Jump to content
Disput.Az Forum

El Terrible

Members
 • Content Count

  22,372
 • Joined

Community Reputation

4,328 Excellent

About El Terrible

 • Rank
  Nüfuzlu
 • Birthday 11/20/1979

Profile Information

 • Gender
  Male
 • From
  Az
 • Interests
  Профессиональный бокс

Contact Methods

 • Skype
  JamilBC

Recent Profile Visitors

17,163 profile views
 1. Ну вот например Самсунг нот. Вместо стилуса вставить сигаретный нагреватель и все проблемы решены, и папироску дозаряжать ненужно.
 2. Пошел четвертый деньб полет нормальный. Одно из неудобств, что приходится таскать в карманах и стики, и сам девайс, плюс мобильник и др. Было бы хорошо объеденить все это в одно целое. Так вот супер девайс, телефон, камера, телевизор, е-сигарета :-))))
 3. Это альтернатива асан хидмет или дублирут друг друга?
 4. Стики здесь производят, ну в смысле упаковывают?
 5. А если попробуете опротестовать сам контракт, верней его срок? Ведь все равно терять нечего, а так сможете выбить компенсацию. Срочный контракт заключается для сезонных, проектны и др. работ. Во всех остальных случаях должен быть бессрочный контракт, по крайней мере именно к такому заключению приводит статья 47, в которой описываются случаи, при которых может заключаться срочный контракт. Maddə 47. Müddətli əmək müqaviləsi bağlanan hallar Aşağıdakı hallarda əmək müqaviləsi müəyyən müddətə bağlanıla bilər: [53] a) işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi, ezamiyyətdə, məzuniyyətdə olması, habelə iş yeri və vəzifəsi saxlanılmaqla qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda müəyyən səbəbdən müvəqqəti olaraq işə çıxmaması ilə əlaqədar onun əmək funksiyasının başqa işçi tərəfindən icrasının zəruriyyəti olduqda; b) təbii və iqlim şəraitinə və ya işin xüsusiyyətinə görə il boyu görülə bilməyən mövsümü işlərin yerinə yetirilməsi zamanı; c) işin həcminin və davamiyyətinin qısamüddətli olduğu təmir-tikinti, quraşdırma, yeni texnologiyanın tətbiqi və mənimsənilməsi, təcrübə-sınaq işlərinin aparılması və bu qəbildən olan digər işlərin görüldüyü hallarda; [54] ç) müvafiq vəzifə (peşə) üzrə əmək funksiyasının mürəkkəbliyi, məsuliyyətliliyi baxımından işçinin əmək və peşə vərdişlərinin mənimsənilməsi, yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin əldə edilməsi tələb olunan (stajkeçmə, rezidentura dövrləri) hallarda; [55] d) işçinin şəxsi, ailə-məişət vəziyyəti ilə bağlı olan, o cümlədən işləməklə yanaşı təhsil aldığı, müəyyən səbəbdən müvafiq yaşayış məntəqəsində müvəqqəti yaşadığı, pensiya yaşına çatdıqda işləmək istəyi olduğu hallarda; [56] e) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə haqqı ödənilən ictimai işlər görülərkən; ə) bu Məcəllənin 6-cı maddəsinin «c» bəndində göstərilən orqanlar istisna olmaqla seçkili orqanlarda (təşkilatlarda, birliklərdə) seçkili vəzifələrə seçilərkən; f) tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl edilməklə onların qarşılıqlı razılığı ilə; g) bu Məcəllənin 46-cı maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydada işçilərlə briqada, işçi qrupu halında kollektiv əmək müqaviləsi bağlandıqda; ğ) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
 6. Maddə 77. Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 1. İşçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin “b” bəndi ilə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilməzdən əvvəl işçi işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı müddətlərdə rəsmi xəbərdar edilməlidir:[102] bir ilədək əmək stajı olduqda – azı iki təqvim həftəsi; bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – azı dörd təqvim həftəsi; beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – azı altı təqvim həftəsi; on ildən çox əmək stajı olduqda – azı doqquz təqvim həftəsi. 2. Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haqqı saxlanılmaqla iş axtarmağa imkan yaradılması məqsədi ilə işçi azı bir iş günü əmək funksiyasının icrasından azad edilir. 3. Əmək müqaviləsi bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir:[103] bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqı miqdarında; bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,4 misli miqdarında; beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,7 misli miqdarında; on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı iki misli miqdarında. 4. İşəgötürən işçinin razılığı ilə bu maddənin birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş azı iki təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 0,5 misli, azı dörd təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 0,9 misli, azı altı təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 1,4 misli, azı doqquz təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 2 misli və bu Məcəllənin 56-cı maddəsinin ikinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqından az olmamaqla əməkhaqqını bir dəfəyə ödəməklə müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Bu halda xəbərdarlıq müddəti ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərə bu hissənin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə verilən ödəniş xəbərdarlıq müddətinin ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır.
 7. Позволяет. С 2018-го гоа вступили в силу некоторые изменеия статей ТК, в частности асающиеся компенсаций при расторжении контракта по инициативе работадателя. Размер компенсации зависит от стажа работы в этой организации/компании. Что же касается не продлени контракта, то по нынешнему ТК, его могут расторнуть вплоть до истечения первой недели после продления. А вообще, срочный контракт может заключаться в особых случаях. Если не ошибаюсь, общепринятые годовые контракты противоречат ТК.
 8. Вчера как раз протестировал этот момент :-). Нормально. Вообще, поначалу было слегка не по себе, так как один стик не насыщал, а щас вроде как привык. Курю с той же частотой. Разумеется, лучше не курить вообще, но если пока нет желания отказываться от привычки, то из двух зол нужно выбирать меньшее :-)
 9. Зачем уходить? Если есть доказательная база, обращаетесь в трудовое агентство. Даже если вам ничего не перепадет, хоотя вряд ли, работадателя хорошо потрясут. Начнет вас мучать, опять обращаетесь, мол так и так. Его опять потрясут. Но скорей всего контракт с вами не продлят... Зато поумнеют.
 10. Здесь есть неколько причин и факторов. Если говорить о законности, то 50 часов вроде допустимы в качестве сверхурочных, и то при соблюдении кучи условий. А в целом, моду на рабскую эксплуатацию работников к нам привезли наши старшие братья из Турции. Подобная форма бизнеса и управления персоналом присуща турецким компаниям или компаниям с турецким менеджментом. В целом, это что-то вроде "добиться малыми силами максимального результат". А загнанных лошадей всегда можно поменять на свежих. С подобным можно столкнуться даже в западных компаниях, но с турецким менеджментом. Эту же примитивную модель наши бизнесмены и вумены слизали с турецких и успешно реализовывают. И все это происходит потому что не работают законы. Хотя, если посмотреть статьи ТК, то кодекс на стороне работника, нежели работадателя. Это ведь намного лечге, чем проводить планамерную и долгосрочную политику по созданию рабочей атмосферы и повышению производительности труда. Так сказать cost-benefit по азербайджански. П.С. Могу ошибаться, но по факту даже в эталонных BIG 4 практически ненормированный раб день. Но, в конце концов это приносит взаимную выгоду.
 11. Хм. У меня немалый стаж, но вот того, что вы описали нет. Курить особено хочется во время застолий. Вот как сегодня проверю.
 12. Друзья, при чем тут жвачки и попытки бросить курить? Тему открывал с другой целью и вроде как обозначил это в заглавном посту.
 13. Привет. Угу. Воняет действительно меньше. Но, в этом кроется подвох :-))). За время курения вырыботался ряд привычек. Дома не курю, толькотна балконе. На работе не курю, толко в курилке, в машине не курю. Ну в общем стараюсь в закрытом пространстве не курить. Не из соображений вреда для здоровья, курильщику вообще пох на это. А щас так и подмывает пыхнуть дома или в офисе :-). Может привести к повышеному потреблению :-)
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу