Jump to content
Disput.Az Forum

ATI77ITA

Members
 • Content Count

  5,725
 • Joined

 • Days Won

  1

ATI77ITA last won the day on February 22 2019

ATI77ITA had the most liked content!

Community Reputation

3,985 Excellent

1 Follower

About ATI77ITA

 • Rank
  Dahi

Profile Information

 • Gender
  Male
 • From
  ВПЕРЕД АЗЕРБАЙДЖАН!

Recent Profile Visitors

3,307 profile views
 1. Камилде, мугенни Гюлайын бывший ери, вес баки таныйырки ону, эпидемия вахты ярдымары тешкил елейен оглан
 2. Дур вызгыр ала бурдан, ермени агенти, садист, заколебали эти машрумы, кёкувуз кесилсин!
 3. Тенгидле техгири чаш салан адамла ися дуненден дискусия апармага деймез, ариводерчи!
 4. А бясдурунде еля запрет гойа-гойа чыхдыз хер шейин ахырына, а бясдирин шиширтдиз, тёкулмушду еля, еля билирсиз бутун дуня сизи охуйур ве сизин яздыгларыныза реаксия вереджеклер ве дуняда бутун герарлар дейишеджек, а йыгышдырында бу детски сады, а киме лазымдые сизин темалардакы яздыгларыныз, мен оз фикирлерими язырам, мне плевать кто и что думает, дайи уже аг елемисизе, сохайа галсын еля бил бункердесен Ким агзыны ачыр хере бир терефден агзыны йумур, хере бир йерден мыз гойур, а гедин ёз дердинизи чекинде, аваралар, короновирусшиклер,"видждан" байгушлары
 5. Ок, Сянун сёзун йере душундже душменин гёзу чыхсын, амма нарахат олма, топ кимийем, индики несил джаванларын бешинин бирден джавабыны веререм, херден автобусда мене йер веренде аглым башымдан чыхыр, бир ан истейиремки о кеси аджылайым, амма ичимден бир сес мене дейир "ай дили гафил, артыг 1 ясри йары елемисен, ня атданыб-душурсен" )))
 6. О Боже, с кем я общаюсь, ня аглама, хансы аглама, сияси техлукелери, сехвлери, сентиментлере сон гоймагы дейен, язан адам аглаган сайылыр? Сянин артыг сёз габына ала ганджыг чезиб, башламысан бурда донгили-донгили данышмага
 7. опять банальности, сентименты, ну конечно же мои слова относятся тем кому должны относится, а бясдурунде буквоедством заниматься, вы что топорные, вы что так всё буквально понимаете, ну что за дефицит логики.....
 8. Сенин хеч логиканда йохдуки, мен сенин квот етдийин Караканданын фикрини, анламыны незерде тутурдум, сен неден язырсан, слушай гед ишнле мешгул ол, мен Бакыдан илк кёнуллу Гарбага вурушмага геденде сен хеле столун алтынла имеклейирдин, конфете гага машына дюдюд дейирдин, изхал ол бурдан, тоже мне... мене сёз дейене бах, ядында галсын, филан, гед калясканы йеллед
 9. Седоя бу гюн имкан вермедилер Гендже фаджиесини ишыгландырсын, 60 дегиге верлишинде Душмен дёвлетин душмен ТВ каналы
 10. на горных местностях апиори не может быть никакого билцкрига, так что у них в голове уже не тараканы а солома
×
×
 • Create New...
Наши цены на рекламу