Jump to content
Disput.Az Forum

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Zaqatalali

"Azəri" yoxsa Azərbaycan Türkü?

Recommended Posts

Men basha dushmurem azeri ,azeri turku niye bele mubahiseye sebeb olur?Ne var bir hansisa fars hansi kitabinda" azeri" terminini oz aglina gore "rasshifrOvka"edib)))Hec onun eserini ozunden bashga oxuyanda yoxdur,eksine biz reklam edirik o farsi))Azeri -Azeri Turku eyni mena verir.Yani var kazax turku,uygur turku ve s,biz ise AZERIYIK,AZERI TURKU.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288473231' post='7610132']
Сизин яслиниз ола билсин ки тюрк тайфалардандыр, буну йягин мяндян яхши билярсиниз, амма бугюнки азербайджанлыларын яксяриййятинин ясли гейри-тюрк тайфалардан ибарятдир. Буну мян демядим, элм деди, мянджя элмя гаршы чихмаг мянасыз ишдир..
[/quote]

Birincisi hansı elm dedi?

İkincisi də əgər Azərbaycanın əksəriyyəti qeyri-türk tayfalarından ibarətdirsə yaxşı olar ki, onların adlarını və faizlərini də yazın biz də öyrənək.

Üçüncüsü biz dəqiq Azərbaycandan danışırıq?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='vuqar7' timestamp='1288476900' post='7610275']
Birincisi hansı elm dedi?

İkincisi də əgər Azərbaycanın əksəriyyəti qeyri-türk tayfalarından ibarətdirsə yaxşı olar ki, onların adlarını və faizlərini də yazın biz də öyrənək.

Üçüncüsü biz dəqiq Azərbaycandan danışırıq?
[/quote]
Тарих элми деди.

Азербайджанын яразисиндя кюрд, парс, яряб, гафгаз вя с. тайфалары гядим заманлардан яшайырды. Билмирям азери дилиндя обйектив тарих ядябиййаты вар мы, амма башга диллярдя бу м1взу юзря чохлу китаблар язылмышдыр.

Конкрет Ш. Азербайджандан данышырам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288479662' post='7610327']
Тарих элми деди.

Азербайджанын яразисиндя кюрд, парс, яряб, гафгаз вя с. тайфалары гядим заманлардан яшайырды. Билмирям азери дилиндя обйектив тарих ядябиййаты вар мы, амма башга диллярдя бу м1взу юзря чохлу китаблар язылмышдыр.

Конкрет Ш. Азербайджандан данышырам.
[/quote]

Bəli Azərbaycanda sizin saydığınız etnik qruplardan daha çox etnik qruplar yaşayır. Əlavə olaraq, ləzgi,talış, avar, tat, tatar və s. Əvvəlcə dediyim kimi, mən bunları ayrı-seçkilik kimi yox zənginlik kimi görürəm. Amma Azərbaycan əhalisinin 90 %-ni türklər təmsil edir. Bu reallıqdır, qəbul etsəniz də, etməsəniz də.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bakinskiy Azərbaycan xalqının 95% Türk soyludur, özünüzdən cəfəngiyatlar uydurmayın.

Siz Türk deyilsinizsə bunun bizə dəxli yoxdu. Hamı nə olduğunu bilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='мусаватист' timestamp='1288472741' post='7610108']
Editor xəbərdarlıq edib ki, bu bölümdə yalnız azərbaycanca və latın qrafikası ilə yazılmalıdır.
[/quote]

Xəbərdarlıq edibsə nəzarətdə eləsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Zaqatalali' timestamp='1288383354' post='7604757']
Sizin bu mövzü haqqında fikirlərinizi bilmək istərdim.

Şəxsən "Azəri" sözünə qarsiyam
mende seninle raziyam,biz hamimiz turk dilli xalqlar olduguna gore "Azəri Türkü" deyilsə daha məqsəqə uyğundur
[left][/left][center][/center][indent][/indent][left][/left]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288479662' post='7610327']
Тарих элми деди.

Азербайджанын яразисиндя кюрд, парс, яряб, гафгаз вя с. тайфалары гядим заманлардан яшайырды. Билмирям азери дилиндя обйектив тарих ядябиййаты вар мы, амма башга диллярдя бу м1взу юзря чохлу китаблар язылмышдыр.

Конкрет Ш. Азербайджандан данышырам.
[/quote]

Tarix elmi riyaziyyat kimi dəqiq elm deyildir . Mənim babamın vəsiqəsində Türk yazılmışdı və eyni ilə mən də Türk olmalıyam. Azərbaycanda yaşadığım üçün Azərbaycan Türküyəm. Yəni heç bir qarışığım da yoxdur . Azərbaycanda digər millət nümayəndələri yaşayır və onlar ümumi əhalinin ən azı 10 faizini təşkil edirlər, bunun bizim mövzu ilə əlaqəsi olmadığı kimi, mütləq bütün Azərbaycan Türklərinin də qarışı vardır , anlamına gəlməz .

Və Sizə də tezliklə sovet ideologiyasından qurtulmağınızı arzulayıram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='vuqar7' timestamp='1288481385' post='7610350']
Bəli Azərbaycanda sizin saydığınız etnik qruplardan daha çox etnik qruplar yaşayır. Əlavə olaraq, ləzgi,talış, avar, tat, tatar və s. Əvvəlcə dediyim kimi, mən bunları ayrı-seçkilik kimi yox zənginlik kimi görürəm. Amma Azərbaycan əhalisinin 90 %-ni türklər təmsil edir. Bu reallıqdır, qəbul etsəniz də, etməsəniz də.
[/quote]
Мян бу гюн Азербайджанда йашайан этник групплардан данышмырам, мян, тюрк дедийиниз, азербайджан миллийятиндян данышырам. Бу миллийятин ясли чохсу тюркляр тямсил едя билмяз. Билмирям хансы реаллыгдан данышырсыныз, реаллыг элмин яздыхы сёздюр, пантюркистлярин нахыллары йох.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='vuqar melikov' timestamp='1288508277' post='7610803']
Tarix elmi riyaziyyat kimi dəqiq elm deyildir . Mənim babamın vəsiqəsində Türk yazılmışdı və eyni ilə mən də Türk olmalıyam. Azərbaycanda yaşadığım üçün Azərbaycan Türküyəm. Yəni heç bir qarışığım da yoxdur . Azərbaycanda digər millət nümayəndələri yaşayır və onlar ümumi əhalinin ən azı 10 faizini təşkil edirlər, bunun bizim mövzu ilə əlaqəsi olmadığı kimi, mütləq bütün Azərbaycan Türklərinin də qarışı vardır , anlamına gəlməz .

Və Sizə də tezliklə sovet ideologiyasından qurtulmağınızı arzulayıram.
[/quote]
51 №-ли посту охуйун.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288526742' post='7612114']
51 №-ли посту охуйун.
[/quote]


Oxudum , mənim bababın babası Türk olub. ama onun babası Türk deyilsə belə artıq mənim ona qohumluğum çatmır . Yenə də bu mənim özümə Türk deməyimə mane ola bilməz .

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288526632' post='7612106']
Мян бу гюн Азербайджанда йашайан этник групплардан данышмырам, мян, тюрк дедийиниз, азербайджан миллийятиндян данышырам. Бу миллийятин ясли чохсу тюркляр тямсил едя билмяз. Билмирям хансы реаллыгдан данышырсыныз, реаллыг элмин яздыхы сёздюр, пантюркистлярин нахыллары йох.
[/quote]

mənə elə gəlir ki siz tatlarla farsları qarişdırırsınız. Bu birici məsələ. İkincisi odur ki o vaxtlar Bakiya çox saylı cür bə cür işləməyə millətlər gəliblər. Amma Şimali Azərbaycanda əsas millət türkdilli azərbaycanlılar olub:

...Siz Brokqauzun Ensiklopediyasını tapın üç Şimali Azərbaycan Quberniyalarının yəni, İravan. Yelizavetpol (Gəncə), və Bakı ...əhalisinin sayı statistik verilb. Axı bu hamısı məlumdur. Və o məlumatlar inandırıcıdır. Şimali türk dilli azərbaycanləlar orada təxminən 800 min-- 1 mln 200 min arasında məlumatlar verilib. Misal üçün fars dilli talişlar orada ən çox saylı azlıq kimi 35 min göstərilib bu məlumatlar 1890 illərə təsadüf edilir...Və hesab eləsəniz təbii artımı bu günkü statistik göstəricilər tam əksini tapacaq. Yəni bu gün türkdilli azərbaycanlılar 6-7 milyon civarında , talışlar isə təxminən 200 min nəfər civarında.... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
azərbaycan türkündən başqa nə olur olsun

ideal variant : azərbaycanlı

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='HERBERT' timestamp='1288532076' post='7612406']
mənə elə gəlir ki siz tatlarla farsları qarişdırırsınız. Bu birici məsələ. İkincisi odur ki o vaxtlar Bakiya çox saylı cür bə cür işləməyə millətlər gəliblər. Amma Şimali Azərbaycanda əsas millət türkdilli azərbaycanlılar olub:

...Siz Brokqauzun Ensiklopediyasını tapın üç Şimali Azərbaycan Quberniyalarının yəni, İravan. Yelizavetpol (Gəncə), və Bakı ...əhalisinin sayı statistik verilb. Axı bu hamısı məlumdur. Və o məlumatlar inandırıcıdır. Şimali türk dilli azərbaycanləlar orada təxminən 800 min-- 1 mln 200 min arasında məlumatlar verilib. Misal üçün fars dilli talişlar orada ən çox saylı azlıq kimi 35 min göstərilib bu məlumatlar 1890 illərə təsadüf edilir...Və hesab eləsəniz təbii artımı bu günkü statistik göstəricilər tam əksini tapacaq. Yəni bu gün türkdilli azərbaycanlılar 6-7 milyon civarında , talışlar isə təxminən 200 min nəfər civarında.... smoke:
[/quote]
12 ясря гядяр Азербайджанын яхалисинин чохусу фарс дилиндя данышырды. Сонра яваш-яваш тюрк дилиня кечмяйя башлайыб. Бура гялян тюрк тайфалары йерли яхалиси иля гарышмышды, йяни ки Азербайджанын тарихи йалныз 18,19,20-джи ясрлярдян ибарят дейил. Бу дёврдян габах бурада чох шей баш вермишди. Азербайджан миллийяти бу гюня гядяр чох тарихи этаплардан кечиб, вя бязиляр эля билир ягяр бу гюн тюрк дилиндя данышырыгса биз тюрклярдян ямяля гялмишик. Бу сяхв йанашмадыр.

Буну сюбют этмяк ючюн бир мисал гятирим. 19-джи ясрин яввялиндя Абшерон кяндляринин яксяриййяти тат кяндляри иди. Инди демяк олар ки бир дяня тат кянди галмайыб, чюнки бурада тюркляшмя проссеси баш вериб. Йяни фарс дили лазым олмадыхына гёря йерли яхалиси тюрк дилиня кечмишди. Хямин проссес 12 ясрдян башлайараг бютюн Азербайджанда баш вермишди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288534810' post='7612533']
12 ясря гядяр Азербайджанын яхалисинин чохусу фарс дилиндя данышырды. Сонра яваш-яваш тюрк дилиня кечмяйя башлайыб. Бура гялян тюрк тайфалары йерли яхалиси иля гарышмышды, йяни ки Азербайджанын тарихи йалныз 18,19,20-джи ясрлярдян ибарят дейил. Бу дёврдян габах бурада чох шей баш вермишди. Азербайджан миллийяти бу гюня гядяр чох тарихи этаплардан кечиб, вя бязиляр эля билир ягяр бу гюн тюрк дилиндя данышырыгса биз тюрклярдян ямяля гялмишик. Бу сяхв йанашмадыр.

Буну сюбют этмяк ючюн бир мисал гятирим. 19-джи ясрин яввялиндя Абшерон кяндляринин яксяриййяти тат кяндляри иди. Инди демяк олар ки бир дяня тат кянди галмайыб, чюнки бурада тюркляшмя проссеси баш вериб. Йяни фарс дили лазым олмадыхына гёря йерли яхалиси тюрк дилиня кечмишди. Хямин проссес 12 ясрдян башлайараг бютюн Азербайджанда баш вермишди.
[/quote]

farsların sonuncu dövlətləri Sasanilər olub. Onlarıda ərəblər 6 əsrdən başlayaraq işğal edib...sonralar arəbləri Səlcuqlar bu regiondan qovublar. bu hardasa 10 -11 əsrlərə təsadüf edir. Və buradakı xalqların yazılı dili həm fars həm də arəb dili olub. Ancaq şifahi dil yenidən formalaşib və buradakı xalqlar türklərlə qarışıb dilinin təsiri altına düşüblər və yenı türkdilli etnos yaranib[b] azəri türkləri.
[/b]


[quote]Буну сюбют этмяк ючюн бир мисал гятирим. 19-джи ясрин яввялиндя Абшерон кяндляринин яксяриййяти тат кяндляри иди.[/quote]
Qaldı sizin bu kəlmənizə cavab olaraq birdə Brokqauza müraciət edək:

[quote]Бакинский уезд занимает вост. часть Бакинской губ.; простр. 3457 к. в., или 360202 десятины, жит. [b]100560 [/b](без города 54881). Большую часть у. занимает Апшеронский полуостров, весь состоящий из невысокого известнякового нагорья, а в зап. части уезда проходит последний низкий отрог Кавказских гор — Шабани (356 м). Лишь в СЗ части у. доходит до более высоких склонов горы Шугуза, и здесь находятся единственные леса и более плодородная почва на отлогих склонах и в долинах. На Апшеронском п-ове почва вообще неплодородна, климат сух, лишь на СВ полуострова жители хорошо воспользовались родниковыми водами и имеют превосходные сады и огороды. Из рек есть одна маловодная Сумгаит с солоноватой водой. Сеют без орошения озимые хлеба, пшеницу и ячмень. В у. находятся соленые озера и важнейшие в России нефтяные промыслы. В уезде 64 мечети (некоторые построены в XV стол.), четыре училища, три механических завода и два химических.

Между населением преобладают две народности: — 1) азербайджанские татары, совершенно неправильно называемые персами. Они мусульмане шиитского толка и подражают персианам во многом, но их язык тюрко-татарский. Они составляют массу чернорабочих, но между ними немало купцов и владельцев нефтяных промыслов, и 2) армяне, в руках которых большая часть торговли и многие нефтяные промыслы. Русских не так много, как армян и татар, но более чем в других городах Закавказья, кроме Тифлиса,[/quote]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Görürsünüz cəmi 19 əsrin sonunda Abşeronda 100 000 əhali yasayıb bunun əkcəriyyati azərbaycanlılar olub və buraya pul qazanmağa gələn ermənilər . O birisi millətlər cuzi faiz təşkil edib... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='HERBERT' timestamp='1288538014' post='7612751']
farsların sonuncu dövlətləri Sasanilər olub. Onlarıda ərəblər 6 əsrdən başlayaraq işğal edib...sonralar arəbləri Səlcuqlar bu regiondan qovublar. bu hardasa 10 -11 əsrlərə təsadüf edir. Və buradakı xalqların yazılı dili həm fars həm də arəb dili olub. Ancaq şifahi dil yenidən formalaşib və buradakı xalqlar türklərlə qarışıb dilinin təsiri altına düşüblər və yenı türkdilli etnos yaranib[b] azəri türkləri.
[/b][/quote]
Фарсларын сонунджу дёвляти бизи марагландырмыр. Фарсдилли мюсялманларын сонунджу дёвлят Ширвашахлар дёвляти олуб, о да 16-джи ясря гядяр мюстягил дёвлят кими яшайырды, миллийятин яксяриййяти дя фарс дилиндя данышырды. Ширваншахлар дёвляти бугюнки Азербайджанынын яразисиндян, демяк олар ки, йарысыны тутмушдур. Хямин дёвлятин яхалиси 19-джи ясря гядяр ёз дохма дилиндя данышырды, йяни фарс дилиндя. Хямин дёвлятин яразисиндя йерляшян ясас топонилмярин адлары фарсмяншяли сёзлярдян ибарятдир бу гюня кими. Вя бурада йашайан миллят демяк олар ки тюрклярля гаршмырды. Садяджя тюрк дилиня кечиб бугюнки азербайджанлылара аид олмаха башлайиблар.

Буна гёря дя этносумузун гяшянг "азербайжанлы" вя "азяри" адлары дяйишмяк, йа да эйбяджярляшдирмяк эхтийаджи йохдур.


[quote]Qaldı sizin bu kəlmənizə cavab olaraq birdə Brokqauza müraciət edək:


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Görürsünüz cəmi 19 əsrin sonunda Abşeronda 100 000 əhali yasayıb bunun əkcəriyyati azərbaycanlılar olub və buraya pul qazanmağa gələn ermənilər . O birisi millətlər cuzi faiz təşkil edib... smoke:
[/quote]
Мян 19-джи ясрин яввялиндян йазырдым сизя. 19-джи ясрин сонунда хямин "джюзи фаиз тяшкил едян миллят" тюрк дилиня кечиб, хямин миллийят дя бу гюн озюню азербайджанлы кими таныйыр, вя буну дяйишмяк лазым дейил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Bakinsky siz ozunuz Bakida dogulmamisiniz ama bakili oglan yazmisin.

sonra, bawqa movzularda yazmisinizki bes ananiz lezgidir sizde lezgisiz sonra yazmisizki, atanizda tat'dir.

indi siz oz soyunuza baxib bura girib niye arani qatirsiniz.

realligi qebul edin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
P.S bir sheyide qeyd edimki Azerbaycanda yashayan Tatlari ya Talishlari oz soyumuzdan olan Turkiye Turklerinden ozumuze dogma sayiram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288559015' post='7614381']
P.S bir sheyide qeyd edimki Azerbaycanda yashayan Tatlari ya Talishlari oz soyumuzdan olan Turkiye Turklerinden ozumuze dogma sayiram.
[/quote]

Bu millətlərlə bu ərazidə yaşayan türklər çox assimilyasiyada ediblər axı. Birdə ki, Sovet vaxtı yox idi axı milli ayrımçılıq. Misal üçün mənim babam və onun da atası özlərinə hər zaman türk deyiblər, babamın qardaşı talış qızı ilə evlənib, nənəmin bacısı isə talışa ərə gedib. Yəni belə bir proseslər çox olub. Yəni milli mənsubiyyət bilinsə də milli ayrımçılıq olmayıb ölkədə və buna görə də yəgin ki, indi tolerant sayılırıq. Sonra mənim anam deyir ki, bizim üçün o zaman talış, tat nə bilim başqa bir millət adı çəkiləndə qəribə gəlirdi ki, necə yəni azərbaycanlıdır hamısı, dərk etmək çətin idi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='^^Paradise_Bird^^' timestamp='1288560187' post='7614450']
Bu millətlərlə bu ərazidə yaşayan türklər çox assimilyasiyada ediblər axı. Birdə ki, Sovet vaxtı yox idi axı milli ayrımçılıq. Misal üçün mənim babam və onun da atası özlərinə hər zaman türk deyiblər, babamın qardaşı talış qızı ilə evlənib, nənəmin bacısı isə talışa ərə gedib. Yəni belə bir proseslər çox olub. Yəni milli mənsubiyyət bilinsə də milli ayrımçılıq olmayıb ölkədə və buna görə də yəgin ki, indi tolerant sayılırıq. Sonra mənim anam deyir ki, bizim üçün o zaman talış, tat nə bilim başqa bir millət adı çəkiləndə qəribə gəlirdi ki, necə yəni azərbaycanlıdır hamısı, dərk etmək çətin idi.
[/quote]

Mənim nənəm Bakıda doğulan Dağlıdır (Tat). Mən özümdə Dağlı Məhləsində böyümüşəm və çoxlu dağlı dostlarım var. inan bəzi Türk sayılan Azerbaycanlılardan 1000 dəfə çox Azərbaycanı sevirlər. Talışlar da həmçinin Azərbaycanlı olduğlarıylan fəxr eliyənlərinidə görmüşəm. Türk, Tat, Talış və sairə millətlər hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu torpağın övladıyıq.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288561094' post='7614493']
Mənim nənəm Bakıda doğulan Dağlıdır (Tat). Mən özümdə Dağlı Məhləsində böyümüşəm və çoxlu dağlı dostlarım var. inan bəzi Türk sayılan Azerbaycanlılardan 1000 dəfə çox Azərbaycanı sevirlər. Talışlar da həmçinin Azərbaycanlı olduğlarıylan fəxr eliyənlərinidə görmüşəm. Türk, Tat, Talış və sairə millətlər hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu torpağın övladıyıq.
[/quote]

Sözsüz, mən şəxsən Azərbaycan ərazisində ayrımçılığa çox qarşıyam və şükür Allaha ki, bizdə belə bir məsələyə rast gəlinmir demək olar ki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hamimiz Azərbaycanliyiq, türk, talis, lezgi, tat. Amma men ozum shexsen Azəri Türküyem.... Meseleni millet baximindan qoysaq tebii ki Azərbaycanliyiq, amma etnos baximindan men Türkem

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='expert222' timestamp='1288384357' post='7604837']
Azərbaycanlı!
[/quote]
Tamamilə razıyam. AZƏRBAYCANLI.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='gagulya' timestamp='1288561855' post='7614521']
Hamimiz Azərbaycanliyiq, türk, talis, lezgi, tat. Amma men ozum shexsen Azəri Türküyem.... Meseleni millet baximindan qoysaq tebii ki Azərbaycanliyiq, amma etnos baximindan men Türkem
[/quote]

Tamamilə düzdür. Afərin gagulya!... :buba:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Şəxsən mənim üçün Azəri - millətdir, Azərbaycan - dövlətdir.

türk millətlərindən heç biri deməz ki mən, misal üçün

Qaşqay türküyəm, və yahud kazax türküyəm, bunların sayı çoxluq təşkil etməsi səbəbindən sırf millətin özünü səsləndirir, və təbiyi ki lazım olanda türklüyünü vurğulayir.

kiçik sayda olan türk millətləri misal üçün məshəti türklər, kipr türkləri, sjnqor türkləri, teymurdaş türkləri, qudari türkləri özlərini boyuk etnosa aird etmək üçün əlavə türk sözünü işlədirlər.

