Jump to content
Sunyata

Xoşladığınız Şeirlər 2

Recommended Posts

В 09.08.2018 в 12:35, Igolka сказал:

Bir gecə yarısı çağır adımı.
Sarıl xəyalıma,
 

müəllifi kimdir ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, NOIR сказал:

müəllifi kimdir ? 

Müellif qeyd olunmamışdı.Özüm de axtarış verdim tapa bilmedim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

QURBAN BAYRAMI

 

Bayram olcaq sövkətlilər, şanlılar,

Dövlətlilər, pullular, milyanlılar,

Tirboyunlar, şişqarınlar, canlılar

Qurban kəsir Xəlilüllah eşqinə,

Fagır-fügur gəzir  Allah eşqinə.

 

iki qonşu bir-birinin milləti,

Hər ikisi bir peyğəməbər hümməti,

Biri kəsir qurban, bisirir əti,

Bayram edir Xəlilüllah eşqinə,

O biri də baxır Allah eşqinə.

 

Bur qonsunun oğlu geyir, sallanır,

Qalstuku taxır, qıraxmallanır,

Atası da ona baxır hallanır,

Fəxr eləyir Xəlilüllah eşqinə,

Əl cibə salmayır Allah eşqinə.

 

Görürsənmi bizim Hacı Pirini,

Paylamayır ətin ondan birini,

Qonşu sorur barmağının kirini,

Hacı yeyir Xəlilüllah eşqinə,

Yatır, sisir, köpür Allah eşqinə.

 

Dedim, hacı, gözlə işin birisin,

Diqqət elə irəlisin, gerisin,

Ver məktəbə qoyunların dərisin,

Elm oxunsun Xəlilüllah eşqinə,

Çocuqları şad et Allah eşqinə.

 

Dedi, bizdə dəri vermək sınağı

Yoxdur, versəm ollam arvad qınağı,

Basdırırıq onda xəmir çanağı,

Bərəkətdir, Xəlilüllah eşqinə,

Saxlayırıq evdə Allah eşqinə.

 

M.Ə.Sabir

 

 • Like 2
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Sənə təslim elədim nəfsimi, iman yerinə

Sənin eşqindir vücudumda axır, qan yerinə.

 

Qədəmin dəydiyi torpağı yığıb saxlamışam,

Çəkirəm nuri gedən gözlərə, dərman yerinə.

 

Mən sənin eşqivə adəmliyi tərk eyləmişəm,

Nola bir kimsə məni qoymasa insan yerinə ? 

 

İstəsən çəkmək əgər rəsmə bu dünya şəklin,

Çək mənim gözlərimin əksini ümman yerinə.

 

Yazmışam kipriyinə namə, cavab gözləyirəm

Bağrımın başını qeyd etmişəm ünvan yerinə.

 

Çək qılınc qaşları, çatdır sona eşqin həccin,

Sənə qurbandı bu can, kəs məni qurban yerinə.

 

Nalə-fəryad ilə yar insafa gəlməz, Arif,

Dilkeş üstündə elə zümzümə, əfqan yerinə.

 

Edited by NOIR
 • Like 1
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

İSTƏSƏYDİM
(Mirvarid Dilbazi)

 

İstəsəydim səni səndən alardım,
Gozəlləri öz taxtından salardım.
Ürəyimi ürəyinə çalardım,
Sən yanardın, mən baxardım tüstünə.

Ulduz olub öz zirvemdən enərdim,
Dövrəndəki mələkləri yönərdim.
Al laləyə, qərənfilə dönərdim,
Səpilərdim yollarının üstünə.

İstəsəydim vusalına yeterdim,
Mən gül olub ürəyində bitərdim,
Orda bülbül fəryadıyla ötərdim,
Mən yanardım, sən baxardın tüstümə.

Ölsəm, bir gün gəl qəbrimin üstünə,
Bircə dəstə bənövşə qoy, bəsimdir.
Baş üstündə bir qaranquş ötəcək,
O da sənə minnetdarlıq səsimdir ..

 • Like 3
 • Thanks 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Igolka сказал:

Ölsəm, bir gün gəl qəbrimin üstünə,
Bircə dəstə bənövşə qoy, bəsimdir.
Baş üstündə bir qaranquş ötəcək,
O da sənə minnetdarlıq səsimdir .

 bu ən çox sevdiyim şeirdi )) bir də "Qızlar məktəbində" Hüseyin Caviddən...

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

nəhayət ki, Şeirlərə gəlib çıxa bildim )

 

Sandım vəfalı, hər gülə ümmid bağladım,

Axır vəfası olmadı, dərdimdən ağladım.

