофоре, он резко вывернул в сторону, сильно поцарапав боковую сторону стоявшего у дороги такси, и смог затормозить уже после светофора.
   Инцидент произошел на проспекте Гянджа (Ахмедлы) 13 июля. Известно о нем стало на днях в результате обращения пострадавшей в редакцию 1news.az.
   «Слава Богу, никто не пострадал. Но от всего этого шума ребенок проснулся, испугался, стал плакать… Успокаивая ребенка, мне пришлось выйти, чтобы разобраться, что произошло…» - рассказывает Ляман.  
   «Водитель стал уверять меня, что с тормозами на моей машине есть проблема, что они не работают. Хотя я была абсолютно уверена, что с тормозами все в порядке, так как только недавно сама была за рулем, и в целом, регулярно проверяю машину», - говорит девушка.
   Настаивая на неисправности тормозов, водитель все же настоял на том, чтобы довезти своих пассажиров до дома. Сам же обещал вернуться на место, чтобы договориться с владельцем протараненного такси. Как выяснилось позже, он этого не сделал, спокойно уехав с места происшествия.
   • 187 replies
  • Столичные дорожные полицейские готовят учебное пособие для школьников, рассказывающее о культуре передвижения по транспортным путям.
   Главное управление государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПБ) разрабатывает учебное пособие для школьников касательно правил дорожного движения и культуры передвижения по улицам. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил глава отдела по связям с общественностью ГУГДПБ Вагиф Асадов.
    
   В этом деле правоохранителям помогает коллектив Центра развития детей и подростков Баку номер один, а также частные образовательные курсы, указал он. При этом, по словам Асадова, первый образец учебного пособия даже оценил министр образования Джейхун Байрамов.
   В настоящее время книга находится на стадии доработки и предназначено это пособие для учащихся младших классов общеобразовательных школ.
   "Обеспечение дорожной безопасности на дорогах является самой первой нашей обязанностью. В этой сфере мы уделяем большое внимание пропаганде правил дорожного движения, а также профилактике происшествий. Уже 15 октября завершается месячник безопасности дорожного движения под названием "Внимание, дети!". Кроме того, проведены десятки встреч со школьниками в различных районах столицы", - заявил Асадов.
   Между тем, нужно отметить, что первый "черновой" образец учебника даже был представлен в рамках прошедшей тринадцатой Международной выставки "Образование" EduExpo.


   Читать далее: https://az.sputniknews.ru/life/20191015/422027383/dorozhnaja-policija-baku.html
    • Like
   • 32 replies
  • Странные туалетные привычки Запада глазами остального мираПоделиться
   Для людей, живущих в странах Запада, такие вещи, как утренний душ, пользование туалетной бумагой и унитазом - нечто само собой разумеющееся. Но с точки зрения большей части остального мира такие привычки - это что-то странное. И не очень гигиеничное.
    
   Еще в 2010 году ученые из университета Британской Колумбии указывали на то, что исследования в области психологии имеют крупный недостаток: они основаны на данных, собранных исключительно в западном, образованном, промышленно развитом, богатом, демократическом - и очень странном - обществе.
    
   Авторы таких исследований почему-то полагают, что их выводы применимы к людям в любой точке планеты. Но, как обнаружили университетские ученые, члены западного общества на самом деле наименее представительны, если мы хотим сделать какие-то обобщения относительно всего человечества.
   С точки зрения остального мира они - странные. Во многом. Например, в том, о чем идет речь в сегодняшней статье (за которой последуют и другие).
    
   "Мы, арабы, когда отправляемся в путешествие, должны быть уверены в том, что с нами всегда три вещи - паспорт, толстая пачка наличных и портативное биде", - шутил египетский комик Басем Юсеф, выступая в июне в Британии. При этом он размахивал бутафорским шлангом с так называемым шаттафом (кран, управляемый нажатием пальца - Прим. переводчика) и удивлялся: "Я вот чего не пойму. Вы, ребята, живете в одной из самых развитых стран мира. Но когда дело касается вашей задницы - вы сильно отстаете".
    
   Многие согласятся с Юсефом. Свойственная жителям Запада привычка подтираться в туалете (вместо того, чтобы подмыться) - выглядит загадочной для тех, кто живет, например, в Индии или странах Ближнего Востока.
   • 55 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Popular Now

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу