Jump to content
aqilyunus

Axirət yoxdursa, həyatın mənası nədir?

Recommended Posts

... sonra uşaq oldun. Böyüdün, həyatın ən ləzzətli vaxtına çatdın cavan oldun. Sonra qocaldın. Ölüm gəldi çatdı. Leş oldun. Yox oldun. Bütün bunlardan sonra yox olacaqsansa, nə mənası var yaşamağının?

 

Edited by aqilyunus
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Әgәr yaradan belә xırda mәsәlәlәrә baş qoşursa, o zaman dovşana, itә, pişitә tanıdığı şansın eynisini dә insana tanıyır.
Digәr canlılar da ölüb torpağa qarışır, insan da.
Burada fәlsәfi dәyәrlәr axtarmaq lüzumsuzdu mәncә.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Farhad Musaev said:

Әgәr yaradan belә xırda mәsәlәlәrә baş qoşursa, o zaman dovşana, itә, pişitә tanıdığı şansın eynisini dә insana tanıyır.
Digәr canlılar da ölüb torpağa qarışır, insan da.
Burada fәlsәfi dәyәrlәr axtarmaq lüzumsuzdu mәncә.

 

Məsələyə belə yanaşmanız suala cavab deyil axı. İnsan həyatı xırda məsələdi? Yaradanın yaratdığına dəyər verməsi normal deyil ki? 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, aqilyunus сказал:

... sonra uşaq oldun. Böyüdün, həyatın ən ləzzətli vaxtına çatdın cavan oldun. Sonra qocaldın. Ölüm gəldi çatdı. Leş oldun. Yox oldun. Bütün bunlardan sonra yox olacaqsansa, nə mənası var yaşamağının?

 

Bu dünyada ümidsizliyə qapılan, hər şeydən əlini üzən insanlar bu sualı verərlər özlərinə. Heç kim öz istəyi ilə gəlmir dünyaya. Bir gün  bu dünyaya göz açan dövranını başa vurub bir gün də köçüb gedir. Təbiətin qanunudur.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Məsələyə belə yanaşmanız suala cavab deyil axı. İnsan həyatı xırda məsələdi? Yaradanın yaratdığına dəyər verməsi normal deyil ki? 

Aşağıdakı keçiddә olan videonu bir izlәyin, ondan sonra bir daha düşünәk — әgәr bir yaradan varsa vә bu boyda kainatı yaradıbsa, onun içәrisindә biz hardayıq, nәyik, bu kainatın içindә nә qәdәr önәmli varlıqlarıq vә yaradan bizim işlәrimizә qarışırmı, qarışmırmı, bunu analiz edәk.

Bakteriyalar nәyin ki insanlardan, bildiyimiz bütün canlılardan әn qocası vә әn vacibli varlıqlardırlar. Tәsәvvür edin, baktrialar bir anda hamısı birdәn mәhv olarsa cәmisi 1 il әrzindә dünyadakı bütün canlı alәm mәhv olar, hәr şey bitәr.

İndi sual doğur — insan daha vacib canlıdı, yoxsa bakteria?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, gapgara said:

Bu dünyada ümidsizliyə qapılan, hər şeydən əlini üzən insanlar bu sualı verərlər özlərinə.

 

Məntiqə uyğun olmayan heç bir əsası olmayan fikirdir. Vaxtınız olanda maraqlanın görün bu fikirdə olannar ümidsizliyə qapılıb?

 

9 minutes ago, gapgara said:

Heç kim öz istəyi ilə gəlmir dünyaya.  

 

Öz istəyilə gəlmirsə, valideynləri cavabdehdir. Göydən düşmür ki :)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Farhad Musaev said:

Aşağıdakı keçiddә olan videonu bir izlәyin, ondan sonra bir daha düşünәk — әgәr bir yaradan varsa vә bu boyda kainatı yaradıbsa, onun içәrisindә biz hardayıq, nәyik, bu kainatın içindә nә qәdәr önәmli varlıqlarıq vә yaradan bizim işlәrimizә qarışırmı, qarışmırmı, bunu analiz edәk.

 

Kainatın içində insanlardan başqa ağıllı varlıqlarda var. Bizim harda olmağımızdan asılı olmayaraq O bizə dəyər verir. Bizə xəbər verir ki, yalnız deyilsiz.

 

30 minutes ago, Farhad Musaev said:

Bakteriyalar nәyin ki insanlardan, bildiyimiz bütün canlılardan әn qocası vә әn vacibli varlıqlardırlar. Tәsәvvür edin, baktrialar bir anda hamısı birdәn mәhv olarsa cәmisi 1 il әrzindә dünyadakı bütün canlı alәm mәhv olar, hәr şey bitәr.

İndi sual doğur — insan daha vacib canlıdı, yoxsa bakteria?

 

Bakteriyalardan da vacib su var. Suda olmasa insan məhv olar. Nəyin ki su havada olmasa və s. amma bunun məsələyə nə dəxli var?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Bakteriyalardan da vacib su var. Suda olmasa insan məhv olar. Nəyin ki su havada olmasa və s. amma bunun məsələyə nə dəxli var?


Söhbәt o bakterialardan gedir ki, istәnilәn hava tәzyiqindә, istәnilәn temperaturda, istәnilәn şәraitdә yaşayır. Bәli, su olmasa belә, yaşayır. Kosmosa burax, yaşasın orda, fәrq etmir.
Bunun da mәsәlәyә o dәxli var ki, insan, düşündüyünüz qәdәr ali varlıq deyil. Sadәcә şüurumuz faiz nisbәtiylә digәr canlılardan daha çox inkişaf edib. Buna görә dә belә fәrziyәlәrlә yalnız özümüzü aldatmış hesab olunuruq, ölüm anının son nöqtә olmasından qorxub özümüçün illüziya yaradırıq ki, ölәndәn sonra ruhumuz harasa gedәcәk, әbәdiyyәtә qovuşacıq filan.
Elә "tanrı" qavramını da insan düşünüb vә yaradıb. Albert Einstein'in "әgәr tanrı varsa, o, dinlәrdәki tanrı deyil, o daha ali varlıqdı" söhbәtiylә birә-bir razıyam. Hәr halda heç birimiz ondan ağıllı deyilik.
Amma bu fikri mәhz Albert Einstein deyib deyә tәsdiqlәmirәm. Adam sadәcә oturub dәrindәn düşünәndә, dünyada baş verәn hadisәlәri incәlәyәndә hәqiqәti görә bilir, dinlәrin puç olduğunu yavaş-yavaş dәrk edә bilir.
Elm hәr zaman axtarışlardadır, sәhv edә-edә, sorğulaya-sorğulaya doğruları kәşf etmәkәdir. Dinlәr isә sorğulamağa qadağa qoyur, şübhәsiz inanmağa sövq edir.
Bunları isә biryönlü şәkildә inkar edirәm. Bunun axırı uçuruma gedir.
Dinlәrin yalnız bir yöndә tәrәfdarıyam ki, iradәsi zәif insanları içkidәn, avara hәyat tәrzindәn, pis әmәllәrdәn uzaqlaşdırıb doğru yönә sarı yönәltmәkdәdir. Adamın onsuz da iradәsi zәifdi. İradәsi zәif olaraqdan da axmaq, dәlәduz әmәllәrә, içkiyә, narkomaniyaya qurşanmaqdnsa iradәsi zәif olun dinә yaxın olsun. Vay o gündәn ki, dinә qurşana. Qiyamәt onda olur.
Mәnә görә dünyagörüşü geniş, tәrbiyәsi, ağlı, düşüncәsi qaydasında olan, insanlıq borcunu özündә mәsuliyyәt kimi hiss edәn adamlara din filan lazım deyil. Bu adamların dini — "insanlıq"dır.
Mәnim dә dinim insanlıqdır.
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, aqilyunus сказал:

 

Məntiqə uyğun olmayan heç bir əsası olmayan fikirdir. Vaxtınız olanda maraqlanın görün bu fikirdə olannar ümidsizliyə qapılıb?

Maraqlanmağa ehtiyac yoxdur, görə-gərə gəlirik.

1 час назад, aqilyunus сказал:

Öz istəyilə gəlmirsə, valideynləri cavabdehdir. Göydən düşmür ki :)

Burda sizin məntiqiniz hardadır? Valideynini məhkəməyə verən övlad görmüsüz?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, gapgara said:

Maraqlanmağa ehtiyac yoxdur, görə-gərə gəlirik.

Burda sizin məntiqiniz hardadır? Valideynini məhkəməyə verən övlad görmüsüz?

 

Demək istəyirəm ki, dünyaya gəlməsinə valideynləri səbəb olur. Valideyn günahkardı demirəm. Ümumiyyətlə bunun mövzuya aidiyyatı yoxdu.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, aqilyunus сказал:

 

Demək istəyirəm ki, dünyaya gəlməsinə valideynləri səbəb olur. Valideyn günahkardı demirəm. Ümumiyyətlə bunun mövzuya aidiyyatı yoxdu.

Onda üzürlü sayın, oftop edirəm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, gapgara said:

Onda üzürlü sayın, oftop edirəm.

 

Xəcalət verdiz. Eybi yoxdur.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, aqilyunus сказал:

... sonra uşaq oldun. Böyüdün, həyatın ən ləzzətli vaxtına çatdın cavan oldun. Sonra qocaldın. Ölüm gəldi çatdı. Leş oldun. Yox oldun. Bütün bunlardan sonra yox olacaqsansa, nə mənası var yaşamağının?

 

 

İnsan elə belə də yaşamalıdı. Heç bir varlıq, əbədi yaşaya bilməz. Çünki həyatın mənası itər) Əbədiliydə istənilən, canlı istənilən şeydən bezər və həyat mənasını kökünnən itirər. Biz hamımız 19?? neçənci ildəsə dünyaya gəlmiik və milyon illərnən olmamışıq və bizim olmamağımız heç bir şeyin mənasını itirməyib və mənaya gətirməyib. Bizdən əvvəl və bizdən sonra da belə olacaq. İstər məna olsun istər olmasın. Məna fərdi bir şeydi. Hər kəsin öz həyat mənası var. Ümumilikdə belə bir şey yoxdu. İstənilən bir mənanaya fikir ver və onu mənasız sayan 10 larnan misallar tapa bilərsən. Mənim üçün 19?? ci ilə qədər olmamaqım daha mənalıdı)) Dini inanclarnan getsəy, çox şahəlidi. Misal üçün Allah İnsanı yaratdı və yaratdığlarının ən kamili etdi və ucaltdı. Daha sonra İnsanı ən aşağı səviyyəyə endirdi, alçaltdı. Ən aşağı, alçalmış səviyyənin də, öz mənası var və yetərincədi. Ən pik və nol səviyyədə məna var.

 

Mövzunun adı elə açardı. Axırət yoxdursa, məna axtarmaqa dəymməz)) 

 

P,S Əgər axtarırsansa, deməli, axlrət yoxdursa belə, məna var!

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Farhad Musaev said:

 

 

İddialarınızın hamısına cavab vermək mümkündür amma mövzudan kənardı. Konkret dinsiz həyatın mahiyyəti nədi onu bilmək istəyirəm. Açıq-aydın suallar vermişəm. 

Edited by aqilyunus
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Simruq said:

P,S Əgər axtarırsansa, deməli, axlrət yoxdursa belə, məna var!

 

Bura qədər yaxşı gəlmişdiz :)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

İddialarınızın hamısına cavab vermək mümkündür amma mövzudan kənardı. Konkret dinsiz həyatın mahiyyəti nədi onu bilmək istəyirəm. Açıq-aydın suallar vermişəm. 

Mәnim heç bir iddiam yoxdu. Dediklәrimin hamısı modern elmin tәsdiqlәdiklәridi.

Amma dinin isә, iddialarının heç bir isbatı yoxdu. Әsassızdı.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Farhad Musaev said:

Mәnim heç bir iddiam yoxdu. Dediklәrimin hamısı modern elmin tәsdiqlәdiklәridi.

Amma dinin isә, iddialarının heç bir isbatı yoxdu. Әsassızdı.

 

Təkcə bakteriyalardan yazdığınız modern elmə aiddir. Müasir elm ruhun yalan olduğunu necə təsdiqlədi? Tanrı anlayışının insanın düşünüb yaratdığını necə təsdiqlədi? Albertin tanrı barədə dediyi sözün təsdiqlənmiş hissəsi hansıdır? Çünki hər halda Tanrının varlığı təsdiqlənmiş olur :)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Təkcə bakteriyalardan yazdığınız modern elmə aiddir. Müasir elm ruhun yalan olduğunu necə təsdiqlədi? Tanrı anlayışının insanın düşünüb yaratdığını necə təsdiqlədi? Albertin tanrı barədə dediyi sözün təsdiqlənmiş hissəsi hansıdır? Çünki hər halda Tanrının varlığı təsdiqlənmiş olur :)

Ruhun var olması iddiası dinә vә dindәki tanrıya inananlar tәrәfindә durduqları yerdә ortaya atılan iddiadır. Heçnәdәn ortaya atılan iddianın isbatı yoxdursa hәmin iddia suya düşür, yoxa hesablanır.

Enisntein'i filanı boş verәk, düşünәk ki, bu adam olmayıb, olsa da belә bir söz demәyib. Ortaya atılan tanrı qavramının insan tәrәfindәn yaradılmadığının, tanrının bir başa özünün sübutu hanı? Ruh anlayışının doğru olduğunun isbatı hanı? Varmı bir şeylәr?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, aqilyunus сказал:

 

Bura qədər yaxşı gəlmişdiz :)

 

Elə hamının ora qədər başa düşdüyü üçün, ardını yazmıram))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Axirət yoxdursa həyat mənasızdır ?

 

Axirətə -inancı olan inanır.  qeyriləri mənasız yaşayır ? Həyatın mənasını axirət üçün yaşamaqda görmək özü mənasızlıqdır.

Kənardan  baxanda necə görsənir ? Bütün həyat və əməllərini axirətə görə tənzimləmək ,istiqamət vermək.Belə çıxır insan özünü axirətə görə proqramlaşdırır.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2016 at 9:19 PM, Farhad Musaev said:

Ruhun var olması iddiası dinә vә dindәki tanrıya inananlar tәrәfindә durduqları yerdә ortaya atılan iddiadır. Heçnәdәn ortaya atılan iddianın isbatı yoxdursa hәmin iddia suya düşür, yoxa hesablanır.

Enisntein'i filanı boş verәk, düşünәk ki, bu adam olmayıb, olsa da belә bir söz demәyib. Ortaya atılan tanrı qavramının insan tәrәfindәn yaradılmadığının, tanrının bir başa özünün sübutu hanı? Ruh anlayışının doğru olduğunun isbatı hanı? Varmı bir şeylәr?

 

Yalnış fikirdir. Məlumat gəlmədən, xəbər almadan ruh barədə düşünmək mümkün deyil. Tanrının birbaşa özünün sübutu nə deməkdir? Tanrının ən birinci sübutu varlıq aləmidir. Niyə heçnə yerinə nəsə var? Nəyə görə düşünə bilən ağıllı canlılar var? Allahın varlığı ilk növbədə ağılla dərk olunur.

Ruh baradə buna baxın nə fikirləşdiyinizi yazarsız. Bu isbat deyil amma maraqlıdı.

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kenul2012 said:

Axirət yoxdursa həyat mənasızdır ?

 

Axirətə -inancı olan inanır.  qeyriləri mənasız yaşayır ? Həyatın mənasını axirət üçün yaşamaqda görmək özü mənasızlıqdır.

Kənardan  baxanda necə görsənir ? Bütün həyat və əməllərini axirətə görə tənzimləmək ,istiqamət vermək.Belə çıxır insan özünü axirətə görə proqramlaşdırır.

 

 

Vallah mən hələ deməmişəm ki mənasızdır. Bu nə çətin sual oldu ki bir doğru-düzgün cavab verən olmadı. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минут назад, aqilyunus сказал:

 

Vallah mən hələ deməmişəm ki mənasızdır. Bu nə çətin sual oldu ki bir doğru-düzgün cavab verən olmadı. 

 

 

Axirət yoxdursa, həyatın mənası nədir?