 

Bir cümlə tapmadım ki, ola eşqdən gözəl,

Tarixi - hər səhifəni açdım, varaqladım.

 

Dünyanın eyşü-nuşuna aludə olmadım,

Gülgün şərabı atdım əlimdən, ayaqladım.

 

Divanələrtək olmadı həmraz olan mənə,

Qəm guşəsində nalə çəkib, diz qucaqladım.

 

Bir lalə üzlü, fitnə baxışlı, şəkərləbin

Fərhadı oldum, eşqi ilə sinə dağladım.

 

Bildim gilayə eyləyəcək dilbərim mənə,

Fürsətdən istifadə edib mən qabaqladım.

 

Vahid ! Olar ki, getdi gülüstani- şeirdən,

Gül dərdi getdi, xarü xəsin mən alaqladım.

 

Əliağa Vahid

bu fərqli bir şeirdi, ölçüsü, ruhu, əhvalı fərqli

 • Like 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bilmədim, uydum şu məcnun könlümün fəryadinə,
Eşqə dil verdim, bəladən başqa bir şey görmədim.
Ruhi-məcruhum gözəllərdən vəfa bəklər yenə,
Bən hənuz cövri cəfadən başqa bir şey görmədim.

Görmədim əsla dikənsiz gül, qaranlıqsız işıq,
Həp visali daima təqib edər bir ayrılıq,
Söyliyorlar: “Daim zevqi-səadət var”, yazıq!
Seyr edib boş iddiadən başqa bir şey görmədim.

Gördüyüm hər müztərib simayə duydum mərhəmət,
Yarə, həm əğyarə yar oldum da, sevdim bicihət;
Aşina zənn etdiyim hər yüzdə heyhat!.. Aqibət
Boş təməllüqdən, riyadən başqa bir şey görmədim.

Hər məhəbbət bir xəyanət, hər gülüş bir hiylədir.
Hər səadət rühü oxşar pək sönük bir şölədir.
Bəlkə var səhvim? Fəqət gördüklərim həp böylədir...
Görmədim, əsla bəladən başqa bir şey görmədim.

 

Hüseyin Cavid

 

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çiçək sevgisi

 

Sevimli, nəşəli, dörd-beş yaşında bir sarışın,

Mələk baxışlı, gözəl bir qız işte oynayaraq

Koşardı bağçada... bir şey görüb də etdi maraq : 

- Əfəndim, anneciyim ! Şöyle saçdığınız ne ? 

- Saqın, 

- Quzum, ayaqlama ! Bunlar çiçək toxumlarıdır.

Seninçin işte bir az sonra penbe, mavi, sarı

Gözəl çiçəklər açar hepsi. anladınmı ? 

- Hayır

Hayır mən onları sevmem. mənimki pək ayrı,

Bu yanda, bax bu kiçik yerdə ayrı olmalıdır.

- Pəki, mələk çocuğum, hər toxumdan al da bir az,

Bəyəndiyin yerə saç...Kəndin işte qönçeyi- naz ! )

Çocuqcığaz gülərək həp birər-birər ayırır

Bu çox gözəl, bu nasıl ?  - der, saçardı hepsinden,

O şimdi bir kələbək... hoplayır sevincindən.

 

 

 

Bu vəqədən azacıq bir zaman keçib getdi...

Gülümsəməkdə ikən o şəms, o növərusi-bahar,

Təbəssüm etməyə üz tutdu büsbütün əzhar,

Sarıb da bağçayı hep rəngə, hep nura qərq etdi.

Fəqət o nazlı mələk nerdə ? !

- Şimdi yapyalınız.

Dərin bir uyquya dalmış məzar içində o qız !

 

Hüseyn Cavid

 • Thanks 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cəfər Cabbarlı – Tellər oynadı

 

cafer-cabbarlc4b11.jpg?w=300&h=143

Bir mən idim, bir sən idin, bir də yamaclar…
Meşə yоlu, yarpaq dоlu yaşıl ağaclar.
Оnda ki, ağ umuzlara töküldü saçlar,
Əsdi yarpaq, cоşdu irmaq, güllər оynadı,
Ürəyimdə kaman kimi tellər оynadı.


Bir biz idik, bir düz idi, bir də al bоya…
Dağ başında ucan quşlar endilər çaya.
Sən dedin ki: “Bütün dünya qоy dönsün tоya!”
Çaldı qaval, uzaq kənddə ellər оynadı,
Ürəyimdə kaman kimi tellər оynadı.


Endi duman, örtü kimi dünya qarardı,
Ara-sıra əsən bir yel saçın darardı,
Оnda ki, оynaq tellərin bоynumu sardı
Çaxdı çımşək, cоşdu sular, sellər оynadı,
Ürəyimdə kaman kimi tellər оynadı. 

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

İsmi Pünhan, neçün belə sınıqsan,

Zülflərin görürəm şanadan qalmış.

Sən Allah, bu qədər çəkmə yanıq sən,

Tək cana nügbarsan anadan qalmış.

 

Tanrı qədərinə, səbr elə, dildar

Növbətdir hərlənir, hamıya, bil, var.

Birində görünən iş deyil, dilbər,

Zülüm də ta əzəl binadan qalmış.

 

Dost-düşmən içində gəzmə pozuq sən,

Dağlama ciyərim cızıq-cızıq sən,

Topla ver Cüməyə dərdin, yazıqsan,

Əziz yadigarsan sonadan qalmış.

 • Like 2
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, NOIR сказал:

Topla ver Cüməyə dərdin, yazıqsan,

Əziz yadigarsan sonadan qalmış.

 

Molla Cümənin şirin dili, axıcı qoşmaları adamı qızğın debatlara təhrik edir, amma vallah həm yorğuam, həm də yatmaq vaxtına az qalıb )))

 

Gözəl qoşmadır çox sağ olun !!!

 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

İsmi Pünhan, niyə məndən küsübsən

Yaxşı yaman ya bir olar, ya iki.

Bu gün ölsəm, hamı deyər yazıqdı,

Canı yanan ya bir olar, ya iki.

 

Sən şöləsən, dörd yanında fanaram,

Bülbülünəm, gülşənindən kənaram,

Hər məclisdə od tutuban yanaram,

Dərdim qanan ya bir olar, ya iki.

 

Hilal qaşa nə layiqdi o sürmə,

Meylin qırıb üzün məndən çevirmə,

Cümə deyər, hər yetənə sirr vermə,

Dost mehriban ya bir olar, ya iki.

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, фрилансер сказал:

 

Molla Cümənin şirin dili, axıcı qoşmaları adamı qızğın debatlara təhrik edir, amma vallah həm yorğuam, həm də yatmaq vaxtına az qalıb )))

 

Gözəl qoşmadır çox sağ olun !!!

 

)) siz də sağ olun... şirin qoşmalardı, sözü zövq oxşayır )

inanın, məndə də eyni haldı... uyğun əhvalda olanda, deyişərik 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gərək günəş dağları aşıb sönməyəydi,
Gərək mənim dönmüş taleyim dönməyəydi,
Gərək mənim istədiyimi gidi fələk,
Açılmadan qara torpağa gömməyəydi.
Göydəki aya deyin, dərdimi bu yarə yetirsin,
Ürəyim dərdə düşüb, yar mənə bir çarə yetirsin.
Ney cün bu cür mənə tanrım belalı gün verdi
Bu nazlı afətə vurğun cahanə göndərdi
Bahari eşqimi yavrum xəzanə döndərdi
Bu dərdli günlərim artıq baharım olsun qoy.
Göydəki aya deyin, dərdimi bu yarə yetirsin,
Ürəyim dərdə düşüb, yar mənə bir çarə yetirsin.

Cəfər Cabbarlı

 • Like 2
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buludlar 

 

Suların üstündə

Sonatək üzərsən...

Necə xoş görünər,

Tül geyinər,

Narın üzərsən )

 

 

Axan buludlar

Xal-xal buludlar ! 

Güllərə şeh çiləyir, ey gül....

Gözündən ağlar,

Gümüş buludlar.

Duman, duman, duman...

Aman, aman

Dağlara duman

Bir əbədi mehman )

 

 

Tez ötün buludlar,

Ürəyim nur istər )

Tərlanım olsa yar,

Ay doğanda o məni göz-lər 

 

İslam Səfərli

 

 

 

 

 

 • Like 3
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əql yar olsaydı, tərki-eşqi-yar etməzmidim?
İxtiyar olsaydı, rahət ixtiyar etməzmidim?

Ləhzə-ləhzə surətin görsəydim ol şirin ləbin,
Sən kimi, ey Bisütun, mən həmqərar etməzmidim?

Nişə məhrəm eylədin şəmi, məni məhrum edib,
Mən sənin bəzmində can nəqdin nisar etməzmidim?

Dərdimi aləmdə pünhan tutduğum naçardır,
Uğrasaydım bir təbibə aşikar etməzmidim?