məncə doğrusu elə Azəridir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288561094' post='7614493']
Mənim nənəm Bakıda doğulan Dağlıdır (Tat). Mən özümdə Dağlı Məhləsində böyümüşəm və çoxlu dağlı dostlarım var. inan bəzi Türk sayılan Azerbaycanlılardan 1000 dəfə çox Azərbaycanı sevirlər. Talışlar da həmçinin Azərbaycanlı olduğlarıylan fəxr eliyənlərinidə görmüşəm. Türk, Tat, Talış və sairə millətlər hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu torpağın övladıyıq.
[/quote]

tamami ilə doğru fikirdir, hamımızın doğma yurdumuz, Azərbaycan adlanılır.
tat da türkdür, talış da türkdür, azəri də türkdür, buna görə də, deyirik talış, tat, və azəri demək doğru olardı.
Necə ki deyirik Gəncəli, Qaxlı, Qubalı, cooqrafi bölüm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='E Class Lee' timestamp='1288603396' post='7616463']
Şəxsən mənim üçün Azəri - millətdir, Azərbaycan - dövlətdir.

türk millətlərindən heç biri deməz ki mən, misal üçün

Qaşqay türküyəm, və yahud kazax türküyəm, bunların sayı çoxluq təşkil etməsi səbəbindən sırf millətin özünü səsləndirir, və təbiyi ki lazım olanda türklüyünü vurğulayir.

kiçik sayda olan türk millətləri misal üçün məshəti türklər, kipr türkləri, sjnqor türkləri, teymurdaş türkləri, qudari türkləri özlərini boyuk etnosa aird etmək üçün əlavə türk sözünü işlədirlər.

məncə doğrusu elə Azəridir.
[/quote]

Burada Güney azərbaycanlıların adından danışırdılar Gəlin baxaq onlar özlərini necə adlandırırlar:

http://www.oyrenci.com/news.php?id=1633

[quote]GÜNEY AZƏRBAYCAN MİLLİ AZADLIQ CƏBHƏSİNİN 1 MEHR İLƏ BAĞLI B Ə Y A N A T I

Hər il mehr ayının 1-də İranda təhsil ilinin ilk günündə milyonlarla [b]azərbaycanlı[/b] təhsilə ana dilində deyil, fars dilində başlamaq məcburiyyətində qalır. Onların ana dilində təhsil almaq, mətbuat vasitələrindən yararlanmaq, dil və mədəniyyətini inkişaf etdirmək kimi hüquqlardan məhrum edilmələrinin mahiyyətində, fars hegemonluğunun təsiri altında 30 milyon [b]Azərbaycan türkünün[/b] milli kimliyini unutdurmaq və bir millət kimi varolma haqqını inkar siyasəti durur.[/quote]
-----------------------------------------------------------------------
Məncə biz onlarlardan ayrı düşməməliyik elə deyilmi?...
Siz başa düşməlisiniz ki elə bizim bədxahlar bunun üçün çalışırlar... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Boston' timestamp='1288559002' post='7614380']
@Bakinsky siz ozunuz Bakida dogulmamisiniz ama bakili oglan yazmisin.

sonra, bawqa movzularda yazmisinizki bes ananiz lezgidir sizde lezgisiz sonra yazmisizki, atanizda tat'dir.

indi siz oz soyunuza baxib bura girib niye arani qatirsiniz.

realligi qebul edin.
[/quote]
Сиз мяним автобиографиямы охумусунуз ки? Харадан билирсиниз мян Ереванда дохулмушам, йа Гаванада? Бош-бош данышмахыныз явязиня постларымы диггятля охуйун. Атам тат дейил, азербайджанлыдыр, мян дейирдим ки кёклярим абшерондандыр. Мян садяджя ёз сойумдан башга азербайджан милилйятинин тарихи дя билирям, вя ёзюня хяр дяфя "тюркям!тюркям!" дейян савадсызлара баша салмаг истяйирям ади тарихи фактлары.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288610967' post='7617323']
Сиз мяним автобиографиямы охумусунуз ки? Харадан билирсиниз мян Ереванда дохулмушам, йа Гаванада? Бош-бош данышмахыныз явязиня постларымы диггятля охуйун. Атам тат дейил, азербайджанлыдыр, мян дейирдим ки кёклярим абшерондандыр. Мян садяджя ёз сойумдан башга азербайджан милилйятинин тарихи дя билирям, вя ёзюня хяр дяфя "тюркям!тюркям!" дейян савадсызлара баша салмаг истяйирям ади тарихи фактлары.
[/quote]

Siz heç nəyi başa sala bilmədiniz və əlinizdə fakt yoxdur . Əgər söylədiklərinizdə mantiq olsa , mən o dəqiqə Türklüyümdən əl çəkib yəni, sizinlə razılaşıb , erməni olacağam . :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сиз тюрклюйюнюздян ял чякмяйин, бунлар онсуз да Азербайджанда милли азлыгларын сийахысындадыр..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bakinskiy bir dəfə dedim yenə deyim, sən Fars san biz nə edək?

Sənin o Fars oğrəşlərin bizim güneyli qardaşlarımızı nə günə qoyduğunu, və niyə Erməniləri bizə qarşı dəstəklədiklərinidə de onda?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azərbaycanda Türklərdən qabağ Farslar yox yerli Qafqaz xalqları dominant olub, cəfəngiyatlar qoşma. Oğuz Türkləri gələndən bəri Oğuz Türkləri dominantdır, və indiki muasir Azərbaycan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Bakinskiy Paren' timestamp='1288610967' post='7617323']
Сиз мяним автобиографиямы охумусунуз ки? Харадан билирсиниз мян Ереванда дохулмушам, йа Гаванада? Бош-бош данышмахыныз явязиня постларымы диггятля охуйун. Атам тат дейил, азербайджанлыдыр, мян дейирдим ки кёклярим абшерондандыр. Мян садяджя ёз сойумдан башга азербайджан милилйятинин тарихи дя билирям, вя ёзюня хяр дяфя [b]"тюркям!тюркям!" дейян савадсызлара баша салмаг истяйирям ади тарихи фактлары.[/b]
[/quote]
Deyən savadsızlara başa salmaq isləyirəm adi tarixi faktları

--------------------
Bu nə erməni cümləsidi? etimtekuldu
Bakıda əlli il yaşayıb azərbaycan dilin örgənə bilməyən xaxol cümlələri qurmaqdansa özünüzə azərbaycan dili müəllimi tutun.


Türkəm-türkəm deyənlər hər halda öz ana dillərində sizdən qat qat savadlı cümlələr qururlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sizə dostumun yazdığı,kifayət qədər marağınıza səbə ola biləcək bir yazını təqdim edirəm.Mən də bu fikirlərlə tam razıyam.Oxumağınız məsləhətdir.
[url="http://arazbayramov.blogspot.com/2010/10/mn-azri-deyilm.html?spref=fb"]men azeri deyilem[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azerbaycanli umumi bir sozdur, lezgide Azerbaycanlidir, talishda, tatda, turkde, burda yashiyan rusda....
Men turkem,,,, azeri turku,,,
Dogrudur turkler bu bolgeye gelmeden once burda kicik milletler yasayiblar, amma zaman kecdikce turklesibler,,, neceki esli turk olsa bele ruslashmis insanlarimiz var...
Azerbaycanda yasiyib lezgi ve ya turk ola bilirik, amma hersheyden once biz bu torpaqin evladiyiq... Biz Azerbaycanin bir hissesiyik.... lezgisiylede talisitlada turkuylede.... ve bunulada fexr etmeliyik...
Dovletimizi qaldirmali,,, vetenimizi xain dushmenden qorumaliyiq,,, lazim gelse canimizi bele feda etmeliyik,,,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men türk, tat, taliş, kürd, alban əsilliyem. Men lezgilerlə, lahiclılarla,xinalıqlilarla qohumlaşmişam. Mən müxtəlif xalqlarin nümayəndələrinin övladıyam, Mən Azeri millətinə mənsubam. Və mənim düshmənlərim məni 8 yerə bölmək istəyirlər.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sadəcə türkəm demək, mənim subyektiv fikrimcə duz sayılmır.

Mən Azərbaycan türküyəm. Amma azəri sözü də, məni qıcıqlandırmır belə də demək olar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hərçəndənd ən gözəl postu Garacali yazıb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Əgər indiyədək ləzgi, talış, tat və v. özünə qürurla "ləzgiyəm", "talışam", "tatam/dağlıyam" və s. deyibsə, nəyə görə söhbət türklərin tarixi adı qayıtmaqdan gedirsə, o saat biz türkləri milli ayrımçılıqda suçlayırlar. Bir də deyirlər "bu çox həssas mövzudur", "türklər çox xalqları assimilyasiya edib". Axı mənim ulusumun özünə türk deməsi öz şəxsi işidir, və əgər bu ölkədə doğrudan da tolerantlıq varsa, bu hansı normal insanı qıcıqlandırmalıdır???

Türklərin 1000 il Azərbaycanda hökmran olması haqqda. Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb. Quzey Azərbaycan və indiki İran bir dövlət daxilində olub, və Rusiya işğalına kimi:

a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,

b ) [b]ədəbiyyat əsasən farsca və ərəbcə[/b] olub. Türk padşahları poemaları farsca sifariş edirdi. Görün, öz dilinə saymamazlığın dərəcəsinə bax,

c) [b]saray musiqisi farsca[/b] olub. Muğam XIXcu əsrin ən sonuna kimi yalnız və yalnız farca oxunub. Sonra Cabbar Qaryağdı tariximizdə ilk dəfə muğamı türkcəmizdə oxuyub,

d) [b]müsəlmanların[/b] elm və dini dil isə [b]ərəbcə[/b] olub. Qarabağda yaşayan [b]böyük xristian topluluğu[/b] (bunlar yalnız Rusiya Qafqaza gələndən sonra XIX ci əsrdə islama keçiblər) isə ibadət dili kimi özünə erməni dilini seçib, bəlkə də başqa dildən də işlədilib, amma bir çox sənədlər işğalçılar tərəfindən yandırılıb. Müqayisə üçün, avropalı xristianlar əsrlər boyu latın, yunan dillərində yox, məhz öz ana dillərində ibadət edir.

Deyirlər, Rusiya işğalı dövründə dilimiz də işğal olunub. Amma əslində bu dil lap çoxdan işğal olunub.

[b]İndi belə bir şəraitdə hansı TÜRKLƏŞDİRMƏDƏN, ASSİMİLİYASİYADAN danışmaq olar?[/b] Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində danışırsa, bu yalnız türk tayfalarının ta qədimdən böyük əksəriyyət təşkil etməsinin sayəsindədir.[/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289142832' post='7655078']
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Əgər indiyədək ləzgi, talış, tat və v. özünə qürurla "ləzgiyəm", "talışam", "tatam/dağlıyam" və s. deyibsə, nəyə görə söhbət türklərin tarixi adı qayıtmaqdan gedirsə, o saat biz türkləri milli ayrımçılıqda suçlayırlar. Bir də deyirlər "bu çox həssas mövzudur", "türklər çox xalqları assimilyasiya edib". Axı mənim ulusumun özünə türk deməsi öz şəxsi işidir, və əgər bu ölkədə doğrudan da tolerantlıq varsa, bu hansı normal insanı qıcıqlandırmalıdır???