 

Sual düzgün qoyulsaydı, doğru düzgün cavab almaq olardı, Bizim kainatdan böyük və dərin sualı, dini səviyyədə aparmaq bu nəticəyə gətirib çıxaracaq. Sual ümumi insanlara, dininnə, irqinnən, dünyaya baxışınnan, Yaradanı tanıyıb, tanımamağınnan asılı olmayaraq, hamıya ünvanlansaydı, fərqli cavab almaq olardı. Hal hazırkı sual dini səviyyədədi.... Heç olmasa Axirət yox, ölümnən sonrakı həyat yoxdusa, bu həyatın mənası nədir soruşmaq olardı. İndi fikirləşə bilərsən axirət elə o biri həyatdıda. Axirət dini səviyyədə olan düşüncədi, ölümnən sonrakı həyat hakqında 1000 lərnə qeyri düşüncələr var)) Xalq arasında belə deyim var. Arxı hoppanmamış, hop dedi. Yəni bu həyatın mənasını dərk eləməmiş, o biri həyat hakqında bu həyatdan daha çox fikirləşməy MƏNASIZDI!

Əsas bu dünya deyil, əsas o dünyadı, deyimini hamı eşidib. Bu ən axmaq fikirdi. Biz hələ bu əsas olmayan dediyimiz dünyanı, adam kimi yaşaya bilmirik, mənasını itiririk, bezirik, bilmirik. Bunnan yaxşısını bizə kimdi verən?))) Biz olanın qədirini bilmirik. Bu boyda, heç boyunu da bilmək olmur, bu kainatın. Bu boyda kainat yaradıblar, milyardlarnan əlavə kainatlar, bəlkədə trilonlarnan, bəlkədə rəqəm yoxdu bu saysız heysabsız kainatı dərk etməyə. Kainatı yox, bu yer kürəsinin 10% bizə məlumdu, Heç yerdə yox, bu insan cisminin 5% idarə edə biliriy və bu halda və bu vəziyyətdə bizə HOP yox Hip Hop yaraşır. Hop yəni arx məsələsi. Yani biz bu kainatdan və ozümüz özümüzdən bixəbər ola ola, o biri aləmnən və aləmlərdən yəni axirətin mənasını aparmaq, MƏANSIZDI!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Axirət yoxdursa əgər, həyatın mənası nədir ? O mənada ki, insan ölümsüzdürsə, o zaman həyatının mənası nə olacaqdı ?

 

Bəlkə belə ? Ruh üçün bədən bir alətdir. O fiziki bədəni vasitəsilə özünü biruzə verir , realizə edir. Əgər ruh bədənsiz qalarsa, onun məkanı məsələn, Axirət olarsa, Ruh həyatını necə "yaşayacaq" ? Onun məşğuliyyəti nə olacaq ? gəzib-dolaşıb diriləri qorxudacaq yoxsa ? )

Məncə, vaxtaşırı bu kimi suallar o səbəbə yaranır ki, insan özünü bədənsiz fəaliyyətdə təsəvvür edə bilmir. Qeyri-material aləmdə, olsun Axirətdə bədənlə təsəvvür edə bilir, onsuz yox.

 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Simruq said:

Axirət yoxdursa, həyatın mənası nədir?

Sual düzgün qoyulsaydı, doğru düzgün cavab almaq olardı, Bizim kainatdan böyük və dərin sualı, dini səviyyədə aparmaq bu nəticəyə gətirib çıxaracaq. Sual ümumi insanlara, dininnə, irqinnən, dünyaya baxışınnan, Yaradanı tanıyıb, tanımamağınnan asılı olmayaraq, hamıya ünvanlansaydı, fərqli cavab almaq olardı. Hal hazırkı sual dini səviyyədədi.... Heç olmasa Axirət yox, ölümnən sonrakı həyat yoxdusa, bu həyatın mənası nədir soruşmaq olardı. İndi fikirləşə bilərsən axirət elə o biri həyatdıda. Axirət dini səviyyədə olan düşüncədi

 

Sualın düzgün qoyulmadığınıda siz kəşf elədiz təbrik edirəm. Ümumi ünvanlamadım çünki sonrakı həyata inanmayanların nə cavab verəcəyini gözləyirəm. Axirət elə ölümdən sonrakı həyat mənasındadırsa, bunun dini səviyyədə olmasının nə problemi var? Kim istəyir cavab yazsın. Məgər mütləq dini formada cavab verilməlidir ki?

 

On 28.11.2016 at 0:56 PM, Simruq said:

Mövzunun adı elə açardı. Axırət yoxdursa, məna axtarmaqa dəymməz)) 

 

P,S Əgər axtarırsansa, deməli, axlrət yoxdursa belə, məna var!

 

Bunuda izah edin mümkündürsə.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NOIR said:

Axirət yoxdursa əgər, həyatın mənası nədir ? O mənada ki, insan ölümsüzdürsə, o zaman həyatının mənası nə olacaqdı ?

 

Demək istəyirəm ki, əgər ölüb yox olacayıqsa, onda yaşamaqda məna yoxdu. Nə qədər maraqlı yaşasanda axırı yox olmaqdırsa, əslində elə yaşamaq boş şey olur. Demirəm ki yaşamayaq e amma dəyəri olmur. Amma din deyir ki, sənin varlığın boş yerə deyil. Sən əbədiyyət üçün yaradılmısan. Dünyadakı əziyyətin boşa getməyəcək. Sən yox olmayacaqsan. Dünyada biz istəyimiz kimi yaşa sonra əbədi cənnətə gir. Buda həyatın mahiyyəti. Bu olur mənalı həyat. Görün nəcədə maraqlıdı.

Bunları əlbətdə sizdə bilirsiz Noir xanım. Mən sadəcə yazmaq istədim.

 

Edited by aqilyunus
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, aqilyunus сказал:

 

Demək istəyirəm ki, əgər ölüb yox olacayıqsa, onda yaşamaqda məna yoxdu. Nə qədər maraqlı yaşasanda axırı yox olmaqdırsa, əslində elə yaşamaq boş şey olur. Demirəm ki yaşamayaq e amma dəyəri olmur. Amma din deyir ki, sənin varlığın boş yerə deyil. Sən əbədiyyət üçün yaradılmısan. Dünyadakı əziyyətin boşa getməyəcək. Sən yox olmayacaqsan. Dünyada biz istəyimiz kimi yaşa sonra əbədi cənnətə gir. Buda həyatın mahiyyəti. Bu olur mənalı həyat. Görün nəcədə maraqlıdı.

Bunları əlbətdə sizdə bilirsiz Noir xanım. Mən sadəcə yazmaq istədim.

 

din nə deyir, bu aydındır. Siz nə deyirsiz ? Tutaq ki, dini açıqlamadan xəbərsizsiz... maraqlı olanlar barədə heç bir şey bilmirsiz. cismində olarkən ruh mənasız ömür sürübsə, cismi tərk edəndən sonra o yeni məna tapacaq ? mənasız həyatdan sonra mənalı ölüm olur ? yaxud mənalı həyatdan sonra ruh mənasız qalacaq ? )) çaşdırmıram ki sizi ?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, NOIR said:

din nə deyir, bu aydındır. Siz nə deyirsiz ? Tutaq ki, dini açıqlamadan xəbərsizsiz... maraqlı olanlar barədə heç bir şey bilmirsiz. cismində olarkən ruh mənasız ömür sürübsə, cismi tərk edəndən sonra o yeni məna tapacaq ? mənasız həyatdan sonra mənalı ölüm olur ? yaxud mənalı həyatdan sonra ruh mənasız qalacaq ? )) çaşdırmıram ki sizi ?

 

Nəsə qəliz oldu elə bil. Burda məsələ mənasız həyatdan sonra mənalı həyat gəlir mənasında deyil. Mən bunu demirəm. Niyə belə dolaşıq suallar vermisiz? :) 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, aqilyunus сказал:

 

Sualın düzgün qoyulmadığınıda siz kəşf elədiz təbrik edirəm. Ümumi ünvanlamadım çünki sonrakı həyata inanmayanların nə cavab verəcəyini gözləyirəm. Axirət elə ölümdən sonrakı həyat mənasındadırsa, bunun dini səviyyədə olmasının nə problemi var? Kim istəyir cavab yazsın. Məgər mütləq dini formada cavab verilməlidir ki?