Yar ilə əğyarı həmdəm görməyə olsaydı səbr,
Tərki-qürbət eyləyib, əzmi-diyar etməzmidim?

Vaizin küfrün mənim rüsvalığımdan qıl qiyas,
Onda sidq olsaydı, mən təqva şüar etməzmidim?

Ol güli-xəndanı görmək mümkün olsaydı mənə,
Sən tək, ey bülbül, gülüstanə güzar etməzmidim?

Ey Füzuli, daği-hicran ilə yanmış könlümü,
Laləzar açsaydı, seyri-laləzar etməzmidim?

 • Like 4
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ömrümün yağışlı günləri başlar,
Yağışlı günləri başlar ömrümün.
Bu yağan yağışlar, yağan yağışlar,
Bilmirəm, nəyini xoşlar ömrümün?!...
Bu gələn payızın suları soyuq,
Küləkləri hirsli, yağışı incik.
Mənim əllərimin sığalı soyuq,
Sənin gözün yaşlı, baxışın incik.
Düşür çiynimizə payız yarpağı,
Elə bil ölüdü, tabutdan düşür.
Ağaclar hamısı çılpaqdı axı,
Bəlkə düşən yarpaq buluddan düşür.
Bir yalan sevgidən yorulmaq asan,
Bir ölən sevgini diriltmək çətin.
Çünəşli günlərdən vurulmaq asan,
Yağışlı günlərdə unutmaq çətin.

Ramiz Rövşən

 • Like 3
 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bilməm, məni neçin atmış, unutmuş,
Cövri-cəfasına qurban olduğum?
Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş
Yeni sevdasına qurban olduğum?

 

Mən Dilbəri sordum gəlib-gedəndən,
Dedilər, barışmaz, küsmüşdür səndən,
Mən iltifat etdim, o qaçdı məndən,
Qaçqın ədasına qurban olduğum!

 

O mənim sevgilim, o mənim anam,
Onsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam.
Bilməm harda qaldı o nazlı durnam,
O xoş sədasına qurban olduğum?

 

Ayrılıq oduna könül dayanmaz,
Eşq oduna yanan bir daha yanmaz,
Çəkdiyim nalədən neçin oyanmaz,
Şirin röyasına qurban olduğum


Mikayıl Müşfiq

 

 • Like 2
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı,

Gec gəlmədədir yar yenə, olmuş gecə yarı

 

Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs,

Batmış qulağım gör nə döşürməkdədi darı

 

Bir quş : “Ayığam”-söyləyərək gahdan inildər,

Gahdan onu day yel deyə laylay huş aparır

 

Yatmış hamı, bir Allah oyaqdı, daha bir mən

Məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı

 

Qorxum budu, yar gəlməyə birdən yarıla sübh,

Bağrım yarılar, sübhüm, açıla tarı!

 

Dan ulduzu istər çıxa, göz yalvarır, çıxma

O çıxmasa da ulduzumun yoxdur çıxarı

 

Gəlməz, tanıram bəxtimi, indi ağarar sübh,

Qaş beylə ağardıqca, daha baş da ağardı

 

Eşqin ki, qərarında vəfa olmayacaqmış,

Bilməm ki, təbiət niyə qoymuş bu qərarı?

 

Sanki xoruzun son banı xəncərdi soxuldu,

Sinəmdə ürək varsa, kəsib qırdı damarı.

 

Rişxəndilə qırcandı səhər, söylədi:-Durma,

Can qorxusu var eşqin, ulduzun bu qumarı

 

Oldum qaragün ayrıları o sarı teldən,

Bunca qara günlərdir edən rəngimi sarı.

 

Göz yaşları hər yerdən axarsa, məni tuşlar,

Dəryaya baxar, bəllidi, çayların axarı.

 

Əzbəs məni yarpaq kimi hicranla saraldıb,

Baxsan üzünə, sanki qızılgüldü, qızardı.

 

Mehrabi-şəfəqdə özümü səcdədə gördüm,

Qan içrə qəmim yox, üzüm olsun sənə sarı.

 

Eşqi var idi Şəhriyarın güllü, çiçəkli,

Əfsus, qara yel əsdi, xəzan oldu baharı.

 

Şəhriyar-  Behcətabad xatirəsi 

 • Like 3
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Yaralı olmasaydı

 

Kim ovçu niyyətiylə gəzərdi bu dağları,

Sinəsində can alan maralı olmasaydı?!

