Disput.Az

Jump to content


Photo

Маразм Крепчает!


 • Please log in to reply
92 replies to this topic

#46 Bakinskiy Paren

Bakinskiy Paren

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 12121 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Степан-кенди, НКАО

Posted 05 June 2012 - 10:45

"Организация азербайджанского языка"= "Организация умственно ограниченных дегенератов под предводительством престарелого маразматика-неудачника" ???
 • 1

Выдержка - единственный способ выжить в мире идиотов.
#47 M0RGer

M0RGer

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 10444 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Сулеймана-Рустама 40, палата №6

Posted 05 June 2012 - 10:46

в связи с допускаемыми нарушениями требований закона о государственном языке.


Текст закона в студию!
 • 0

#48 Ромбаль Коше

Ромбаль Коше

  Nüfuzlu

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 20293 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Baku

Posted 05 June 2012 - 10:55

Текст закона в студию!


http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=1865&doctype=0

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin başlıca əlamətlərindən biri sayır, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır.
I fəsil
ümumİ müddəalar

4]Maddə 1. Dövlət dilinin hüquqi statusu

1.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsinin I hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan dilidir. Dövlət dilini bilmək hər bir Azərbaycan Respublikası vatəndaşının borcudur.
1.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi Azərbaycan dili ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi, elmi və mədəni həyatının bütün sahələrində işlədilir.
1.3. Azərbaycan Respublikası dövlət dilinin işlənməsini, qorunmasını və inkişafını təmin edir.
1.4. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarında, dövlət qurumlarında, siyasi partiyalarda, qeyri-hökumət təşkilatlarında (ictimai birlik və fondlarda), həmkarlar təşkilatlarında, digər hüquqi şəxslərdə, onların nümayəndəliklərində və filiallarında, idarələrdə dövlət dilinin tətbiqi ilə bağlı fəaliyyət bu Qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir, o cümlədən kargüzarlıq işləri dövlət dilində aparılır.
1.5. Dövlət dilinin tətbiqinin normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
1.6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (və ya onların nümayəndəlikləri ilə) və xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri ilə yazışmalar Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaq şərtilə aparıla bilər.

4]Maddə 2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, digər normativ hüquqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

4]Maddə 3. Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin əsas vəzifələri

3.0. Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
3.0.1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və bu Qanunun taləblərinə uyğun olaraq dövlət dili ilə bağlı hüquq qaydalarının müəyyənləşdirilməsi;
3.0.2. dövlət dilinin tətbiqi işinə, bu dilin işlənməsi və qorunması ilə bağlı qanunvericiliyin müddəalarına riayət olunmasının təmin edilməsi;
3.0.3. dövlət dilinin inkişaf proqramının hazırlanması və dövlət büdcəsinin vәsaiti hesabına maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi;
3.0.4. dövlət dilinin saflığının qorunması, dilçilik elminin nәzәriyyәsi və praktikasının inkişafı üçün müvafiq şəraitin yaradılması və tədbirlərin həyata keçirilməsi;
3.0.5. dövlət dilinin işlənməsi üçün zəruri olan maddi bazanın yaradılması;
3.0.6. xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan dilində təhsil almalarına, bu dildən sərbəst istifadə etmələrinə köməklik göstərilməsi.
II fəsil
Dövlət dİlİnİn İşlənməsİ, qorunması və İnkİşafı

4]Maddə 4. Dövlət dilinin rəsmi mərasimlərdə işlənməsi

4.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, dövlət qurumlarının keçirdiyi bütün rəsmi mərasim və tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılır.
4.2. Bu Qanunun 4.1-ci maddəsinin tələbləri Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq səviyyəli rəsmi mərasimlərə və tədbirlərə, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən digər ölkələrdə keçirilən hər hansı rəsmi mərasim və tədbirə şamil olunmur.

4]Maddə 5. Dövlət dilinin təhsil sahəsində işlənməsi

5.1. Azərbaycan Respublikasında təhsil dövlət dilində aparılır.
5.2. Azərbaycan Respublikasında başqa dillərdə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Belə müəssisələrdə dövlət dilinin tədrisi məcburidir.
5.3. Azərbaycan Respublikasında ali və orta peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul zamanı Azərbaycan dili fənnindən imtahan verilməlidir.

4]Maddə 6. Dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsi [1]

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstərən, dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Televiziya və radio kanallarında dublyaj olunan filmlər və verilişlər dövlətin müəyyən etdiyi dil normalarına uyğun olmalıdır.

4]Maddə 7. Dövlət dilinin xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsi

7.1. Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili işlənilir. Əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı müvafiq xidmət sahələrində dövlət dili ilə yanaşı digər dillər də tətbiq oluna bilər. Zəruri hallarda reklam və elanlarda (lövhələrdə, tablolarda, plakatlarda və sair) dövlət dili ilə yanaşı, digər dillərdən də istifadə oluna bilər. Lakin onların tutduğu sahə Azərbaycan dilindəki qarşılığının tutduğu sahədən böyük olmamalı və Azərbaycan dilindəki yazıdan sonra gəlməlidir.
7.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq tətbiq edilməlidir.
7.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, habelə ixrac edilən malların üzərindəki etiketlər və digər yazılar müvafiq xarici dillərlə yanaşı, dövlət dilində də olmalıdır.
7.4. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən mal və məhsulların üzərindəki etiketlər və adlar, onlardan istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı, Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət olunmalıdır.

4]Maddə 8. Dövlət dilinin xüsusi adlarda işlənməsi

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının adları, atalarının adları və soyadları dövlət dilində yazılır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının adları və soyadlarının dəyişdirilməsi müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

4]Maddə 9. İnzibati ərazi bölgüsü ilə əlaqədar dövlət dilindən istifadə

"Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünü təşkil edən inzibati ərazi vahidlərinin – şəhər, rayon, inzibati ərazi dairəsi, qəsəbə və kəndlərin adları dövlət dilində yazılmalıdır, onların dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq yazılışı müvafiq qurum tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu maddədə göstərilən inzibati ərazi vahidlərinin adları dövlət dili ilə yanaşı xarici dillərdə də yazıla bilər. Belə olan halda inzibati ərazi vahidinin adı əvvəlcə dövlət dilində və ondan sonra xarici dildə verilməlidir.

4]Maddə 10. Coğrafi obyektlərin adlarında dövlət dilinin işlədilməsi

10.1. Azərbaycan Respublikasında coğrafi obyektlərin adlarının dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq yazılışı müvafiq qurum tərəfindən müəyyənləşdirilir.
10.2. Azərbaycan coğrafi adlarının xarici dillərdə verilməsi Azərbaycan dilində səslənməsinə, coğrafi adların beynəlxalq yazılış qaydalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

4]Maddə 11. Dövlət dilinin hüquq mühafizə orqanlarında, Silahlı Qüvvələrdə, notariat fəaliyyətində, inzibati icraatda, məhkəmə icraatında və inzibati xətalar üzrə icraatda işlənməsi[2]

11.1. Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarında Azərbaycan Respublikasının dövlət dili işlənir. Dövlət dilini bilməyən şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tərcüməçidən istifadə edə bilərlər.
1 1.2. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində, sərhəd qoşunlarında və daxili qoşunlarda, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, dövlət dili işlənir.
11.3. Azərbaycan Respublikasının notariat fəaliyyəti üzrə kargüzarlıq dövlət dilində aparılır. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxs dövlət dilini bilmirsə və ya notariat hərəkətinin hər hansı başqa dildə aparılmasını xahiş edirsə, notarius imkan daxilində tərəfindən rəsmiləşdirilən sənədlərin mətnlərini arzu edilən dildə tərtib edə bilər və ya mətn tərcüməçi tәrәfindәn ona tərcümə edilə bilər.
11.4. Konstitusiya Məhkəməsində icraat dövlət dilində aparılır. Konstitusiya Məhkəməsində baxılan işin iştirakçısı olan və icraatın aparıldığı dili bilməyən şəxslərə işin bütün materiallarının onların bildiyi dilə tərcüməsi və Konstitusiya Məhkəməsinin iclaslarında ana dilində çıxış etməsi təmin olunur.
11.5. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində cinayət mühakimə icraatı dövlət dilində aparılır. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bütün növ məhkəmə icraatları digər dillərdə aparıla bilər.
11.6. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində mülki işlər, inzibati və iqtisadi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı dövlət dilində aparılır. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bütün növ məhkəmə icraatları digər dillərdə aparıla bilər. [3]
11.7. Azərbaycan Respublikasında İnzibati xətalar üzrə icraat dövlət dilində aparılır. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada inzibati xətalar üzrə icraat digər dillərdə aparıla bilər. [4]
11.8. İnzibati aktın qəbul edilməsi, icra olunması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, habelə inzibati şikayətlərə baxılması üzrə müvafiq inzibati orqanlar tərəfindən inzibati icraat dövlət dilində və ya müəyyən ərazi əhalisinin əksəriyyətinin dilində aparılır. İnzibati icraatda iştirak edən və icraatın aparıldığı dili bilməyən şəxslərə tərcüməçinin xidmətindən istifadə etmək hüququ izah və təmin edilir.[5]

4]Maddə 12. Dövlət dilinin beynəlxalq yazışmalarda işlənməsi

12.1. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq yazışmaları dövlət dilində aparılır. Belə yazışmalar zəruri hallarda dövlət dili ilə yanaşı, müvafiq xarici dillərdən birində də aparıla bilər.
12.2. Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli beynəlxalq müqavilələri dövlət dilində də, çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələr isə müqavilə bağlayan tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən dildə (dillərdə) tərtib olunmalıdır.
12.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr (sazişlər və s.) və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar (protokollar və s.) dövlət dilində nəşr edilməlidir.

4]Maddə 13. Dövlət dilinin normaları

13.1. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya və orfoepiya normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər həmin normalara əməl etməlidirlər.
13.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq yazı dili normalarını təsbit edən lüğətin (orfoqrafiya lüğətinin) nəşr olunmasını təmin edir.

4]Maddə 14. Dövlət dilinin əlifbası

Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin əlifbası latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasıdır.

4]Maddə 15. Dövlət dilinin nəşriyyat işində işlənməsi

15.1. Dövlət dilinin nəşriyyat işində işlənməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
15.2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilində nəşr olunan çap məhsulları latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında buraxılmalıdır.
15.3. Azərbaycan yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm rol oynamış ərəb və kiril əlifbalarından xüsusi hallarda (lüğətlərdə, elmi nəşrlərdə ədəbiyyat göstəricisi və s.) istifadə edilə bilər.

4]Maddə 16. Dövlət dilinin vətəndaşların şəxsiyyətini təsdiq edən rəsmi və vahid nümunəli sənədlərdə işlədilməsi

16.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının doğum və nikah haqqında şəhadətnamələri, şəxsiyyət vəsiqəsi, əmək kitabçası, hərbi bileti və yalnız, ölkə daxilində etibarlı sayılan digər rəsmi və vahid nümunəli sənədlər dövlət dilində tərtib edilir.
16.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasport və təhsil haqqında sənədləri, zəruri hallarda digər sənədləri dövlət dili ilə yanaşı xarici dillərdə də tərtib edilir.

4]Maddə 17. Dövlət dilinin dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, onların nümayəndəliklərinin və filiallarının, idarələrin adında işlədilməsi

Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, onların nümayəndəliklərinin və filiallarının, idarələrin adları Azərbaycan dilinin normalarına uyğun olaraq yazılır. Göstərilən təsisatların adını əks etdirən lövhələr, blanklar, möhürlər və kargüzarlıqla bağlı rəsmi xarakterli bütün digər ləvazimatlar dövlət dilində tərtib olunur.

4]Maddə 18. Dövlət dilinin qorunması və inkişafı

18.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinə qarşı gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq, bu dilin işlənməsinə müqavimət göstərmək, onun tarixən müəyyənləşmiş hüquqlarını məhdudlaşdırmağa cəhd etmək qadağandır.
18.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki bütün kütləvi informasiya vasitələri (mətbuat, televiziya, radio və s.), kitab nəşri və digər nəşriyyat işi ilə məşğul olan qurumlar Azərbaycan dilinin normalarına riayət olunmasını təmin etməlidirlər.
III fəsil
Yekun müddəaları

4]Maddə 19. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanun pozan hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

4]Maddə 20. Qanunun qüvvəyə minməsi

20.1. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
20.2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 22 dekabr 1992-ci il tarixli 413 nömrəli Qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilir.

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2002-ci il
№ 365-IIQ


 • 0

Не будьте арастунами за рулем http://tinyurl.com/p8ltjhh


#49 zeffa

zeffa

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 8401 posts
 • Offline
 • Gender:Female
 • From:Ляндия

Posted 05 June 2012 - 10:55

а чЁ))) я своими глазами видела официальный документ, где компания ВР была переведена, как Bi Pi Kompaniyası Posted Image
 • 0

У меня острая аллергия на глупость, я сразу покрываюсь сарказмом...


#50 Joker23

Joker23

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 366 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 11:22

Мне кажется у наших законодателей в мозгах лягушки из лазера по зебрам стреляют!!!Posted Image
 • 2
Мир жесток, и нравственным в нем может быть только случай: не предвзятый, беспристрастный, честный...

#51 Rebell

Rebell

  Dahi

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5592 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Deutschland

Posted 05 June 2012 - 11:36

Из серии только в Аз-не: для усиления роли языка все, что им нужно – это транскрипция английских терминов на азербайджанский. Posted Image Нет чтобы развить свой язык, найти и ввести в обиход чисто азербайджанский эквивалент... Не хочу хвастаться, но в Германии этой проблемы никогда не было, иностранные бренды вроде Макдональдса остаются неизменными, все остальное имеет чисто немецкий эквивалент: поэтому никто не загразняет язык всякими иннами, моллами и пр. барахлом.
 • 0
"За тебя, Сеня. И вообще, за всю эту Маньчжурию!" ©

#52 M0RGer

M0RGer

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 10444 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Сулеймана-Рустама 40, палата №6

Posted 05 June 2012 - 11:51

Интересно, Эти .... смогут сказать почему в списке тех на кого подают в суд нету,
Bank of Baku
Bank of Azerbaijan
Azercell
Narmobile
Connect


И ещё,...
как можно следовать закону о языке, если академия наук им не занимается.
Заменить слово store на stor это тупизм и к закону не имеет отношения. В азербайджанском языке нету слова stor. Тогда зачем менять несуществующее слово на другое несуществующее?! А аналога английскому слову Store в азербайджанском языке пока, вроде, нет - академия наук отдыхает
 • 0

#53 Salander

Salander

  Supreme

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1536 posts
 • Offline
 • Gender:Female

Posted 05 June 2012 - 11:53

на Пушкина ресторан был Русь с красивой деревянной вывеской. Его потом переименовали и стал он Rus... Не долго с таким названием просуществовалPosted Image
 • 0

Если совести мало, нужно ее экономить

 


#54 Пофигист

Пофигист

  Almost Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2769 posts
 • Offline

Posted 05 June 2012 - 12:05

Нашим людям , что латинские буквы, что китайские иероглифы - один фиг.... Сегодня утром в разделе ,,ПРОДАЮ,,, открыли тему ,, НИЖНЕЕ БЕЛЙО,,

это уже в перлы )
 • 0

#55 Dracula

Dracula

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 8091 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Flame Towers City

Posted 05 June 2012 - 12:07

Очередной ура-патриотический пук в лужу!
Чтож душка не хватит на SOCAR, почему не ARDNS??? А? Эфирно да, чтоб иностранцам легче произносить?
Почему AZAL , а не AHY ??? Почему у турков THY - Turk HAVA yollari thy.com, а у нас Azerbaijan AIR lines - azal.az ???
Пусть начнут с себя, образовонскилер!
 • 3

#56 Пофигист

Пофигист

  Almost Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2769 posts
 • Offline

Posted 05 June 2012 - 12:34

почему preslib, а не preskit?) пусть сайты тоже поменяют
 • 0

#57 leylasa

leylasa

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4071 posts
 • Offline
 • Gender:Female

Posted 05 June 2012 - 12:39

Нашим людям , что латинские буквы, что китайские иероглифы - один фиг....

Сегодня утром в разделе ,,ПРОДАЮ,,,
открыли тему ,, НИЖНЕЕ БЕЛЙО,,

вот это точно маразм!Posted Image
 • 0
По нынешним меркам крутизны, я лол. Я не курю, меня не впечатляет ваш пафос и ваниль. Ах да, и еще я прочитала более десяти книг.

#58 Хмурь

Хмурь

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9296 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Папанин

Posted 05 June 2012 - 12:49

MacDonald's это Donaldın oğlununkı в переводе англо-шотландского.
 • 0
Клайд

#59 Хмурь

Хмурь

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9296 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Папанин

Posted 05 June 2012 - 12:50

Чудо печка - Möcüzəli soba
 • 1
Клайд

#60 kayzer083

kayzer083

  Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 887 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 12:54

Чудо печка - Möcüzəli soba


В Маштагах такая есть
 • 0
Mcdonald's=Makdonaldınki. Are you still lovin it?

#61 kayzer083

kayzer083

  Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 887 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 12:56

MacDonald's это Donaldın oğlununkı в переводе англо-шотландского.


Какая разница атасынки йа да оглунунки, главное смыслPosted Image
 • 0
Mcdonald's=Makdonaldınki. Are you still lovin it?

#62 Хмурь

Хмурь

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9296 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Папанин

Posted 05 June 2012 - 12:58

Надпись в техпаспорте автомобиля
"Model: Quruda hər yerdə keçən nəqliyyat vasitəsi diapazon hər yerdə keçən nəqliyyat vasitəsi"
По-русски бы было "Сухопутный вездеход Диапазонный вездеход"
А в оригинале "Land Rover Range Rover"
 • 1
Клайд

#63 Гюля

Гюля

  Almost Profi

 • Amateurs
 • PipPipPipPip
 • 487 posts
 • Offline
 • Gender:Female
 • From:Baku

Posted 05 June 2012 - 13:18

Вспомнила шутку из КВН: на повестке дня в парламенте вопрос – Pişiyi necə çağirmaq lazımdır: piş-piş yoxsa kıs-kıs
 • 0

#64 17.

17.

  безбожник

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 11569 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Оттуда

Posted 05 June 2012 - 13:29

.....Я сторонник азербайджанского языка, но это обвинение вне всякой логике., ......

Не ругайте пианиста депутатов, они депутатят как умеют.
 • 2
Говори что думаешь, думай что говоришь.

#65 Пофигист

Пофигист

  Almost Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2769 posts
 • Offline

Posted 05 June 2012 - 13:35

Вспомнила шутку из КВН: на повестке дня в парламенте вопрос – Pişiyi necə çağirmaq lazımdır: piş-piş yoxsa kıs-kıs

или же стяканда додаг йери нече бармаг олмалыды ))
 • 0

#66 Antonio Banderas

Antonio Banderas

  Newbie

 • Newbies
 • Pip
 • 16 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 13:36

Кому то они явно дорогу перешли, вот на них в суд и подали, нашли причину.

А как же быть с baku crystal hall?
 • 1

#67 M0RGer

M0RGer

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 10444 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Сулеймана-Рустама 40, палата №6

Posted 05 June 2012 - 13:58

Кому то они явно дорогу перешли, вот на них в суд и подали, нашли причину.

А как же быть с baku crystal hall?

о том и речь - попы не хватит...
 • 0

#68 Kama21

Kama21

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 785 posts
 • Offline
 • Gender:Female

Posted 05 June 2012 - 14:14

Им, кажись, сделали втык. Мол, чего жируете, хоть видимость работы создавайте!
Вот они в панике очередную фигню и выдали. На большее фантазии не хватило.
 • 0

#69 Krot

Krot

  Nüfuzlu

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 24934 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Майдан Незалежності

Posted 05 June 2012 - 14:56

А почему не подали в суд на mcdonalds? А что, смотрите как красиво: Makdonalds ))))) почти и не поменялось.... ))))))))))
 • 0

Прав не дают, их берут! Петр Кропоткин

 


#70 M0RGer

M0RGer

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 10444 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Сулеймана-Рустама 40, палата №6

Posted 05 June 2012 - 15:05

да список если составлять - больше "Войны и мира" получится.
А кто знает что за напиток Джоджа-Джола. Или это не на азербайджанском написано?
Интересно, а bakinity, не нарушет? Что то я не знаю такого слова.
 • 0

#71 Teetotaller

Teetotaller

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4472 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 15:07

Mcdonald`s=Makdonaldınkı Posted Image

Если переименуют ...народ наконец-то поймет сущность фаст фуда.


Я за! Я за полный перевод фразы "McDonald's - I am loving it!" на государственный язык.
 • 1

Многоуровневая развязка - это самый дорогой способ переместить пробку на 500 метров в пространстве

Вперед и вверх!


#72 Krot

Krot

  Nüfuzlu

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 24934 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Майдан Незалежності

Posted 05 June 2012 - 15:12

да список если составлять - больше "Войны и мира" получится.
А кто знает что за напиток Джоджа-Джола. Или это не на азербайджанском написано?
Интересно, а bakinity, не нарушет? Что то я не знаю такого слова.


Или еще похлеще, Дзодза Дзола )))))))
 • 0

Прав не дают, их берут! Петр Кропоткин

 


#73 Rimskiy paren

Rimskiy paren

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4375 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 15:53

Если такие принципиальные, пусть вначале потребуют от инофирм вести всю документацию на Азербайджанском языке и отказаться от порочной практики принимать на работу только при наличии знаниия Английского.
 • 2

#74 Gruber

Gruber

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9821 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:верг

Posted 05 June 2012 - 15:59

Каков закон, такие и иски))
 • 0
Пошутить люблю, юмор чОрный

#75 Пофигист

Пофигист

  Almost Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2769 posts
 • Offline

Posted 05 June 2012 - 16:01

Я за! Я за полный перевод фразы "McDonald's - I am loving it!" на государственный язык.

гениально)))))))))))))))))))))))))))))))))))
 • 0

#76 Gruber

Gruber

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9821 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:верг

Posted 05 June 2012 - 16:03

причем тут маразм?) не предлагают же AGA CENTER писать как AGA MƏRKƏZ, а предлагают писать названия в транскрипции

Это брэнд, с таким же успехом эта ассоциация может от Sony требовать писать на телевизорах Soni. И кто купит после этого?
 • 0
Пошутить люблю, юмор чОрный

#77 Binacity

Binacity

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 765 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Badi-Kyuba

Posted 05 June 2012 - 18:50

На AGA Center и Bazar Store подали в суд за нарушение требований закона о государственном языке
Posted Image Баку, Fineko/abc.az. Общественное объединение «Организация азербайджанского языка» начинает судебное преследование частных и государственных организаций в связи с допускаемыми нарушениями требований закона о государственном языке.

Как сказано в сообщении объединения, первые иски поданы на AGA Center и Bazar Store.

«За 10 лет применения закона ещё ни одна организация не была привлечена к ответственности за его нарушение», – отметил председатель объединения, депутат парламента Сабир Рустамханлы.

Иски подаются в Бакинский административно-экономический суд №1. При этом ответчиком должны стать как сами торговый центр и сеть супермаркетов, так и Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам, зарегистрировавший их торговые знаки.

По правилам азербайджанского языка, AGA Center должен писаться как AGA Senter, а Bazar Store – как Bazar Stor.

Я сторонник азербайджанского языка, но это обвинение вне всякой логике., тогда к названием всех банков нужно добавить букву l (Paşabankı, Unibankı,) а Bank of Baku вообще переименовать Бакынын Банкы, Azercell=Azərsell, Mcdonald`s=Makdonaldınkı Posted Image и так можно продолжить список до бесконечности, но менять название брендов это уже неправильный подход. Как компромисcный вариант предлагаю "AGA Center" mərkəzi , "Bazar Store" ticarət mərkəzi

на счет макдональдынки ето класс)))
 • 0
зачем любить,зачем страдать,ведь все пути ведут в кровать

#78 pelegrimm

pelegrimm

  Profi

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1314 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:временный житель планеты ЗЕМЛЯ

Posted 05 June 2012 - 20:35

сколько еще таких "грамотеев" будут выбирать депутатами в ММ? пора уже вводить тесты на IQ, набрал больше 80 можешь идти кондидатом на выборы в ММ Posted Image
 • 0
dum spiro - spero

#79 Pravdiviy_user

Pravdiviy_user

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7316 posts
 • Offline
 • Gender:Female
 • From:Россия

Posted 05 June 2012 - 20:48

Makdonaldinki)))))))))) я под столом)))
Пусть NARmobayl привлекут к ответственности)фирма Атам , Атамынки ))))))) ужас биябырстваа))))))) делать не фига
 • 0
в ожидание моего малыша..

#80 Gold fish256

Gold fish256

  Supreme

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1727 posts
 • Offline
 • Gender:Female

Posted 05 June 2012 - 21:06

Бренды не где не меняются-Они как звучали так и будут звучать-а если некоторые уроды-собираются там что то менять-то они сами своими кривыми руками-показывают-что они тупы как пробки!!
уже не знают как показать себя-и каждый раз с дурацкой стороны!
 • 0
Лучший способ это просто игнор человека, чем трепать нервы.

#81 Арикарин

Арикарин

  Advanced Member

 • Almost members
 • PipPipPip
 • 68 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 21:17

Прочитал первый пост, вспомнился дем:Posted Image

Edited by Арикарин, 05 June 2012 - 21:20.