 

 

Bunuda izah edin mümkündürsə.

 

Primitiv insanlar, primitiv suallar, istehziniski ilə)) Sonrakı həyata inanmayanlardan, cavab gözləmək, elə əsl mənasızlıqdı. Axirət dinə itdi, sonrakı həyata inanmayanlar ateistlərə aitdi. Burda nə cavab gözləməy olar? Burda nə kəşf var???

 

P,S Əgər axtarırsansa, deməli, axlrət yoxdursa belə, məna var!

 

Deməli varlıq və yoxluq bərabərdi və bu bərabırliy sayəsində həyatı məna yaradır. İstənilən bir şey yoxdusa belə, Allah yoxdu sa, axirət yoxdusa belə, istənilən insanda, lap ən qatı ateistdə belə ümüd var. Nəyə ümüd var? Nəyəsə! Bu nəyəsələr də onlara məna verir. Gördüyün kimi istənilən halda məna var. Bu da bunun 2+2 olan izahı.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, aqilyunus сказал:

 

Demək istəyirəm ki, əgər ölüb yox olacayıqsa, onda yaşamaqda məna yoxdu. Nə qədər maraqlı yaşasanda axırı yox olmaqdırsa, əslində elə yaşamaq boş şey olur. Demirəm ki yaşamayaq e amma dəyəri olmur. Amma din deyir ki, sənin varlığın boş yerə deyil. Sən əbədiyyət üçün yaradılmısan. Dünyadakı əziyyətin boşa getməyəcək. Sən yox olmayacaqsan. Dünyada biz istəyimiz kimi yaşa sonra əbədi cənnətə gir. Buda həyatın mahiyyəti. Bu olur mənalı həyat. Görün nəcədə maraqlıdı.

Bunları əlbətdə sizdə bilirsiz Noir xanım. Mən sadəcə yazmaq istədim.

 

 

Bu fikiri bütün dinlər həm təsdiq həm də inkar edirlər. Bütün dini kitablar yazır ki ƏBƏDİ yalnız Yaradandı, sonra yazırlar ki cənnətdə əbədi olacaqsız)) Əgər insan əbədi olsa o Yaradannan eyni səviyyədə olacaq. Heç bir canlı onunla bir səviyyədə ola bilməz. Deməli insan elə cənnətdə də əbədi olmayacaq. Faktnan götürsəy, bütün canlılar səhf etməyə, çaşmaqa məhkumdurlar, belə olduqu halda, nəsə bir əmma tapılıb, insan, cənnətdən və istənilən məkannan qovulacaq. Məntiq bu idi. Ölüb dirilməlisən. reklamnı pauza kimi. Heç bir zamanda və məkanda, heç bir canlı əbədi ola bilməz!!! Zaman özü də əbədi deyil. Necə ki dinlər deyir, axır zaman gələcəy. Bir söznən yaradılan məhsullar, əbədi deyil. Yaranmısan deməli, sonun var. Çünki əvvəlin yox olub, ged yox ol da)) Yoxun əvvəlinə getsəy, hər şeyin sirri açılacaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Simruq said:

 

Primitiv insanlar, primitiv suallar, istehziniski ilə)) Sonrakı həyata inanmayanlardan, cavab gözləmək, elə əsl mənasızlıqdı. Axirət dinə itdi, sonrakı həyata inanmayanlar ateistlərə aitdi. Burda nə cavab gözləməy olar? Burda nə kəşf var???

 

P,S Əgər axtarırsansa, deməli, axlrət yoxdursa belə, məna var!

 

Deməli varlıq və yoxluq bərabərdi və bu bərabırliy sayəsində həyatı məna yaradır. İstənilən bir şey yoxdusa belə, Allah yoxdu sa, axirət yoxdusa belə, istənilən insanda, lap ən qatı ateistdə belə ümüd var. Nəyə ümüd var? Nəyəsə! Bu nəyəsələr də onlara məna verir. Gördüyün kimi istənilən halda məna var. Bu da bunun 2+2 olan izahı.

 

Bu sualı başa düşməyəcək qədər, sualın mənasız olduğunu deyəcək qədər gerizəkalı olmamalısız :)

 

Allah yoxdursa, yenədə ümid var? Allah yoxdursa eləmi? :) Bəlkə Allaha inanmasada ümidi var deyək nə deyirsiz?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Simruq said:

Bu fikiri bütün dinlər həm təsdiq həm də inkar edirlər. Bütün dini kitablar yazır ki ƏBƏDİ yalnız Yaradandı, sonra yazırlar ki cənnətdə əbədi olacaqsız)) Əgər insan əbədi olsa o Yaradannan eyni səviyyədə olacaq. Heç bir canlı onunla bir səviyyədə ola bilməz. Deməli insan elə cənnətdə də əbədi olmayacaq.

 

Cənnətin əbədi olacağını Allah deyir. Əbədiliyi Allah bəxş edir. Allahın əzəli və əbədi olmasıyla insana Allah tərəfindən verilən əbədiliyi ayıra bilmirsiz? O insana əbədilik verirsə istədiyi vaxtda insanı yox edə bilər. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mən belə baxıram bizim millət, belə mövzularda, şəxsiyyətə keçmədən insan kimi yaza bilmir. Neçə ildi görürəm görürəm və görürəm)

Mən ayıra bilirəm ağı qaradan, xeyiri şərdən, varı yoxdan. Aç oxu dini kitabları. Bilirəm hamısını oxumusan))

Mən bütün suallara cavab verdim. İzah etdim. Bura qədər bəsdi. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Simruq said:

Mən belə baxıram bizim millət, belə mövzularda, şəxsiyyətə keçmədən insan kimi yaza bilmir. Neçə ildi görürəm görürəm və görürəm)

Mən ayıra bilirəm ağı qaradan, xeyiri şərdən, varı yoxdan. Aç oxu dini kitabları. Bilirəm hamısını oxumusan))

Mən bütün suallara cavab verdim. İzah etdim. Bura qədər bəsdi. 

 

Bağışda Simruq qardaş. Səni əsəbləşdirmək istəmirdim. Çox sağol ki, iştirak etdin. 

Edited by aqilyunus
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.12.2016 в 00:02, aqilyunus сказал:

 

Nəsə qəliz oldu elə bil. Burda məsələ mənasız həyatdan sonra mənalı həyat gəlir mənasında deyil. Mən bunu demirəm. Niyə belə dolaşıq suallar vermisiz? :) 

Suallar nizamsızdır, haqlısız.

Bədənimiz ruhun müvəqqəti məkanıdır. bədən vasitəsilə ruh özünü zənginləşdirir. Axirət olsa da, olmasa da, insan buna inansa ya inanmasa da,  bədəndə olarkən ruhun başqa missiyası yoxdur. Ruh təcrübə yığıb zənginləşməlidir. Bu faydalı təcrübə olacaq, yoxsa ziyanlı... ? Qeyri-material məkanda ruh yenə də zənginləşməyi davam edəcək. amma insan, bədəndən kənarda, obrazlı görünüş olmadan ruhu bu prosesdə təsəvvür edə bilmir. 

Sizin dediyiniz, dini nöqteyi-nəzərdir, "maraqlıdır" dediyiniz fikirləri nəzərdə tuturam. din obrazlı formada, analogiya apararaq müəyyən informasıyanı çatdıra bilir. amma bu çox çox azdır.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NOIR said:

Bədənimiz ruhun müvəqqəti məkanıdır. bədən vasitəsilə ruh özünü zənginləşdirir. Axirət olsa da, olmasa da, insan buna inansa ya inanmasa da,  bədəndə olarkən ruhun başqa missiyası yoxdur. Ruh təcrübə yığıb zənginləşməlidir. Bu faydalı təcrübə olacaq, yoxsa ziyanlı... ?

 

Əlbətdə faydalı. 

 

1 hour ago, NOIR said:

Qeyri-material məkanda ruh yenə də zənginləşməyi davam edəcək. amma insan, bədəndən kənarda, obrazlı görünüş olmadan ruhu bu prosesdə təsəvvür edə bilmir. 

Sizin dediyiniz, dini nöqteyi-nəzərdir, "maraqlıdır" dediyiniz fikirləri nəzərdə tuturam. din obrazlı formada, analogiya apararaq müəyyən informasıyanı çatdıra bilir. amma bu çox çox azdır.

 

Səndən ruh haqqında soruşarlar de ki: Bu Allahın bildiyi şeydir. Sizə ondan az məlumat verilib. (İsra 85)

 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, aqilyunus сказал:

 

Səndən ruh haqqında soruşarlar de ki: Bu Allahın bildiyi şeydir. Sizə ondan az məlumat verilib. (İsra 85)

 

 

Deməli, axtarış limiti məhdudlaşdırılıb. elə isə, niyə zidd gedib əlavə nəsə axtarırsız ? ... mövzunuz buna iddialıdır )

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, aqilyunus сказал:

 

Əlbətdə faydalı. 

 

 

məsələn , cinayətkarın təcrübəsi faydalı ola bilər ?

yaxud, uşaq işgəncə ilə qətlə yetirilərsə... ruhun material məkanda təcrübə yığmaq üçün zaman imkanı yetmədiyi halda.... ruhun halı necə olacaq ?

Edited by NOIR
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.12.2016 в 00:29, aqilyunus сказал:

 

Bu sualı başa düşməyəcək qədər, sualın mənasız olduğunu deyəcək qədər gerizəkalı olmamalısız :)

 

Allah yoxdursa, yenədə ümid var? Allah yoxdursa eləmi? :) Bəlkə Allaha inanmasada ümidi var deyək nə deyirsiz?

 

Şəxsiyyətə keçid .1 ball

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NOIR said:

Deməli, axtarış limiti məhdudlaşdırılıb. elə isə, niyə zidd gedib əlavə nəsə axtarırsız ? ... mövzunuz buna iddialıdır )

 

Ruhun nə olduğunu necəliyini və s. axtarmıram. Dinsizləri aşağılamaq üçündə açmadım mövzunu. Verdiyim sualın cavabınıda bilirəm. Amma hər sual ona görə verilmir ki sual verən cavabını bilmir. Göstərməyə çalışıram ki, din insana dəyər verir.

 

1 hour ago, NOIR said:

məsələn , cinayətkarın təcrübəsi faydalı ola bilər ?

yaxud, uşaq işgəncə ilə qətlə yetirilərsə... ruhun material məkanda təcrübə yığmaq üçün zaman imkanı yetmədiyi halda.... ruhun halı necə olacaq ?

 

Siz ruhun zənginləşməsi deyəndə, mən təkamülü, kamil olmağı nəzərdə tutub dedim. Öldürməklə, oğurluq etməklə və s. təcrübə yığmaq faydalı ola bilməz. Belə adam qəlbini məhv edir. Qəlb, yəni ruhunu. Ümumiyyətlə yaradılışın məqsədi insanın təcrübə yığması deyil. Nədəsə təcrübəli olmaq bu aləmdə lazımdı. Transsendent aləmə hazırlaşmaq üçünsə din yolunu getmək lazımdı. Bu yolda dünyadan keçir. Dünya, yəni alçaldılmış yer, çətinlik yurdu, məşəqqət diyarı. Bilmirəm sualınıza cavab oldu ya yox :)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, aqilyunus сказал:

Siz ruhun zənginləşməsi deyəndə, mən təkamülü, kamil olmağı nəzərdə tutub dedim. Öldürməklə, oğurluq etməklə və s. təcrübə yığmaq faydalı ola bilməz. Belə adam qəlbini məhv edir. Qəlb, yəni ruhunu. Ümumiyyətlə yaradılışın məqsədi insanın təcrübə yığması deyil. Nədəsə təcrübəli olmaq bu aləmdə lazımdı. Transsendent aləmə hazırlaşmaq üçünsə din yolunu getmək lazımdı. Bu yolda dünyadan keçir. Dünya, yəni alçaldılmış yer, çətinlik yurdu, məşəqqət diyarı. Bilmirəm sualınıza cavab oldu ya yox :)

narahat olmayın, ən azından həmsöhbət olaraq bir-birimizə qarşı təmkinliyi və anlayışlılıq (hələ ki)

 

4 часа назад, aqilyunus сказал:

Ruhun nə olduğunu necəliyini və s. axtarmıram. Dinsizləri aşağılamaq üçündə açmadım mövzunu. Verdiyim sualın cavabınıda bilirəm. Amma hər sual ona görə verilmir ki sual verən cavabını bilmir. Göstərməyə çalışıram ki, din insana dəyər verir

kiçik dəqiqləşmə etsəm inciməzsiz yəqin. din insanlara, dəyərli olduqlarını xatırladır.

necə ki, Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir : siqaret çəkmət sağlamlığınıza ziyandır.

Yol hərəkəti qaydaları xatırladır : İcazə verilmiş yerdən keçin. Uşaqların əlindən tutun və s. bu kimi...

bir çox sənədlər, təlimatlar, biliklər toplusu insana insanın dəyər olduğunu xatırladır, amma nə üçünsə münaqişələr azalmır... nifrət, acgözlük azalmır. din bəlkə bir zamanlar nüfüzlu idi, indi , etiraf edin ki, o gücsüzdür. hansı dini qurum müharibənin, münaqişənin dayandırılmasına nail olub ? hər il dünyada minlərlə uşaq aclıqdan ölür, cinayətə sürüklənir, xəstəlik və səfalət içində insanlığını itirir... din mühafizə etməyə qabil deyil daha, təəssüf edirəm.

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, NOIR said:

bir çox sənədlər, təlimatlar, biliklər toplusu insana insanın dəyər olduğunu xatırladır, amma nə üçünsə münaqişələr azalmır... nifrət, acgözlük azalmır. din bəlkə bir zamanlar nüfüzlu idi, indi , etiraf edin ki, o gücsüzdür. hansı dini qurum müharibənin, münaqişənin dayandırılmasına nail olub ? hər il dünyada minlərlə uşaq aclıqdan ölür, cinayətə sürüklənir, xəstəlik və səfalət içində insanlığını itirir... din mühafizə etməyə qabil deyil daha, təəssüf edirəm.

 

Bunu müzakirə etmək daha faydalı olar məncə.

 

Vəziyyətin çətinləşməsi qiyamətin, axir zamanın əlamətidir. İmamın (ə) zühuruna yaxın zamanda müharibələrin çoxalacağı, müsəlmanların geridəqalmış görüləcəyi və s. hadisələrin olacağı hədislərdə var. Əli (ə) deyib ki, vaxt gələr islam tərsinə geyinilmiş kürk kimi olar. Ona görədə dinin nüfuzunun azaldığına təəccüb etmirəm. Çünki vəziyyətin belə olacağı bizə xəbər verilib. Dinin gücsüz olduğunu heç vaxt düşünməmişəm. Dinə yanaşmada çox problemlər var. Əlbətdə İslamı nəzərdə tuturam. Əgər bu dinin gücsüz olduğunu düşünsəm Allaha inanmağımın, peyğəmbərləri və imamları təstiqləməyimin heç bir anlamı qalmır. Müharibələrin, acından ölən insanların, xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin mövcudluğuna görə dinin zəif olduğunu düşünmək doğru olmaz. Din canlı varlıq deyil axı biz deyək ki, köməy edə bilmir. Müharibələrin, aclığın, xəstəliklərin və s. qarşısının alınmasına imkan olduğu halda, müdaxilə olmadıqca vəziyyət öz-özünə yaxşılaşmayacaq. Amma bu belə davam etməyəcək. Qaim (gözlədiyimiz imam) gələndə vəziyyət dəyişəcək.

Edited by aqilyunus
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, aqilyunus сказал:

 

Bunu müzakirə etmək daha faydalı olar məncə.

 

Vəziyyətin çətinləşməsi qiyamətin, axir zamanın əlamətidir. İmamın (ə) zühuruna yaxın zamanda müharibələrin çoxalacağı, müsəlmanların geridəqalmış görüləcəyi və s. hadisələrin olacağı hədislərdə var. Əli (ə) deyib ki, vaxt gələr islam tərsinə geyinilmiş kürk kimi olar. Ona görədə dinin nüfuzunun azaldığına təəccüb etmirəm. Çünki vəziyyətin belə olacağı bizə xəbər verilib. Dinin gücsüz olduğunu heç vaxt düşünməmişəm. Dinə yanaşmada çox problemlər var. Əlbətdə İslamı nəzərdə tuturam. Əgər bu dinin gücsüz olduğunu düşünsəm Allaha inanmağımın, peyğəmbərləri və imamları təstiqləməyimin heç bir anlamı qalmır. Müharibələrin, acından ölən insanların, xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin mövcudluğuna görə dinin zəif olduğunu düşünmək doğru olmaz. Din canlı varlıq deyil axı biz deyək ki, köməy edə bilmir. Müharibələrin, aclığın, xəstəliklərin və s. qarşısının alınmasına imkan olduğu halda, müdaxilə olmadıqca vəziyyət öz-özünə yaxşılaşmayacaq. Amma bu belə davam etməyəcək. Qaim (gözlədiyimiz imam) gələndə vəziyyət dəyişəcək.

Vəziyyət bütün dövrlərdə, mərhələli olaraq gah çətinləşib, gah da sabitləşib. dinlə hesablaşmayan liderlər, monarxlar olub. dinlə manipulyasiya edən liderlər olub. nəticədə, güc və hökmə tabedir din .... din canlı varlıq deyil, əlbəttə. amma dini liderlər canlıdır həm də çox savadlıdırlar. siz ya məndən fərqli olaraq onlar tək inama sığınmır. onların əlaqələri, təsir vasitəsi var, nüfuzu yoxdur amma. şiddəti mərhəmətlə dəf etməyə qadir deyil din.

bilirsiz, dinə yanaşmada, sizin sitat, problemlər ola bilər. amma biz köhnə dünyadan, nə iləsə fərqlənməliydik ya yox ? )) yeni dünya daha yaxşı olmalı idi, başa düşürsüzmü məni...sizin daxilinizdəki inam güclücür, mən bunu görürəm...amma din gücsüzdür, bunu da görürəm.

Edited by NOIR
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, NOIR сказал:

 amma din gücsüzdür, bunu da görürəm.

 

Baji din gucsuz deyil , muselmanlarin coxusu gerizekalidi ,  bunun da sebebleri var . ozun menden yaxsi bilirsen .) Dunyani yehudi idare edir , 14-15 milyon yehudiye gucsuz desen adama gulerler)) Demek olarki dunyada savadsiz yehudi cox azdi , ona gore de istenilen 2-3 dini muzakireye birden bashlasan qalib gelen teref yehudiler ve dinleri olacaq , cunki onlar savadli olurlar . Muselman ucun dini mudafie elemek yoxdan var yaratmaq kimi bir seydi .

 

Men uje "Dahi"yem.. 😊 

 

 

Edited by azda
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 30.11.2016 в 08:31, NOIR сказал:

Axirət yoxdursa əgər, həyatın mənası nədir ? O mənada ki, insan ölümsüzdürsə, o zaman həyatının mənası nə olacaqdı ?

 

Bəlkə belə ? Ruh üçün bədən bir alətdir. O fiziki bədəni vasitəsilə özünü biruzə verir , realizə edir. Əgər ruh bədənsiz qalarsa, onun məkanı məsələn, Axirət olarsa, Ruh həyatını necə "yaşayacaq" ? Onun məşğuliyyəti nə olacaq ? gəzib-dolaşıb diriləri qorxudacaq yoxsa ? )

Məncə, vaxtaşırı bu kimi suallar o səbəbə yaranır ki, insan özünü bədənsiz fəaliyyətdə təsəvvür edə bilmir. Qeyri-material aləmdə, olsun Axirətdə bədənlə təsəvvür edə bilir, onsuz yox.

 

 

 

Vaxti gelende beden torpaga tapsirilir  yurdu yuvasi belli olur ) bes bu anasi olmush ruhun meskeni hara olur ? reski yoxa cixir desen tutarli sebeb lazimdi . Inanmiramki dunyada nese aniden yoxa cixib evsiz ewiksiz qala.) Axiret niye olmasin , axiretin olmamasinin ne kimi musbet terefleri var ve bu inkarcilar uchun hansi sebeble arzulanandi , eger bunu muselman insanlari dine inandirib nese cemiyyet yaratmaq isteyirse ne ucun bu shayeni yayan muselmanin aglina gelir ? dinde axiret haqqinda melumat olmasaydi din var olmayacaqdi ? He , di cavabimi ver .:sleep: Demeli yazindan bele cixirki Allah var amma din yoxdu . onda beledise Allah ne ucun var idi , her halda bele idise imani guclu olan ilk peygemberden bu yana yashamish peygemberlerin bele bir yalani yaymaga curetler catmazdi , Allahdan qorxardilar en azindan . Men shexsen rayonda olanda bir defe seytandi cindi nedirse gormushem , ciddiyem . istesen ozelinde gorduklerimi yaza bilerem . Yeni bu boyda seytanin , cinin var olmasina serait yaradan Allahin bir dene axireti yaratmasina gucu catmir ? cin seytandi nedi onun umumiyyetle var olmamasini deye bilen ancaq umumiyyetle bu barede melumati olmayan , realno onu gormeyen insan deye biler . wexsen men gormushem ve buna isbatim olmasa da bele kimse fikrimden dondere bilmez. Cunki men gorduyumu gormushem uje . :wink: ters lezgi kimi fikrimden donen deyilem .

 

fikrimi cemleye bilmedim , ama bu son cumlemi yazim fikrimi sene bir daha catdirimki aydin olsun . cin seytan harda yashayir onlar ruh kimi firlana biler ve meskenleri ola biler , ruhun yox ? neycun ?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, NOIR said:

Vəziyyət bütün dövrlərdə, mərhələli olaraq gah çətinləşib, gah da sabitləşib. dinlə hesablaşmayan liderlər, monarxlar olub. dinlə manipulyasiya edən liderlər olub. nəticədə, güc və hökmə tabedir din .... din canlı varlıq deyil, əlbəttə. amma dini liderlər canlıdır həm də çox savadlıdırlar. siz ya məndən fərqli olaraq onlar tək inama sığınmır. onların əlaqələri, təsir vasitəsi var, nüfuzu yoxdur amma. şiddəti mərhəmətlə dəf etməyə qadir deyil din.

bilirsiz, dinə yanaşmada, sizin sitat, problemlər ola bilər. amma biz köhnə dünyadan, nə iləsə fərqlənməliydik ya yox ? )) yeni dünya daha yaxşı olmalı idi, başa düşürsüzmü məni...sizin daxilinizdəki inam güclücür, mən bunu görürəm...amma din gücsüzdür, bunu da görürəm.

 

din gücsüzdür deyəndə nə demək istəyirsiz konkret izah edə bilərsinizmi? yəni zəif ideologiyadır? çünki bunu müəyyən etməsək müzakirədən heçnə çıxmayacaq. əqidəmiz kökündən fərqlidirsə, nə demək istədiyinizi tam başa düşməyəcəm. bəlkə Allaha inanmırsız? bəlkə bizim inandığınız kimi inanmırsız? bəlkə peyğəmbərə inanmırsız? əgər hal belədirsə, əlbətdə sizə görə din lazımsız olacaq. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, aqilyunus сказал:

 

din gücsüzdür deyəndə nə demək istəyirsiz konkret izah edə bilərsinizmi? yəni zəif ideologiyadır? çünki bunu müəyyən etməsək müzakirədən heçnə çıxmayacaq. əqidəmiz kökündən fərqlidirsə, nə demək istədiyinizi tam başa düşməyəcəm. bəlkə Allaha inanmırsız? bəlkə bizim inandığınız kimi inanmırsız? bəlkə peyğəmbərə inanmırsız? əgər hal belədirsə, əlbətdə sizə görə din lazımsız olacaq. 

Sizə şəxsi sualla müraciət etdiyimi xatırlamıram, Aqil. amma siz postan bir neçə şəxsi sual ünvanlayıbsız... inanclı insanam. Ailəm də dindardır. Həm soruşub həm də oxuyub öyrənməyə çalışıram. Əski əlifbanı öyrənmişəm. Qurani - Kərimin tərcüməsi və təcvid dərsləri almışam. İmam, peyğəmbər, mömin və övliyaları, ruhları və diriləri hər gün dualarda yad edirəm. Mənim imanım namaz qılmayan, oruc tutmayan müsəlmaların imanından bərbad deyil, ən azından.

Bir qədər fərqli təhliletmə qabiliyyətim ola bilər. Siz təmkinli olun bir qədər.

Bir daha şəxsi sual eşitmək istəmirəm ! 

 

Postdakı ilk suala isə cavab yazacağam.

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12/5/2016 в 09:41, azda сказал:

 

Baji din gucsuz deyil , muselmanlarin coxusu gerizekalidi ,  bunun da sebebleri var . ozun menden yaxsi bilirsen .) Dunyani yehudi idare edir , 14-15 milyon yehudiye gucsuz desen adama gulerler)) Demek olarki dunyada savadsiz yehudi cox azdi , ona gore de istenilen 2-3 dini muzakireye birden bashlasan qalib gelen teref yehudiler ve dinleri olacaq , cunki onlar savadli olurlar . Muselman ucun dini mudafie elemek yoxdan var yaratmaq kimi bir seydi .

 

Men uje "Dahi"yem.. 1f60a.png 

 

 

Mənim balaca "Dahim" ) Sənin əhvalını anlamaq mənim üçün daha vacibdir... Mövqeyini, fikirlərini, münasibətini isə bilirəm və hörmət edirəm

Cavab yazacam. SONRA.

(Səbəbini bilirsən)

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, NOIR сказал:

Sizə şəxsi sualla müraciət etdiyimi xatırlamıram, Aqil. amma siz postan bir neçə şəxsi sual ünvanlayıbsız... inanclı insanam. Ailəm də dindardır. Həm soruşub həm də oxuyub öyrənməyə çalışıram. Əski əlifbanı öyrənmişəm. Qurani - Kərimin tərcüməsi və təcvid dərsləri almışam. İmam, peyğəmbər, mömin və övliyaları, ruhları və diriləri hər gün dualarda yad edirəm. Mənim imanım namaz qılmayan, oruc tutmayan müsəlmaların imanından bərbad deyil, ən azından.

Bir qədər fərqli təhliletmə qabiliyyətim ola bilər. Siz təmkinli olun bir qədər.

Bir daha şəxsi sual eşitmək istəmirəm ! 

 

Postdakı ilk suala isə cavab yazacağam.

 

əsəbi halda yazmıram. üslubum yaxşı deyil bəlkə ona görə sizə xoş gəlmir hörmətli Noir. inancınızı müzakirə etmək fikrim yoxdu. sadəcə soruşdum. çünki mövzudan uzaqlaşmışıq. səmimi ola bilmədik deyəsən...

 

Aqilyunus, yazı üslübunuza diqqət edin, müzakirə apardığınız hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır!

Edited by gapgara
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

din gücsüzdür deyəndə nə demək istəyirsiz konkret izah edə bilərsinizmi? yəni zəif ideologiyadır?

 

Din -inanc sistemidir. Hazırda mövcud olan bütün sistemlərə ramən, niyə məhz dini məsul hesab edirəm, çünki əvvəla o çox qədim sistemdir. ideologiya da zəif deyil, hətta dövlət səviyyəsində dəstək alır. totem dinlər, şamanizm asteklər, druidlər, atəşpərəstlərin inanc sistemi idi. səmavi dinlərdən biri də bizim xalqın qismətinə düşüb, təşəkkül tapıb, şükür. qanunvericilik dini təlimatların bazasında yaranıb, inkişaf edib. bəzi dinlər var ki, böyük fəlsəfi sistemdirlər. bir sözlə, din əsirlər boyunca bəşər fəaliyyətini müşayət edib. din insanı mənəvi daha üstün, xeyirli, faydalı səviyyəyə çatdırmalı idi. bəşəriyyət müharibə içindədir. dünyanın bircə libası dəyişib, daxilən daha da düşkün olub. dini mövqe baş verən şiddəti, münaqişəni mərhəmətlə dəf etməyə qadir deyil. bu əsas mənəviyyat prinsipi idi amma ! hazırki nəticə dinin qələbəsi ola bilməz, əlbəttə ki... əqidəsinə görə bir zamanlar ölürdülər, indi isə öldürürlər.

din mövqeyində və nüfuzunda itirərək, siyasət, biznes və hərbin xidmətçisinə çevrilib. əslində, elm də, bir fəaliyyət sistemi olaraq vasitədir, xidmət edir. lakin elm insanı mənəvi cəhətdən üstün etmətə, ruhən xilas etməyə iddiaçı olmayıb da heç vaxt... din isə iddiaçı olub.

Edited by NOIR
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Axirət yoxdursa əgər, həyatın mənası nədir ? " sualına gəldikdə, yenə deyirəm bu psixoloji sualdır. İnsan öz fəaliyyətini bədənsiz, obraz, sima olmadan təsəvvür edə bilmir. o ruhun halını yalnız öz fəaliyyətində müşahidə edə bilir. fəaliyyət yoxdursa, ruh da yoxmuş kimi...

nə isə

 

hamıya yaxşı gün.

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎05‎.‎12‎.‎2016 в 09:59, azda сказал:

Allah var amma din yoxdu . onda beledise Allah ne ucun var idi , her halda bele idise imani guclu olan ilk peygemberden bu yana yashamish peygemberlerin bele bir yalani yaymaga curetler catmazdi , Allahdan qorxardilar en azindan . Men shexsen rayonda olanda bir defe seytandi cindi nedirse gormushem , ciddiyem . istesen ozelinde gorduklerimi yaza bilerem . Yeni bu boyda seytanin , cinin var olmasina serait yaradan Allahin bir dene axireti yaratmasina gucu catmir ? cin seytandi nedi onun umumiyyetle var olmamasini deye bilen ancaq umumiyyetle bu barede melumati olmayan , realno onu gormeyen insan deye biler . wexsen men gormushem ve buna isbatim olmasa da bele kimse fikrimden dondere bilmez. Cunki men gorduyumu gormushem uje . :wink: ters lezgi kimi fikrimden donen deyilem .

sabahın xeyir.

Din var, tədqiq olunur və rəsmi səviyyədə təblığ olunur. əlavə olaraq, yuxarıdakı 2 postu oxu, zəhmət olmasa.

Cin, şeytan, ruhun təzahürünə gəldikdə, deyim ki, çox şanslı insansan. bu barədə ətraflı yazardın, maraqlıdır ) mən isə heç rastlaşmamışam (amma demə ki, bu inancımla əlaqədardır ))

Edited by NOIR
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, NOIR сказал:

 

 

Edited by NOIR
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.12.2016 в 19:58, NOIR сказал:

sabahın xeyir.

Din var, tədqiq olunur və rəsmi səviyyədə təblığ olunur. əlavə olaraq, yuxarıdakı 2 postu oxu, zəhmət olmasa.

Cin, şeytan, ruhun təzahürünə gəldikdə, deyim ki, çox şanslı insansan. bu barədə ətraflı yazardın, maraqlıdır ) mən isə heç rastlaşmamışam (amma demə ki, bu inancımla əlaqədardır ))

 