Kim şair həsrətiylə süzərdi bu dağları,

İçində qəlbi qırıq, yaralı olmasaydı?!

 

Of.. Duman çökdü yenə bu könül dağlarına,

Kim gətirmiş adımı solğun dodaqlarına?

Kim düşərdi həyatın görünməz ağlarına,

Bir könül bir könüldən aralı olmasaydı?!

 

Kim məni saldı bilməm dayanılmaz bu dərdə,

Harda mənim öz yuvam, öz elim-günüm harda?

Anam məni doğub da yaşatmasaydı orda,

Ya içimdəki bülbül oralı olmasaydı!...

 

Almas İldırım

Aşqabad,1931-ci il.

 

 • Like 3
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bilmədim, uydum şu məcnun könlümün fəryadinə,

Eşqə dil verdim, bəladən başqa bir şey görmədim.

Ruhi-məcruhum gözəllərdən vəfa bəklər yenə,

Bən hənuz əsla cəfadən başqa bir şey görmədim.

 

Görmədim əsla dikənsiz gül, qaranlıqsız işıq,

Həp visali daima təqib edər bir ayrılıq,

Söyliyorlar: “Daim zevqi-səadət var”, yazıq!

Seyr edib boş iddiadən başqa bir şey görmədim.

 

Gördüyüm hər müztərib simayə duydum mərhəmət,

Yarə, həm əğyarə yar oldum da, sevdim bicihət;

Aşina zənn etdiyim hər yüzdə heyhat!..

Aqibət Boş təməllüqdən, riyadən başqa bir şey görmədim.

 

Hər məhəbbət bir xəyanət, hər gülüş bir hiylədir.

Hər səadət rühü oxşar pək sönük bir şölədir.

Bəlkə var səhvim? Fəqət gördüklərim həp böylədir...

Görmədim, əsla bəladən başqa bir şey görmədim.

 

Hüseyn Cavid

 

 

 

 • Like 3
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sevgilim ! Seyri-gülüstan yaxşıdı, sən yaxşısan ? ))

Aşiqinçün başqa canan yaxşıdı, sən yaxşısan ? 

 

Min mənimtək aşiqi heyrətdə qoymuş gözlərin,

Sevgilim, bir söylə ceyran yaxşıdı, sən yaxşısan ? 

 

Bir dönüb baxmaqla tez aldın, apardın könlümü,

Ovlayıb çalmaqda tərlan yaxşıdı, sən yaxşısan ? 

 

Sən kimi canan üçün candan keçən bir aşiqə,

Ey gözəllik tanrısı, can yaxşıdı, sən yaxşısan ? 

 

Səndə varkən naz ilə gülmək, danışmaq, incəlik,

Lütfdə gül bərgi-xəndan yaxşıdı, sən yaxşısan ? 

 

Məclisin xəlvət, nigarın saqi, Vahid, əldə mey

Gör bu xoş aləmdə sultan yaxşıdı ?.. sən yaxşısan !

 • Like 3
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Səba, məndən söylə o gülüzarə

Bülbül gülüstana gəlsin, gəlməsin?

Bu hicran düşgünü, illər xəstəsi

Qapına dərmana gəlsin, gəlməsin?

 

Mən qurbanı olum ənbər tellərin,

Qönçə dodaqların, tuti dillərin,

O lalə rüxsarın, müşkin xalların

Oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin?

 

Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,

Günəş camalına, şəkər sözünə,

Utanıram, necə deyim üzünə,

Dərdin xəstə cana gəlsin, gəlməsin?

 

Nəbati istəməz sənsiz dünyanı,

İzzəti, hörməti, şövkəti, şanı,

Bir zada qalmayıb dəxi gümanı,

Bu baş o meydanə gəlsin, gəlməsin?

 

Seyid Əbülqasim Nəbati

 

 

 

 • Like 3
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Səni sadəcə sevmədim ki,
Bir başqa bildim səni.
O ki, fırtınaya düşən bir gəmi var ha, bax onun qoynuna tələsdiyi liman kimi məsələn...
Səni elə -belə sevmədim ki,
Bir başqa istədim səni.
Hanı o deyirlər ha, tutunub yaşayırlar, həyata bağlanırlar,
Bax o sonuncu güman kimi məsələn...
Səni sadəcə sevmədim ki,
tamam fərqli bildim səni.
O uşaqlıqda duyduğumuz xöşbəxtlik nağılları vardı ha,
bax onlardakı o tərtəmiz zaman kimi məsələn...
Səni sadəcə sevmədim ki,
bir başqa gördüm səni.
O ki, hər anında güvənib yanında istədiyin var ha, bax o hər kəsin olacaq İnsan kimi məsələn...

Şamil Ənvəroğlu

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı neylərəm?
Tacü təxtü mülkü malı neylərəm?
İstərəm vəsli-camalın ta qılam dərdə dəva,
Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm?
Ey müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə xoşdur cahan,
Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı neylərəm?
Çox dualar qılmışam mən Xaliqin dərgahına,
Çün muradım hasil olmaz mən duanı neylərəm?
Dilbər aydır, ey Nəsimi, sabir ol qılma fəğan,
Mən bu gün səbr eyləsəm, danla fəğan neylərəm?

İmaddəddin Nəsimi

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yollar uzun, yollar gödək
Nə fərqi var hansı eldə,
Hansı yolda azasan?
Ellər min -min, dillər min - min,
Nə fərqi var...hansı eldə,
....Hansı dildə susasan?

Vaqif Səmədoğlu

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yenə tövbə evimi eşq xərab etmədədir, 
Aşiq iftarını sevda meyi-nab etmədədir. 

Könlümə bir mələyin sevgisi od saldı,odu
Günü də, Zöhrəni də göydə sərab etmədədir. 

Onun eşq atəşi hər qəlbə girər, amma nədən 
Tək mənim qəlbimi atəşdə kəbab etmədədir? 

Gözlərin baxdı mənə, söylədi: “Səbr et, səninəm, 
Doğrusu, səbr edərəm, ömr şitab etmədədir. 

Ahu gözlüləri yatmış zaman ovlar ovçu,
Ömr röyada şikar olmağa tab etmədədir. 

Məsləhətdir, məni qovmaqdansa, versin əzab, 
Yar bunu yaxşı düşünmüşdür, əzab etmədədir.

Gər Nizamini xəta isə helak etdirmək, 
Aşiqəm, yar məni öldürsə, səvab etmədədir.

Nizami Gəncəvi

 • Like 4
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir gülsən, dərmişəm gənclik bağından,

Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz.

Kam aldım ömrümün oğlan çağından,

Bir bağa, bağçaya girmərəm sənsiz.

 

Şükriyyə taleyim, şükür Xudaya,

Gördüyüm doğrumu, yoxsa bir röya?!

Dolub ürəyimə bu dadlı xülya.

Yaşaya bilmərəm bir kərə sənsiz!...

 

Səninlə gəzərəm eldən elə mən,

Bataram, çıxaram seldən selə mən.

Düşərəm ağıza dildən-dilə mən,

Yaşaya bilmərəm, bilmərəm sənsiz!...

 

Əhməd Cavad 

 

 

 

 

 • Like 2
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir budaq qırılanda
Oturub ağlayardı,
gedənləri dördyolda
ötürüb ağlayardı,
otluqda çiçəkləri
əyilib qoxlayardı
çiçək, o qızı neynədin...
belə bir az qaraca,
bir az boyu bəstəydi,
xəyalları sarıdan
qulaqları səsdəydi,
əlləri yarpaq kimi
ürəyinin üstəydi
ürək, o qızı neynədin,
günləri dəyirmanda üyündü,
üyündü də,yazları payızlada
küründü,
küründü də,
dümanlarımı apardı,
dumana büründü də
fələk o qızı neynədin
o sısqa uşağıydı...
hara gəldi
yıxardın...
dirsəyini qanadıb,
dizini ağrıdardın...
saçını dağıdardın
külək, o qızı neynədin...?

Esmira Mehdiqızı

 • Like 1
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nə gedəcək bir yerim var,
Nə də qalacağ bir yerim.
Nə gorum var, nə kəfənim.
Saçlarıma sığal çəkib,
Nə də ki, bir can deyənin.
Mən gedirəm o dünyaya...
Gedim geyinim, geçinim.

Kamran M.Yunis

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ala Gözlər 

Yenə qılıncını çəkdi üstümə, 
Qurbanı olduğum o ala gözlər. 
Yenə cəllad olub durdu qəsdimə; 
Qələm qaş altında piyalə gözlər! 

Başımdan getmişdi sevdanın qəmi, 
Xəyalım gəzirdi, bütün aləmi. 
Bu dustaq könlümü deyin yenəmi 
Çəkdiniz sorğuya, suala gözlər? 

Sevda yolçusuyam əzəl yaşımdan, 
Könlüm ayrı gəzir, can sirdaşımdan. 
Dağıdır huşumu, alır başımdan 
Süzülüb gedəndə xəyala gözlər! 