Türklərin 1000 il Azərbaycanda hökmran olması haqqda. Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb. Quzey Azərbaycan və indiki İran bir dövlət daxilində olub, və Rusiya işğalına kimi:

a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,

b ) [b]ədəbiyyat əsasən farsca və ərəbcə[/b] olub. Türk padşahları poemaları farsca sifariş edirdi. Görün, öz dilinə saymamazlığın dərəcəsinə bax,

c) [b]saray musiqisi farsca[/b] olub. Muğam XIXcu əsrin ən sonuna kimi yalnız və yalnız farca oxunub. Sonra Cabbar Qaryağdı tariximizdə ilk dəfə muğamı türkcəmizdə oxuyub,

d) [b]müsəlmanların[/b] elm və dini dil isə [b]ərəbcə[/b] olub. Qarabağda yaşayan [b]böyük xristian topluluğu[/b] (bunlar yalnız Rusiya Qafqaza gələndən sonra XIX ci əsrdə islama keçiblər) isə ibadət dili kimi özünə erməni dilini seçib, bəlkə də başqa dildən də işlədilib, amma bir çox sənədlər işğalçılar tərəfindən yandırılıb. Müqayisə üçün, avropalı xristianlar əsrlər boyu latın, yunan dillərində yox, məhz öz ana dillərində ibadət edir.

Deyirlər, Rusiya işğalı dövründə dilimiz də işğal olunub. Amma əslində bu dil lap çoxdan işğal olunub.

[b]İndi belə bir şəraitdə hansı TÜRKLƏŞDİRMƏDƏN, ASSİMİLİYASİYADAN danışmaq olar?[/b] Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində danışırsa, bu yalnız türk tayfalarının ta qədimdən böyük əksəriyyət təşkil etməsinin sayəsindədir.[/font][/size]
[/quote]

[b][quote]a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,[/quote]?????????????[/b]

Burda səhviniz var Səfəvilər dövlətinin rəsmi yazışma dili azərbaycan türkçəsi olub. Türk padçahı İsmail Xətai demək olar ki əsərlərinin əksəriyyətini azərbaycan türkçəsində yazıb buda nümünə:

Bir gün balıq kimi aba sararlar,
Mürşiddən, rəhbərdən xəbər sorarlar,
Tüstü yaxıb guşə-guşə araplap,
Mən arıyam, dersən, balın varmıdır?

Dərdli olmayanlar, dərdə yanarmı?
Sadiq dərviş iqrarından dönəpmi?
Hər bir uçan, gül dalına qonarmı?
Mən bülbüləm dersən, gülün varmıdır?

Şah Xətai, sənin dərdin deşilməz,
Dərdi olmayanlar dərdə tuş olmaz,
Mürşidsiz, rəhbərsiz yollar açılmaz,
Mürşid ətəyində əlin varmıdır?
.......................................
bu misralar demək olar ki 500 il bundan qabaq yazılıb. İndi siz osmanlı türkçəsində 500 illik şeir tapın və müqaisə edin..görün nəqədər bu iki dil arasında fərq var...

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='HERBERT' timestamp='1289154242' post='7655867']
[b]?????????????[/b]

Burda səhviniz var Səfəvilər dövlətinin rəsmi yazışma dili azərbaycan türkçəsi olub. Türk padçahı İsmail Xətai demək olar ki əsərlərinin əksəriyyətini azərbaycan türkçəsində yazıb buda nümünə:

bu misralar demək olar ki 500 il bundan qabaq yazılıb. [b]İndi siz osmanlı türkçəsində 500 illik şeir tapın və müqaisə edin..görün nəqədər bu iki dil arasında fərq var...[/b]
[/quote]

[b]Birincisi[/b], Siz ya bilərəkdən tarixi faktları saxtalaşdırırsınız, ya da duyğulara qapanıb bilmədiyiniz olaylar haqqda qərəzli fikirlər yürüdürsünüz. Şah İsmayılın farsca şeirləri də var. Qoyduğunuz şeir parçası gəraylı şeir formasıdır. Tuyuq, qoşma, gəraylı, varsağı, bayatı türk şeir formalarıdır. Amma nə bunların, nə də ərəb, fars sözləriylə lap çox qaynaşan "türkcə" rübailəri, qəzəllərin sıravi oxucu sözlüksüz yanına yaxın düşə bilməz, anlaya bilməz.

Burada söhbət tək-tük türkcə aparılan yazışmalardan getmir. Söhbət kütləvi şəkildə hesab oxuma-yazma dilindən gedir. Bu da, nə yazıq ki, fars dili idi. MİNİLLİKLƏR BOYU! Mənə inanmırsınız, heç olmasa tarixi kitabları, məqalələri açın baxın:

[indent]Национальные отношения персов и азербайджанцев с конца XVIII в. совместно проживающих в государствах созданных Азербайджанского (Гаджар, тюрк) этноса к концу XIX в. подверглись серьезным изменениям. Позиции обеих этносов в политических, экономических, социальных, культурных и др. структурах общества приняли более определенный характер. Эти отношения определялись принадлежностью политической власти азербайджанцам и устремлением персов разделить эту власть. Относительная зависимость в политических отношениях не ограничивала этническое развитие персов, наоборот продолжение Гаджарской династией исторически сформировавшейся традиционной политики в культурной сфере, сохранение официального статуса персидского языка, особенно в письменной сфере создало условия его еще более широкому распространению. [b]Тюрки имели политическую, персидский язык имел культурную власть. Хочется отметить, что носителями персидского языка, были не только персы. Персидский язык был языком канцелярии, что обуславливало изучение этого языка представителями других народов и поэтому понятие грамотность означало умение писать и читать на этом языке. Более высокий уровень грамотности среди азербайджанцев позволял им заниматься не только канцелярскими делами, но также писать разноплановые произведения на персидском языке. Поэтому этническое развитие азербайджанцев происходило асимметрично. Основа асимметрии заключалось в ведущей роли персидского языка в духовной деятельности азербайджанцев. И так происходил процесс отдаления между этносом и его передовой частью, идеологом. Образно говоря, происходил процесс отделения головы от тела. В результате этнически азербайджанская интеллигенция превращались в составную часть персидской духовной элиты. Излишне говорить о негативном влиянии этого аспекта на развитие Азербайджанского языка и культуры обуславливающей этническое своеобразие Азербайджанской нации.[/b]

Видади Мустафаев,
заведующий отделом Истории и экономики Ирана
Института Востоковедения НАН Азербайджана,
кандидат исторических наук
3.3.2010

Источник - ethnoglobus.com
Постоянный адрес статьи - http://www.reklamazapreshena.tut/newsA.php?st=1267653420[/indent]

XXci əsrə qədər bu millətin milli ideoloqları olmayıb. 1918-1920ci illərdə var idi, onları da qırdılar.

Rusiya işğalının çoxlu mənfi cəhətləri olub. Amma müsbət cəhətlərindən biri o olub ki, Azərbaycan türkcəsini helə öz padşahlarımızın yaratdığı ərəb-fars istilasının əlindən qurtarıb. Azərbaycanda XVIII-XIXcu əsrlərin elmi-texniki sözləri başdan ayağa ərəb-fars sözlərindən ibarətdir. Biz indi tamam başqa sözlərdən işlədirik - bunlar XXci yüzilliyin məhsuludur. Hərçənd ki, 1950ci illərin ortalarına kimi Bakıda yazı-pozu işləri əsasən rusca aparılırdı...

[b]İkincisi[/b], Türkiyə ədəbiyyatında buna bənzər şairlər çoxdur. Atatürkün apardığı Dil Devriminə baxmayaraq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri arasında indinin özündə də, fərq azdır. O qədər azdır ki, dünya dilçiliyinin "dil-dialekt" kriterləri ilə yanaşsaq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri BİR DİLİN fərqli dialektləri sayılır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Özbək deyir mən özbəkəm, qırğız deyir mən qırgızam və muvafiq olaraq hər bir türk millətləri, onları türklər arasında fərqləndirəcək və onların özlərinə aid olan adla çağırılmasını istəyirlər. Məhs o üzdən mən, mən özümü azəri hesab edə bilərəm. Mənim mədəniyyətim ,tarixim dövlətçilik ənələrim ona imkan verir ki, mən özümü digər türkmillətli dövlətlərin içində fərqləndirim və bununla da fəxr edim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='ripo' timestamp='1289197821' post='7658123']
Özbək deyir mən özbəkəm, qırğız deyir mən qırgızam və muvafiq olaraq hər bir türk millətləri, onları türklər arasında fərqləndirəcək və onların özlərinə aid olan adla çağırılmasını istəyirlər. Məhs o üzdən mən, mən özümü azəri hesab edə bilərəm. Mənim mədəniyyətim ,tarixim dövlətçilik ənələrim ona imkan verir ki, mən özümü digər türkmillətli dövlətlərin içində fərqləndirim və bununla da fəxr edim.
[/quote]
elə mən də onu demək istəyirəm
fərqləndirən ad yoxdur

və bu çox pisdir, çünki türklərin "kölgəsində" qalmışıq

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289167314' post='7657115']
[b]Birincisi[/b], Siz ya bilərəkdən tarixi faktları saxtalaşdırırsınız, ya da duyğulara qapanıb bilmədiyiniz olaylar haqqda qərəzli fikirlər yürüdürsünüz. Şah İsmayılın farsca şeirləri də var. Qoyduğunuz şeir parçası gəraylı şeir formasıdır. Tuyuq, qoşma, gəraylı, varsağı, bayatı türk şeir formalarıdır. Amma nə bunların, nə də ərəb, fars sözləriylə lap çox qaynaşan "türkcə" rübailəri, qəzəllərin sıravi oxucu sözlüksüz yanına yaxın düşə bilməz, anlaya bilməz.

Burada söhbət tək-tük türkcə aparılan yazışmalardan getmir. Söhbət kütləvi şəkildə hesab oxuma-yazma dilindən gedir. Bu da, nə yazıq ki, fars dili idi. MİNİLLİKLƏR BOYU! Mənə inanmırsınız, heç olmasa tarixi kitabları, məqalələri açın baxın:

[indent]Национальные отношения персов и азербайджанцев с конца XVIII в. совместно проживающих в государствах созданных Азербайджанского (Гаджар, тюрк) этноса к концу XIX в. подверглись серьезным изменениям. Позиции обеих этносов в политических, экономических, социальных, культурных и др. структурах общества приняли более определенный характер. Эти отношения определялись принадлежностью политической власти азербайджанцам и устремлением персов разделить эту власть. Относительная зависимость в политических отношениях не ограничивала этническое развитие персов, наоборот продолжение Гаджарской династией исторически сформировавшейся традиционной политики в культурной сфере, сохранение официального статуса персидского языка, особенно в письменной сфере создало условия его еще более широкому распространению. [b]Тюрки имели политическую, персидский язык имел культурную власть. Хочется отметить, что носителями персидского языка, были не только персы. Персидский язык был языком канцелярии, что обуславливало изучение этого языка представителями других народов и поэтому понятие грамотность означало умение писать и читать на этом языке. Более высокий уровень грамотности среди азербайджанцев позволял им заниматься не только канцелярскими делами, но также писать разноплановые произведения на персидском языке. Поэтому этническое развитие азербайджанцев происходило асимметрично. Основа асимметрии заключалось в ведущей роли персидского языка в духовной деятельности азербайджанцев. И так происходил процесс отдаления между этносом и его передовой частью, идеологом. Образно говоря, происходил процесс отделения головы от тела. В результате этнически азербайджанская интеллигенция превращались в составную часть персидской духовной элиты. Излишне говорить о негативном влиянии этого аспекта на развитие Азербайджанского языка и культуры обуславливающей этническое своеобразие Азербайджанской нации.[/b]

Видади Мустафаев,
заведующий отделом Истории и экономики Ирана
Института Востоковедения НАН Азербайджана,
кандидат исторических наук
3.3.2010

Источник - ethnoglobus.com
Постоянный адрес статьи - http://www.reklamazapreshena.tut/newsA.php?st=1267653420[/indent]

XXci əsrə qədər bu millətin milli ideoloqları olmayıb. 1918-1920ci illərdə var idi, onları da qırdılar.