 • 0
В стране нищих и уродов голубых кровей... ©

#82 гыыы11

гыыы11

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4974 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 05 June 2012 - 21:47

Нашим людям , что латинские буквы, что китайские иероглифы - один фиг....

Сегодня утром в разделе ,,ПРОДАЮ,,,
открыли тему ,, НИЖНЕЕ БЕЛЙО,,да, точно! меня всегда смущала надпись на дверях пошивочного ателье : paltar sexi Posted Image
 • 0

#83 generalisimus

generalisimus

  Avtoritet

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 13415 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:USSR

Posted 05 June 2012 - 22:58

Flame Towers
Posted Image
 • 0

Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии
Сталин И.В.


#84 Den_Kiton

Den_Kiton

  Упрямый амбиверт

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 16552 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Area 51, Hangar 18

Posted 05 June 2012 - 23:57

/

Edited by Den_Kiton, 06 June 2012 - 00:01.

 • 0

#85 Холгер

Холгер

  Old & Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6566 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Нордический город

Posted 06 June 2012 - 00:10

Почти во всех странах, использующих латиницу, географические названия, имена собственные, названия брендов и т.д. пишутся на языке оригинала. Почему же наши приняли идиотское решение писать так, как слышится, то есть в транскрипции?! Взять хотя бы известную марку "Мерседес-Бенц". Первая часть слова испанского происхождения - Mercedes, а вторая -немецкого - Benz. А пишут местные грамотеи то MerSedes-BenS, то MerSedes-Benz. Редко увидишь нормальное написание. Этим же грешат многие газеты, а ведь именно они должны подавать положительный пример.
 • 0

#86 python339

python339

  Profi

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1181 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Əhmədli Xanlığı

Posted 06 June 2012 - 04:26

меня вообще раздражает наша повальная "ингилисизация", названия везде английские, маркеты типа MY SHOP, или BROTHERS market везде tea-house, рядом с киши салону обязательно должно быть написано FOR MEN (что такое for men вообще? Духи???) большинство учреждений дублируют вывески и получается бред типа "AzerMountingConstructionRepair JSC". Достали White city, Khazar Islands, Crescent Hotel и прочие проекты выполняемые в Аз-не, но почему-то названные по английски.

Рабская психология - надо же кому-то ботинки облизывать. Русским не нужны - ищем других хозяев. Страшно, но правда. Жаль, что новости на английском перестали показывать )))) - то ещё шоу было. Англосаксы же наше ТВ регулярно смотрят - как же они страдали, бедные
 • 0

#87 Ordukhan

Ordukhan

  Almost Profi

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 725 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 06 June 2012 - 06:40

Makdonaldinki)))))))))) я под столом)))
Пусть NARmobayl привлекут к ответственности)

Ага, щасссс. Извинятся перед Наргиз и пойдут привлекать её дочь Ульвию к ответсвтенности
 • 0

Деды воевали,

А внуки фашистами стали :facepalm:


#88 Abdul Gaffar

Abdul Gaffar

  Supreme

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1518 posts
 • Offline
 • Gender:Male
 • From:Baku, Azerbaijan

Posted 06 June 2012 - 06:50

Silkway - silkvey
Socar - sokar
Buta pålace - buta palas
expo center- ekspo tsenter

 • 0
Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Сура 2, аят 114

#89 Teetotaller

Teetotaller

  Wise

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4472 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 06 June 2012 - 07:31

fleym tauers


Socar - sokar

турки пугаться будут :-)
 • 0

Многоуровневая развязка - это самый дорогой способ переместить пробку на 500 метров в пространстве

Вперед и вверх!


#90 kayzer083

kayzer083

  Profi

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 887 posts
 • Offline
 • Gender:Male

Posted 06 June 2012 - 08:24

fleym tauersтурки пугаться будут :-)


Вспомнился анекдот:
Азербайджанец в кафе Истамбула делает заказ:
Mənə bir çay ver , arvadıma da sok!Posted Image
 • 1
Mcdonald's=Makdonaldınki. Are you still lovin it?
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous usersАдминистрация сайта не несёт ответственности за сообщения на форуме и содержание рекламных баннеров.
Всё написанное является частным мнением независимых пользователей форума.

Copyright © 2009-2014 Disput.Az