Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Arciv

Крызы

Recommended Posts

интересно.я уже ранее выставлял здес эту фотку.там написана то ли "1310" или "131".что могут означат эти цифры ?не один из Абу Муслимов не жил в 1310 году

e6051c30d45c.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

QRIZ,

вот информация из сайта www.ethnologue.com:

http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kry

Kryts

A language of Azerbaijan

ISO 639-3: kry

Population 6,000 (1975 SIL).

Region Quba.

Alternate names Kryz, Kryc, Kryzy, Katsy, Dzek, Dzhek, Dzheki

Dialects Kryts, Dzhek, Xaput (Khaput), Yergyudzh, Alyk. Dialects are quite distinct; perhaps separate languages.

Classification North Caucasian, East Caucasian, Lezgic, Nuclear Lezgic, South Lezgic

Language use All domains. 30% to 50% of children speak Kryts. Positive language attitude. Azerbaijani is used as the literary language.

Comments Not a written language. Muslim (Sunni).

Entries from the SIL Bibliography about this language:

Academic Publications

Clifton, John M. and others. 2002. "The sociolinguistic situation of the Kryz in Azerbaijan."

Clifton, John M. and others. 2005. "The sociolinguistic situation of the Kryz in Azerbaijan."

Clifton, John M., editor. 2002. Studies in languages of Azerbaijan, vol. 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

как я понел там на фотке написано "131".тоест 131 год по мусалманскому календарю.

622+131=753 год

Тоест мечет построена в 753 году первым Абу Муслимом. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы хотел проконсультироваться с уважаемыми историками насчет этой статьи.

Qrızlar - bu azsaylı xalq Quba və Xaçmaz rayonlarında məskunlaşıb. Onların ən qədim yaşayış məskəni isə Qrız kəndidir. Qrız sözü bizim dildə “düzəngah” deməkdir. Qrızlar özlərini qədim albanların varisləri hesab edirlər. Öz dillərində danışırlar. Qrız dili Qafqaz dil qrupuna aiddir.

Qrızlar qədimdə Göy Tanrıya inanc gətiriblər, çoxallahlılıq və bütpərəstlik kimi qədim dinlərə sığınmayıblar. İndinin özündə də qrızlılar and içərkən göy cisimlərinin adını çəkirlər: “Göy haqqı”, “Günəş haqqı”. Qafqaz Albaniyası dönəmində də qrızlar öz inaclarını qoruyub saxlayıb, xristianlığı qəbul etməyiblər. Qrız kəndində tarixi eramızdan əvvələ gedən qədim qəbiristanlıq mövcuddur. Qədimdə qrızlar ölən insanları saxsı küplərin içində dəfn edirlərmiş. Qeyd edək ki, bu ərazidə dağ yəhudiləri də yaşayıblar. Bu günə qədər Qrız kəndində yəhudi qəbiristanlığı qorunub saxlanılıb. Sonrakı dövrdə İslam dinini könüllü qəbul edən qrızlar arasında quranın hafizləri belə olub.

Qrızların ana vətəni hesab olunan Qrız kəndində 4 məscid və 2 mədrəsə tikilibmiş. Bu məscid və mədrəsələr kommunist rejimi dövründə dağıdılıb. Qrızlarda bütün orta əsrlər boyunca azad camaatlıq tipli idarəetmə quruluşu olub. Əhalinin seçdiyi ağsaqqallar tərəfindən idarə edilən qrızlar azadlıqlarını hər zaman qorumağa çalışıblar. Qrızlar arasında Süleyman bəy yeganə şəxsiyyətdir ki, zadəgan titulu daşıyıb. Çar Rusiyası ordusunda xidmət edən Qrız Süleyman general rütbəsinə və bəylik tituluna layiq görülüb.

Dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə olan Qrız kəndi həm də təbii qala hesab olunur. Bura tarix boyu Quba xanlarının sığınacaq yeri hesab olunub. Axırıncı Quba xanı olan Şeyx Əli xan rus ordusu ilə müharibədə məğlub olduqdan sonra Qrız kəndinə çəkilib. Kənd sakinləri bizə çox maraqlı bir faktı da açıqladılar. Onların sözlərinə görə, Qrızda olan axırıncı dövlət adamı elə Şeyx Əli xan olub. Nə çar Rusiyası dönəmində, nə də sovet hakimiyyəti zamanında kəndə bir nəfər də olsun məmur gəlməyib. Qrızlılar nə “pristav”, nə “raykom”, nə də “başçı” üzü görüblər. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra qrızlar icra nümayəndəsinin belə kəndə gəlmədiyini bildirdilər.

Həmsöhbətim Yasəmən nənə Quba xanı Şeyx Əli xanın Qrızda olması barədə rəvayəti babalarından eşitdiyini dedi: “Mən balaca olanda atamdan-babamdan eşitmişəm ki, Quba xanı Şeyx Əli xan ruslarla vuruşa-vuruşa kəndimizə gəlib. Bir müddət kəndimizdə qalıb”. İkram bəy isə zarafatyana bildirdi ki, Qrızda olan soncu dövlət adamı elə Şeyx Əli xandır: “Xandan sonra kəndimizə gələn ikinci rəsmi adam isə ANS-in bölgə müxbiri Aytəkin Alxaslı olub”. Kənd sakinləri müstəqillik əldə edildikdən sonra Quba rayonuna təyin edilən icra başçılarının və müavinlərinin belə kəndə gəlməyi özlərinə sığışdırmadıqlarını söylədilər. Qrız da daxid olmaqla, üç kəndin bir icra nümayəndəsi var ki, onun da idarəsi Əlik kəndindədir. Həmin icra nümayəndəliyinin rəhbəri Mübarizin isə soyadını belə bilən kənd sakininə rast gəlmədik.

http://www.musavat.com/site/shownews.php?n...0&arxiv=yes

Здесь ест три спорные моменты.Я их подчеркнул.Кто-нибудь может их доказать или опровергнуть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Г. А. ГЕЙБУЛЛАЕВ - ТОПОНИМИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Одной из этнических групп Азербайджана являются крызы, говорящие на лезгинской группе иберийско-кавказской языковой семьи143. Они проживают в селах Крыз (к которому восходит наименование этой этнической группы), Хапут, Ергудж, Элик и Джек. В середине XIX в. Население этих сел частично переселилось в низменную часть Кубинского уезда — на территории нынешнего Хачмасского района и образовали ряд деревень144, а хапутлинцы обосновались еще и на территории современных Исмаиллинского, Куткашенского и Агдашского районов145. Следует отметить, что исторические сведения о крызах отсутствуют146. Основные сведения о них появились в русской литературе в XIX в., когда крызский язык стал объектом исследования русских ученых147. Но наиболее тщательно крызский язык изучен советским ученым Ш. М. Саадиевым148. Поэтому наше мнение о их происхождении основывается на этнотопонимических данных, на связях между этими данными и некоторыми отрывочными данными раннесредневековых источников149.

Крызы делятся на группы: хапутлинцы, крызы, ергуджы, элищы и джещы — соответственно по названию селений Хапут, Крыз, Ергудж, Элик и Джек. Языки этих групп отличаются диалектными особенностями.

Ключом к разгадке происхождения крызов150 является то, что хапутлинцы, т. е. жители с. Хапут (местное произношение — Ьапут)151 имеют самоназвание Нэр (в единственном числе)152. Под этим же наименованием с незначительными фонетическими вариациями они известны и среди жителей селений Элик и Джек, говорящих на диалектах крызского языка. Эликцы их называют Норуд, а джекцы —Неруд. В обоих случаях выделяются варианты самоназвания хапутлинцев — Нор и Нер, ибо частица уд в крызском языке является суффиксом153.

Как отмечено, хапутлинцы и крызы (т. е. жители с. Крыз) в языковом отношении близки и образуют генетическое единство154. Поэтому логично предполагать, что этноним Ьэр должен быть и самоназванием крызов. Действительно, топоним Крыз является искажением от местного Герез—так называют крызы свое село. Еще Г. В. Топуриа отмечал, что ойконим Герез следует считать этническим самоназванием крызов155. Эта мысль подтверждается еще тем, что соседняя кавказоязычная этническая группа — будуги156 называют крызов геред7, ,а хапутлинцы — Перед, Как видно, в обоих случаях выделяются компоненты Нер и гер с суффиксом ез (в ойкониме ]Герез) в крызскоМ, ёд (в наименовании Геред) — в будугском языках. В конечном счете оба названия — Терез и Геред означают место hеров. Другим селением, в котором проживает одна из групп крызов, является Ергудж158, в наименовании которого, по нашему мнению, также отражен этноним hер в фонетической форме ер, с выпадением придыхательного h.

Таким образом, в этнотопонимах Крыз (от Герез) и Ергудж отражены этнонимы гер и Нер, которые можно считать вариантами Нэр и, следовательно, самоназванием этнической группы крызов в целом.

В связи с этнонимами hер, гер, и ер привлекает внимание этноним Нэр в древнегрузинском159 и Нэран (вероятно, от этнонима hр и суффикса ан) в древнеармянских160 источниках. Как известно, этноним Ьер (древнегруз. Ьег, мн. Число егт) в древнегрузинских источниках обозначает определенную этническую группу или племя северо-западной части Кавказской Албании.

Как отмечал Г. В. Цулая, грузинский автор XI века Мровели Леонти выделяет племя эров в отличие от картлийцев — иберов, одновременно не смешивая их ни с леками (т. е. предками современных народов южного Дагестана. —Г. Г.), ни с какими-либо другими албанскими племенами161. По названию этого племени их местожительство называлось Ьэрети (груз НегеН162, от этнонима Ьэр и груз. эти -— страна, место). Область Ьэрети163 как название пограничной зоны Албании с Грузией в грузинских источниках известна с V в.164. В древнеармянском источнике V в. эта область упоминается как Гер гавар165. В связи с событиями 763—764 гг. армянский историк Гевонд (VIII в.) пишет, что хазары покорили семь областей грузин, среди которых отмечает Ерк166, от этнонима эр и древнеармянского су4)фикса к, что является древнеармянской передачей Эрети из грузинских источников.

В раннем средневековье Ьэри имели города. По Вахушти (XVIII в.), в Эрети был город Герети, у слияния рек Иори и Алазани167, В древнегрузинском источнике отмечено: Херети — город у слияния обеих Алазаней168. Вахушти отмечает также, что место древнего города Герети теперь называется Харанта169. Город Харанта упоминается еще в источнике XI в.170 По мнению Т. Г. Папуашвили, Харанта находилась у слияния рек Иори и Алазани171. В связи с событиями 1521 года рядом с селом Загам (Закатальский р-н) в этой зоне упоминается и топоним Герем172, в котором, может быть, также заметен этноним Ьер.

Насколько известно, этническая принадлежность Ьэр-ов (эр-ов) к древнегрузинскнм и древнеармянским источникам до сих пор не установлена173. Как видно, есть основания считать эр-ов предками современных крызов, самоназваниям которых, как отмечено, является Ьер, гер, ер. Поэтому факт проживания предков крызов в этой зоне в раннем средневековье очевиден. Вероятно, часть Ьер-ов в связи с каким-то неизвестным нам событием покинула свое исконное место жительство и, перейдя горный перевал, поселились на нынешнем месте — в северо-восточном Азербайджане, а часть, в связи с вхождением Эрети в состав Грузии в раннем средневековье, огрузинилась174. Среди хапутлинцев сохранилось предание о том, что их предки пришли на нынешнее место из города Херна (Берна) из северо-западного Азербайджана во время нашествия арабов. В связи с этим уместно привести сообщение, что город Харанта (см. выше) разрушен арабами в середине VII в.175 Интересно также и то, что в древнегрузинских источниках XI века в Эрети упоминается город Хорнабудж176, наименование которого созвучно с топонимом Херна в преданиях хапутлинцев. В этом топониме, возможно, также отражен древний этноним Ьэр.

Проживание предков крызов — Ьэров в древности в северо-западной Албании, к северу от р. Куры, в частности, подтверждается еще тем, что в их языке кур означает вода, река, на что обратили внимание исследователи в связи с этимологией названия р. Кура177. Следует отметить, что слово кур (вода, река) участвует и в наименованиях ряда маленьких горных рек в зоне расселения крызов178. Следовательно, можно предполагать, что гидроним Кур ведет свое происхождение от языка живших в древности там предков крызцев — Ьэров. Г. А. Меликишвили отмечал, что территория албанского племени эр в древности находилась у среднего течения Куры179.

Из сказанного становится очевидным, что эры — предки современных крызов являлись одним из крупных албанских племен и исконно проживали в северо-западной части Албании, в пограничной с Иберией зоне и область их расселения, как и наименования их городов, называлась соседними грузинами по этому этнониму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

НАРОДЫ "ШАХДАГСКОЙ ГРУППЫ"

(будугцы, крызы и хиналугцы)

В так называемую "шахдагскую группу" входят три малых народа в северо-восточной части Азербайджана - будугцы, крызы и хиналугцы. Названия этих народов происходят от названия их главных селений Будуг, Крыз и Хиналуг (Конахкендский район Азербайджанской ССР), а название всей группы - от горы Шахдаг, в окрестностях которой они расположены. В Конахкендском районе, помимо названных селений, будугцы проживают также в селениях Дели Гая и Гюней Будуг, а крызы - в селениях Алик, Джек и Гапут.(примечание :В исторической литературе жители селений Джек и Гапут рассматриваются иногда как самостоятельные народы - джеки и гапутлинцы.) Отселки и поселения будугцев и крызов имеются еще в Худатском, Имаиллинском, Хачмасском, Кубинском, Куткашенском и Зардобском районах Азербайджанской ССР. Хиналугцы проживают только в одном сел. Хиналуг.

Каждый из указанных народов говорит на своем особом языке. Вместе с тем все три языка относятся к лезгинской подгруппе дагестанской группы кавказских языков. Кроме своего родного языка, почти все будугцы, крызы и хиналугцы хорошо знают еще и азербайджанский язык, которым пользуются для общения друг с другом и с окружающим населением. Плохо владеют азербайджанским языком только старые женщины.

Численность народов шахдагской группы, по данным Н.Зейдлиц, извлеченным из посемейных списков 1886 г., составляла: будугцев - 3420, крызов - 7767, хиналугцев - 2315. Перепись 1926 г. зафиксировала будугцев - 2 тыс., крызов - 2600, хиналугцев только 100.Переписью 1959 г. как отдельные народы они не зарегистрированы.

Территория расселения народов шахдагской группы (в Конахкенском районе) относится в высокогорной полосе, а по характеру климата - к альпийской зоне. Будуг, Крыз и особенно Хиналуг (2300 м над уровнем моря) принадлежат к числу самых высокогорных и труднодоступных селений Кавказа. Сообщение между ними и другими районами Азербайджана осуществляется преимущественно в летное время.

Главное богатство этих мест - прекрасные горные пастбища и сенокосы, являющиеся базой для животноводство, которое издревле было и остается поныне основным занятием будугцев, крызов и хиналугцев .Разводят главным образом овец лезгинской породы, а также коров, лошадей. Местные колхозы располагают многотысячными стадами. Так, например, общее поголовье скота составляло в 1929 г. в колхозе им. Дмитрова (сел. Хиналуг) 24889 голов, в колхозе Низами (сел. Будуг) - 11220 голов, в колхозе им. Ханлара (сел. Алик) - 11 262 головы. Применяется отгонно-пастбищное система. Летом скот пасут на горных пастбищах близ селений, а осенью перегоняют в низменные районы республики. Вместе со скотом покидает горные селения и значительная часть взрослого населения. В горах остаются главным образом старики и дети. Выезд на зимовку связан не только с необходимостью ухода за скотом на зимних пастбищах, но также с трудностью доставки в горы хлеба и топлива. В скотоводстве мужскими занятиями являются пастьба скота, дойка и стрижка овец, заготовка корма. Женщины доят коров, ухаживают за молодняком, приготовляют молочные продукты.

Земледелие у народов шахдагской группы занимает второстепенное место. Главными пропашными культурами являются пшеница и ячмень. Недостаток ровных площадей заставляет прибегать к устройству террасовых полей на склонах гор, что ограничивает применение машин и усовершенствованных сельскохозяйственных орудий. Часть потребляемого хлеба обычно закупается в земледельческих районах республики(своего хлеба обычно хватает только до середины мая). Земледельческие работы ведутся почти исключительно мужчинами, женщины участвуют только в молотьбе.

Садоводство, огородничество и кустарные промыслы у народов не развиты. Из домашних промыслов имеет распространение только вязание теплых шерстяных носков и изготовление ковров и паласов. В прошлым, когда одежда изготовлялась в домашнем хозяйстве, ткали грубую материю.

Старые горные селения будугцев, крызов и хиналугцев - скученные, террасообразные. Особенной плотностью застройки отличаются селения Хиналуг и Гапут, дома в которых расположены уступами один над другим. Улиц в селениях, за исключением одной главной, совершенно нет: жилища почти вплотную примыкают одно к другому, для проезда остаются узкие проходы, порой недоступные даже для вьючных животных. Как пережиток прошлого в селениях до сих пор сохраняется разделение на кварталы. Например, сел. Будуг состоит из шести кварталов.

Жилища в селениях Будуг, Крыз и Джек построены из сырцового кирпича, в селениях Алик, Гапут и Хиналуг - из камня. Во всех селениях вследствие горного рельефа дома с фасадной стороны двухэтажные, со стороны горы - одноэтажные. Верхний этаж - жилой, нижний используется для хозяйственных цели и хлева. На второй этаж ведет обычно наружная лестница, пристраиваемая с фасада или с торца жилища. Перед вторым этажом дома устраивается закрытый с торцов ейван. Крыша во всех домах плоская, земляная. В ряде случаев помещения второго этажа имеют двухрядное расположение по отношению к фасаду, причем помещения второго ряда используются в качество кладовых и сеновалов.

В каждом доме обычно имеется две-три жилых комнаты, с окнами, расположенными по фасадной стороне дома. В старых домах окон не было: жилое помещение освещалось через отверстие в потолке. Дома большинства крестьян состояли из одной комнаты, к которой иногда пристраивалось помещение для ткацкого станка. Лишь богатые овцеводы строили жилища с несколькими комнатами, одно из которых служило кунацкой.

В прошлым полы были исключительно земляные. В настоящее время они сменяются деревянными. Стены обмазаны глиной и внутри побелены. Под потолком вдоль одной или нескольких стен тянется полка (реф), на которой расставлена парадная посуда, преимущественно медная. У входа в комнату стоят деревянные и плетеные из хвороста, обмазанные глиной закрома (кунда, кенди, амбар) для зерна и муки. В стенах устроены ниши разных размеров, в которых днем хранят постели, а также посуду и другие домашние вещи. Отапливаются жилище открытом очагом. Топливом служит кизяк.

На равнине имеются селения только крызов(в основном в Хачмасском районе). Они отличаются свободной планировкой и состоят из нескольких десятков дворов. Селения эти утопают в зелени, так как одним из основных занятий местного населения является садоводство. Жилище крызов строится из саманного кирпича, в два этажа, с плоской земляной, а в последнее время четырехскатной шиферной крышей. Хозяйственно-бытовое распределение помещений в доме, обстановка и внутреннее убранство жилища аналогичны жилищу азербайджанцев данного района. В семейном быту равнинных крызов сохраняются в основном черты, характерные для данной группы вообще.

Мужская одежда будугцев, крызов и хиналугцев почти не отличается от одежды соседнего населения Азербайджана, женская более своеобразна. Пожилые женщины и сегодня носят одежду, в которую входят многие элементы старого костюма горянок: суконные штаны, бязевая рубаха и сверху короткий архалыг из черной хлопчатобумажной материи: спереди повязывают фартук(габаглык), на голову надевают чутку и щаль. Старинная праздничная одежда, чаще всего встречавшаяся в зажиточных семьях, состояла из шелковой юбки и бархатного архалыга и дополнялось обильными украшениями(серебряными монетами, бусами и пр.).

В пище шагдагских народностей большое место занимают молочные продукты. Распространенные здесь мясные блюдо сходны с азербайджанскими, но в приготовлении их имеются некоторые отличия. Например, кабаб готовят без шомполов, прямо на золе. Бозартму приготовляют из вяленого мясо, которое летом заготовляют на всю зиму. В повседневный рацион входят крупяные и мучные блюда, например каша из пшеничной крупы, лапша, хашил.

Вплоть до революции народы шахдагской группы жили в условиях патриархально-феодального строя. Основная масса крестьянства принадлежала к категории райятов. Официальной религией шахдагцев был ислам суннитского толка, в котором сохранялись также многочисленные пережитки доисламских верований.

В XIX в. у шахдагцев шел распад больших патриархальных семей, в связи с чем происходило интенсивное образование так называемых отселков, небольших поселений , в которые выселялись выделившиеся из больших семей малые семьи.

Многоженство практиковалось исключительно среди зажиточных слоев населения. Браки в прошлым большой частью были эндогамны. Девушек выдавили замуж только в своей деревне и в приделах своего рода. Невесту для сына выбирали родители. Получив согласие сына, посылали женщин (родственниц) в дом невесты, чтобы они сообщили о предстоящем сватовство ее матери. Имея предварительное известие о согласии семьи невесты, засылали сватов. Сватами было обычно аксакалы. При сговоре устанавливался срок свадьбы и согласовывался состав приданого невесты. Промежуток времени между сговором и свадьбой назывался джеказе отурмаг(сидении в ожидании приданого). Невеста должна была соткать ковер, палас, попону и коврик для седла, связать шерстяные носки и пр. Шерсть для этих изделий доставлялась из дома жениха. По праздникам семья жениха преподносила невесте подарки. Кроме приданого, приготовленного невестой, она получала еще приданое от дяди с материнской стороны - дайы. Жених и невеста могли встречаться только тайком. Часто их встречи устраивали мать невесты. Встречи эти держались в строгой тайне от родственников мужчин. В сел. Хиналуг невеста после сговора, а затем молодая должна была ходить с закрытом лицом вплоть до рождения первого ребенка.

Свадьба длилась шесть-семь дней. Обычно свадьбы устраивали летом, ибо с осени до весны большинство жителей уходило вместе со скотом на зимние пастбища.

У всех народов шахдагской группы важную роль на свадьбе играл дядя жениха с материнской стороны, который принимал и угощал жениха и его гостей. В последней день свадьбы жених отправлялся на свадебный пир, на котором его одаривали все односельчане, причем первым это делал дайы накидывая на плечи жениха красную шелковую ткань. Одаривание на свадбе носило характер взаимопомощи. После этого жених уходил в дом дяди с отцовской стороны - еми.и оставался там до приезда невесты в дом его отца. Невесту в дом жениха везли засветло. Перед выходом из отцовского дома она трижды обходила очаг. При выходе из дома жена дяди с материнской стороны повязывала платком голову невесты. За это она получала вознаграждение от жены дяди жениха. Матери невесты родственники жениха давали сюд пулу.

Невесту увозили на лошади. Один из дядей невесты преграждал путь. Родственники жениха должны были что-нибудь дать ему в качестве выкупа. Прежде чем отправит невесту, ее родственники просили разрешения у окружающих. В прошлом путь невесте часто преграждала молодежь, требуя платы от родственников жениха.

Прежде чем ввести невесту в дом жениха, также испрашивали разрешения народа.

При входе в дом невесту осыпали пшеницей или рисом, мелкими углями и гвоздями. На пороге невесте под ноги клали какой-нибудь предмет из железа, через который она должна была перешагнуть. Перед входом в комнату невесте обмакивали пальцы в мед: свекровь, золовки и другие женщины из семьи жениха касались ее пальцев, чтобы их совместная жизнь была сладкой.

Во время свадьбы проводились состязания по стрельбе, джигитовке, борьбе.

Победителям преподносили подарок - хонча. Лучшему джигиту обычно давали шкуру зарезанного для свадебного пира быка. На свадьбе ашуги восхваляли жениха. Присутствующие и хозяин должны были одаривать ашуга деньгами и вещами. В последний день свадьбы в доме жениха при угощении собирали деньги. При этом громко объявлялось, кто сколько дал.

Невеста по прибытии в дом жениха три дня никуда не должна была выходить. По истечении этого срока устраивался обряд торжественного хождения по воду. Вечером приглашались родственники и к ним выходила невеста. После этого она уже могла выходить из дому.

Через несколько месяцев молодая посещала дом своих родителей. Родители должны были ей что-нибудь подарить(барана,корову). Молодая женщина около года не разговаривала со свекром и свекровью. Семейный быт как и у азербайджанцев, характеризовался приниженным положением женщины и другими чертами, свойственными патриархально-феодальному обществу.

Только в советское время, в результате коренных изменений в общественной, семейной и культурной жизни, женщина стала юридически и фактически равноправно с мужчиной. Форма заключения брака значительно упростилась. Перестала соблюдаться эндогамия, сократился промежуток между сговором и свадьбой и продолжительность самого праздничного торжества, которое длится теперь три дня. Уходят в прошлое свадебные обряды, связанные с религиозными суевериями.