Gərdənin minadır, boyun tamaşa, 
Ay da həsəd çəkir o qələm qaşa! 
Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa 
Yanıb şölə salır, camala gözlər!

 

S.Vurğun

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ruhumdakı ağrıların zilli dindirir məni,
ağrıları səngiyəndə, külü dindirir məni,
içimdəki neçə-neçə ölü dindirir məni,
dillənirəm,
küllənirəm yaşamağım belədi.
Mən yolsuz da yol əhliyəm, gedəcəyim bəllidi,
bir qəbirdə sümük kimi bitəcəyim bəllidi,
üzüm boşa,
üzüm qışa,
üzüm quruy yelədi.
Öz içində sancı kimi doğuluram haçandı,
yavaş yavaş güzgülərdə yox oluram haçandı
var dediyin yox olmaqda,
yox dediyin silədi.
Vuruluram, çıxılıram...toplanıram heç nəyəm,
dənizlərdə üzü göyə, buludlara təşnəyəm,
bu karvanda qayıtmaq yox,
köç içində köçməyəm,
dəyişmir də bu dönərgə elədi ki, elədi
düz hələ də düzdə qalır, düzlüyündə qalanmır,
söz yenə də sözdə qalır, dönüb əməl olanmır,
neçə vaxtdı gələn yaz da
yazlığında qalanmır
bu yazın da,
baharın da ağzı qara günədi.
Gördüyümüz görməçələr gördüyümüz deyilmiş,
bildiyimiz bilməçələr bildiyimiz deyilmiş,
biz aldandıq atam anam...
getdiyimiz bircə yol,
getdiyimiz axır imiş, gəldiyimiz deyilmiş,
və əfsus ki,
həqiqətlər yalanlara kölədi.

Esmira Mehdiqızı

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Üşüyür bu gecəm ay işığında
Yürü, çək yükünü gündüzə sarı.
Baxışım açılmış yumaq kimidi
Di al, bir ucunu
Ulduza sarı...
Alışdım yuvamda dərd böyütməyə,
Sonra dən-dən ovub...
dərt üyütməyə...
Bir ocaq çatmışam dərdi ütməyə,
Götür ürəyini gəl bizə sarı...

Elçin Mirzəbəyli

 • Like 3
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.11.2018 в 22:55, Bamiya сказал:

Esmira Mehdiqızı

 

В 27.11.2018 в 23:09, Bamiya сказал:

Elçin Mirzəbəyli

 mövzuda yeni adlar - müəlliflər təqdim olunur. təşəkkür, Bamiya xanım.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gəl, gülüm...
Yetimdi bu qapı sənsiz...
Ayaq səslərinə təşnə dəhlizim.
Bəlkə bir an öncə getmisən, amma mən yenə sənsizəm...
Yenə sənsizəm.
Mən yenə sənsizəm...
Bu sənsizliyin
əvvəli ayrılıq, sonu ayrılıq...
Bir sevda böyütdük göz yaşlarıyla
Nəfəsi ayrılıq, qanı ayrılıq...
Azdıq bu sevdanın dolanbacında?
Sola hellənəndə
Sağa çıxmışıq.
Bir nəfəs çəkmişdik ah çıxarmağa
Demə....
çəkdiyimiz aha çıxmışıq...
Qoy olsun...
Sevgidən doğan bir ahsa
Təpədən dırnağa bu aha bataq.
Sevilmək günahsa,
Gəl gülüm...
Birlikdə günaha bataq...

Elçin Mirzəbəyli

 • Like 2
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 mövzuda yeni adlar - müəlliflər təqdim olunur. təşəkkür, Bamiya xanım.
Günahımı yuyar...
Savabımı yazar
Həsrətimi ovudar
Ah...bu şeirlər'də olmasa...
Yaram necə sağalar....
Göz yaşımı,aşk acımı
Dərdimi, sərimi dinlər...
Soyuq odamı isidər
Ah...Bu şeirlər'də olmasa...
Məni kim anlar...?


 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tek ağac 

Buludlar çaxnaşır göyün üzünde,
Parlayır şimşeyin odu gözünde,
Yıxılma,tek ağac,çölün düzünde
Yoxdur söykenmeye bir tayın senin,
Çatmaz heç bir kese harayın senin.
Kömürü çatmayır kömürçülerin,
Yandırıb seni de kömür ederler.
Kökünü torpağa derin at,derin! 
Her zerbeden bil ki,yıxılmaz erler.

 

Sen tek böyümüsen ezel yaşından,
Ne qeder tufanlar esib başından,
Halısan dünyanın haqsız işinden,
Ne olsun,tek ağac,sehrada teksen,
Sen bu tufanlara köks gereceksen! 

M.Dilbazi

 • Like 3
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Sevgilim, bəlkə də sən olmasaydın

Dünyanı bu qədər sevməzdi qəlbim.

Ətri ətrin kimi şux bənövşəni,

Reyhanı bu qədər sevməzdi qəlbim.

 

Bulud zülfün kimi sıx-sıx axmasa,

Günəş hüsnün kimi canlar yaxmasa,

Ay da gözün kimi süzgün baxmasa,

Səmanı bu qədər sevməzdi qəlbim.

 

Görməmiş olsaydı gözlərim səni,

Belə açılmazdı ömrüm yelkəni,

Hər gələn baharı, dağı, çəməni,

Səhranı bu qədər sevməzdi qəlbim.

 

Açmasan ömrümdə qızılgül təki,

İtərdi dünyanın min cürə rəngi,

Həyatı bəzəyən gözəllikləri,

Mənanı bu qədər sevməzdi qəlbim.

 

Vəsf et, ey Ziyatay, pak məhəbbəti !

Odur ömrə verən yaz təravəti,

Onsuz bu varlığı, şeri, sənəti,

İnsanı bu qədər sevməzdi qəlbim !

 

 • Like 3
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ARXİMED VƏ MƏN
Arximed deyir: “Gözlərimə boşluqda
Bir nöqtə, bir istinadgah görülsə,
Bir dəmirlə çevirərdim dünyanı...”
Mən deyirəm: Bu gənclikdə, bu yaşlıqda

Od gəmirən gənclik mana verilsə
Bir vuruşda devirərdim dünyanı.
1927, Bakı

 

Ey Azəri türk... Ey vətəndaşım...
Sənin qarət olunmus haqqından doğan daşqınlığına tərcüman olayım deyə ayqırdım... Nə yazıq ki, bu hayqırış sonunda qırıq-tökük çıxan hıçqırıqlarımdan ibarət boğuq bir səs oldu...
Ah... Bu səsdə belə səni, həm sənin eşqini, həsrətini, qəribliyini azacıq da olsa yaşada bildimsə, nə mutlu mana!..


Azərbaycanlı Almas Yıldırım, 1936.

 

P.S. Nəvəsinin müsahibəsini oxudum, orda adı çəkilən şer maraqlı gəldi https://hafiztimes.com/babamin-məzarinin-tapilmamasinin-bir-tilsimi-var-almas-ildirimin-nəvəsi-musahibəvideo/

 

Edited by fikus elastica
 • Like 3
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biraz önce yerleşdirdiyim möhteşem ifanın sözleri.

Xatirədir

Yenə yanır bu ocaq,
Yanıb, külü qalacaq.
Bilmirəm nə olacaq,
Olanı xatirədir...
 
Qar yağır narın-narın,
Üzü gülür dağların.
Bu yaşıl yarpaqların
Solanı xatirədir...
 
Ay çəmənin çiçəyi,
Niyə soldu ləçəyin?
Bu dünyanın gerçəyi,
Yalanı xatirədir...
 
Niyə çıxdıq yola biz,
Coşub-daşır bu dəniz.
Bir adadır sevgimiz,
Hər yanı xatirədir...
 
Xəyaldı, yoxsa yalan,
Gəlib keçdi nə zaman?
Sevginin ömrü bir an,
Qalanı xatirədir...
 
B.Veziroğlu
Edited by Igolka
 • Like 2
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gərçi məhəbbət aləminin çox səfası var,

Hər qarə zülfə meyl edənin min bəlası var.

 

Aşiq şikayət eyləməz, hər cövrə səbr edər,

Pərvanə sanma atəşə yansa, nəvası var.

 

Hər aşinayə söyləmək olmaz, vəfası yox,

Çək imtahanə, bəlkə, bir əhli-vəfası var.

 

Qoyma qədəm, diyari-məhəbbət bəlalıdır,

Nə ibtidası var, nə də ki intəhası var.

 

Səbr ilə gün keçirə gərək əhli-eşq olan,

Nə dərd olursa axırı bir gün dəvası var.

 

Bir daş ürəkli dilbərə çoxdan vurulmuşam,

Nə rəhmi var, nə dostluğu var, nə ədası var.

 

Şairlər içrə sanma hünərsizdi Vahidi,

Vahid nə olsa da, yenə, bil, iddiası var.

 

 • Like 1
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

×