Rusiya işğalının çoxlu mənfi cəhətləri olub. Amma müsbət cəhətlərindən biri o olub ki, Azərbaycan türkcəsini helə öz padşahlarımızın yaratdığı ərəb-fars istilasının əlindən qurtarıb. Azərbaycanda XVIII-XIXcu əsrlərin elmi-texniki sözləri başdan ayağa ərəb-fars sözlərindən ibarətdir. Biz indi tamam başqa sözlərdən işlədirik - bunlar XXci yüzilliyin məhsuludur. Hərçənd ki, 1950ci illərin ortalarına kimi Bakıda yazı-pozu işləri əsasən rusca aparılırdı...

[b]İkincisi[/b], Türkiyə ədəbiyyatında buna bənzər şairlər çoxdur. Atatürkün apardığı Dil Devriminə baxmayaraq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri arasında indinin özündə də, fərq azdır. O qədər azdır ki, dünya dilçiliyinin "dil-dialekt" kriterləri ilə yanaşsaq, Türkiyə və Azərbaycan türkcələri BİR DİLİN fərqli dialektləri sayılır.
[/quote]

Gəlin yenə baxaq şeirlərə...min eşitməkdənsə birdəfə baxmaq kifayətdir...:

http://meyxana.net/forum/showthread.php?t=4387&page=21

Gözlǝri meyxanǝdir, meyxanǝyǝ göndǝrmişǝm,
Lǝblǝri peymanǝdir, peymanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Dilbǝrin ağzı sǝdǝfdir, dedilǝr, ey dilrüba.
Dişlǝri dürdanǝdir, dürdanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Gözlǝri fǝttanǝdir, saxla özün fǝttanǝdǝn,
Ol xǝdǝngi-ğǝmzǝni fǝttanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Canımın cananǝsidir, şol nigarın ğǝmzǝsi,
Canıma nuş eylǝdim, cananǝyǝ göndǝrmişǝm.

Yandırır gör dǝmbǝdǝm, eşq odilǝn dilxǝstǝni.
Nuri-vahiddür bu gün, pǝrvanǝyǝ göndǝrmişǝm.

Bu Xǝtai söylǝdi, zülmat içindǝdir yǝqin,
Yar mǝnǝ hǝmxanǝdir, hǝmxanǝyǝ göndǝrmişǝm.
.................................................

Siz bilməlisiniz ki Xətai 1400 əsəri azəri türkçəsində yazib və cəmi 50 əsəri fars dilində.

İkinci sizin səhvinis ondadırki Siz mənə güstərdiyiniz elmi məqalə Səfəvid dövrünün süqutundan sonrakı sulalənin yəni Qadjarlara aid olan dövdü əhatə edir....?? bu məlum olan faktır....

Butün dünya bilir ki rəsmi saray və məhkəmə dili Safəvi dövlətində azərbaycan türkçəsində olub. Siz buna şübhə edirsiniz?...

[quote]With the capture of Tabriz, the Safavid dynasty officially began. In May 1501, Ismail I declared Tabriz his capital and himself Shah of Azerbaijan. Ismail I continued to expand his base in northwestern Iran. He was declared Shah of Iran in 1502. Throughout the rest of the decade, Ismail I fended off attacks from the Ottomans, stamped out the remnants of a rival faction, called the Ak Koyunlu, and continued to expand his territory—Hamadan in 1503, Shiraz and Kerman in 1504, Najaf and Karbala in 1507, Van in 1508, Baghdad in 1509, Khorasan and Herat in 1510. By 1511, the Uzbeks in the north-east were driven across the Oxus River where they captured Samarkand establishing the Shaibanid dynasty, and from which they would continue to attack the Safavids.

[b]During his reign, the official language at the royal court was Azerbaijanian.[/b][/quote]

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Safavid_Empire
..........................................................................
[b]Görürsünüz Rəsmi Saray dili azərbaycan (azərbaycan türkçəsi) olub...
[/b]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ləzgi - ləzgidir , tat - tatdır, mən türkəm, hamımız Azərbaycanlıyıq. Yəni bu torpaqda yaşayırıq və vətəndaşlıqımız birdir. Nümunə ABŞ-dır. Vin cqr millət yaşayır orda amma hamısı özünü amerikalı adlandırır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Amerikada dünyanın hər bir yerindən millətlər yaşayır, hamısıda Amerikanın inkişafına qulluq edir və vətən sayırlar. Başqa ölkələr də var belə. Başım çıxmır niyə bizdə bu məsələ belə qabardılır və yaxud qabardırılır kimlərsə tərəfindən.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289142832' post='7655078']
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb.
[/font][/size]
[/quote]


Doğrusu şərqdə kimin "milli ideologiyası" olub ki, Ümumiyyətlə şərqdə Əməvilərdən sonra heç bir dövlət milli deyil. Ta fransız inqilabının təsirləri şərqə gələnə qədər. Müsəlman şərqində heç bir dövrdə qərbdəki kimi etnik əsaslara dayalı dövlətlər olmamış və bu səbəbdən də Qərbdəkilərdən fərqli olaraq dövlətlərin adları sülalələrin adları ilə adlanmışdır. Və bu dövlətlər heç bir zaman etnik bir kültürə dayalı olmamışdır. Ümumiyyətlə milli ideologiya, milli dövlət, millət, vətən kimi anlayışlar bu günkü mənaları ilə Fransız inqilabından sonra meydana gəlmişdir.
Türk millətçiliyi də Ərəb və fars millətçilikləri kimi ciddi tarixi keçmişdən məhrumdur, və tamamilə qərb idxalının məhsuludur.
Türkükmü, Azərbaycanlıyıqmı... 21-ci əsrin ilk dekadası geridə qalmış ancaq biz bunu hələ həll edə bilməmişik...

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='^^Paradise_Bird^^' timestamp='1289204863' post='7659069']
Amerikada dünyanın hər bir yerindən millətlər yaşayır, hamısıda Amerikanın inkişafına qulluq edir və vətən sayırlar. Başqa ölkələr də var belə. Başım çıxmır niyə bizdə bu məsələ belə qabardılır və yaxud qabardırılır kimlərsə tərəfindən.
[/quote]

Amerikada gen mühendisliy sayesinde kimin əcdadinin 5-10 min il evvel dynyanın hansi hissesinden olduğunu müeyyen edirler. Daha uzağa gedib insanliğın beşiyini araşdirirlar. Hansi öalqin nümayendesi olmasina baxmayaraq haminin ecdadı bir olub( ermenilerden başqa)) Bizimkiler yaxin 500-1000 ilin davasini edirler. Milli söhbetler yaxin 100 lliyin mehsuludur. Dini söhbetler yaxin 1000-10000 ilin. Bes ondan evvel boyük tarixçilerin eserlerine göre bütun xalqlar yerdeyişmede inkişafda olublar. Ele bizlerin arasinda hindlilere, asiyalilara, ərəblerə oxşayanlar azdirmı?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='HERBERT' timestamp='1289203411' post='7658832']
Gəlin yenə baxaq şeirlərə...min eşitməkdənsə birdəfə baxmaq kifayətdir...:

http://meyxana.net/forum/showthread.php?t=4387&page=21

.................................................

Siz bilməlisiniz ki Xətai 1400 əsəri azəri türkçəsində yazib və cəmi 50 əsəri fars dilində.

İkinci sizin səhvinis ondadırki Siz mənə güstərdiyiniz elmi məqalə Səfəvid dövrünün süqutundan sonrakı sulalənin yəni Qadjarlara aid olan dövdü əhatə edir....?? bu məlum olan faktır....

Butün dünya bilir ki rəsmi saray və məhkəmə dili Safəvi dövlətində azərbaycan türkçəsində olub. Siz buna şübhə edirsiniz?...

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Safavid_Empire
..........................................................................
[b]Görürsünüz Rəsmi Saray dili azərbaycan (azərbaycan türkçəsi) olub...
[/b]
[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Əgər tərəzinin bir gözünə fars, ərəb dilində yazılan əsərləri qoysaq, o biri gözünə isə türk dilində olanları, heç şübhəsiz fars, ərəb dilində yazılanlar çox daha ağır gələr.

"Murzilka"-dan iqtibas gətirməyiniz çatmırdı. Siz elmi mebahisə etməyi hələ bilmirsiniz. Mənim göstərdiyim məqalə elmidir və müəllifi bəllidir. Sizin göstərdiyiniz məqalənin isə:

a) müəllifi bəlli deyil (Vikipediyanı çox xatırladır o sayt),

B ) içində o qədər yalan var ki, mən heç bilmirəm, haradan başlayım. Bunu yazan adam açıq-aşkar antitürkistin, saxtakarın biridir. Sitat gətirdiyiniz hissədə bir dənə də olsun istinad qaynağı [] yoxdur.

Ünlü orientalist Bertels şair Nizami Gəncəvi haqqda bunları yazmışdır:

[indent]Nizami wrote in Persian, since it was the basic literary language in the medieval Islamic Orient, with Arabic being the language of religion and science. Persian was also the official state language of the XII c. Azerbaijan Seljuk and Atabek feudal palaces. An authoritative expert on classical Persian-Tajik poetry and an outstanding orientalist Y.E. Bertels clearly shows that "[b]the absence of national self-consciousness[/b]" prevented the Seljuk rulers from the progress of their native tongue.[/indent]

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a5eFKc3picEJ:www.xacmazmks.webs.com/Azerbaycan%2520yazichilari%2520ingilis%2520dilinde2.doc+Nizami+wrote+in+Persian+since+it+was+the+basic+literary&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de

Bertels Səlcuqların "[b]milli təfəkkürünün yoxluğundan[/b]" danışır.

[b]Dominant dil[/b] = elmdə, dində, dəftərxanada işlədilən, məktəblərdə tədris olunan dil. Azərbaycanda və İranda türk dili ta XX yüzilliyə kimi bu dillərdən olmayıb. Azərbaycanın XIX cu əsr elmi-texniki terminologiyası başdan ayağa fars-ərəb sözlərindən ibarətdir. Bu yad sözlər Quzey Azərbaycanda yaddaşlardan məhz rusun gəlişiylə silinməyə başlandı. Yerinə rus öz sözlərini yeritməyə çalışsa da, yenə öz dilimizdə anlaşılan pis-yaxşı terminologiya yaranmağa başladı...[/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='yokya' timestamp='1289251669' post='7664091']
[size="2"][font="Arial"]Əgər tərəzinin bir gözünə fars, ərəb dilində yazılan əsərləri qoysaq, o biri gözünə isə türk dilində olanları, heç şübhəsiz fars, ərəb dilində yazılanlar çox daha ağır gələr.