До революции шахдагцы были почти сплошь неграмотны, медицинское обслуживание у них совершенно отсутствовало. Теперь же в селениях шахдагской группы имеется десять школь, в том числе одна средняя (сел. Будуг), фельдшерско-акушерские пункты в каждом селении, врачебные участки (в Хиналуге и Будуге). В Хиналуге, Крызе и Будуге функционируют клубы, устраивается лекции и концерты. Во всех селениях открыты колхозные библиотеки, многие колхозники, кроме того, сами выписывают газеты и журнала и имеют свои библиотечки. Радио и телефон связывают прежде оторванные от мира горные селения будугцев, хиналугцев и крызов с другими районами республики и со всей советской страной.

Народы Кавказа т. II стр. 199-204

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qrız selam! Son defe vikipediyaya baxanda orada Ebu Müslüm Xorasaninin adı keçirdi. Mence deyişmek lazımdır. Çünki Qırız, Xınalıq ve diger kendlerdeki mescidler başqa Ebu Müslümle elaqederdır.

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Kufi/frametext2.htm

АБУ МУХАММАД АХМАД ИБН А'САМ АЛ-КУФИ

КНИГА ЗАВОЕВАНИЙ

Рассказ о злодее Абу Муслиме и его выступлении против Харуна ар-Рашида

Говорит [автор]: Злодей (аш-шари) Абу Муслим восстал против Харуна ар-Рашида в городе Байлакане. Халиф направил против него военачальника по имени Исхак ибн Муслим ал-'Укайли (стр. 255) во главе 5 тысяч всадников из числа воинов Ирака.

Злодей Абу Муслим узнал об этом и направился против Исхака ибн Муслима. Обе стороны встретились близ города Варсана и сразились в жестоком бою. Фортуна изменила Исхаку ибн Муслиму, другу халифа Харуна ар-Рашида, и он был разбит злодеем Абу Муслимом наголову.

Об этом узнал халиф Харун ар-Рашид и послал против Абу Муслима военачальника по имени ал-'Аббас ибн Джарир ибн Халид ал-Касри. Абу Муслим разгромил и его. Тогда халиф послал против него военачальника по. имени Ма'дан ал-Хумси, но Абу Муслим убил и его, [67] Затем Абу Муслим отправился с этого места в один из городов Азербайджана — Нахичеван, захватил его, собрал харадж и распределил его среди своих сподвижников. Отсюда он направился к городу Дабил, осаждал его в течение четырех месяцев, но взять не смог. Он повернул назад и через Сиджистан добрался до Байлакана, где и расположился. Отсюда он начал совершать набеги в разные стороны, убивая, сжигая и грабя.

112 Абу Муслим — известный хариджит, неоднократно восстававший в правление халифов ал-Хади и Харуна ар-Рашида. С его именем связывается процесс исламизации некоторых народностей Дагестана. Существуют даже списки рукописей «Истории Абу Муслима» (см. А, Р. Шихсаидов, Распространение ислама в Южном Дагестане в X—XV вв., Ученые записки ИИЯЛ Даг. ФАН СССР, т. VI, Махачкала, 1958, стр. 137).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qrız selam! Son defe vikipediyaya baxanda orada Ebu Müslüm Xorasaninin adı keçirdi. Mence deyişmek lazımdır. Çünki Qırız, Xınalıq ve diger kendlerdeki mescidler başqa Ebu Müslümle elaqederdır.

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Kufi/frametext2.htm

АБУ МУХАММАД АХМАД ИБН А'САМ АЛ-КУФИ

КНИГА ЗАВОЕВАНИЙ

Рассказ о злодее Абу Муслиме и его выступлении против Харуна ар-Рашида

Говорит [автор]: Злодей (аш-шари) Абу Муслим восстал против Харуна ар-Рашида в городе Байлакане. Халиф направил против него военачальника по имени Исхак ибн Муслим ал-'Укайли (стр. 255) во главе 5 тысяч всадников из числа воинов Ирака.

Злодей Абу Муслим узнал об этом и направился против Исхака ибн Муслима. Обе стороны встретились близ города Варсана и сразились в жестоком бою. Фортуна изменила Исхаку ибн Муслиму, другу халифа Харуна ар-Рашида, и он был разбит злодеем Абу Муслимом наголову.

Об этом узнал халиф Харун ар-Рашид и послал против Абу Муслима военачальника по имени ал-'Аббас ибн Джарир ибн Халид ал-Касри. Абу Муслим разгромил и его. Тогда халиф послал против него военачальника по. имени Ма'дан ал-Хумси, но Абу Муслим убил и его, [67] Затем Абу Муслим отправился с этого места в один из городов Азербайджана — Нахичеван, захватил его, собрал харадж и распределил его среди своих сподвижников. Отсюда он направился к городу Дабил, осаждал его в течение четырех месяцев, но взять не смог. Он повернул назад и через Сиджистан добрался до Байлакана, где и расположился. Отсюда он начал совершать набеги в разные стороны, убивая, сжигая и грабя.

112 Абу Муслим — известный хариджит, неоднократно восстававший в правление халифов ал-Хади и Харуна ар-Рашида. С его именем связывается процесс исламизации некоторых народностей Дагестана. Существуют даже списки рукописей «Истории Абу Муслима» (см. А, Р. Шихсаидов, Распространение ислама в Южном Дагестане в X—XV вв., Ученые записки ИИЯЛ Даг. ФАН СССР, т. VI, Махачкала, 1958, стр. 137).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qrız selam! Son defe vikipediyaya baxanda orada Ebu Müslüm Xorasaninin adı keçirdi. Mence deyişmek lazımdır. Çünki Qırız, Xınalıq ve diger kendlerdeki mescidler başqa Ebu Müslümle elaqederdır.

Eleykume Salam.Oldu.O birisi Abu Muslim haqqinda bir ssilka ve ya edebiyyat verin, orda elave edim.

Onda mescidin divarindaki "131" ne anlama gelir?Heyif yaxshi bir ereb dilin bilen tapa bilmedim, mence 2-ci shekilde mescidin kimin terefinden tikilmesine bir ishare var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про язык крызов есть кое-какая информация в книге Музаффара Мелиемамедова "Лезги ч!алар" (Лезгинские языки).

Там, например, приводится сотни общих слов, а также отмечается то, что джекский и хапутский - это не диалекты крызского, а отдельные языки. Это, по-моему, сотрудник Летнего Американского Института Клифнер тоже отмечал.

Немало крызов знают лезгинский. Профессор БСУ В.С.Хидиров (насколько мн известно, он скончался)- кто приходит на ум из крызских учёных.

Крызы, например, уже потеряли забыли названия таких праздников, как Праздник Черешни, Праздник Цветов др. Эти праздники являются общелезгинскими праздниками. То же самое можно сказать и о хиналугцах и будугах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про язык крызов есть кое-какая информация в книге Музаффара Мелиемамедова "Лезги ч!алар" (Лезгинские языки).

Там, например, приводится сотни общих слов, а также отмечается то, что джекский и хапутский - это не диалекты крызского, а отдельные языки. Это, по-моему, сотрудник Летнего Американского Института Клифнер тоже отмечал.

У этих языков обшая граматика, лексика, морфология и т.д. единтсвенная разница в словах, они называют одни и тежи вещи по разному.

Немало крызов знают лезгинский.

Впервые слышу.А вы это откуда взяли?

Крызы, например, уже потеряли забыли названия таких праздников, как Праздник Черешни, Праздник Цветов др. Эти праздники являются общелезгинскими праздниками. То же самое можно сказать и о хиналугцах и будугах.

А вы уверены что они их ранше праздновли?:)

И еще.

Это подтвердил также и один мой знакомый профессор-крыз.

А кто он?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У этих языков обшая граматика, лексика, морфология и т.д. единтсвенная разница в словах, они называют одни и тежи вещи по разному.

я привёл мнение специалистов.

Впервые слышу.А вы это откуда взяли?

я взял из личного опыта. Например, со мной служил в 2005-2006 гг. крыз, который жил в каком-то селе Кусарского района. Были и другие крызы из Хачмаза. Да и вообще, крызский язык постепенно теряется из-за влияния азербайджанского. Это я не говорю, а покойный проф. В.С.Хидиров и ряд других специалистов.

А вы уверены что они их раньше праздновли?:)

Да. Мы все потомки кавказских албан, у нас общая история и общие культурно-языковые традиции. Табасаранцы, например,отмечают, и рутульцы тоже.

.А кто он?

он профессор БСУ, кавказовед, преподавал также в Бакинском филиале ДГУ. Сын его - Назим, по-моему, зовут - работает, если не ошибаюсь в БГУ доцентом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крыз,

Самая большая информация о происхождении каждого народа находится в его языке!

Так что Крыз если тебе конечно не Лень, напиши ка Нам как звучат по-крызки части человеческого тела и в особенности женские и мужские гениталии(если стесняешься можешь последние не писать, хотя это и есть самая важная информация).

А также:

Солнце, Заря, Ребёнок, Луна, Женщина, Земля, Мужчина, Вода, Молоко, Река , Корова, Небо, Воздух, Камень, Гора, Жизнь, Белый, Смерть, Чёрный, Бог, Страдание, Плач, Смех, Боль, Радость, Рождение.

Маг

Share this post


Link to post
Share on other sites

я привёл мнение специалистов.

Этих специалистов слишком мало.Большинство самых авторитетных источников признают Джекский и Гапутлинский диалектами Крызского языка.

я взял из личного опыта. Например, со мной служил в 2005-2006 гг. крыз, который жил в каком-то селе Кусарского района. Были и другие крызы из Хачмаза.

Хм...Интересно.Крызец из Кусара? :wow1: Там вроде нет Крызских поселений.

Да и вообще, крызский язык постепенно теряется из-за влияния азербайджанского. Это я не говорю, а покойный проф. В.С.Хидиров и ряд других специалистов.

Да конечно же это так.Большинство Крызцев которые проживают в районах знают свой язык(если даже не говорят на нем слишком часто), а вот Крызцы из больших городов как Баку и Сумгаит забыли не только свой язык но и даже не помнят свой народ.

он профессор БСУ, кавказовед, преподавал также в Бакинском филиале ДГУ. Сын его - Назим, по-моему, зовут - работает, если не ошибаюсь в БГУ доцентом.

А как его зовут?Вы говорите про Хыдырова?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этих специалистов слишком мало.Большинство самых авторитетных источников признают Джекский и Гапутлинский диалектами Крызского языка.

может быть, но язык не так хорошо изучен.

Хм...Интересно.Крызец из Кусара? :wow1: Там вроде нет Крызских поселений

не знаю, есть ли там селения с компактным проживанием крызов, но тот человек был из посёлка №25.

Да конечно же это так.Большинство Крызцев которые проживают в районах знают свой язык(если даже не говорят на нем слишком часто), а вот Крызцы из больших городов как Баку и Сумгаит забыли не только свой язык но и даже не помнят свой народ

вот именно.

А как его зовут?Вы говорите про Хыдырова?

Хидиров Вели Сарханович.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению я не знаю языка.У меня есть книжка "Qrızlar və Qrız dili", которую я учу в свободное время.Не думаю что там будет такие открытие слова.Напишу то что читал:

Ata - Bəy

Ana - Dəy

Qardaş - Şid

Baba - Bubəy

Nənə - Budəy

Xala - Xələy

Əmi - Məy

Dayı - Şitəy

Göz - Hül

Diş - Şil

Daş - Xud(Dahar)

Qul - Kıl

Qucaq - Kelkic

Buynuz - Kəç

Əl - Xab

Budaq - Tsili

Cücə - Şuruk

Od - Tsə

Quzu - Kel

İnək - Zar

Ay - Vəz

Ət - Yek

Qarın - Fən

Qapı - Rək

Xəşil - Ket

Aş - Bicəh

Oğul - Dix

İl - Sən

Çubuq - Dtıl

Barmaq - Til

Ayaq - Qil

Çay - Kur

Kənd - Kum

Qudyalçay - Ceydar

Quba - Qələ

Xınalıq(etnos) - Ləhuntər

ar/ər - cəm şəkilcisi

Çörək - Fu

Yağ - Cəm

Bəkməz - Düşə

Alma - Yeç

Qutab - Alfar

Süd - Yux

Bozbaş - Şirvə

Günəş - Virağ

Oğlan - Gədə

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eleykume Salam.Oldu.O birisi Abu Muslim haqqinda bir ssilka ve ya edebiyyat verin, orda elave edim.

Onda mescidin divarindaki "131" ne anlama gelir?Heyif yaxshi bir ereb dilin bilen tapa bilmedim, mence 2-ci shekilde mescidin kimin terefinden tikilmesine bir ishare var.

O biri Ebu Müslüm haqqında melumatım azdır. Yuxarıda (Абу Муслим — известный хариджит) bir az vermişem. Bir az da burada yazmışam.

/www.xinaliq.az/en/content/news/2

Sadece meqalemde bir sehve yol vermişem. Ebu Müslüm (Xarici) X-XI esrlerde deyil, IX esrde yaşayıb ve fealiyyet gösteribdir. Göründüyü kimi az aşın da suyu olmayıb. Lap Harun el-Reşide meydan oxuyubdur.