Noir bacim menim , sene hormetim sonsuzdur hemishe bele de qalacaq . ama indi fikirlerinle fikirlerimin ust uste dusmesi seni cahsdirmasin . Men onu deyimki dini istenilen adam teblig edirse bashi xarabdi ) cunki din tebligolunmazdi. kim istese inanacaq kim istemese inanmayacaq . burda insanlara maas kesmirlerki ay kim dini teblig elese ona 100 baks nalichii ) insan ezablara ducar olanda Allah yadina dusur. lap isteyir inkarci olsun , yene de yaradan yadina dushecek sorgusuz sualsiz. Niye? Bu o demekdiki , hemin insan dini basqasindan ve ya internetden esidib? yox bu fitretdendi . insan tebieti beledi , bu sebebsiz deyil axi . Meselen men herden deyiremki , bunu "men etdim" , "men esitdim" . Bu "men" ne demekdi ? Bu beyindi  ya bunu idare eden hansisa orqandi . Beyinin ve ya orqanin  bu qeder guclu oldugunu hesab edirsen ? Yox , bu vezifeni hec bir orqan yerine yetirmir , "Men" tamamile bashqadi , ama onun arxasinda hansisa quvve dayanir , onu hec men ozum de bilmirem ) Kim deye bilerki hansisa orqan (insanin uzvlerinden danisirama), agillidi . Meselen , boyreklerin funksiyasina baxaq ,(vikipediyadan subut uchun ) lal kardi . Sutka ərzində böyrəklərdə orta hesabla 1800 litr qan keçir və bunun nəticəsində təxminən 1,5 litr sidik əmələ gəlir. Böyrəklərdə sidiyin əmələ gəlməsi prosesi onun xarici qatında olan kapsullardan başlayır. Kapilyar damarlarına qan gətirən xırda arteriyalar bunlardan çıxan kiçik damarlardan enlidir. Odur ki, yumaqcıqlarda qan təzyiqi yüksək olduğundan, qan plazmasının tərkibində olan maddələr kapilyarların nazik divarından sıxılıb çıxarılır,yəni süzülərək kapsullara tökülür. Mayenin kapsullara süzülməsi onun təzyiqi bərabərləşənədək davam edir. İlk sidik belə əmələ gəlir. İlk sidik qan plazmasında çox az fərqlənir. Onun tərkibində dissimilyasiya məhsullarından başqa amin turşuları, qlükoza və orqanizmə lazım olan başqa birləşmələrdə də olur. İlk sidiyin tərkibində zülallar olmur. İlk sidik kapsullardan sidik borucuqlarına ötürülür. Burada o, arasıkəsilmədən dolanbac sidik borucuqlarından keçir. Sidik borucuqlarının divarlarını əmələ gətirən epitel hüceyrələri fəal işləyərək ilk sidikdən çoxlu miqdar da su və orqanizmə lazım olan bütün maddələri sorur. Sonra həmin maddələr epitel hüceyrələrindən keçib sidik borucuqlarını bürüyən kapillyarlar şəbəkəsindən qana qayıdır. Beləliklə, böyrək epiteli hüceyrələri böyük iş görür. Son sidik, sidik borucuqlarında əmələ gəlir. Son sidikdə amin turşuları, qlükoza və orqanizmə lazım olan başqa maddələr olmur.İlk sidikdən suyun təqribən 96%-i qana sorulur. Son sidikdə sidik cövhərinin miqdarı təqribən təxminən 66 dəfə artır.Həmçinin, digər, lazımsız maddələr miqdarıda çoxalır. . qaraciyer de hemcinin  insan yashadiqca qan yaradir ancaqki zehni yoxdu. ona verilen emrleri yerine yetirir . ondan sonra ureye baxaq . urek de qan oturur , tezyiq o biri bu biri . insan maddedi , maddenin irade ve secmek qabiliyyeti yoxdu , halbuki insanda iradi hereketler var - bunu ele bele yazdim o biri orqanlarda beledi ..

Ondan sonra insanin dusuncelerine misal getirim , haminin beyni eyni sekilde isleyir . ama buna baxmayaraq muxtelif insanin fikirlerinde muxteliflikler , ferqlilikler var . Men de sene sual veriremki bu ferqlilikler neden yaranir ? Bu ferqli ruhlarin tapilmasi deyilmi ? eger fikir beynin funksiyasi olsaydi her kesin fikri eyni olardi , meselen senle menim arzum eyni olardi , haminin butun beyinlerin eyni dusunmesi mutleqdi ve maddenin sifetleri sabitdi ve deyismezdir . Demek fikirlerin ferqliliyi ruhun varligina bir delildir .Bunlari menden daha dah yaxsi bilsende , hetta fakt olsa da menden daha da savadli oldugunu dunya camaat bilse de xirdalamaqdan yoruldum , feqet ortaq noqteye gelmeye de bilerik .. )

Ele bu ruhdan danisiram men de , bax bu ruh qapida dilenci deyil , ne de corek pulu istemir , bunun yurdu yuvasi var ..elbbette , gedeceyi bir yer var , onu siz inkar etmekle deyil ..

 

 

 

Edited by azda

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 06.12.2016 в 21:11, NOIR сказал:

 Din -inanc sistemidir. 

 

Din senin muselmanlarin tersine soylediyin fikirlerdir )  

Boyrek , urek beyin , beyinin qacmasi ,  yavasimasi , ucmasi , uduzmasi  , agillasmasi ,  o bu filan besmekan . menden yaxsi bilirsiz her halda )) insan olurki kilometrlerle uzaq olub vasitesiz muharibe edir, ele bu madde ile nece izah edile biler ? Demek telapatiya da ruhun varligina bir delildir . men demirem a ruha inanmirsiz . Ele bundan o terefesini meni danisdirmayin :sleep: yazsam 2 - ci sehifeye kececem bash agrisi olcaq ... Men ozum bildiklerimi izah ede bilmeyen insanam , o uzden de nese izah ede bilmeyecem . ve her zamanki kimi sizin fikirlerinizle , yeni yarim inamli insanlarin fikirlerile fikirlerim ust - uste dusmeyecek . Xahis edirem , uzurlu say , yene deyirem , fikirlerine ne usyan etmirem , ne deki hormetsizlik elemirem . ama bele danismaqda  mecburam . 

 

Edited by azda

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, azda сказал:

 

Din senin muselmanlarin tersine soylediyin fikirlerdir )  

 

 

 

Eslinde din baredeki fikirlerin 😌olmali idi . Dinde sielik sunnilik Islamin ana mezhebleri olsa da menim inandigim din o mezheblerden uzaqdi , cunki feiqh etiqadla bagli onlardan da cox sayda mezhebler ortaya cixir . belece zencirvari gedir .

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Insan heqiqete yox, inanmaq istediyine inanir.

Elbette heyatini basha vurduqdan sonra ebedi bir heyatin bashlayacagina inanmaq olumden sonra her sheyin biteceyine inanmaqdan daha xoshdur. Buna gore de inancli insanlar hemishe olumden sonra heyatin oldugunu iddia edecekler.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, Blackkk сказал:

Insan heqiqete yox, inanmaq istediyine inanir.

Elbette heyatini basha vurduqdan sonra ebedi bir heyatin bashlayacagina inanmaq olumden sonra her sheyin biteceyine inanmaqdan daha xoshdur. Buna gore de inancli insanlar hemishe olumden sonra heyatin oldugunu iddia edecekler.

 

Senin dediyinin heqiqetle elaqesi yoxdu , o senin inamindi en esasi isteyindi  . Shexsen men cennet ne qeder gozel olsa da , esl heyat olsa da olmek istemirem , hec bu mene xosh deyil . sen prosta yaradana inanmirsan deye axiretin olmadigini deyirsen adini da heqiqet qoymusan ) Cunki yaradana ve dinine inanmayanin basqa cixisi olmadigina gore axirete inanmamasi tebiidi . Senin fikrine gore insan dogulur vaxti bitir ve yoxa cixir belece burada sanki  tormoz rol oynayir . sizin inaminiz mueyyen qeder yol gedir ondan sonrasini gormek istemir . yeni inaminiz bu qederdi . Muselmanlar amma sizin dayandiginizdan sonraki yolu da gedir ve inanir ona gore de bu size qeribe gelir inancimizin nagildan ibaret oldugunu dusunursuz .

Edited by azda
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, azda said:

 

Senin dediyinin heqiqetle elaqesi yoxdu , o senin inamindi en esasi isteyindi  . Shexsen men cennet ne qeder gozel olsa da , esl heyat olsa da olmek istemirem , hec bu mene xosh deyil . sen prosta yaradana inanmirsan deye axiretin olmadigini deyirsen adini da heqiqet qoymusan ) Cunki yaradana ve dinine inanmayanin basqa cixisi olmadigina gore axirete inanmamasi tebiidi . Senin fikrine gore insan dogulur vaxti bitir ve yoxa cixir belece burada sanki  tormoz rol oynayir . sizin inaminiz mueyyen qeder yol gedir ondan sonrasini gormek istemir . yeni inaminiz bu qederdi . Muselmanlar amma sizin dayandiginizdan sonraki yolu da gedir ve inanir ona gore de bu size qeribe gelir inancimizin nagildan ibaret oldugunu dusunursuz .

Heqiqet haqda ele danisdin ele bil o biri dunyani gormusen))

Heyata gelmezden ewel ne olubsa olumden sonra da o olacaq.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...