"Murzilka"-dan iqtibas gətirməyiniz çatmırdı. Siz elmi mebahisə etməyi hələ bilmirsiniz. Mənim göstərdiyim məqalə elmidir və müəllifi bəllidir. Sizin göstərdiyiniz məqalənin isə:

a) müəllifi bəlli deyil (Vikipediyanı çox xatırladır o sayt),

B ) içində o qədər yalan var ki, mən heç bilmirəm, haradan başlayım. Bunu yazan adam açıq-aşkar antitürkistin, saxtakarın biridir. Sitat gətirdiyiniz hissədə bir dənə də olsun istinad qaynağı [] yoxdur.

Ünlü orientalist Bertels şair Nizami Gəncəvi haqqda bunları yazmışdır:

[indent]Nizami wrote in Persian, since it was the basic literary language in the medieval Islamic Orient, with Arabic being the language of religion and science. Persian was also the official state language of the XII c. Azerbaijan Seljuk and Atabek feudal palaces. An authoritative expert on classical Persian-Tajik poetry and an outstanding orientalist Y.E. Bertels clearly shows that "[b]the absence of national self-consciousness[/b]" prevented the Seljuk rulers from the progress of their native tongue.[/indent]

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a5eFKc3picEJ:www.xacmazmks.webs.com/Azerbaycan%2520yazichilari%2520ingilis%2520dilinde2.doc+Nizami+wrote+in+Persian+since+it+was+the+basic+literary&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de

Bertels Səlcuqların "[b]milli təfəkkürünün yoxluğundan[/b]" danışır.

[b]Dominant dil[/b] = elmdə, dində, dəftərxanada işlədilən, məktəblərdə tədris olunan dil. Azərbaycanda və İranda türk dili ta XX yüzilliyə kimi bu dillərdən olmayıb. Azərbaycanın XIX cu əsr elmi-texniki terminologiyası başdan ayağa fars-ərəb sözlərindən ibarətdir. Bu yad sözlər Quzey Azərbaycanda yaddaşlardan məhz rusun gəlişiylə silinməyə başlandı. Yerinə rus öz sözlərini yeritməyə çalışsa da, yenə öz dilimizdə anlaşılan pis-yaxşı terminologiya yaranmağa başladı...[/font][/size]
[/quote]

Siz isə gətirdiyiniz məqalini yagin ki heç özünüz oxumayıbsız...gəlin birdaha baxaq. cənab Vidadi Musatafayev nə yazır:

[quote]Национальные отношения персов и азербайджанцев [b]с конца XVIII в[/b]. совместно проживающих в государствах созданных Азербайджанского (Гаджар, тюрк) этноса [b]к концу XIX в[/b]. подверглись серьезным изменениям. Позиции обеих этносов в политических, экономических, социальных, культурных и др. структурах общества приняли более определенный характер. Эти отношения определялись принадлежностью политической власти азербайджанцам и устремлением персов разделить эту власть.[/quote]

axı bu məqalə 18-19 əsrirlərə aiddir...ikincisi Vidadi Mustafayev çalışdığı institunun təməlini Ziya Budiyadov qoyub və vaxtınız olanda görün o Azərbaycan haqqında nələr yazıb...

Üçünçüsü Siz mənə ünvanladiğınız linki özünüz sona qədər oxumusunuz...?
Nizami Gəncəvi fars dilində yazib,burda geyri adi bir şey yoxdur, sonra Məhəmməd Füzuli azərbaycan dilində yazmaga başlayıb, və oradada məlumat var şah İsmail Xətai 1508 ildə Bağdadda azərbaycan dilini rəsmən elan edib buda sizə FAKT!...

[quote]http://www.xacmazmks.webs.com/Azerbaycan%20yazichilari%20ingilis%20dilinde2.doc.

Muhammed Fuzuli (1498-1556)
Fuzuli inspired by Nizami’s "Leyli and Mejnun" wrote his own masterpiece "Leyli and Mejnun" poem, this time in Azeri-Turkish.

Fuzuli is one of the greatest Azeri-Turkish poets.

Fuzuli had left us writings in Azeri (Turkish), Persian and Arabic.

This trilingualism was not rare among the Turkic writers of the medieval period and is explainable by their cultural formulation, which was based, in fact, on Arabic religious and scientific tradition and on Persian literary tradition

Fuzuli wrote in Azeri Turkish not only by the fact that it was his mother tongue but also by political circumstances. [b]Shah Ismayil Safavi, who conquered Baghdad in 1508, has left us a divan in Azeri Turkish.[/b]

Turkish rather than in Persian is difficult because the Turkish language is hard to be put in lines, since the words are mostly without connection and lacking harmony. Therefore, the language of the Fuzuli’s poems are extremely persianized. Today a Turk in Azerbaijan or in Turkey could not read many of his works without the help of dictionary. However, Fuzuli’s fame rests mainly on his work in Azeri-Turkish and his masterpiece world-wide famous poem "Leili and Mejnun" is written in Azeri-Turkish too.

Akhundzade’s first published work was the "Oriental Poem" (1837) written on the death of the great Russian poet A.S. Pushkin. But the rise of Akhundzade’s literary activity comes to 50s of XIX c. In the first half of the 50s Akhundzade wrote six comedies – the first comedies in the Azerbaijanian literature as well as the first samples of the national dramaturgy.

In 1859 Akhundzade, with difficulties, published his short but famous novel "The Deceived Stars". By this novel he laid the foundation of realistic prose, giving the models of a new genre in Azerbaijanian literature. By his comedies and dramas Akhundzade established realism as the leading trend in Azerbaijanian literature.

But when twelve yearl old, young Alakbar managed to enter school of Seyid Azim Shirvani, a brilliant poet and teacher. Personal contacts with this man greatly influenced formation of Sabir as a poet.[/quote]
----------------------------------------------------------------------
onuda deyim ki Siz təriflədiyiniz Bertels Yevgeni Eduardoviç rus tarixçisidir 1890 -1957 yaşayıb...və o bilə bilməzdə 12 əsrdə bizim millətdə təfəkkür olub yoxsa yox...bu bir mülahizədir...əgər doğrusunu öyrənmək istəyirsinizsə dahi Nizaminin varisləri birneçəsi bu günlər Azərbaycanda yaşayirlar onların soy adları Şeyxzamanovlardır...mən şəxsən rəhmətlik Məmmədrza Şeyxzamanovu gözumlə görmuşəm və eşitmişəm ...
o ki qaldı fars və ərəb dilinin Azərbaycanda
işlənməsinə...yenədə deyirəm...bu o vaxtın tələbi idi necə 19 əsirə gədər bütün Avropa millətləri latın dilində yazıb yaradırdı... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='yokya' timestamp='1289142832' post='7655078']
[size="2"][font="Arial"]Türkəm.

Əgər indiyədək ləzgi, talış, tat və v. özünə qürurla "ləzgiyəm", "talışam", "tatam/dağlıyam" və s. deyibsə, nəyə görə söhbət türklərin tarixi adı qayıtmaqdan gedirsə, o saat biz türkləri milli ayrımçılıqda suçlayırlar. Bir də deyirlər "bu çox həssas mövzudur", "türklər çox xalqları assimilyasiya edib". Axı mənim ulusumun özünə türk deməsi öz şəxsi işidir, və əgər bu ölkədə doğrudan da tolerantlıq varsa, bu hansı normal insanı qıcıqlandırmalıdır???

Türklərin 1000 il Azərbaycanda hökmran olması haqqda. Bu zavallı türklərin ta XXci yüzilliyədək heç vaxt milli ideologiyası olmayıb. Quzey Azərbaycan və indiki İran bir dövlət daxilində olub, və Rusiya işğalına kimi:

a) bütün rəsmi [b]yazı-pozu işləri farsca[/b] aparılıb,

b ) [b]ədəbiyyat əsasən farsca və ərəbcə[/b] oalub. Türk padşahları poemaları farsca sifariş edirdi. Görün, öz dilinə saymamazlığın dərəcəsinə bax,

c) [b]saray musiqisi farsca[/b] olub. Muğam XIXcu əsrin ən sonuna kimi yalnız və yalnız farca oxunub. Sonra Cabbar Qaryağdı tariximizdə ilk dəfə muğamı türkcəmizdə oxuyub,

d) [b]müsəlmanların[/b] elm və dini dil isə [b]ərəbcə[/b] olub. Qarabağda yaşayan [b]böyük xristian topluluğu[/b] (bunlar yalnız Rusiya Qafqaza gələndən sonra XIX ci əsrdə islama keçiblər) isə ibadət dili kimi özünə erməni dilini seçib, bəlkə də başqa dildən də işlədilib, amma bir çox sənədlər işğalçılar tərəfindən yandırılıb. Müqayisə üçün, avropalı xristianlar əsrlər boyu latın, yunan dillərində yox, məhz öz ana dillərində ibadət edir.

Deyirlər, Rusiya işğalı dövründə dilimiz də işğal olunub. Amma əslində bu dil lap çoxdan işğal olunub.

[b]İndi belə bir şəraitdə hansı TÜRKLƏŞDİRMƏDƏN, ASSİMİLİYASİYADAN danışmaq olar?[/b] Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində danışırsa, bu yalnız türk tayfalarının ta qədimdən böyük əksəriyyət təşkil etməsinin sayəsindədir.[/font][/size]
[/quote]
Duzu men sizi basha dushmurem. esrler boyu saray dilinin ereb sonra ise fars dilinde olmasi hech kim uchun sirr deyil. bunun da sebebini yazdiqlarinizdan bele basha dushurem ki chox yaxshi bilirsiziniz. Ne olsun??? BU o demek deyil ki ereb ya fars dili bizim dilimizden daha ustun olub.
Azerbaycanda dil, millet anlayishi XIX esrin sonlarindan - Ekinchi qezetinin neshrinden formalashmaga bashlayib. H. Zerdabinin bashladigi ishe diger ziyalilar da qosulublar. Milli dilimizin en gozel tebligi ise Molla Nesreddin jurnalinda davam etdirilib.
Biz turkuk elbette ki, amma bu gun turk deyende Turkiyeni basha dushurler(bu da yegin ki mentiqlidir)ona gore men azeri adlanmanin terefdariyam.
P.S. Yeri gelmishken Suleyman Qanuni turk padshahlarindan biri olub ve Fizuliye Leyli ve Mecnunu turk dilinde yazmagi sifarish edib. Shah Ismayilin da dovrunde dovlet dili Azerbaijan dili olub, Onun farsca sherlerinin olmasi hele hech ne demek deyil. Shehriyar eserlerinin hamisini farsca yazdi ozunu de fars sherinin shahi adlandirdi amma bir Heyderbabay salamini oz dogma dilinde ele gozel yaratdi ki bu gun farslar bele o sherden sitati fars dilinde deyil azerbaijan dilinde getirirler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Garacali' timestamp='1289234624' post='7662324']
Amerikada gen mühendisliy sayesinde kimin əcdadinin 5-10 min il evvel dynyanın hansi hissesinden olduğunu müeyyen edirler. Daha uzağa gedib insanliğın beşiyini araşdirirlar. Hansi öalqin nümayendesi olmasina baxmayaraq haminin ecdadı bir olub( ermenilerden başqa)) Bizimkiler yaxin 500-1000 ilin davasini edirler. Milli söhbetler yaxin 100 lliyin mehsuludur. Dini söhbetler yaxin 1000-10000 ilin. Bes ondan evvel boyük tarixçilerin eserlerine göre bütun xalqlar yerdeyişmede inkişafda olublar. Ele bizlerin arasinda hindlilere, asiyalilara, ərəblerə oxşayanlar azdirmı?
[/quote]

Düz deyirsiz, xalis hansısa bir millətin nümayəndəsi yoxdur təbii ki, ama hər halda hər kəs hansı millətə mənusb olduğunu orada bilir və öz milləti ilə qürur duyur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Əlbəttə ki, türk. Hələ M. Ə. Sabir demişdir:

[i]Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm.