Eslinde 131-ci il Ebu Müslüm Xorasaninin yaşadığı dövre uyğun gelir. Amma onun Azerbaycanda olub-olmadığı barede heç bir tarixi melumat yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про язык крызов есть кое-какая информация в книге Музаффара Мелиемамедова "Лезги ч!алар" (Лезгинские языки).

Там, например, приводится сотни общих слов, а также отмечается то, что джекский и хапутский - это не диалекты крызского, а отдельные языки. Это, по-моему, сотрудник Летнего Американского Института Клифнер тоже отмечал.

Немало крызов знают лезгинский. Профессор БСУ В.С.Хидиров (насколько мн известно, он скончался)- кто приходит на ум из крызских учёных.

Крызы, например, уже потеряли забыли названия таких праздников, как Праздник Черешни, Праздник Цветов др. Эти праздники являются общелезгинскими праздниками. То же самое можно сказать и о хиналугцах и будугах.

Райан вы вообще уникум. То хотите всех народов Шахдагской группы присвоить лезгинам. А теперь дробите самих грызов на разные языки. Ваш Музаффер Мелиемаммедов просто наглый дезинформатор. Люди гырызских деревень, которые иногда находятся в сильном отдалении друг от друга знают всех жителей не только по именно, но и способны перечислить имена предков друг-друга в трех поколениях. И во всех свадьбах и поминках друг-друга участвуют. Сам был не раз свидетелем этого. И я еще не видел ни одного грыза, тем более хыналыгца, или будухца который бы знал лезгинский язык. Живя по соседству и иметь общие слова не должно вызывать у кого-то удивление. Лезгинский и грызский язык имеют также общие арабские, тюркские и персидские слова. А в последнее время туда добавились слова русского и европейского происхождения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грыз, не беспокойтесь, все грызы, которые живут в своих деревнях, знают свой язык. Как-нибудь я возьму вас с собой в эти края и познакомлю с теми аксакалами, которых знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крыз,

Самая большая информация о происхождении каждого народа находится в его языке!

Так что Крыз если тебе конечно не Лень, напиши ка Нам как звучат по-крызки части человеческого тела и в особенности женские и мужские гениталии(если стесняешься можешь последние не писать, хотя это и есть самая важная информация).

А также:

Солнце, Заря, Ребёнок, Луна, Женщина, Земля, Мужчина, Вода, Молоко, Река , Корова, Небо, Воздух, Камень, Гора, Жизнь, Белый, Смерть, Чёрный, Бог, Страдание, Плач, Смех, Боль, Радость, Рождение.

Маг

Салам Ув.Алипаша!Я тут случайно проходя решил на огонек зайти,и вопрос:

А почему именно эти слова Солнце,Заря,...Рождение? В смысле они какой то филолого-лингвистический стандарт принадлежности к тому или иному языку? Или может просто эти слова в звучание и смысле совпадают с тюркскими и поэтому ждем ответа от Грыза?

P.S.Я не прикалываюсь а,просто стало интересно для эрудиции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салам Ув.Алипаша!Я тут случайно проходя решил на огонек зайти,и вопрос:

А почему именно эти слова Солнце,Заря,...Рождение? В смысле они какой то филолого-лингвистический стандарт принадлежности к тому или иному языку? Или может просто эти слова в звучание и смысле совпадают с тюркскими и поэтому ждем ответа от Грыза?

P.S.Я не прикалываюсь а,просто стало интересно для эрудиции.

Спасибо Багбан за хороший вопрос!

Абсолютно никакого лингвистического стандарта. Я совсем не ожидаю, что эти слова совпадут с тюркскими. Интрига впереди, Багбан! Давайте дождёмся ответа от Крыза и я тогда начну объяснять почему я предложил этот набор слов и исходя из каких общечеловеческих мифологических мотивов.

Маг

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо Багбан за хороший вопрос!

Абсолютно никакого лингвистического стандарта. Я совсем не ожидаю, что эти слова совпадут с тюркскими. Интрига впереди, Багбан! Давайте дождёмся ответа от Крыза и я тогда начну объяснять почему я предложил этот набор слов и исходя из каких общечеловеческих мифологических мотивов.

Маг

Ну он же написал выше,что не очень то и знает грызский язык..вроде по книжке выбрал и вписал здесь какие-то слова,и то не те...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну он же написал выше,что не очень то и знает грызский язык..вроде по книжке выбрал и вписал здесь какие-то слова,и то не те...

Если он не знает как по-крызски звучит набор слов,предложенный мной, то я надеюсь(!)это его подвигнет узнать их звучания и донести до нас и вообще подвигнет на более глубокое изучение языка своих предков. Последнее- святое дело.

Маг

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если он не знает как по-крызски звучит набор слов,предложенный мной, то я надеюсь(!)это его подвигнет узнать их звучания и донести до нас и вообще подвигнет на более глубокое изучение языка своих предков. Последнее- святое дело.

Маг

У меня есть друг-крыз из Губы,так тот тоже не знает язык предков.Хотя родился в Губе и вырос там же...

Ну да ладно следим за развитием событий на теме... smoke:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если он не знает как по-крызски звучит набор слов,предложенный мной, то я надеюсь(!)это его подвигнет узнать их звучания и донести до нас и вообще подвигнет на более глубокое изучение языка своих предков. Последнее- святое дело.

Я пытался узучить язык по данной книге, но очень трудно это сделать если не ползыватся этим языком.Среди моих родственников в Сумгаите нет людей которые знают Крызский.

У меня есть друг-крыз из Губы,так тот тоже не знает язык предков.Хотя родился в Губе и вырос там же...

Из какого села?

Хидиров Вели Сарханович.

У него кроме автореферата о Крызском языке нет больше трудов о Крызе?

Грыз, не беспокойтесь, все грызы, которые живут в своих деревнях, знают свой язык. Как-нибудь я возьму вас с собой в эти края и познакомлю с теми аксакалами, которых знаю.

ИншАллах.Речь не идет о пяти горных селениях.Мы говорим о равнинных Крызах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

55798638.jpg

56805036.jpg

41821926.jpg

53289221.jpg

76078878.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Райан вы вообще уникум. То хотите всех народов Шахдагской группы присвоить лезгинам. А теперь дробите самих грызов на разные языки. Ваш Музаффер Мелиемаммедов просто наглый дезинформатор. Люди гырызских деревень, которые иногда находятся в сильном отдалении друг от друга знают всех жителей не только по именно, но и способны перечислить имена предков друг-друга в трех поколениях. И во всех свадьбах и поминках друг-друга участвуют. Сам был не раз свидетелем этого. И я еще не видел ни одного грыза, тем более хыналыгца, или будухца который бы знал лезгинский язык. Живя по соседству и иметь общие слова не должно вызывать у кого-то удивление. Лезгинский и грызский язык имеют также общие арабские, тюркские и персидские слова. А в последнее время туда добавились слова русского и европейского происхождения.

Эльшад, "уникумом" показываете себя говоря о том, о чём не имеете представления. В данном случае - знание крызского языка и их культуры с историей.

Я никого не отделяю - рутулы, агулы, табасараны, цахуры, крызы, будухи, хиналуги, хапуты, джеки, удины - это мои братья по крови, истории, языку, культуре. И про значительные расхождения хапутского и джексого с крызским говорят также и американские учёные (Клиффнер и др).

зато я видел крызов, которые говорят на лезгинском и ничего в этом странного нет, потому что для них лезгинский тож родной в культурно-историческом и генетическом плане, чего не скажешь об азербайджанском. Чем тут говорить высокопарными фразами, вы лучше проинициируйте открытие кафедры по изучению и подготовке специалистов по лезгинским языкам, скажем, в БГУ.

Крызским владеет только взрослое население, молодёжб владеет в основном нет очень, да и то в основном не говорит.

Я говорил не об заимствованных словах, а о общелезгинских словах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qədimdə qrızlar ölən insanları saxsı küplərin içində dəfn edirlərmiş.

http://www.musavat.com/site/shownews.php?n...0&arxiv=yes

"До сих пор ни в одной из работ не прибегали к широким обобщениям в связи с культурой кувшинных погребений Азербайджана и его соседей. В новой статье Т.И.Голубкина опровергает гипотезу о западном происхождении захоронений в кувшинах. Зону - распространения кувшинных погребений ученый связывает с территорией Азербайджана, откуда эта культура, по ее мнению, двигалась в Грузию и Армению. Известные данные о культуре кувшинных погребений Азербайджана нашли отражение в другой работе Т.И.Голубкиной (1962), а вопрос об ориентирах в работе (1965) Р.М.Ваидова. Обнаруживаются новые археологические памятники около Гянджи (1965). Вопросы связей между Албанией и Атропатеной, с одной стороны, и странами Востока - с другой, по-своему решаются в результате археологических раскопок (1966, 1967) на территории Азербайджана. Обнаружены раннесредневековые кувшинные погребения, имеются монеты VI - VII вв. (1973). Обнаруживаются кувшинные погребения на Мугани (1975); для сравнения интересны кувшинные погребения Нахичевани, относимые к IV - II вв. до н.э. (1976). В одной из последних статей (1979) Т.И.Голубкина пишет: кувшинные погребения были распространены у кавказских албанцев, у племени гаргар, здесь же затрагивается вопрос о широком влиянии античности на культуру кувшинных погребений Азербайджана."

Кемал Алиев - Античная Кавказская Албания

Share this post


Link to post
Share on other sites

И про значительные расхождения хапутского и джексого с крызским говорят также и американские учёные (Клиффнер и др)..

Насколько значительны расхождения хапутского и джексого с крызским? Приведите пожалуйста примеры. К тому же даже при значительных расхождениях хапутского и джексого с крызским, это еще не значит хапутский и джекский-отдельные языки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крызы делятся на группы: хапутлинцы, крызы, ергуджы, элищы и джещы — соответственно по названию селений Хапут, Крыз, Ергудж, Элик и Джек.

А разве название хапутлинцы не от названия села Хапытлы (Исмаиллинский р-н)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько значительны расхождения хапутского и джексого с крызским? Приведите пожалуйста примеры. К тому же даже при значительных расхождениях хапутского и джексого с крызским, это еще не значит хапутский и джекский-отдельные языки.

->

У этих языков обшая граматика, лексика, морфология и т.д. единтсвенная разница в словах, они называют одни и тежи вещи по разному.

А разве название хапутлинцы не от названия села Хапытлы (Исмаиллинский р-н)?

Основное селение Хапутлинцев это Хапут в Губе.А отселки(до 57 отселков) появились намного позже в Ширванской зоне.

Говорят что селения Хапут основали два брата.Потом старший прогнал младшего брата, а тот основал свое селение(в Исмаиллы).И с тех пор они не говорят с друг другом, хотя нет людей ближе их.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я несколько ра раз бывал в Хапыте:

ХАПЫТ — ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО ОТШЕЛЬНИКОВ

http://vyshka.azeurotel.com/arxiv/2009/29/index.htm

Местные говорят, что когда там обосновались отшельники-эвлия. И после туда потянулись люди. А рассказ о двух братьев уже поздняя история. Действительно некоторые обиженные после переселились за Кавказский Хребет. Кстати деревню Грыз Дахна также обосновали «обиженные» из деревни Грыз. Во всяком случае у них бытует такое поверье.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кстати деревню Грыз Дахна также обосновали «обиженные» из деревни Грыз. Во всяком случае у них бытует такое поверье

Я встречал некоторые маленькие трения между равниными и горными.Но Люди из Грыза и Грыз Дахна очень тепло относятся друг к другу.

"Qrız və Qrızdəhnə qonşu kəndlərdir. Lakin aralarında uca divar kimi keçilməz bir dağ uzanır. Odur ki, həmişə gedib - gəlmək mümkün deyil. Bəs xeyirdə, şərdə camaat bundan necə xəbər tutur? “Laçın beli” adlı həmin dağda iki qoşa daş var. Hündürü “xeyir daşı”, alçağı “şər daşı” dır. Bir nəfər toy- bayramda birincinin üstünə çıxıb qışqırır. El arasında bu abidəyə “çağıran daşlar” deyilir. Onlar hər iki kənddən görünür. Buna görə də hamı hay salanın hansı daşın üstündən olmasından bilir ki, nə baş verib."

http://www.translit.az/ELEKTRON%20KITABXANA/TERCUMESUNASLIQ/44.htm

Не похожи они на обиженных.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

все это в прошлом. В жизни все бывает.

Qrız bunu men uydurmuram, özleri deyirler. Amma tebii ki, indi heç bir inciklikden söz gede bilmez. Bütün xeyir ve şerleri birdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грыз, если версия о тождественности албанских племен her-ов с гырызами в будущем найдет свое подтверждение, то гырызцев можно отнести к древним ГЕЛам античных авторов. Переход звука –л, в –р в исторической лингвистике не редкое явление.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В XIX в. в Губе был ашыг по имени Халтанлы Алы. В народной памяти осталась его характеристика по ряду деревень этого региона:

İgid Qırız

Şıx Xapıtlı

Min bir dilden anlamaz Xınalıqlı

Qarğa yeyen Buduqlu

Türkman Qaleyi-Xudatlı

Rencber Elikli

Когда я спросил у Хапытлинцев почему их называют Шых-Хапытлы они толком не смогли ответить. Но видимо действительно в Хапыте когда-то жили шыхи, то есть эвлия. Кстати Грыз, этим летом (как остановятся дожди и возобладает сухая погода) я собираюсь несколько раз посетить эти деревни. Главное, чтобы дороги как в Гонагкенде не смыло. Будет желание, присоединяйся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

все это в прошлом. В жизни все бывает.

Qrız bunu men uydurmuram, özleri deyirler. Amma tebii ki, indi heç bir inciklikden söz gede bilmez. Bütün xeyir ve şerleri birdir.

Elbette ki her shey ola biler.

В XIX в. в Губе был ашыг по имени Халтанлы Алы. В народной памяти осталась его характеристика по ряду деревень этого региона:

İgid Qırız

Şıx Xapıtlı

Min bir dilden anlamaz Xınalıqlı

Qarğa yeyen Buduqlu

Türkman Qaleyi-Xudatlı

Rencber Elikli

Когда я спросил у Хапытлинцев почему их называют Шых-Хапытлы они толком не смогли ответить. Но видимо действительно в Хапыте когда-то жили шыхи, то есть эвлия. Кстати Грыз, этим летом (как остановятся дожди и возобладает сухая погода) я собираюсь несколько раз посетить эти деревни. Главное, чтобы дороги как в Гонагкенде не смыло. Будет желание, присоединяйся.

Chox sagolun.Minnetdaram.Meni 1-2 hefteye ele ora toya cagirmalidilar.Siz geden vaxta qeder yeqin men artig esgerlikde olacam.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qrız soyları

1) Qamaylar – Qaməyər. Bu soy haqqında açıqlama vermişik. Bu soy mifonimlə bağlıdır.

2) H/Qoneylər – H/Qənəyər. Bu soy da mifonimlə bağlıdır. Bu soyla bağlı bir sıra soylar var ki, həmin soylar şəxs adı ilə bağlıdır. Apardığımız araşdırmalara əsasən müəyyən olur ki, H/Qənəylərlə bağlı bir neçə soy var ki, istərdik onlardan bir neçəsini verək: Ağaverdi obadakı Xudiyər – Xudilər, Hacıəbdürrəhim obadakı Binətəhliyər – Binətəlilər və s. H/Qoneylərlə bağglıdır.

3) Tağanlar – Tağanbi bu soy çox ehtimal ki, Toqan yer adı ilə bağlıdır. Belə ki, Q.Qeybullayev “Qədim türklər və Ermenistan” əsərində Toqan Qarabağ vilayətinin Dizaq mahalında azərbaycanlıların yaşadığı kənd kimi qeyd edir.

4) Dövrüşlər – Dovruşər. Bu soy çox ehtimal ki, dərviş sözü ilə bağlıdır. Dərviş islamı təbliğ edən adamlara deyilirmiş. Pircəlal bəy – Pircəlal baba piri və məqbərəsi də bu soya mənsubdur. Süleyman bəy – bəy tituluna malik yeganə Qrızlı bəy də Dövrüşlar soyuna mənsubdur. Deyilənə görə Süleyman bəyin oğlu Sadıq bəy Peterburqda hərbi təhsil alıbmış və qırmızıların-bolşeviklərin gülləsinə Quba-Xaçmaz yolunda tuş gəlib. Dövrüşlərin Hacı qazma ( Xaçmaz rayonunda ) və Qrızda gözəl imarətləri olmuşdur.

5) Sifilər – Sifiyər. Çox ehtimal ki, bu soy sufilik cərəyanı ilə bağlıdır. Bu soyun nümayindələri bu gün də müxtəlif yerlərdə geniş yayılmışdır. Sufilik islam ədəbiyyatında dini cəryandır. Bu cəryanın sorağı XII əsrdən gəlir.

6) Səfilər – Səfiyər. Çox ehtimal ki, bu soy sefəvilərlə bağlı soydur. Bu soyun nümayindəsi olan Qəhirmanın Qrız dilindəki bir folklorda çəkilir. Bu soyda Səfi adında şəxs bu gün də Qrız kəndində mövcuddur.

7) Tatanlar – Tatanbi. Bu soyun nümayindələri Uzunoba kəndində mövcuddur.

8) Qaraxanlar – Qaraxanbi. Bu soyun nümayindələri Hacı Qaraxan oba kəndində olmuşlar. Qaraxan oba bir müddət şimali Qrız icmasının inzibati mərkəzi olmuşdur. Həmin soyun nümayindəsi Həmid bir müddət yüzbaşı olmuşdur. Təxminən 1914-cü illərdə Həmid yüzbaşı Gödəkli kəndindən İskəndər bəy, Çinartala kəndindən Buxsay və başqaları ilə birlikdə Quba canişini tərəfindən Sibirə sürgün edilmişlər. Həmid yüzbaşı sürgün edildikdən sonra Şimali Qrız icmasına yüzbaşı Çinartala kəndindən Hacımurad seçilmişdir və inzibati mərkəz Çinartala kəndinə köçmüşdür.

9) Şuşalar – Şuşar. Bu soyun adı çox ehtimal ki, R.Yüzbaşov, K.Əliyev, Ş.Sədiyev tərəfindən qeydə alınmış “Azərbaycanın coğrafi adları” əsərindəki 71-ci səhifədə göstərildiyi Şuşa və Şuşi sözləri ilə bağlıdır.

10) Keçilər – Keçiyər. Bu soy da qədim tarixlə bağlı soydur. Qazax bölgəsində belə bir soyun adı mövcuddur.

11) Çcəbhənilər – Çcəbhəniyər. Bu soyun adı sırf Qrız dilində səslənir. Biz yuxarıda göstərdik ki, Qrız dilində bir sözün iki məna kəsb etməsi var. “Pişik” – “kəç” yaxşı məna daşıyır. Pişik-peğu pis məna daşıyır. Sarı – Çcəbu yaxşı məna daşıyır. Sarı –tsəri pis məna daşıyır. Çcəbhəni sarı öküz mənasını verir. Onu da qeyd edək ki, Öküz güc, bərəkət və s. mənəda işlənən sözdür. 1988-ci ilin 1 saylı “Elm və həyat” jurnalında dərc edilmiş Badisəba Rəcəbovanın “Bəzək əşyaları və dini təsəvvürlər” məqaləsinə diqqət yetirək: “Məlum olduğu kimi yaxin şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda hələ qədim zamanlardan başlayaraq iribuynuzlu heyvanlar müqəddəs sayılır və onlara sitayiş edilirdi. Qədim əkinçilərin şüurunda öküz nəsil artıran idi. Öküz ən güclü, məğlubedilmiz və sürünün nəsil artıranı olduğunu görə heyvandarlıq tayfaları arasında qeyri-təbii sitayiş obyekti olmaya bilməzdi. Bu səbəbdən də bəzi tayfalar öz başçılarını onunla bağlıyırlar. Belə ki, hun, türk, monqol və buryatlar özlərini öküz nəsindən hesab edir, buynuzu kişilik, cəsarət və qüvvət simvolu sayırlar.

12) Çeçənlər – Çeçənbi. Bu soy adından məlum olduğu kimi Çeçən etnonimlərindəndir. Fərzəli obalıların çoxusu çeçənlər soyundandır.

13) Babasilər – Babasiyər. Bunlara Safumlar-Səfumar da deyirlər, Ağalı kişi, Səfərəli kişi – bunlar Şamdan gələnlərdir.

14) Məsəhlər – Məsəhər.(Cəbrayılgil) Şamdan gələn soydur.

15) Q/Guqutlar – Q/Guqutər (İbrahimgili) çox ehtimal ki, Qurqutla bağlı soydur.

16) Birçimlər – Birçimər.(Şahvəddin) Bu soy haqqında məlumatım və təsəvvürüm yoxdur.

17) Lələlər – Ləhər.(Şəmsəddin Hacıxan Dəhnə)

18) Qirimlər –Qirimər. Qirim həm də həmin soyda şəxs adıdır. Cəbrayıl kişinin dediyinə görə bab bəy(baba) pirə(müqəddəs yerə) yazılı ədəbiyyatda Pir Qırım Şam bəy(baba) da deyirlər. Ehtimal ki, Qirimər elə Pir Qırımla bağlı addır. Bab Pir Qrız Xınalıq yolunun sol tərəfində, daha doğrusu Susaydan Xınalığa gedən yolla Qrızın Ağ(gırı) gırvənin qovuşduğu yerin yaxınlığında yerləşir. Yerli camaat həmin yerə müqəddəs yer kimi ziyarətə gedir. Bab sözünə yazılı ədəbiyyatda da rast gəlirik. 1990-cı ilin 6 saylı “Elm və həyat” jurnalında Gülnarə Məmmədbəyova-Mehmandarovanın “Quba qədim şəhərdir” məqaləsində oxuyuruq: “Maskatın əhatə etdiyi sahəyə bab və Firuz Qubad şəhərləri daxildir”.

19) Tatlar - Tatri. Bu soyun nümayindələri Ağaşirin obadadırlar.Adından aydın olur ki, bu soy tatlarla bağlıdır.

20) Piflər – Pifri. Bu soyun nümayindələri pirə obadadırlar. Hazırda Pifrə oba Pirqulu oba ilə birləşib. Ümumi olaraq Pirqulu oba adlanır.”Pif” söz kökünün Qrız dilində müxtəlif mənaları var. Bu sözün də qədim tarixlə bağlılığı mövcuddur.

21) Buduqlar – Buduğar. Bu soyun adı sirf Qrız mənşəli olub şəxs adıdır.( “Bu”-“buq” – “bu” böyük sözünün ünsürü “buq” isə dağ mənasını verir.) Bu soydan olan Hacı Çoban yaylaqdan Qrız kəndinə su kəməri vasitəsilə həftənin müəyyən günlərində (cümə axşamı, cümə günlərində) süd axıtmışdır. İmkansız adamlar həmin süddən təmannasız istifadə etmişlər.

22) Bir sıra soylar var ki, bu soylar şəxs adı ilə bağlıdır. Həmin soyların kökü dərindən araşdırıldıqda bəzən yuxarıda sadaladığımız mifik və etnik adlarla baglı soylara qovuşur.

Ümumiyyətlə, biz soylarin hamısını sadalamaq fikrində deyilik. Əsasən bu soylardan daha geniş yayılan və tarixin müəyyən qatları ilə bağlı olanları sadaladıq.

“Qrızlar və Qrız dili” səh. 83-87.

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Qırız” xalçasının orta sahəsinin kompozisiyası əsasən mərkəzi şaquli hissədə yerləşən bir neçə böyük gellərdən ibarətdir. Bu xalçaların gelləri formasına görə “xonçanı” və ya “tabaqı” xatırladır. Sağ və sol tərəfdə ustaların “güllü yaylıq” adlandırdıqları rombaoxşar elementlər yerləşdirilib. Gellərin mərkəzində xalq arasında “aypara” adlandırılan və toy nişanının təsviri sayılan element vardır. Gellərin arasında yerləşdirilmiş sırğa cütlərinin, bir sıraya düzülmüş quşların təsvirləri və müxtəlif formalı başqa elementlər “Qırız” xalçaları üçün xarakterdir.

http://sheyxsefi.az/page3.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Национальные орнаментальные традиции азербайджанского народа в области коврового искусства отличаются большой устойчивостью. Азербайджанское ковроделие, испытавшее благотворное воздействие искусства соседних народов, непрерывно обогащалось новыми формами, одновременно сохраняя свои самобытные качества. Ярким примером специфических черт может послужить композиция ковра «Гырыз» (рис. 8) Конахкендского района. В художественных мотивах этого ковра выступают элементы многовековой [31 - 33] давности. Здесь сильная геометризация не нарушает форму передаваемого предмета.

Крупные мотивы среднего поля со множеством крючкообразных форм удачно скомпонованы в пространство между большими центральными медальонами. Композиция поражает компактностью, хотя и несколько загружена дополнительными деталями.

В декоративных украшениях ковра «Гырыз» фигурируют стилизованные изображения свадебных шелковых платков «гюлю яйлыг», подносов со сладостями и приношениями «табах», женских ювелирных украшений «сырга» (серьги), «айпара», нарядных подсвечников «чираг» и др4.

Ковроткачиха, выбирая из окружающей среды элементы для украшения своего ковра, придала им определенный смысл, вложила в свою тему глубокое символическое значение. Ясно, что здесь дается изображение свадьбы, эту мысль подтверждают и расположенные в несколько рядов стилизованные бараньи рога, без которых не обходится ни одна азербайджанская свадьба.

Прием орнаментального толкования такого жизненно важного праздника, как свадьба, с ее извечными атрибутами свидетельствует об интересе не только к декоративной форме предметов, но и к самому явлению. По-видимому, символическое изображение бараньих рогов — признака свадебного пиршества — связано с представлением народа об обеспеченной и счастливой жизни.

Мы знаем, что и в других областях орнаментального искусства азербайджанского народа баран олицетворяет изобилие и достаток5. Этому же служат часто повторяющиеся растительные мотивы — грозди» («салхым»), дающие представление об обильном урожае.

Так орнамент своими символическими образами раскрывает и сокровенные мечты народа.

Незамысловатые узоры крестьянской мастерицы рассказывают о ее думах и чувствах. Правда, сюжет проявляется через отдельные элементы, не выражен еще композиционно, его можно представить лишь, ознакомившись с формами и наименованиями орнаментальных мотивов, воспроизводящих предметы окружающего мира.

Для объединения элементов украшения в общей композиции обращались к стилизации, подчиняющей орнаментальное убранство единому ритму, при котором окружающие элементы среднего поля сохраняют единство характера конфигураций. Кстати, укажем, что стилизация приходит всегда позже, когда назревает необходимость объединить разрозненные мотивы в композиционое [33 - 34]

целое, подчинив их общему ритмическому строю. Стилизация связана также со стремлением выразить во всем произведении единство формы и мысли.

В отличие от орнаментального решения центрального поля украшение бордюра более декоративно и менее сюжетно.

В рассматриваемом нами образце (ковер «Гырыз», сохраняя в целом общие признаки композиционного построения, имеет несколько вариантов), кроме таких дополнительных средств, как «су» и «сичандиши», необходимых для разделения частей бордюра, использованы два «зенджире» и одна серединная кайма. В других вариантах встречаются и «джаги»1.

Серединная кайма состоит из построения «хоруг-буруг» — «переплетение», выполненного в основном тремя цветами.

Два «зенджира», расположенные по обеим сторонам серединной каймы, украшены мотивом «хейвагюлю» («цветок айвы»), применяющимся и в других коврах Азербайджана.

В некоторых вариантах композиции «Гырыз» центральное поле украшено менее

стилизованными элементами исключительно растительного происхождения.

Очень интересно цветовое соотношение мотивов среднего поля и бордюра.

Энергичный цветовой ритм серединной каймы подчеркивает линейный ритм переплетения. Три движения выделены в трех различных тонах — очень светлом, светлом и темном.

В целом в этом ковре бордюр динамичен благодаря присутствию искусно переплетающихся мотивов, а среднее поле несколько статично.

В коврах композиции «Гырыз» в основном использованы зеленые, желтые, красные, синие цвета.

Фон ковра чаще темнее фона бордюра.

Ковры этой композиции средней плотности — в 1 дм2 50x50=25000 узлов, высота ворса — 4—5 мм.

Продолговатая форма возникла в результате расположения вдоль композиции крупных центральных медальонов. В среднем размеры ковра «Гырыз» — 120X180 см, однако встречаются и более крупные.

Пропорциональное взаимоотношение частей в целом, соразмерность характерны для большинства композиций кубинских ковров. Взаимосвязь между внешним очертанием отдельных мотивов, решенных в едином художественном плане, создают прекрасную гармонию. [34 - 35]

http://www.elibrary.az/docs/krovisk.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xidirov Vəli Sərxan oğlu (1936-2010). Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayonunun Palçıqoba kəndində anadan olub. 1957-ci ildə M.F. Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitututunu (indiki Bakı Slavyan Universitetini) bitirb. 1964-cü ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun aspiranturasında təhsilini başa vuraraq Qafqaz dilləri üzrə məşhur dilçi Y.D. Deşeriyevin rəhbərliyi altında Qrız dilində feilin qrammatik kateqoriyaları üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1962-ci ildən ali təhsil aldığı təhsil ocağında çalışıb. 1972-1982-ci illərdə o həmin institutun ümumi və rus dilçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

V.S.Xidirov tədqiqatlarında Qrız dilində feilin qrammatik kateqoriyalarının digər ləzgi dillərindəki feil kateqoriyaları ilə müqayisəli təhlilini aparmışdır. Onun çoxsaylı məqalələri arasında ləzgi dilləri qrupuna daxil olan ləzgi, rutul, buduq, xınalıq dilləri ilə bağlı araşdırmaları var. Müasir Qrız dili və digər ləzgi dillərinin qrammatikası üzrə çoxsaylı məqalələr və 2007-ci ildə işıq üzü görən "Глагол в крызском языке" kitabının müəllifidir. Kitabda Qrız dili və digər ləzgi dilləri haqda müqayisəli tipoloji təhlillər əasasında üzə çıxarılan zəngin faktiki materiallar əks olunub.

http://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99li_Xidirov

Share this post


Link to post
Share on other sites

некоторые интересные вырезки из гугл бук

47305075g.png

74241121.png

93665487.png

19129079.png

52609038.png

26278337.png

49044929.png

65015071.png

24110737.png

68238218.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

12916462.png

22364605.jpg

85901885.png

П.С. Я также подредактировал обе ссылки в автоподписи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaşasın Azəri Qərəz birliyi mənim dəbir tərəfim Qırızlıdır

Qırız dili ləzgi dilinədn fərqli olaraq Azərbaycan türkcəsinin dilinin təsirinə bir o qədər də məruz qalmayıb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaşasın Azəri Qərəz birliyi mənim dəbir tərəfim Qırızlıdır

Qırız dili ləzgi dilinədn fərqli olaraq Azərbaycan türkcəsinin dilinin təsirinə bir o qədər də məruz qalmayıb.

:)

Bəyəm siz Qrız dilini bilirsiz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

:)

Bəyəm siz Qrız dilini bilirsiz?

Xeyr Qırız dilini bilmirəm Amma ətrafımda Qırız dilində danışan yetərincə adam var..ba xelə ona görə də yazmışam həm də mən də Qırızlıyam...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xeyr Qırız dilini bilmirəm Amma ətrafımda Qırız dilində danışan yetərincə adam var..ba xelə ona görə də yazmışam həm də mən də Qırızlıyam...

Çox gözəl. Siz bu sözlərin Qrız dilində tərcüməsini onlardan öyrənə bilərsinizmi? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Солнце, Заря, Ребёнок, Луна, Женщина, Земля, Мужчина, Вода, Молоко, Река , Корова, Небо, Воздух, Камень, Гора, Жизнь, Белый, Смерть, Чёрный, Бог, Страдание, Плач, Смех, Боль, Радость, Рождение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çox gözəl. Siz bu sözlərin Qrız dilində tərcüməsini onlardan öyrənə bilərsinizmi? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

salam ha oyrenerem problem deyil sadece mana vaxt verin har sheyi hall edim olar ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam.Men bezi deyishiklikler elemiwem.

Bozbaş-Şurvə.

Günəş-Vurağ.

Yağ-qərə.

Diş-Sil.

İl-San.

Bacı-Şidır.

Oğlan-Qədə.

Men Qrızam ve dilimizi çox yaxşı bilirəm.İstəyən suallarını www.facebook.com/Qryz forum səhifəsində yazabilər.Hacıhətəmli və Mollaisaqlı kəndləri Qryz kəndləridir və aralarında çox insanın zənn etdiyi kimi düşmənçilik yoxdur.Özüm Hacıhetemlidenem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Солнце-Vurağ.

Заря-yuhma deheceğer

Ребёнок-ğeyel. esli Mladenes,to- Çeğe

Луна-vəz.

Женщина-əc.

Земля-qım,nöq.

Мужчина-huri.

Вода-khəd.

Молоко-yux.

Река -kur.

Корова-mal.

Небо-zo.

Воздух-hava.

Камень-dahar.

Гора-dağ.

Жизнь-həyat.

Белый-luzu.

Смерть-qeyic.

Чёрный-ləhə.

Бог-Allah.

Страдание-zulum yuğunic.

Плач-işec.

Смех-kurəc

Боль-tut heyic.

Радость-nöğə heyic.

Рождение-huyic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Солнце-Vurağ.

Заря-yuhma deheceğer

Ребёнок-ğeyel. esli Mladenes,to- Çeğe

Луна-vəz.

Женщина-əc.

Земля-qım,nöq.

Мужчина-huri.

Вода-khəd.

Молоко-yux.

Река -kur.

Корова-mal.

Небо-zo.

Воздух-hava.

Камень-dahar.

Гора-dağ.

Жизнь-həyat.

Белый-luzu.

Смерть-qeyic.

Чёрный-ləhə.

Бог-Allah.

Страдание-zulum yuğunic.

Плач-işec.

Смех-kurəc

Боль-tut heyic.

Радость-nöğə heyic.

Рождение-huyic

:aappll: mənim də bir tərəfim Qırızlıdır...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam.Men bezi deyishiklikler elemiwem.

Men Qrızam ve dilimizi çox yaxşı bilirəm.İstəyən suallarını www.facebook.com/Qryz forum səhifəsində yazabilər.Hacıhətəmli və Mollaisaqlı kəndləri Qryz kəndləridir və aralarında çox insanın zənn etdiyi kimi düşmənçilik yoxdur.Özüm Hacıhetemlidenem.

Salam.Orda yazdim.Chox sevindirici haldiki bezilerinden ferqli olaraq Hacihetemli camahati oz soy-kokun yaddan cixartmiyib.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давным давно на эту землю пришли Дагестанцы(так рассказал рассказчик, насколько я понимаю имелись ввиду Лезгины).И они обратились к Хиналугцам "Давай те мы поработаем за вас и собираем ваш весь урожай, а вы нам дадите достаточно земли чтобы основать поселения и прокормить себя".Хиналугцы сперва не согласились, но после долгих уговоров Хиналунцы согласились.Пришло время, Дагестанцы собрали весь урожай, но Хиналугцы отказались дать им землю.И они в отчаянии обратились к Крызским агсаккалам.Крызы помогли им, они запретили Хиналугцам проходить через Крызские земли.А в те времена единственная дорога из Хыналуга вниз шла через Крыз.И были другие стычки, но учитывая численное превосходство Крызов над Хиналугцами селения Галей Худат было основано.

Gala Khudat (Qala Xudat) village, which is a neighbour village to the Khinalug village, can be an example to show how antique the Khinalug nation is. In reality, Gala Khudat people used to be representatives of the Lezghin (Ləzgi) nation. In the past, the Khynalyg people allocated land to them. In Khinalug language Gala Khudat is "Kalchitkala" (Kalçitkala). "Kalchit" means "the one that came from". The word "Kala" is used in the meaning of "place of habitation", "place". Guba city as well is called Kala (Kala) by the Khinalug people. "Seyfey Kala"-üçgünə deyilir. "Seyfey" is a name of a person; "Kala" is place of habitation. In Khinalug language, the word "Kala" means "place of habitation" in general.

http://www.xinaliq.az/en/content/history/1

Каждый вычеркивает то что хочет :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://alp_begum.azersayt.com/blog.html?page=commentstemp5&member=oguzeli&newsid=55974

Qiriz kəndində bir məscid var.Çox qədim bir məscid qaliqlari ilə hələ də yaşayir.Kənd insani bunu Əbu Müslüm inşa etdirib -deyir..Kəndin hər yani məzardir..Bu məzarlar islamin ilk illərinə qədər tarixləri göstərə bilir.İslama qədər olanlardan isə nə torpağin alti ., nə də ustu bir nəsnə deyə bilmir.Kənddə tayfalar da --Şamli, Sofulu,ərəb soykökənli birisi olur.
O zaman Daniel Abramovdan-qirizlar bizdəndir, sadəcə qilinc gucunə islami qəbul etdilər-Qubanin daq yəhudiləri kitabindan stat gətirəcəklər.

pukkee:

Berakallah!!!Bir esr bunlari oz kendnde qonaq eliyesen cixib deyeler ki "onlarda bizdendir"...

Share this post


Link to post
Share on other sites
O zaman Daniel Abramovdan-qirizlar bizdəndir, sadəcə qilinc gucunə islami qəbul etdilər-Qubanin daq yəhudiləri kitabindan stat gətirəcəklər.

pukkee:

Berakallah!!!Bir esr bunlari oz kendnde qonaq eliyesen cixib deyeler ki "onlarda bizdendir"...

Продолжение армянской еврейской болезни...

в селе Гырыз на северо-западе Губы, хранят воспоминания о том, что их предки были "евреями”. Они были теми евреями, которые бежали от арабских преследований, заставляющих их принять мусульманскую веру. Среди них были и огнопоклонники. Говорят, что слова Гырыз означает – «режьте» того, кто не принял мусульманскую веру.

Еще до революции, во время археологических раскопок в селе Гырыз неким французским археологом был найден серебрянный поднос с древнееврейской надписью. Тогда еще определили, что этот поднос был изготовлен 700 лет тому назад и принадлежал евреям. Этот поднос до сих пор хранится в Лувре в Париже. Эту историю мне рассказал ещё в 1970-х годах Натанил Хаимов, заместитель начальника геологического отдела Азербайджана.

http://www.baku.ru/frmpst-view.php?frmpst_id=14220907〈=ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наконец то открылась это статья повешенная Крызам.Новый информации не так много а вот фотки у них супер.:aappll:

http://www.irs-az.com/pdf/090621164718.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проживание предков крызов — Ьэров в древности в северо-западной Албании, к северу от р. Куры, в частности, подтверждается еще тем, что в их языке кур означает вода, река, на что обратили внимание исследователи в связи с этимологией названия р. Кура.

В пользу этого предположения свидетельствует и то,что название села Кум в северо-западном Азербайджане можно объяснить от крыз.кIум "село".

Share this post


Link to post
Share on other sites
O zaman Daniel Abramovdan-qirizlar bizdəndir, sadəcə qilinc gucunə islami qəbul etdilər-Qubanin daq yəhudiləri kitabindan stat gətirəcəklər

кстати интересная версия, я тоже слышал про это,

может быть все-таки имеет место какая-нибудь связь

Share this post


Link to post
Share on other sites

В пользу этого предположения свидетельствует и то,что название села Кум в северо-западном Азербайджане можно объяснить от крыз.кIум "село".

ну и, что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перевод на крызский язык и перевод с крызского языка

* Бюро переводов выполняет исключительно судебные переводы крызского языка

Бюро переводов Техперевод, г. Краснодар является членом объединенного бюро судебных переводчиков. На базе нашего бюро переводов предоставляются услуги перевода крызского языка для правоохранительных органов процессуальных документов и устному переводу крызского языка. В частности, выполняется перевод аудиозаписей, устный перевод в судебных заседаниях и на предварительном следствии и т.п.

http://www.sourceword.com/perevod/kryzski.php

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салам.Дехне созюнун менасын билмирем.Амма четин ки бу 2 кендин несе елагеси вар.Крыз-Дехнеден башга Губа районунда "Дехне" ве "Гумур Дехне" кендлери вар.Хеч онларын бир-бири иле елагеси йохду.

Салам.

Дехне - дословно : "рот воды". Это дельта, устье, (mənsəB) реки или речушки, где она впадает в море или озеро.

"dəhən ou(v)" - видимо переняли от кубинских татов или горских евреев. Это парси.

Мне интересно некоторые слова на крызском языке, из вами же приведённых. Если можно, напишите как они звучат в оригинале, и дословный перевод. Заранее благодарен.

Xınalıq(etnos) - Ləhuntər

Bəkməz - Düşə

Qutab - Alfar

Bozbaş - Şirvə

Günəş - Virağ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Салам.

Дехне - дословно : "рот воды". Это дельта, устье, (mənsəB) реки или речушки, где она впадает в море или озеро.

"dəhən ou(v)" - видимо переняли от кубинских татов или горских евреев. Это парси.

Мне интересно некоторые слова на крызском языке, из вами же приведённых. Если можно, напишите как они звучат в оригинале, и дословный перевод. Заранее благодарен.

Xınalıq(etnos) - Ləhuntər

Bəkməz - Düşə

Qutab - Alfar

Bozbaş - Şirvə

Günəş - Virağ

Salam.Melumata gore cox sagolun.Men bildiyim qeder teleffuz ele yazilish kimi olmalidir.Tercemesine gelende ancag Lehunter sozunun acilishini bilirem.er cem shekilcisi, le uzaqda olan obyekti bildiren ishare evezliyi.hunt ise tercume olunmur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я давно ищу ответ на один вопрос, а тут как раз одна шавка в википедии не отстает.Может кто-то сможет мне помочь.

Вот что мне рассказывали крызцы(как в низменном отселке так и в горном селе)

1941-ci ildə kənddə kişi cinsinə mənsub bütün gənc, qoca və hətta yeniyetmələr[2] müharibəyə göndərilir. Onların çox hissəsi bir daha Qrıza qayıtmır. Bundan bir müddət sonra Qrız səmasında Bakını bombardman etməyə uçan alman təyyarələri görünür. Əhalinin dediyinə görə, Mozdok ətrafında gedən döyüşlərdəki topların səsi Qrıza kimi gəlib çatırdı. Müharibə vaxtı Qrızda Qırmızı ordunun hissələri də yerləşdirilir. Daima təşviş içində yaşayan qadınlar, uşaqlar və qocalar sonunda Qrızdan köçməyə məcbur olmuşlar. Onlar Quba rayonunun digər kəndlərinə və əsasən də Xaçmaz şəhərinə və onu əhatə edən 24 kəndə köçmüşlər. Əhalinin böyük hissəsi kənddən köçdükdən sonra kənddə qalan əhali orda mövcud olmuş qədim evləri dağıtmış və onların yerində indi mövcud olan evləri tikmişdir

От себя добавлю что мой дед был послан на войну в возросте 14 лет.

Потом я увидел что джекцы и хиналугцы рассказывают аналогичные истории:

Xüsusilə, 1941—1945-ci illərdə baş vermiş Böyük Vətən Müharibəsi onların demoqrafik inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. Belə ki, əsasən Quba – Qusar – Şabran zonasında 1941-ci ilin oktyabrında təşkil edilmiş 223-cü diviziyanının tərkibində müharibəyə yollanmış yüzlərlə şahdağlıların çox böyük əksəriyyəti cəbhədən öz doğma yurdlarına dönməmişdir. Lakin onların müharibədə iştirakı barədə lazım olduğu qədər informasiya toplamaq çox çətindir. Bunun əsas səbəbləri indiyə qədər bu sahədə heç bir fundamental tədqiqatın aparılmamasıdır. Xüsusilə də şahdağlıların özlərinin mövzunu araşdırmaması bu sahədə həqiqətlərin üzə çıxmaması ilə nəticələnmiş və boşluqlarla müşahidə olunan bir müstəvi yaratmışdır

Есть упоминания о крызах в книге Ю.Д.Дешериева "Жизнь во мгле и борьбе: О трагедии репрессированных народов: Том 1".Но к сожалению я никак не могу найти эту книгу.

Так что произошло в 1941 году?Почему именно шахдагцы?

Буду благодарен за любую зацепку, может кто знает в каком направление нужно копать чтобы получить хоть какую то информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam.Melumata gore cox sagolun.Men bildiyim qeder teleffuz ele yazilish kimi olmalidir.Tercemesine gelende ancag Lehunter sozunun acilishini bilirem.er cem shekilcisi, le uzaqda olan obyekti bildiren ishare evezliyi.hunt ise tercume olunmur.

Salam.

Məsələ ondadır ki, "ləhündür" bizim dildə "ikihörgüclü dəvə" -dir. Hərfi tərcümədə: "Hind lokü, dəvəsi", yəni "baktrian", "bəlxi" dəvəsi. Məcazi mənada cox güclü, dözümlü, boy-buxunlu, üzr istəyirəm, cox qabarıq sinəli və bir qədər həyasız qadınlar belə adlandırılır. Xınalıqda olmamışam, və oranın qadınlarının necəliyindən xəbərim yoxdur.

" Ləhündür" sözü isə - Bakıda qıcalar tərəfindən hərdən işlədilir. Düzdür, heç kim mənasını bilmir...

"Bəkməz" - " Düşə" . " Düşə" bizim "çüşo, çüşov, çüşou, düşov, düşo, düşou" (hərə bir cür deyir) ))

Mənası - "doşab" "bəhməz" deməkdir. Hərfi tərcümədə " qaynanmış su" Yəni qaynadılmış üzüm suyu. "Doş+ab" da həmin mənanı daşıyır, ancaq fars dilində.

Qalan üş sözü də aydınlaşdıra bilsə idik, maraqlı olardı.

Hörmətlə.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Серые быки или как крызы спасли евреев

Интервью с директором школы деревни Крыз-Дахна Халилом Серкаровым

– Халил муаллим! Мы знаем, что вы работаете учителем и также директором школы в деревне Крыз Дахна. Вы - один из представителей интеллигенции крызского народа и живете на своей исторической родине. Расскажите нашим читателям о крызах, их истории и культуре.

- Начну с того, что крызы являются потомками древних албанских племен, и считаются символом мужества Кубинского ханства, где храбрость и героизм крызев всегда считались примером для подражания. Это очень гордый народ, придерживающийся принципов чести, связанных с древними культурными и духовными корнями. У нас много своих своеобразных многовековых традиций и очень древний, богатый и не имеющий аналогов язык, но практически широко не известный, похожий по грамматическим особенностям на арабский язык. Предложения этого языка могут иметь несколько смыслов, и при замене всего одной буквы в предложении, меняется и его смысл.

Языковые особенности языка настолько богаты, что пока еще наши ученые и исследователи не смогли до конца разобраться в его тонкостях. Следует также отметить, что сам Крыз имеет важное стратегическое значение. В древнем Кубинском ханстве во времена правления Шейха Али хана Крыз занимал важное стратегическое положение, он был - как Ченлибель - всегда готов к обороне. В книге об истории Кубинского ханства приводится ряд сведений и статей, посвященных истории Крыза. В трудах русского ученого Дубровина также можно найти некоторые сведения, касающиеся истории Крыза.

Азербайджанские историки писали о крызах, но этого крайне мало. Пусть наши азербайджанские ученые, историки, языковеды, которые интересуются крызской историей, приедут сюда, изучат историю этого древнего народа, напишут об этом, и нам это тоже было бы полезным и интересным.

Многое взято из русской литературы, но и этого мало. Сведения о крызском языке до сегодняшнего дня были даны в двух книгах. Одну из этих книг написал Шыхбала Крызлы. Но он не смог дать полный анализ грамматики крызского языка. Кроме этого, в Крызе работала исследовательская группа из французского города Лейсбин, приехавшая сюда изучать крызский язык. В университете иностранных языков Франции крызский язык вызвал большой интерес и стал предметом обширных дискуссий. Крызы – народ древний, и является уникальной этнической группой Азербайджана.

- Как удалось во времена СССР, когда насаждались понятия советский человек, советский народ и наряду с этим велась политика стирания различий между народами, сохранить крызский этнос?

- В то время никто не говорил нам, что мы - крызы. Мы это воспринимали как естественное явление, что мы живем в своей деревне, а наш язык такой же, как и все другие. Видите ли, наша деревня была изолирована от внешнего мира. Правда, во времена Шейх Али хана, из-за отсутствия дорог он вынужденно управлял Кубинским ханством из Крыза.

- Вы имеете в виду сына Фатали хана?

- Да, это его младший сын.

- Это было во время вторжения российских войск в Азербайджан?

– Да. Когда войска генерала Зубова захватили Кубу, Шейх Али хан бежал в Будуг, а оттуда в Крыз, и некоторое время правил Кубинским ханством оттуда.

Полагаясь на исторические факты того времени, можно сказать, что после Кубы Крыз был одним из самых крупных населенных пунктов как по территории, так и по численности населения. В нем насчитывалось 422 дома. Следует отметить, что в те времена ни в Дивичи, ни в Сиазани, ни в Хачмасе не было столько домов. А в Крызе при переписи было зафиксировано 1600 мужчин.

Как известно, тогда при проведении переписи населения считали только мужчин. Из-за

своей обширной территории эта деревня считалась одной из самых больших.

Шейх Али хан имел значительное конное войско, которое защищало Крыз. Когда генерал Зубов потребовал у крызев и хыналыгцев выдать Шейх Али хана, те отказались, и он наказал их, взяв 8 заложников, 105 голов крупного рогатого скота и 250 баранов. Но крызы не выдали Шейх Али хана. Он переехал сначала в Ахты, а потом в Балакен, где и умер. Крызский народ проявил мужество, не предав своего хана.

Русские хотели превратить Крыз в стратегически важный город. В свое время и Шейх Али хан также хотел столицу ханства перенести из Кубы в Крыз. Однако частые нападения врагов, а также экспансия русских войск помешали ему осуществить эти планы. А многочисленные военные действия не давали людям спокойно жить.

Некоторая информация о Крызе есть в Санкт-Петербургском университете. Оттуда приезжала группа исследователей, которая изучали Крыз и его историю. Что касается исследований наших ученых, касающихся Крыза и его истории, скажу, что я пока таких трудов не встречал.

- Вы сказали, что из Франции в Крыз приезжала научная экспедиция. Можете ли Вы вспомнить кого-либо из этих ученых, и в каком направлении они работали, что писали о жизни крызев, об их культуре?

- Примерно 7-8 лет тому назад из Франции в Крыз приезжал ученый по имени Жилотти. Он с большим интересом изучал и выучил крызский язык и грамматику. После этого он во многих странах, в том числе в Турции, в университетах Франции, способствовал тому, чтобы крызский язык и культуру крызев стали предметом широкого научного обсуждения.

Сейчас мы понимаем, что сами еще недостаточно знаем грамматику крызского языка. Это настолько глубокий язык, что даже мы сами не можем его полностью изучить и успешно пропагандировать. Мы пользуемся им только в разговорной речи, а его грамматика требует серьезного изучения.

-Что надо сделать, чтобы спасти крызскую культуру и язык?

- Для начала необходимо хотя бы в начальных классах начать преподавать крызский язык, обряды, традиции. Крызский язык столь богат, что даже я сам - крыз, не могу утверждать, что знаю все тонкости грамматики нашего языка.

У нас существовали празднества, называющиеся Тереке-Техмасиб. Например, кто-то выходил из тюрьмы на свободу, и по этому случаю организовывали большой пир. Обязательно приносили быка или барана в жертву, и мясо раздавали людям.

Эти мероприятия проходили подобно свадьбам. Сегодня эту традицию никто не соблюдает. Полагаясь на данные, изложенные в книге Шыхбалы Крызского Крыз и крызы, могу сказать, что в этой деревне никогда не было рабов, то есть, людей низкого происхождения. Никто из крызев не подчинялся царю и не платил налогов.

В Кырызе не было бедных или нищих людей, и все они считались равноправными.

То есть, было социальное равенство. Если кто-то жил очень бедно, то остальные обязательно ему помогали. Управлять людьми сверху - было запрещено. До сегодняшнего дня крызцы очень плохо относятся к тому, чтобы ими кто-то правил, давал приказы.

Это их генетическая особенность. Несмотря на разногласия между собой, против единого врага всегда вместе воевали. Как я уже отметил, крызы всегда помогают друг другу. Говорят, что в крызских горах до сих пор есть род Шубановых. Они владели очень большими стадами. Члены этого рода посредством фаянсовых труб длиною в 7-8 км каждую пятницу посылали в деревню молоко. Люди из бедных семей в это день собирались к одному из родников деревни, чтобы набрать себе молока. Крызы всегда помогали бедным. Если кто-то из бедных умирал, то расходы на похороны брали на себя соседи. В соседних деревнях такого обычая не было.

В отличие от соседних сел, наши свадьбы проходили с большим изобилием. У бедного человека на столе должно быть все. Никто не должен уйти с крызской свадьбы голодным. Если даже у крыза во дворе всего один баран, он не пожалеет его и зарежет для гостя, потому что крызы очень гостеприимный народ.

Крызы, особенно пожилые, не любят европейскую одежду. А так, традиционная одежда почти всех этносов, проживающих в нашей зоне, мало чем отличается друг от друга, разве что в отдельных деталях.

- Наверное, Вы знаете многих крызов, чьи деяния сохранились в народных сказаниях, придав им образ героев. Что Вы можете рассказать об этом?

- У крызев было много героев. В давние времена они защищали Крыз от царских войск, от армянских банд и внешних врагов. Например, конкретно говоря, можно отметить Сулейман бека. Он поначалу жил в Хачмасе, но на лето переезжал в Крыз. Он был крызем, которому царь присвоил звание то ли полковника, то ли генерала. Как-то Алпанский бек хотел захватить землю в Крызе, чтобы использовать ее для выпаса

скота. Однако Сулейман не позволил ему. И вообще в деревне он установил суровые, но справедливые законы.

– Какие, к примеру?

- Он строго требовал охранять посевы и пастбища, как зеницу ока. Если чей-то скот заходил в поле и вытаптывал посевы, он приказывал зарезать его и раздать мясо среди крестьян. Как-то Сулейман увидел, что чей-то скот зашел в поле. Он приказал своим слугам выяснить, чей это скот. Когда ему сказали, что это его скот, он приказал зарезать его и раздать мясо. Тем самым он показал, что законы для всех одинаковы.

Внутри Крыза жило много племен. Каждое из них имело древнее тюркское название. Некоторые из них переехали из Шама, другие - из Ирана, а также из города Кума. Например, наше племя называется серые быки.

- А на крызском языке это звучит так же?

- Джебу хани, если я не ошибаюсь. Есть племя суфиев, и еще несколько племен. Эти племена имеют древние корни. Они располагались поблизости от Крызской крепости. Их там насчитывалось порядка 12-14 племен. Внутри племен существовали семьи, связанные родственными отношениями. Они не отдавали замуж своих дочерей за представителя другого племени.

- Вы хотите сказать, что они жили замкнутой жизнью?

- Да, чрезвычайно. Даже кладбища у них были разные, у каждого племени свое. Еще были чеченцы. Их племя называлось Чеченби. Среди них было примерно 14 кланов. Между ними всегда существовало соперничество, кровная месть. Вечно воевали между собой. Кого-то убивали, потом за него мстили родственники. Но против единого врага всегда вместе воевали.

Кырыз был один из тех районов, которые позже всех приняли ислам. Родовые кладбища находились прямо рядом с домами. Старые люди говорят, что тут даже есть 7 могил, которые располагаются одна над другой, настолько это старая деревня.

- Какие отношения у них были с другими этническими группами, проживающими в соседних селах, то есть, с азербайджанцами, хыналыгцами, лезгинами, татами?

- Хорошие. Слово Азербайджан имеет красивую расшифровку на крызском языке. То есть, азербайджанские племена по сравнению с крызскими были больше как по численности населения, так и по территории. Поэтому крызы их называли азербаями, что в переводе означает большой отец. Аз - это большой, ер - суффикс множественного числа, бай - отец. Азербайджанцев они так называли из уважения к ним. А тех, кто селился на равнинах и ближе к морю, они называли кира-азерами. Кроме них, там жили губатеры, кумары и др. Хыналыгцев они называли лухунтар. Лухунтар – это название древнего индийского племени. Все эти племена говорили на крызском языке. В свое время многие крызы переехали в Хачмас.

- Можете назвать количество деревень, в которых жили крызцы?

- В Габале одна деревня, а также есть села в Ахсу и Исмаиллы. Фактически в Хачмасском районе 36 деревень. На данный момент в 32 -х из них живут крызцы, больше всего в селах Ахмедоба, Палчыгоба, Чинартала.

- Значит, они смогли сохранить свои этнические особенности и культуру?

- Отчасти, старики все еще говорят на крызском языке, но молодежь - нет. Вообще, сейчас крызский язык теряет свое значение. Его не преподают даже для крызев. В августе 2007 года я написал об этом письмо в Аппарат президента, президенту Академии наук Махмуду Керимову, министру образования Мисиру Марданову, но не получил никакого ответа. Хотелось, чтобы в деревне Крыз-Дахна для крызев преподавали родной язык. В этом году данный вопрос обсуждался в Хачмасе.

В Хачмасе существует зональная неправительственная организация, занимающаяся проблемами этнических групп. К сожалению, я не смог участвовать в этих обсуждениях. Мне позвонили и сказали, что этот вопрос подняли в связи со сбором подписей жителей деревни, обратившихся с тем, чтобы крызский язык преподавали в нашей школе хотя бы несколько часов в неделю.

- Халил муаллим, Кубинский район отличается тем, что здесь живут представители различных этнических групп. Наряду с этими этническими группами здесь живут и евреи, у которых сложились определенные отношения с крызами. Говорят, что у них даже есть здесь свое кладбища. Что вы можете сказать об этих отношениях?

- По известным мне историческим источникам и тому, что я слышал от старшего поколения, когда евреев изгнали с Ирана, первым им предоставило убежище население в Крызе. В горах Крыза их называли горскими евреями. Потом они переселились на равнину в Каладуз, что на крызском языке означает равнины Кубы. Вскоре им отвели место для поселения там, где сегодня располагается Красная Слобода. Евреи имели очень тесные отношения с крызами.

В то время каждый крыз имел кунака, или как их называли гостя в Красной Слободе. Они часто ходили друг к другу и в какой-то мере поддерживали торговые отношения. Даже в шутку они говорили друг другу ами оглу, что в переводе означает двоюродный брат по отцу. В общении с евреями я заметил, что они очень уважают крызев. Так как именно они впервые предоставили евреям убежище в Крызе. Правда, теперь же эти отношения постепенно охладевают, но это время такое, теперь и близкие родственники редко общаются.

- Нам сказали, что Ваш отец крызец, мать азербайджанка, жена лезгинка. Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.

- У меня бабушка со стороны отца - лезгинка. Как Вы уже знаете, моя жена тоже лезгинка, сестра тоже вышла замуж за лезгина. Раньше так не было. Крызы своих дочерей за чужих замуж не выдавали. А к тем, кто выдавал, очень плохо относились.

Так было еще 30-40 лет назад. Правда, Наши деды и отцы в те времена привозили девушек из чужих мест. Это разрешалось, но выдавать своих девушек замуж за чужих – к этому относились отрицательно. Крызская девушка должна была выйти замуж только за крыза из своего рода, в крайнем случае, она могла выйти замуж за парня из другого рода, но тоже крызца. У этих родов были свои особенности. Они смотрели друг на друга сверху вниз.

Раньше они тоже не выдавали дочерей замуж в другой род. Раньше не было таких стремительных изменений, и наша деревня жила, можно сказать, замкнутой жизнью. Последнее время крызы начали отдавать своих дочерей замуж и за азербайджанцев, и за лезгин.

Дома мы говорим по-азербайджански. Впервые в Крыз-Дахне наша семья стала говорить на азербайджанском языке, и никаких проблем. Сейчас уже вся деревня говорит по-азербайджански. Как я уже говорил, крызский язык теряет свое значение. Есть опасность его исчезновения, то есть, носителей этого языка очень мало.

http://ethnoglobus.com/index.php?l=ru&m=news&id=658

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://history.az/pdf.php?item_id=20101210031438421&ext=pdf

Изданный в 1841 г. закон «О подымном налоге», ликвидирующий старую податную систему, который вводился в действие в уездах Азербайджана в течение более 10 лет, усиливал процесс разложения натурального хозяйства и развития товарно-денежных отношений. Однако, введение денежной повинности, взимаемой даже с ранджбаров и аскеров, ранее освобожденных от всяких налогов, деньгами и другие правительственные меры тяжело отражались на положении крестьян, которые часто выступали против властей, отказываясь выплачивать налоги и отбывать повинности в пользу казны. В 1844 г. был убит кентхуда сел. Крыз Кубинского уезда, известный своей жестокостью и притеснениями крестьян.Обвиненные в его убийстве двое крестьян были приговорены к ссылке, но жители селения единодушно встали на их защиту и потребовали освобождения подсудимых. Царские чиновники были вынуждены приостановить приведение приговора в исполнение.
Документ № 166

Приговор

От 14 декабря 1918 г. Селение Кибла Крыз Общества Кибла Крыз

Мюшкюрского участка Кубинского уезда.

(Документ составлен на азербайджанском языке арабскими буквами)

Перевод: Мы, жители сел. Кибла Крыз общества Кибла Крыз

Мюшкюрского участка Кубинского уезда, собравшись на общественный

сход, обсуждали вопрос о том, кому из нас, в чем и на какую сумму

причинены убытки при нападении армянских банд на наше селение, какие

дома и здания сожжены в нашем селении:

Список слишком длинный. Стр. 289-293.

Так же есть примеры атак на общества "Джек", "Нижний Алик" и селение Ергюдж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная статистика по шахдагам и Азербайджану вообще. Оказывается в 1886 общая число шахдагских народов было 16821. Это значит, что сейчас, если учитывать рост населения Азербайджана с тех пор, шахдагов должно быть около 100 тысяч.

А в 1926 г. шахдагов всего 713 чел, зато видно сколько "тюрков" с шахдагскими родными языками

В 1959 остались только крызы 183 чел.

Дальше - "исчезли" все.

http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnazerbaijan.html

http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/shaxdagcy1886.html

http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/tyurki26.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

1)Bəybalayev Qəmbər Bəylər oğlu - "Azərpoçt"baş direktor

01.03.1957-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunun Əlik kəndində anadan olmuşdur.

2)Baba Vəziroğlu 1954 -cü il yanvarın 10 -da İsmayıllı rayonunun Mollaisaqlı kəndində anadan olmuşdur

Share this post


Link to post
Share on other sites