Gerçək yazıyor Gəncəli, yainki hənəkdir.

Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma

Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?[/i]

Yəni onun zamanında Azərbaycan dilinə «türkcə», türk dilinə isə «osmanlıca» deyilirdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Lancelot' timestamp='1289505893' post='7681445']
Əlbəttə ki, türk. Hələ M. Ə. Sabir demişdir:

[i]Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm.

Gerçək yazıyor Gəncəli, yainki hənəkdir.

Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma

Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?[/i]

Yəni onun zamanında Azərbaycan dilinə «türkcə», türk dilinə isə «osmanlıca» deyilirdi.
[/quote]

Siz bunu orijinal variantını oxusanız belə yazmazdınız.
[b]Elə məntiq ondadırki bu cümlə orijinal variantda dırnaq arasında verilib.[/b]..

[quote][b]"Osmanlıcadan tərcümə türkə" [/b]bunu bilməm.
Gerçək yazıyor gəncəli, yainki hənəkdir.
Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma
[b]"Osmanlıcadan tərcümə türkə" [/b]nə deməkdir?[/quote]

Çox müammalı cümlə olduğu üçün elə sualda onun üçün qoyulub.... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Ilkin_Huseyn' timestamp='1289519699' post='7682047']
Azəri, yoxsa türk? Heç vecimə də deyil. Mən millət anlamından üstünəm. İnsan!
[/quote]

raziyam!

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='HERBERT' timestamp='1289293290' post='7665547']
Siz isə gətirdiyiniz məqalini yagin ki heç özünüz oxumayıbsız...gəlin birdaha baxaq. cənab Vidadi Musatafayev nə yazır:[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Mən oxumadığım məqalələrdən sitat gətirmirəm.[/font][/size]

[quote]axı bu məqalə 18-19 əsrirlərə aiddir...ikincisi Vidadi Mustafayev çalışdığı institunun təməlini Ziya Budiyadov qoyub və vaxtınız olanda görün o Azərbaycan haqqında nələr yazıb... [/quote]

Məgər Qacarlar ciddi dəyişikliklər edib dil siyasətində? Güney Azərbaycan və bütöv İranda minilliklər boyu indiyə kimi fars dili dominant dil olub.

[quote]Üçünçüsü Siz mənə ünvanladiğınız linki özünüz sona qədər oxumusunuz...?
Nizami Gəncəvi fars dilində yazib,burda geyri adi bir şey yoxdur, sonra Məhəmməd Füzuli azərbaycan dilində yazmaga başlayıb, və oradada məlumat var şah İsmail Xətai 1508 ildə Bağdadda azərbaycan dilini rəsmən elan edib buda sizə FAKT!...[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Bu ki ağ yalandır. Mən Məhəmməd Fizuli haqqında heç bir link verməmişəm. Fizulinin "türk" dilində o qədər ərəb və fars sözləri var ki, heç onu dilçilər əsl türk dili hesab etmir. Mən sizə yuxarıda demişdim: əgər tərəzinin bir gözünə farsca, ərəbcə yazılmış şeirləri qoysanız, və biri gözünə Türkcə yazılanları, o zaman farsca yazılmış şeirlər çox daha ağır gələr.

Orada Şah İsmayılın Bağdadda "azərbaycan dilini rəsmən elan" etməsi yazılmayıb. Ya sizin ingiliscəniz çox axsayır, ya da siz qəsdən yalan məlumat verirsiniz. Orada Şah İsmayılın geridə Azərbaycan türkcəsində bir divan (əsər) qoyduğunu yazıblar. [/font][/size]

[quote]onuda deyim ki Siz təriflədiyiniz Bertels Yevgeni Eduardoviç rus tarixçisidir 1890 -1957 yaşayıb...və o bilə bilməzdə 12 əsrdə bizim millətdə təfəkkür olub yoxsa yox...bu bir mülahizədir...əgər doğrusunu öyrənmək istəyirsinizsə dahi Nizaminin varisləri birneçəsi bu günlər Azərbaycanda yaşayirlar onların soy adları Şeyxzamanovlardır...mən şəxsən rəhmətlik Məmmədrza Şeyxzamanovu gözumlə görmuşəm və eşitmişəm ...
o ki qaldı fars və ərəb dilinin Azərbaycanda işlənməsinə...yenədə deyirəm...bu o vaxtın tələbi idi necə 19 əsirə gədər bütün Avropa millətləri latın dilində yazıb yaradırdı... smoke:
[/quote]

[size="2"][font="Arial"]Mən Bertelsdən yalnız sitat gətirmişəm, tərifləməmişəm. Uydurmayın. Bertels xalqdan danışmır, Bertels türk hökmdarların yürütdüyü axmaq dil siyasətini anlaya bilmir. Milli təfəkkürü olan hökmdarlar belə etməzdi.

Neynirəm Nizaminin varislərini? Adam farsca yazıb. Bütün dünya ədəbiyyatında belə qayda var: şair, yazıçı hansı dildə yazıbsa, o dilin ədəbiyyatına da qulluq edib.

Siz gah nala vurursunuz, gah mıxa. Hansı zamanın tələblərindən danışırsınız? Axı bunun nəyi normaldır? Müqayisə üçün, Azərbaycan və İran ərazisindən keçən yaddilli hökmdarlar həmişə öz dillərini təbliğ edib:

1) [b]aramey dili[/b] - antik Çağda bütün Yaxın Şərqdə siyasətçilərin dili olub, dominant oxuma-yazma dili olub. Yerli xalqlar isə danışıqda hərəsi öz dilində danışıb. Azərbaycan və İran ərazisində Əhəmənilər dövründə [b]400 il[/b] imperiyanın rəsmi dili olub (VII əsr e.ə. — IV əsr e.ə.). Düz ərəb-islam yürüyüşlərinə (650-983 e.s.) kimi aramey dili yunan diliylə rəqabətə girə bilirdi.

2) [b]yunan dili[/b] - Makedoniyalı İskəndərin yürüyüşləri (356 — 323 e.ə. il) zamanından Selevkidlərə (312—64 e.ə.) kimi siyasət, ticarət dili olub. Bununla yanaşı İran ərazisinin müəyyən hissələrində əsas dil [b]qədim və orta farsca[/b] idi.

3) [b]fars dili[/b] - Sasanilər dövründə rəsmən dövlət dili elan olunur. 1000 il hökmranlıq sürən türklər buna heç bir dəyişiklik etmir, əksinə ədəbiyyat, elm, siyasət dili elan edir, inkişaf etdirir.

4) [b]ərəb dili[/b] - ərəb-islam yürüyüşlərindən (650-983 e.s.) ta XIX əsrə kimi dini və elmi dil hesab olunur.

5) [b]rus dili[/b] - XIXcu əsrin əvvəllərindən ta indiyə kimi hələ də qüvvədədir.

6) türk dili - ADRin dövründə (1918-1920) rəsmi dil elan olmuşdu, ruslar yenidən Azərbaycanı zəbt edəndən sonra isə 1950ci illərin sonlarına kimi qadağan olmuşdu.[/font][/size]

[quote name='HERBERT' timestamp='1289554447' post='7684113']
Siz bunu orijinal variantını oxusanız belə yazmazdınız.
[b]Elə məntiq ondadırki bu cümlə orijinal variantda dırnaq arasında verilib.[/b]..
Çox müammalı cümlə olduğu üçün elə sualda onun üçün qoyulub.... smoke:
[/quote]

[size="2"][font="Arial"]HERBERT,

1) Sizin nənə-babalarınızın passportunda 1937ci ilədək nə yazılıb????? Əgər türk yazılıbsa, bu söz güləşdirmənin məqsədi nədir. Əgər tat, talış, ləzgi ya b. yazılıbsa, onda bu söhbətin sizə heç aidiyyatı yoxdur.

2) O şeirdə dırnaq oldu-olmadı Sabirin nə demək istədiyini bütün kontekstdən anlaşılır. "Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, əmma Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir?" - yəni 2 fərqli dildən tərcümə edərlər, bir dilin 2 dialektindən türkə tərcümə nəyə gərək??? [/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Our picks

  • Здравствуйте, друзья! 
   Открыта запись на конкурс этого месяца. 
   С 1 по 7 набираем участников. С 8 числа можно начать окрывать темы. 
   28 числа (включительно) конкурс завершается. На следующий день объявлю результаты и победителей 🥇. 
   Правила не изменились :
   --Ниже я предложу 5 разделов, из которых вы должны выбрать 3.
   --Написать в этой теме о своём желании участвовать и выбрать разделы
   --Каждый участник должен открыть минимум 1 тему в этих 3-х разделах(с 8 июня) 
   --Ссылки на темы вы должны выкладывать в этой теме. 
   --Раз в неделю я буду оглашать промежуточные результаты 
   -- Победит тот участник, кто в сумме 3 разделов наберёт большее количество страниц (в расчёт берётся 1 тема из каждого раздела с большим количеством страниц) 
   --Допускается не более 1 поста с копипастом из сети с указанием источника на каждой стр
   -Флуд, оффтоп, Пнл будет удаляться, виновный наказываться. 
   -- Если увижу клона, который будет набирать стр, клона в бан, участник снимется 
    
   Итак, разделы :
   1. Детство и воспитание 
   2. Рестораны Баку
   3 Международная политика 
   4. Религия, философия 
   5. Форум народов Азербайджана 
    
   Призы :
   1 место - 300 манат наличными 
   2 место - 200 манат наличными 
   3 место - 100 манат наличными 
    
   Спонсор нашего конкурса - клиника Paramed
    
   https://www.paramed.az/
    • Facepalm
    • Upvote
    • Like
   • 510 replies
  • Доброго всем и с Днем Страны
   В честь праздника,как модераторы и обещали,давайте очистимся от баллов и банов.Начну с себя
   @Bercana снимите это,плз))
   -3
    • Facepalm
    • Upvote
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 161 replies
  • Набрала в поисковике "скучные м" и третьим  в списке было слово "мужчины".
   А ведь действительно. ..
   Мужчины, когда вы стали такими скучными и безинициативными?
   Ну как в вас влюбляться?!
   Все время слышу/читаю от вас ,что вы любите тишину.Как можно рассчитывать на тишину ,знакомясь с девушкой?!
   Она должна не мешать играть в игры?
   Не скандалить, не просить внимания,не ждать эмоциональных поступков?
   Максимум на ,что вы готовы пойти ради нас это послать запрос на переписку ,и написать первым "Привет, как  дела?" И всё..на этом вы заканчиваетесь,уважаемые.
   Дальше девушка должна все делать сама ,если она хочет, чтобы по итогу ей доставили сомнительное удовольствие,
   она должна молниеносно ответить ,как нибудь остроумно,заинтересовать ,увлечь,разжечь в вас пламя любви и страсти и при этом не беспокоить вас излишне!
   Не удивляйтесь тогда "почему такая интересная ,красивая девушка одна".Да потому,что многие из вас далеко не охотники,а уже просто дичь.Вы сами отдали женщинам оружие,лошадей,брюки, и прячитесь теперь от сильных дам в своих пещерах.Ребята,не обижайтесь ,но не удивительно, что вы проигрываете котам и бокалу вина.
   Дорогие мои ,женщинам не нужны ваши деньги ,они в состоянии сами оплатить чашку кофе с чизкейком в уютном кафе,им не нужно ради этого ходить на банальные свидания.Они ждут вас ,вовсе не для того ,чтобы переложить на вас свои проблемы ,а для того ,чтобы вы  не стали проблемой для них.Чтобы любить вас ,не за что то ,а вопреки.Куда делись герои,лазающие на балконы,переплывающие проливы,побеждающие в дуэлях?!
   Войну что ли замутить, чтобы поднять в вашей крови уровень тестостерона?!
   Не важно на каком вы авто,попробуйте хотя бы выходить из машины и открывать даме дверь ,не спрашивайте обедала ли она сегодня,привезите ей на работу ,что нибудь вкусненького ,уходя неожиданно возвращайтесь чтобы поцеловать ..
   В вас нет эмоций,порывов,непредсказуемости..
   И женщинам все чаще жалко времени и сил ,потраченных в никуда .Нам с собою интереснее стало ,чем с вами.Как говорил мой любимый персонаж  ,провожая за дверь клиентов : "СКУШНООООО"!
    • Facepalm
    • Downvote
    • Upvote
    • Confused
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 879 replies
  • Когда то Пушкин сказал про декабристов одну знаменитую фразу. "Страшно далеки они от народа." Она мне вспомнилась в связи с вечерним разговором и тем, что уже не первый раз слышу эту фразу про нищебродское мышление. О том, что не надо экономить, не надо сдерживать, свои желания, надо жить на всю катушку. Сегодня с утра. дочитав ночные разговоры на эту тему, узнала, что оказывается надо ходить по дорогим магазинам,  примерять красивую одежду, сидеть за рулем дорогого  авто, дегустировать хорошие вина на презентациях и представлять себя успешным и богатым. Визуализировать, так сказать. И ни слова о том, что у многих эта визуалиция может вызвать желание получить все это самым простым путем. Украсть, обмануть, подложить себя под богатого мужа. Мне могут сказать, что ничего подобного. Этого можно добиться , если учиться, трудиться, развиваться.  Если бы все было так просто и хорошо, то мы бы давно были не просто процветающей, а суперпроцветающей страной. Согласна, бывает и так, когда человек сам виноват в своем тяжелом положении : Не хочет работать, просиживает в чайхане или вздыхает над гламурными журналами. Но в огромном большинстве случаев у человека бывают объективные обстоятельства, не позволяющие подняться по карьерной лестнице или заиметь свой бизнес, приносящий хороший доход. Малообеспеченная семья, необходимость помогать родителям и младшим братьям, невозможность даже получив  образование устроиться на хлебное место, отсутствие стартового капитала, чтобы уехать за границу, наконец просто непробивной характер или неспособность выучить бином Ньютона или формулу углерода. Теперь, что всех этих людей надо называть нищебродами за то, что они рассчитывают каждую копейку, ведут скромный образ жизни, тянут от зарплаты до зарплаты ? Это же те люди, которые обслуживают тех, кто так свысока к ним относится. Они продают им товары и подают кофе в ресторане, меняют кран на кухне и подметают улицы, выращивают картошку и ставят капельницы. Или это никому не нужно и пусть все будут белыми воротничками ? 
   Пару лет назад мне делал ремонт очень добросовестный и порядочный мастер. Он не просто работал, он то ,что называется.пахал на совесть. Разговорились. Поступил в институт, пошел в Карабах, контузия, не смог продолжить обучение. Освоил практически все ремонтные дела и честно зарабатывает. Не тратит ни на что лишнее, так как есть дети и у жены проблемы со здоровьем. Не ходит по моллам и бутикам, не обедает в ресторанах, не ездит за границу. Простой добросовестный труженик . Он -нищеброд ?
    • Facepalm
    • Upvote
    • Confused
    • Haha
    • Thanks
    • Like
   • 1,040 replies
  • Австрийская полиция во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени.
   Как сообщает Дойче велле, в ночь на воскресенье глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".
   Александер Ван дер Беллен с супругой Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23:00. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.
   Когда полиция заглянула в итальянский ресторан Sole в центре Вены на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.
   Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро - за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.
    
    • Haha
    • Like
   • 1,287 replies
  • Всем привет! 
   Друзья, срочно нужна помощь нашей форумчанке Real Life ! Если кто не знает, она завсегдатай "Горячей линии", и регулярно помогает форумчанам ценными советами. 
   Дело в том, что Real Life - сердечница, у неё на сердце стоит железный клапан, за счёт которого оно функционирует. Но дело не в этом. В это воскресенье - 10 мая у неё случился инсульт. Отнялась левая сторона и практически потерялась речь. Позднее речь немного восстановилась, но левая рука и левая нога продолжали бездействовать. Вызвали скорую, она отвезла её в Больницу № 5. Там был выявлен тромб в мозге.
   Вчера её перенесли в Республиканский Диагностический Центр. В настоящее время она находится на стационарном лечении. Состояние стабильное. Но на реабилитационные процедуры + палату нужно немало денег, иначе она останется парализованной на левые конечности. Вместе с ней в палате осталась мать. 
    
   Также отмечу, что Real Life - единственно зарабатывающий человек в семье, она фрилансер. В семье её пятилетний сын, пожилая мать-пенсионерка, и сестра, которая инвалид-колясочница. Она же форумчанка @Mushu-svbk, которая будет помогать мне поддерживать эту тему.   
    
   Прошу всех, кто не равнодушен к чужой беде - ей нужна материальная помощь. Сейчас на счету каждый манат. Всех, кто сможет помочь наличными, прошу связаться со мной, я подъеду куда надо и заберу деньги. Для банковских перечислений прилагаю к теме банковскую карту Real Life. 
    
   Однако, учитывая карантинный режим и неудобство посещения банковских филиалов, я предпочитаю забирать деньги наличными. 
   Это будет удобно и благотворителям, и мне. За доставку пожертвований семье Real Life до последней копейки отвечаю головой и совестью, и каждая сумма будет указана на этой теме. Как уже отметил, эту тему вместе со мной курирует и сестра Real Life - юзер Mushu-svbk. Этих сестер лично знают многие на Диспуте, в том числе модератор Благораздела @Эсмиральда   .
    
   Сейчас священный месяц Рамазан, дамы и господа! Во имя Всевышнего - прошу отозваться всех, у кого есть возможность помочь поднять молодую женщину  на ноги!  Ради её маленького сына! Ради пожилой матери и сестры-инвалида! Ради человеколюбия, наконец!
    
   Телефон для связи со мной: (050) 611 23 84 
    
   P.S. Убедительная просьба - НЕ ДЕЛИТЬСЯ этой темой на Фейсбуке. Там есть определённые люди, которых Real Life не хотела бы, чтобы знали о её несчастье. Я отношусь к этому вопросу с пониманием, чего и вас очень прошу (((  
    
   С превеликим уважением,
   Ваш Джавид Аббасов
    
   P.S.S.  Очень прошу модераторов не переносить эту тему в Благораздел - тот раздел мёртв. И если можно, запинить её, так как речь идёт о спасении жизни молодой женщины. 
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 377 replies
  • Первый вице-президент Crocus Group, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал в online интервью Forbes Digest о падении посещаемости в торговых центрах в 1000 раз, рисках банкротства и грустном творчестве в условиях карантина.
   Говоря о настроении, Э.Агаларов в интервью Forbes Digest называет его неопределенным, отмечая, что находится на работе, и рассказывая следующее: «Мы распустили большинство сотрудников, закрыли все наши торговые центры. То есть торговые центры открыты, но магазины в них все закрыты, работают только аптека и банк. Поэтому так я вчера прогулялся, очень все это выглядит грустно».
   Отвечая на вопрос о каникулах для арендаторов, Э.Агаларов заявляет: «По сути, произошло следующее. Решением правительства арендаторы вынуждены быть закрытыми. Соответственно, когда они закрыты, было бы странно, если бы мы с них пытались получить какую-то арендную плату, которая в любом случае прекратилась. Говорить отдельно о каких-то каникулах, наверное, будет нецелесообразно, потому что мы не очень понимаем, какую поддержку получим от государства. По факту, сегодня аренду мы не собираем, объекты у нас закрыты, зарплату мы платим, налоги мы, вроде бы, должны платить, хотя, кажется, обещали, что будет поблажка. А самое главное — никто нам не дал никаких каникул или послаблений по нашим кредитным обязательствам».
     Размышляя о том, переживет ли Crocus Group кризис, Эмин Агаларов говорит: «Хотелось бы оставаться оптимистом и надеяться на то, что переживем. Поскольку компании Crocus уже более 30 лет, наверное, или около 30 лет, пережили все кризисы: 98-го, 2008-го. Но такого на нашей памяти нет. Мы надеемся, что это все достаточно скоро закончится, потому что понятно, что подушка безопасности есть, но она измеряется неделями, в нашем случае, потому что у нас работает свыше 15 000 человек. Просто взять заработный фонд — уже катастрофическая цифра.  Без доходов мы фактически ее долго платить не сможем».
   Э.Агаларов подчеркивает, что в Crocus Group пока никого не сократили, и пока все сохранено в ожидании того, что будет дальше, а говоря об ожидания, он отметил следующее: «С одной стороны, поддержки правительства, с другой стороны, по линии нашего планирования хотелось бы понимать: мы планируем это на недели, месяцы или планируем до конца года? От этого будет, естественно, зависеть, как мы дальше двигаемся. Понятно, что если это месяц, и все закончится, тогда окей, как-то без фатальных последствий переживем. Но если это продлится полгода? То есть президент Владимир Путин сказал никого не увольнять, не сокращать. Понятно, это то, за что мы тоже хотели бы бороться. Но в то же время, а чем платить, если нет доходов? У компании доходов ноль сейчас, что нам делать?».
    
    • Like
   • 354 replies
  • Хотелось понять, как граждане АР в целом оценивают качество медицинских услуг в стране. Это бы помогло понять какие минусы есть в сфере здравоохранения, дабы Минздрав АР, сделал соотвествующие выводы(на будущее).
    • Facepalm
    • Downvote
    • Upvote
    • Haha
   • 169 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу