Disput.Az

Jump to content


Photo

Milli Azərbaycan ədəbiyyatı


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
422 replies to this topic

#261 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:46

BƏHRİ-TƏVİL


UZUN DƏRYA


Ələman, sərkəş olub, gündə bir əhvalə düşən dövri-qəzanın bu dilazar, cəfakar, müxalif əməlindən ki, yaxıb aləəmi narə, qoyub avarə, xüsusən məni-biçarə ki, həmvarə yanıb ney kimi odlarə, belə cuşü xüruş eyləyirəm, sankı səmavarə dönən qəlbimə minlərcə şərarə vurulub, əşki-tərim cari olur kaseyi-çeşmimdən, aman, bari-xudaya, bu nə suziş ki, düşüb cismi-nəzarə, dili-zarə, kim edər dərdimə çarə ki, gəlib ərsəyə tazə oxumuş bir neçə parə ürəfavü üdəbalər ki, qoyub büdətə elm adını tərğib və təhris eləyirlər bizi ol əmri-şəniə, yenə bunlar nə desə eyb eləməz, çünki gedib elm oxuyub, kursu tamam eyləyib, az-çox nə ola kəsb-məratib də ediblər; a kişi, təngə gətirdi məni, vallahı bu naqqal şüəralər, hədərəndən-pədərəndən, nə bilimboymadərəndən, necə sərsəm danışırlar, nə iş olsa qarışırlar, necə eyb axtarışırlar, necə gör yoldan azırlar, nə görürlərsə yazırlar, necə hörmətli "qərib" olsa da fövrən tanışırlar; qulağım batdı, nə çox-çox danışırlar, bu nə məktəb, nəməkatib, nə məratib, bizə bunlar nə münasib, əcəba, cəddlə əcdadımızın irsi olub bizlərə miras-həqiqi qalan adatü-əlamat ilə əmalımızı, halımızı, cümlə bu əfalımızı şerlə təğyir və təbdil eləmək fıkri-şəniində olub, bizləri hər bidətə iğfal ilə iysal eləyirlər ki, apar oğlunu ver uşqola mollasına, əyləş balavın yasına, bax bircəə sən allah,buların verdiyi fitvasına: yəni öz əlinlə elə övladını bir rus, səd əfsus ki, bir pak və pakizə müsəlman balası, xarici övladı kimi şapqa qoyub, iştot-miştot oxuyub, axırı bir doktor olub milləti-islamda dərdə düşənə aptekanın nisfı çaxır, nisfı su əczalarını çarə bilib mömüni-dindarın edə qarnını murdar vəhalonki gözü sürməli, saqqalı hənalı, əli təsbihli, allah qulu, peyğəmbərimiz ümməti, könlündə tərəhhüm kök atıb rişə salan bir kəsə əsla, əbəda bircə xəyanət eləmək bilməyib, ömründə xərid ilə füruşi düz olub, mişk əvəzi müştəriyə rübb-bəyan verməyən, ol həzrəti-haculhərəmeyni gözəl əttar dükanında ki, hərgiz də siçan həndəvərindən ötüşüb fəzlə sala bilmədiyi ağzı qapaqsız qutularda ki, on ildən bəəri saxlanmaq ilə ətri də, təsiri də artmaqda olub naxoşu hər dərdü mərəzdən qurtarıb, qüssədən azad eləyən rişeyi-xətmi, küli-balunə, sənai-mərməki, ya həbbi-səlatin, zəgərəg, behməni-piç ilə həlilə və bəlilə qala, ey vay! ... alan olmaya əzvay, gedə qış, gələ həm yay, ötə il, dolana ay, sata bilməyə mumyay, iş oldu bu da hayhay!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 
#262 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:47

TƏRPƏNMƏ, AMANDIR, ВALA, QƏFLƏTDƏN AYILMA!


Tərpənmə, amandır, bala, qəflətdən ayılma!

Açma gözünü, xabi-cəhalətdən ayılma!

Laylay, bala, laylay!

Yat, qal dala, laylay!Aldanma ayıqlıqda fəraqət ola, heyhat!

Qəflətdə keçənlər kimi ləzzət ola, heyhat!

Bidar olanın başı səlamət ola, heyhat!

At başını yat, bəstəri-rahətdən ayılma!

Laylay, bala, laylay!

Yat, qal dala, laylay!Açsan gözünü rəncü məşəqqət görəcəksən,

Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən,

Qıldıqca nəzər millətə heyrət görəcəksən,

Çək başına yorğanını, nikbətdən ayılma!

Laylay, bala, laylay!

Yat, qal dala, laylay!Bir ləhzə ayıldınsa, qutar canını, yuxla,

At tiryakını, çək, baba, qalyanını, yuxla,

İncinsə sağın, ver yerə sol yanını, yuxla,

İllərcə şüar etdiyin adətdən ayılma!

Laylay, bala, laylay!

Yat, qal dala, laylay!Goz nurudur uyqu, onu dur etmə gözündən,

Yol vermə məbada çıxa bir ləhzə sözündən,

Amma elə bərk yuxla ki, hətta get özündən,

Afaqı dutan şurü qiyamətdən ayılma!

Laylay, bala, laylay!

Yat, qal dala, laylay!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#263 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:47

TƏRANEYİ-ƏSİLANƏ


Nə soxulmusan arayə, a başı bəlalı fələ?!

Nə xəyal ilə olubsan belə iddəalı, fələ?!Sənə dinmədikcə, əbləh, azıxıb yolun çaşırsan,

Qapıda dayanmayıb da zala doğru dırmaşırsan,

Qara fəhlə olduğunda bəyü xanla çulğaşırsan,

Bəyə bizdə görməyirsən bu qədər cəlalı, fələ?!Nə çığır-bağır salırsan, yorulub usanmayırsan,

Ədəb ilə öz məqamın tanıyıb dayanmayırsan,

Hələ köhnə paltarından qızarıb utanmayırsan,

Başına qoyub gəlirsən yekə bir motalı, fələ?!Buna bax, bu sir-sifətlə danışır da bir ibarə!....

Gözüm ağrıyır edəndə bu qırılmışa nəzarə....

Gətirib buraxdı kimlər buları bizim diyarə?

Nə bilim haralı kasıb, nə bilim haralı fələ?!Belə idi adət əvvəl? Bəyə yalvarardı kasıb,

Nücəbaləri görəndə ayağa durardı kasıb,

İki qat olub ədəblə bəyə baş vurardı kasıb,

Var idi vəfalı kasıb, var idi həyalı fəhlə!Dəyişib zəmanə indi, dolanıb bütün ümurat,

Ayağı çarıqlılar da gəlib istəyir müsavat,

Belə əsrdə məişət bizə xoş keçərmi, heyhat!

Ayılıb yatan cəmaət, göz açıb qapalı fələ!Adə, fəhlə, sən get əlləş, sana günlərin ay olsun,

Get olarla söz danış kim, sənə fəqrdə tay olsun,

Bəşəriyyət aləmində nəyinə görə pay olsun?

Bu deyilmi baş-qulağın, a başı havalı fələ?!Bəşəriyyət axtarırsan, hanı rütbəvü cəlalın?

Mədəniyyət axtarırsan, hanı pulu-mülkü-malın?

Əzəmiyyət axtarırsan, hanı xalisən, mənalın?

Hanı taqə-taqə şalın, a cırıq çuxalı fələ?!Danışırsan azğın-azğın, hanı qəsri-zərnigarın?

Hanı Anna tək barışnan, hanı Sonya tək nigarın?

Hanı məclisi-qumarın, rüfəqayi-meygüsarın?

Hanı nəşəyi-xumarın, a qalın qafalı fələ?!Əgər istəsəydi allah, ki səni edəydi məqbul,

Bizə verdiyi tək, əlbət, sənə həm verərdi pul-mul.

Di utan ləyaqətindən, barı olma bunca məchul!

Quru-boş əl ilə umma özünə kəmalı, fələ!Qələt eylə, etmə bir də belə boş xəyalı, fələ!

Dur itil, cəhənnəm ol, get, ürəyim daralı, fələ!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#264 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:48

TÖMEYİ-NƏHAR


Çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör!

Sus, ay yazıq, fəzadəkı üqabi-canşikarı gör!Hinində daldalanma çox, həyətdə də dolanma çox,

Yiyəndəki bıçağə bax, о tiği-abdarı gör!Gətirdiyin yumurtadan nəticə cücə gözləmə,

Qazanda qayqanağa bax, ocaqdakı şərarı gör!Taxıl, taxıl deyib də çox çığırma zəngəzurlu tək,

Bəyin, xanın, xanın, bəyin əlində ehtikarı gör!Mənəm-mənəm deyənlərin inanma çox da qövlünə,

Gərəkli gündə onların qıçındakı fərarı gör!Amandır, uyma vaizin həlavəti-kəlamına,

Əba-qəbanı qovza bax, içində zəhrmarı gör!Bu əğniyaların üzün görüncə ehtiyacda,

Get, ey fəqiri-binəva, kəfən bürün, məzarı gör!Bu inteliklərin sözün gətirmə heç aralığa,

Oları görmək istəsən şərabı gör, qumarı gör!Palitqadır hər işləri, alışları, verişləri,

Olarda bir əməl fəqət quru, boş iftixarı gör!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#265 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:49

TÖHMƏT EDİR QƏZETÇİLƏR, -- MƏŞƏRİ-NASI BİR BELƏ


Töhmət edir qəzetçilər, -- məşəri-nası bir belə....

Özlərinin inan ki, yox fəhmü zəkası bir belə....Mən kimi aqil olsalar şüğl edələr oğurluğu, --

Zəhməti, rənci bir belə!.. Zövqü səfası bir belə....Cümlə maarif əhlinin haləti göz önündədir,--

Vəchi-məaşı bir belə!.... Dərdü, bəlası bir belə....Madəri-elmə söylənir Məryəmə söylənən tühəm,

Elmin anası bir belə!.... Cəhlin atası bir belə....Mən dəliyəmmi oğlumu məktəbə, dərsə sövq edəm?

Dərsin əzası bir belə!.... Xəlqin ədası bir belə....

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#266 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:49

TÜRK ŞAİRLƏRİNİN SİRRİ AMƏDİ FÜZULİNİN BƏZİ QƏZƏLLƏRİNƏ NƏZİRƏ-TƏMƏSXÜRANƏ


Təhsili-ülum etmə ki, elm afəti-candır,

Həm əqlə ziyandır;

Elm afəti-can olduğu məşhuri-cahandır,

Mərufı-zamandır;

Pəndi-pədəranəm eşit, ey sadə cavanım,

Yaxma qəmə canım!

Xoş ol kəsə kim, vel dolanıb, dağda çobandır,

Asudə hamandır.

Elm içrə xəta olduğun ondan bilirəm kim,

Bilsə nola hər kim,

Elmə gəzənin küfrü zəbanlarda bəyandır,

Təkfirə nişandır.

Məktəb sənə xoş gəlməsin, ol cayi-xətərnak,

Girmə ona çalak;

Məktəb dediyin qeydi-dilü bəndi-zəbandır,

Qarətgəri-candır.

Çernil nədir? Ol qəlbi qara hoqqeyi-dilxun,

Olma ona məftun!

Ağ günlərini etmə qara, allah amandır,

Bu rəng yamandır.

Dəftər nədir? Ol hərzələrin həmdəmi-razi,

Covfı dolu yazi,

Şairləri naqqal edib, avara qoyandır,

Bu mətləb əyandır.

Ol başı kəsilmiş qələmin tutma belindən,

Xovf eylə dilindən;

Axırda çalar canını, bir əfi ilandır,

Əfisə çalandır.

Kağız sənə ağ göstərir öz sineyi-safın,

Guş eyləmə lafın;

Çox tez qaralar qəlbi, mürəbbisi yamandır,

Bir xırdaca yan dur.

Ol zahiri sürxün ürəyi qara qarandaş,

Mirzələrə yoldaş,

Qəlbində xəfı sirrini bildikcə yazandır,

Əyyari-zamandır.

Derlər oxumuşlar: oxumaq yaxşıdır, əmma,

Var bunda müəmma....

Yaxşı nəzər etdikcə sərəncamı yamandır;

Hər addımı qandır;

Lağlağı, amandır,

Qızdırmalı, yan dur,

Sırtıq, Mozalan, dur!Hop-hop dilə düşdü,

İş müşkülə düşdü,

Çünki belə düşdü,

İmdi balabandır.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#267 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:50

"TAZƏ HƏYAT" QƏZETİNDƏ "MƏHƏMMƏDZADƏ" İMZALI "SƏN DEYƏN OLDU, MƏN DEYƏN" NƏQƏRATLI ŞERƏ CAVAB


Lovğalaşıb, a görməmiş, çox da belə fırıldama!

Tərbiyəsiz uşaq kimi boş-boşuna hırıldama!

Baş-qulağın düzəlməyib, çox da basıb-guruldama!

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!Müntəzəm olmamış əməl, rövnəqi-kar olurmu ya?

Sübh tülu etməmiş vaxtı-nahar olurmu ya?

Bir gül açılmaq ilə də fəsli-bahar olurmu ya?

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!Qətl elədiz Ətabəki, mən ki, bu əmri danmıram.

Var yenə min Ətabəkiz, yoxsa əməlli qanmıram?

Köhnə qapı bu tezliyə tazələşə inanmıram....

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!Girəm Ətabək öldü də, topü tüfənginiz hanı?

Bəhri-əmiq hərbdə kəştiyi-cənginiz hanı?

Əski hamamdır, əski tas, bəs yeni rənginiz hanı?

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!Söylə mənə: vəzarəti-milliyyəniz düzəldimi?

Ya uzun əl, uzun papaq qıssalaşıb güdəldimi?

Ölkənizə şəməndefer yol tapa bildi, gəldimi?

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!Dari-şəfayi-Tehranın get elə bir səyahətin,

Mirzə Əbülhəsən xanın gör rəvişi-təbabətin,

Tən yarı böldü zəhr ilə yeksər əcəm cəmaətin....

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!Mülki-İraqı adbaad saysam əgər kəlal olur,

Tul tapar kəlamımız, qareə həm məlal olur,

İşbu səbəblə şerimiz müxtəsər ərzi-hal olur,

Dinmə, danışma, yat balam, sən deyən olmayıb hələ!

Arxa su dolmayıb hələ!

Köhnə idarəniz durar,

Rəngi də solmayıb hələ!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#268 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:50

ŞAHNAMƏ


Şəhim, tacidarım, qəvi şövkətim!

Mələk-ehtişamım, fələk-rüfətim!Əgər lütflə sorsan əhvalımı,

Bu naməm sənə bildirər halımı.О gün ki, hüzurandan ətfı-inan

Edib suyi-Təbrizə oldum rəvan,Bu əzm ilə kim, şir tək cəng edim,

Mücahidlərə ərsəni təng edim,Fədailəri öldürüm Xan ilə,

Biyabanları doldurum qan ilə.Rikabımda bir tövsəni-badpa,

Açılmış başım üstə zərrin liva;Yəminü yəsarımda sərhənglər,

Nə sərhənglər -- Rüstəmi-cənglər!Qoşun seyl tək rubərudə rəvan,

Həşəm xeyl tək hər tərəfdə dəvan,Boyunlarda yeksər qətari-fişəng,

Revolverlər əldə, həmayil tüfəng.Çalınmaqda şeypurlər, naylər,

Ucalmaqda ləşkərdən urraylər.Çəkilməkdə ərradədə tuplər,

Təbillərdə fəryad gup-guplər.Bəli, mən bu fərxəndə iqbal ilə,

Bu şövkətlə, sətvətlə, iclal iləÖtüb qatdadım yolların az-çoxun,

Gəlib ta ki, Təbrizə oldum yoxun.Buyurdum, çalınsın neyü kuslər,

Və getsin xəfi şəhrə casuslər.Bu iş, fikr edirdim ki, bir dolmadı,

На mən söylədim bir gedən olmadı;Gəlib qeyzə hökm eylədim ləşkərə,

Açın şəhrə üç yandan od bir kərə.Açıldıqda atəş edərdin güman

Ki, göydən yerə od yağır nagəhan.Fədailərin təngə düşdü işi,

Ölüb ordaca qaldı doqquz kişi.Görüb çün bu övzai Səttar xan,

Vurub şir tək nərə çəkdi fəğan:-- Mücahidlər, ey qeyrətin kanları,

Qənimət bilin boylə meydanları!Həyatın qalır bizdə son saəti,

Ağırdır bu son saətin qiyməti!Nə bir xidmət etmişsiniz millətə --

Bütün bəstədir işbu bir saətə!Bu söz boylə təsir edib ləşkərə, --

Hamı canü dildən dedi bir kərə:-- Nə ölmək, biz öldürməyə hazirik!

Gər ölsək də bu əmrdə şakirik!Deyib bu sözü şəhrdən çıxdılar,

Elə qızdılar təhrdən çıxdılar.Mücahidlərin cünbüşündən haman

Deyərdin ki, bir məhşər oldu əyan:Düşüb səcdəyə cümlə ixlas ilə,

Niyaz etdilər niyyəti-xas ilə;Durub bir sağa, bir sola getdilər,

Qəfildən bizə bir hücum etdilər,Yəmini yəsarə qatıb vurdular,

Bizi əzdilər, döydülər, qırdılar.Dədəm vay, məgər boylə də cəng olur?

Hələ lap uzaqdan nəfəs təng olur!Xüsusən məgər boylə də Xan olur?

Bu sətvətlə də mərdi-meydan olur?Bu halı görüb xirələndi gözüm,

Cəhənnəm qoşun, ölmüş idim özüm....Dedim, yaxşıdır bir dağa dırmaşım,

Əlimdə səlamət qala ta başım;Qaçıb mərd-mərdanə çıxdım dağa,

Baxırdım о yerdən sola, həm sağa;Nə gördüm, qaçır tülkü nisbət qoşun,

Özün də görəydin gələrdi xoşun!Haray basdım, ah, vah, aman, qaçmayın

Davam eyləyin bir zaman, qaçmayın!Sözüm batmadı ləşgərin beyninə,

Ox, ox! Batdı ox dövlətin eyninə!Qoşun qaçdı, boşlandı meydani-cəng,

Bütün getdi yəğmayə topi-tüfəng.Çü gördüm olur vəzi-halım təbah --

Gətirdim iyirmi qazağə pənah;Yanan qəlbimə sanki su saçdılar,

О yerdən alıb da məni qaçdılar.Budur surəti-ərzi-halım mənim,

Mücahidlər ilə cidalım mənim.Qəvi şövkətim, indi fərman nədir?

Buyur, mal nədir, baş nədir, can nədir?!Əgərçi qaçarkən atı yormuşam,

Yenə hər nə hökmün ola durmuşam.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#269 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:51

SUAL-CAVAB


- Görmə! -- Baş üstə, yumaram gözlərim.

- Dinmə! -- Mütiəm, kəsərəm sözlərim.

- Bir söz eşitmə! -- Qulağım bağlaram.

- Gülmə! -- Pəkey, şamu səhər ağlaram.

- Qanma! --Bacarmam! Məni məzur tut,

Boyləcə təklifı-məhalı unut!

Qabili-imkanmı olur qanmamaq?

Məcməri-nar içrə olub yanmamaq?

Eylə xəmuş atəşi-suzanını,

Qıl məni asudə, həm öz canını.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#270 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:52

SOLDUMU GÜLZARIN, EY FAİQ NEMAN PƏSƏR?


"Molla Nəsrəddin " jurnalının mühərrirlərindən

Ömər Faiq Nemanzadənin hökumət tərəfindən

tevqif olunması münasibətiləSoldumu gülzarın, ey Faiq Neman pəsər?

Laləyi-nemanların oldumu xunin cigər?

Sinənə dəsti-qəza çəkdimi sixi-kədər?

Nərkisi-şəhlalərən jaləçəkan oldumu?

Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?Söyləmədimmi sənə rahət otur heyfsən?

Çəkmə bu millət qəmin, çək özünə keyf sən!

Xana deyildir sənin, getməlisən, zeyfsən!

Eyləmədin etina qissə haman oldumu?

Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?Fayidə verməz dedim etdiyin əfqan sənə,

Halına yandıqların eyləməz ehsan sənə,

Məskən olur aqibət, guşəyi-zindan sənə,

Guşəyi-zindan sənə iştə məkan oldumu?

Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?Mən demədimmi sənə başda otur tac tək,

Durma müqabil, bəla tirinə amac tək,

"Dad məni tutdular" söyləmə dürrac tək,

Balü-pərin nagəhan, tirə nişan oldumu

Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?Mən demədimmi sənə girmə işə canilən,

Xovf elə sallaşma çox, bəylərilən, xanilən

Olmagilən həm rəviş, məclisi-iranilən,

Məclisi-İranda bir şevkətü-şan oldumu?

Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?Mən demədimmi sənə, həzrəti-zişanları

Eyləmə dəvət əbəs, birliyə işanları,

Sən ki, yıxa bilməsən, bunca pərişanları,

Məsələyi-ittihad həllü-bəyan oldumu?

Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#271 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:52

SƏRHESAB


Səs ucalaşdı, qoymayın!

Millət oyaşdı, qoymayın!

Rişteyi-dərsə, məktəbə

Cümlə dolaşdı, qoymayın!

İş yavalaşdı, qoymayın!El uyuşub azanlara,

Gündə qəzet yazanlara,

Od vurulub qazanlara,

Qaynadı, daşdı, qoymayın!

Həddidən aşdı, qoymayın!Tərk eləyin cavanları,--

Zərrəcə yoxdu qanları!

Sözləri doğru isə də

Başları saşdı, qoymayın!

Çöhrə təraşdı, qoymayın!Sehri, füsunu xoşlayın,

Şairi, şeri boşlayın,

Məktəb ilə bu firqənin

Bağrı badaşdı, qoymayın!

Nikbəti var, səsin kəsin!

Qarğa, dolaşdı, qoymayın!

Сох pis ulaşdı, qoymayın!Kafir olub, vurun, vurun!

Rişteyi-ülfətin qırın!

Yazdığı şerini cırın!

Dinə sataşdı, qoymayın!

Küfrə bulaşdı, qoymayın!Əqli, şüuru, fəhmi yox,

İrzü həyada səhmi yox,

Məzhəbi, dini, rəhmi yox,

İşləri yaşdı, qoymayın!

Lap danabaşdı, qoymayın!

Qırıldı, qaşdı, qoymayın!

Gözdən uzaşdı, qoymayın!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#272 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:53

SƏBR EYLƏ!


Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!

Üzün oldisə gər külfət yanında qarə, səbr eylə!Əsiri-qeydi-fəqr oldun, yazıq, təslimi-hirman ol,

Çalışma, bir işə getmə, fəqət məyusü nalan ol,

Qəzayə çarə yox, giryan ol, üryan ol, pərişan ol,

Səbur ol, şakir ol, yəni müsəlman ol, müsəlman ol,

Çatar öz rizqi-məqsumun, dolan avarə, səbr eylə!

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!Maaşın ta ki, təng oldu ənis ol dərdü möhnətlə,

Boş ol, süst ol, ümidin qət qıl, yar ol ətalətlə,

Bunu təqdirə nisbət ver, yaşa daim rəzalətlə,

Həvadə seyr edən insana baxma çeşmi-qeyrətlə,

Burax kəsbi, unut səyi, yapışma karə, səbr eylə!

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!Yetərkən zalimin zülmü sənə dövrü qəzadən bil,

Çatarkən amirin zəcri, -- onu seyri-səmadən bil,

Ozün öz iczinə bais olurkən masəvadən bil,

Bu məşumiyyəti biganədən gör, aşinadən bil,

Əzil, pamal ol, axtarma buna bir çarə, səbr eylə!

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!Əgər çox təngdil olsan bu işdən qıl fəğan, ağla,

Girişmə başqa bir tədbirə, ancaq hər zaman ağla,

Bütün dünyadən əl çək, aşikar ağla, nihan ağla,

Qapansın gözlərin, fıkrin, düşünmə, görmə, yan, ağla,

Tüpür namusa, baxma nəngə, gəlmə arə, səbr eylə!

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!Fəqət bir iş də görmək istər isən gör müsəlman tək,

Təhəmmül eylə cövri-mülkədarə, işlə heyvan tək,

Çalış, ək, biç, aparsın bəy, evin qalsın dəyirman tək,

Ayılma, haqqını qanma, xəbərdar olma insan tək,

Darılma, incimə, tab eylə hər azarə, səbr eylə!

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!Əgər az-çox var isə qeyrətin kafirlərə baxma,

Bir asan kəsbə məşğul olmaq ilə dindən çıxma,

Uşaqlarçın çörək çıxsın deyə ha, din evin yıxma,

Babalın boynuma, get fələlik et, qəlbini sıxma,

Sənə iş sahibi pul verməsə, yan narə, səbr eylə!

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!Və yaxud gər əsər varsa canında zorü-qüvvətdən,

Qolun güclü, üzün qansız, dilin xalisə rəhmətdən,

Qutar bir dəfəlik dərdü-ələmdən, bari-möhnətdən,

Quduzluq iştə bir pişə, gözəl hər dürlü sənətdən:

Bas al, kəs al, vur al, yıx al, qoşul füccarə, fəxr eylə!

Məqami-hörmətə çatdın dəxi həmvarə fəxr eylə!Yanaş əşrarə, fəxr eylə!

Bulaş hər karə, fəxr eylə!

Tutulma nəngə, namusə,

Utanma arə, fəxr eylə!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#273 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:53

SƏBİR


Та gəlirik biz də bir az anlayaq, --

Məhzəri-irfanda vurur tək səbir.

Ya deyirik işləri sahmanlayaq, --

Məclisi-əyanda vurur tək səbir.İstəyirik bir iş açaq filməsəl,

Söyləşirik bir-iki il laəqəl,

Та deyilir pul verin, aşsın əməl, --

Ölkədə, hər yanda vurur tək səbir.Yalxı bizi eyləməyib mübtəla:

Səfheyi-Qafqazı tutub bu bəla;

Qaxda, Qazaxda, Şəkidə bərməla,

Şişədə, Şirvanda vurur tək səbir.Lakin о yerlərdə gedir, durmayır,

Bir elə layiqli kələk qurmayır,

Gəncədə derlərsə vurur, vurmayır,

Oylə ki, Səlyanda vurur tək səbir.Andıra qalmış nə yaman səslənir!

Söz deməyə vermir aman, səslənir!

Ox atılır, sanki kaman səslənir!

Sahəti-meydanda vurur tək səbir.Hərzə nə şura və nə məclis bilir,

Nə düşünür yaxşı, nə bir pis bilir,

Qorxmur, utanmır, nə də bir his bilir,

Hücrədə, dükkanda vurur tək səbir.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#274 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:53

SƏBƏB BOYNU YOĞUN OLDU!


Qəmü möhnət füzun oldu,

Səbəb boynu yoğun oldu!

Əliflər döndü nun oldu,

Səbəb boynu yoğun oldu!Nə üçün kişvəri-İran

Olur şəxsiyyətə qurban?

Məgər bayquş sevir viran

Və ya tale zəbun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Nədən oldu iki dilli,

Ürəklər qaldı nisgilli,

Dağıldı məclisi-milli,

Əməllər sərnigun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Neçin məşrutə bağlandı,

Müzəvvirlər qoçaqlandı,

Qarınlar doydu, yağlandı,

Vətən darülcünun oldu?

Sabəb boynu yoğun oldu!Qəsəm etdi inandırdı,

Neçin rəyin dolandırdı,

Özün dünyaya andırdı,

Mütii-nəfsi-dun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Nədən ləğv oldu peymanlar,

Verildi odlu fərmanlar,

Bütün odlandı quranlar,

Cinayət rəhnümun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Nədən qalxışdı xulqanlar,

Satıldı pula imanlar,

Töküldü bigünah qanlar,

Ürəklər laləgun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Nə üçün susdu natiqlər,

Alındı həbsə sadiqlər,

Fəqət bəzən münafıqlər

Varıb nurülüyun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Nədir təkfıri "Əxbar"ın,

Nədir təhqiri "Əbrar"ın,

Nədir təqsiri "Əhrar"ın,

Ki, böylə qərqi-xun oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!Qürari-intihasından,

Нəуа qılmaz ədasından,

О "keyfi-mayəşa"sından

Neçin "layəsəlun" oldu?

Səbəb boynu yoğun oldu!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#275 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:54

SATIRAM


Moldayı, salmadı el dil boğaza....

Eybi yox, gərçi qoyulduq loğaza,

Yaz bu elanımı da bir kağaza:

Açmışam Reydə geniş bir mağaza,

Çox ucuz qiymətə hər şey satıram,

Ay alan! Məmləkəti-Rey satıram!Mağazamda tapılır hər cürə zad:

Cami-Cəm, rəyəti-Key, təxti-Qübad;

Gərçi bazarımı etməkdə kəsad

Səy edir bir para İrani nəjad,

Leyk mən baxmayıram, hey satıram!

Ay alan! Məmləkəti-Rey satıram!Nə gərəkdir mənə bir munca ümur

Ki, edə qəlbimi bihissü hüzur?

Babama vermədi əl "abəki-şur",

Deyiləm naxələfü nabəşüur.

Qəsri-Şirin, əsəri-Key satıram!

Ay alan! Məmləkəti-Rey satıram!İstəməm nuri, qaranlıq sevirəm,

Mülki-İranı dumanlıq sevirəm,

Boşlayıb şəhri yabanlıq sevirəm,

Bəsdi şahlıq, dəxi xanlıq sevirəm,

Səbzəvar ilə Məyamey satıram!

Ay alan! Məmləkəti-Rey satıram!Söz mənim, ev mənim, əsrar mənim,

Ərzü namus mənim, ar mənim,

Mal mənim, məsləhəti-kar mənim,

Satıram, dövləti-Qacar mənim,

Kimə nə dəxli ki, mən şey satıram?!

Ay alan! Məmləkəti-Rey satıram!Şah məşrutə-pənah olmaq isə,

El qoyan vəzlə şah olmaq isə,

Guş bir əmri-süpah olmaq isə,

Şah olub həmdəmi-ah olmaq isə

Xan olub, nuş eləyib mey, satıram!

Ay alan! Məmləkəti-Rey satıram!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#276 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:54

OLMUR, OLMASIN


Ata:-- Kuçədə tullan, ey oğul, sənətin olmur, olmasın!

Sənətə, dərsə, məktəbə rəğbətin olmur, olmasın!Oğul:-- Kəsbinə getməyə, ata, fürsətin olmur, olmasın!

Gündə bir arvad al, boşa, qeyrətin olmur, olmasın!Ata:-- Axşam olanda çıx çölə, gəlmə sabaha tək hələ,

Neyləsən eylə, bir belə ismətin olmur, olmasın

İffətin olmur, olmasın!Oğul:-- Axşam olanda yax həna, düz zəvəcatı yan-yana,

Girdin о dəm ki yorğana, halətin olmur, olmasın!

Qüdrətin olmur, olmasın!Ata:-- Tezdən ayılma bir səhər, dərsinə qılma bir nəzər,

Elm oxumaqda, müxtəsər, niyyətin olmur, olmasın!

Himmətin olmur, olmasın!Oğul:-- Saqqalı bağlı hər səhər isti həmamə qıl güzər,

Qorxma, azarlasan əgər; səhhətin olmur, olmasın!

Behcətin olmur, olmasın!Ata:-- Uşqoladan çıxan zaman, hər yeri vurnuxan zaman,

El sənə pis baxan zaman, ibrətin olmur, olmasın!

Xiclətin olmur, olmasın!Oğul:-- Tək həyətə girən zaman, qonşu qızın görən zaman,

Şövq ilə dindirən zaman, övrətin olmur, olmasın!

Qismətin olmur, olmasın!

Başına eşqi dolmasın!

Rişini Zalxa yolmasın!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#277 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:55

RƏDD OL QAPIDAN, AĞLAMA ZAR-ZAR, DİLƏNÇİ!


Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!

Vaqqıldama bayquş kimi, idbar dilənçi!Bu məclisimiz məclisi-ehsandır əgərçi,

Düzdüklərimiz neməti-əlvandır əgərçi,

Ehsan füqəra kəslərə şayandır əgərçi,

Bir adəti-irsiyyə dəxi var, dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Dövlətliləriz, məqsədimiz eyşü səfadır,

Mehmanlarımız büsbütün ərbabi-qinadır,

Kökdür, yekədir, boynuyoğundur, nücəbadır,

Bəydir, ağadır, ağzı dualı üləmadır,

Bişmişlərimiz min cürə ləzzətli qidadır,

Dikmə gözünü mətbəxə, biar dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Dəxli bizə nə boşda qalıb dəsti-sualın?

Yainki acından mələşir əhlin, əyalın?

Bax, bax, necə çirkindir о mənhus cəmalın!

Hax-tüf üzünə, surəti murdar dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Dövlətli neçin sərf edib öz bəzlü səxasın --

Əyanı qoyub, doydura şəhrin füqərasın?

Töksün görüm allah üzünün şərmü həyasın!

Əl çək yaxamızdan, itil, idbar dilənci!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənci!Bir dəfə fəqir olduğunu anla da, zinhar,

Dövlətlilərin bişmişinə olma həvəskar,

Voxsa yeməyə bir zadın, öl, canını qurtar!

Etmə bu qədər bizlərə azar, dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Fəqr əhli qənilərlə mülaqat edə bilməz,

Dövlətliyə insanlığın isbat edə bilməz,

Dövlətli fəqir ilə müsavat edə bilməz,

Nöqsan gətirər şəninə bu kar, dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#278 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:55

PULA TƏVƏCCÖH


(Bənzətmə)

Nuri-çeşmanımmısan, ey pul, ya canımmısan?

İsmətim, namusum, irzim, qeyrətim, qanımmısan?

Hörmətim, fəxrim, cəlalım, şövkətim, şanımmısan?

Müshəfim, Məkkəm, Mədinəm, qibləm, ərkanımmısan?

Məzhəbim, dinimmi, ayinimmi, imanımmısan?Keçdi ömrüm şüğli-təhsilinlə mövqufı-məlal,

Dərdə düşdüm, bəstəri-həsrətdə qaldım xəstə-hal,

Səndədir könlüm yenə etsəm cahandan irtihal,

Sən mənim ömrüm, həyatım, cövhərim, canımmısan?

Məzhəbim, dinimmi, ayinimmi, imanımmısan?Ah, zalım, ah kim, oldum yolunda can fəda,

Bir doyunca qıymadım səndən alam zövqü səfa,

İndi varislər hücumavər olub yeksər sana,

Varisin, yaxud mənim mali-cibişdanımmısan?

Məzhəbim, dinimmi, ayinimmi, imanımmısan?Eyləməz varislərim mən tək səni sənduqə dərc,

Hər biri eylər səni bir növ ilə min yerdə xərc,

Restoranlarda, klublarda olarsan hərcü mərc,

Hər yetən çeynər səni, bilməm ətim, qanımmısan?

Məzhəbim, dinimmi, ayinimmi, imanımmısan?Sevdiyim, bundan belə hini-zəvalındır sənin,

İşbu vəch ilə könül cayi-məlalındır sənin,

Xatırım, qəlbim, sərim vəqfi-xəyalındır sənin,

Sən məni məftun edən nazəndə cananımmısan?

Məzhəbim, dinimmi, ayinimmi, imanımmısan?Səndən əl çəkməzdim olsaydı əlimdə iqtidar,

Lakin icbarən əcəl eylər məni səndən kənar,

Canım ağzımdan çıxınca söylərəm biixtiyar:

Nuri-çeşmanımmısan, ey pul, ya canımmısan?

Məzhəbim, dinimmi, ayinimmi, imanmmısan?

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#279 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:56

PA ATONNAN, NƏ AĞIR YATDI BU OĞLAN, ÖLÜBƏ?


Pa atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölübə!

Nə də tərpənməyir üstündəki yorğan, ölübə!Bu qədər qışqırığa durdu qonum-qonşu təmam,

Dəbərişməz də, veribdir, deyəsən, can, ölübə!Demək olmaz dirilər tək yatıb, əlbət, duracaq,

Ölülər yatmağıdır, yox buna payan, ölübə!Çox sovuqdur çıxan ahəstəcə tək-tək nəfəsi,

Bədənində donuşub, laxtalanıb qan, ölübə!Cumuxub canına bitlər, birələr, hiss edəmir,

Çalsa əqrəb də hənuz eyləməz amman, ölübə!Hansı bir doktora ərz etdim onun illətini,

Dedi: çək bundan əlin, boşla, bu çoxdan ölübə!Nə masaj ilə, nə məsnui-tənəffüslə bunun

Və nə dağ ilə olur dərdinə dərman, ölübə!Bunu hətta düşünüb cümlə müsəlman uşağı

Нər vilayətdə deyirlər: pa atonnan, ölübə!Məzəli lap bu ki, bir parə urus damaları

Qoşulub bunlara derlər ki: müsəlman ölübə!Aman, ay Molla dayı, bir kitab açdır, fala bax,

Tapmasan çarəsini sən də de ordan: ölübə!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#280 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:57

ÖVRADIMIZ, ƏZKARIMIZ ƏFSANEYİ-ZƏNDİR


Övradımız, əzkarımız əfsaneyi-zəndir,

Əfsaneyi-zən nuri-dilü ruhi-bədəndir,

Çün hübbi-nisa lazimeyi-hübbi-vətəndir,

Əhli-vətəniz, hübbi-vətən yad alırız biz!

Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz!Yox fərq bizim hündür ilə alçağımızda,

Daim görürüz iş bu qocalmış çağımızda,

Cüt-cüt durur övrət solumuzda, sağımızda,

Şəhvət quluyuz, nəfsdən imdad alırız biz!

Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz!Hər şam gərək üqdeyi-əfkar açılsın,

Fəvvareyi-iqbaldən amal saçılsın,

Hər sübh namaz etmədən həmmama qaçılsın,

Təthir edərək dillərə övrad alırız biz!

Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz!Bu məşğələlər şiveyi-əşyaxi-zamandır,

Ata-babamızdan bizə miras hamandır,

Zənn eyləmə süstüz, qanımız od kimi qandır,

Bu yolda töküb qanımızı ad alırız biz!

Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz!Sair miləl övrətlə ədalət edir, etsin,

Övrət ərə, ər övrətə rəğbət edir, etsin,

Hər kim ki, bir övrətlə qənaət edir, etsin,

Üç-dördün ötüb siğədə tədad alırız biz!

Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz!Tədadi-nisa bir hünəri-sariyəmizdir,

Tez boşluyuruz, çün bu libas ariyəmizdir,

Övrət nə demək? Xadiməmiz, cariyəmizdir!

Hərçənd alan vəqtdə azad alırız biz....

Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#281 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:58

OL GÜN Kİ, SƏNƏ XALİQ EDƏR LÜTF BİR ÖVLAD


Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad,

Olsun ürəyin şad!

Təyin elə cindarı ki, etsin ona imdad,

Та dəyməyə həmzad;

Sağdan sola, soldan sağa sal boynuna heykəl,

Qoy cinni məəttəl;

Min gunə tilismata tutub eylə müqəffəl,

Gəzdir onu əl-əl;

Gər dəysə soyuq, sancılanıb olsa da bimar,

Hökm et gələ cindar;

Göstərmə təbibə о ciyərguşəni zinhar

Qoyma ola murdar;

Ağlarsa uşaq dərdinin axtarma davasın,

Ancaq söy anasın;

Qorxutsun о da damdabaca ilə çağasın,

Kəssin də sədasın;

Öyrət ona, əlbəttə, özün bir neçə mövhum,

Məhdud ola məsum;

Bu sayədə ömr eyləyə dünyada о məzlum,

Hər haləti məzmum;

Tək-tək dil açanda ona təlim elə hədyan,

Həm olma peşiman;

Bildir ona min dürlü qəbahətləri hər an,

Alsın ələ ünvan;

On yaşa yetincə uşağın eyləmə qəflət,

Qandır neçə bidət;

Та on beşə yetdikcə tapa işdə məharət,

Həm eyləyə adət;

Göndərmə onu məktəbə, dəng eyləmə başın,

Tökmə üzə yaşın;

Hər fənd və bicliklə edər kəsb məaşın,

Saxlar özü başın;

Rahət niyə lazım edə dünyada məişət,

Quldurçuluq öyrət;

Tainki qumar oynaya, qətl eyləyə, qarət,

Xoşdur belə sənət;

Dünyanı soyub eyləyə hər gün səni xürsənd,

Sağ ol, belə fərzənd!

Evdə tapılır indi dəxi çay, plov, qənd,

Kimdir sənə manənd!

Nagah alınıb həbsə, tutarsa səni vəhşət,

Ver hakimə, rüşvət;

Sat var-yoxunu, advokata ver neçə xələt,

Puç ol hələ-həlbət;

Axırda olub həsrəti-didari-cəmali,

Qal kisəsi xali;

Qaldıqda oğulsuz dəxi tez başla suali.

Al vizrü vəbali,

Tap rizqi-həlali,

Ay başı bəlali,

Yığ dəymişi, kali,

Olmaz oxumaqdan

Tapmaq bu cəlali....

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#282 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:58

NƏDİR AYA, YENƏ ÜSYANLARI İRANLILARIN?


Nədir aya yenə üsyanları iranlıların?

Başladı cünbüşə tüğyanları iranlıların,

Nəqzi-əhd eylədi əyanları iranlıların,

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Yansın iranlıların arxası, yandı ciyərim!

О yetim Məmdəlidən var yenə bir pis xəbərim:

Belə derlər ki, qoyub təxti qaçıb taci-sərim,

Sığınıb konsula xaqanları iranlıların,

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Əhli-İran bu qədər bişərəf olsun, nə üçün?

Düşməni-tərzi-ümuri-sələf olsun, nə üçün?

Yeni Osmanlı kimi naxələf olsun, nə üçün?

Bata, ya rəb, görüm İranları iranlıların!

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Üçcə il qoymadılar təxtidə rahət yaşasın,

Bir doyunca çıxarıb kef, edib işrət yaşasın,

Та onun sayeyi-ədlində bu millət yaşasın,

Olsun asudə müsəlmanları iranlıların,

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Neyləmişdi sizə, yahu, bu başıdaşdı yetim?

Ya nə vicdanə dəyər bir işə çulğaşdı yetim!

Hərə bir hoqqa çıxartdız, karıxıb çaşdı yetim,

Dedi, çıxsın dəxi qoy canları iranlıların!

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Sizə öz şəninə şayəstə kərəm etmədimi?

Hökm məşruteyi-İranı rəqəm etmədimi?

Xətti-quranı öpüb yadi-qəsəm etmədimi?

Niyə bəs olmadı imanları iranlıların?

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Bilmirəm, andıra qalmış bu nə hürriyyət idi?

Haradan çıxdı bu söz, ya bu necə söhbət idi?

Ölkəmiz altı min ildən bəri bir cənnət idi,

İndi qan-qan deyir insanları iranlıların,

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Hələ iranlıların bir о Sipəhdarına bax!

Bəxtiyari elinin rütbəli Sərdarına bax!

Bir, sən allah, buların şah ilə rəftarına bax!

Bu da əyanları, ərkanları iranlıların!

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Başına cəm eləyib hər biri bir xeyli sipah

Ki, nə var? Məmdəli, düş təxtdən, olma bizə şah!

Etdilər üç günün ərzində bütün əmri təbah,

Qaçdı, -- ax-vay! -- deyə sultanları iranlıların,

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Bundan əvvəl bu gözəl ölkədə canlar var idi,

Yaxşı-yaxşı qocalar, adlı cəvanlar var idi,

Şahı haq zilli bilən sevgili xanlar var idi,

İndi Yefremlər olub xanları iranlıların,

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Bir də, yahu, nə gərək el qarışa şah işinə?

Göz açıb diqqət edə gah özünə, gah işinə?

Şah olan kəs olur ancaq özü agah işinə --

Yoxsa hər silsiləcünbanları iranlıların?

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!Şah bilər ölkədə hər nə götürər, hər nə qoyar,

Gah cibin, gah dərisin hər kimin istərsə soyar,

Baş kəsər, ev dağıdar, can çıxarar, göz də oyar --

Min də cıxsa göyə əfğanları iranlıların....

Bəcəhənnəm ki, yanır canları iranlıların!

Şahın öz əbdidir insanları iranlıların!

Dərhəqiqət pis imiş qanları iranlıların!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#283 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:58

NEÇİN VERMƏYİR?


Bircə bu məşrutəni şah neçin verməyir?

Gah verir filməsəl, gah neçin verməyir?Gərçi bu gün şah bizim başımıza sayədir,

Nami-hümayunu hər mətləbə pirayədir,

Leyk bu ancaq həman gördüyünüz qayədir,--

Hər səsə bir səs verir, kəndisi bimayədir,

Yoxsuza olmaz demək -- var ... neçin verməyir?

Bircə bu məşrutəni şah neçin verməyir?Hərzə danışma, kişi, gözlə ədəbi zinhar,

Şahımızı bilmə çox oylə səfahəti-şiar,

Əqli-səlim əhlidir büsbütün ali-Qacar,

Verməyir, əlbəttə, bir hikməti var, sirri var,

Yoxsa bu keyfıyyətə rah neçin verməyir?

Gah verir filməsəl, gah neçin verməyir?Yox bu işin başqa bir hikməti, ya mikməti,

Əyri otur, düz danış, vazeh edək söhbəti,

Bir kərə al boynuna var yazığın nikbəti.

Şah cəvanbəxt isə bəs nə səbəb milləti

Həftədə bir aldadır, gah neçin verməyir?

Bircə bu məşrutəni şah neçin verməyir?

Gah verir filməsəl, gah neçin verməyir?

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#284 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 10:59

NEÇİN MƏKTƏBƏ RƏĞBƏTİM OLMAYIR?


Neçin məktəbə rəğbətim olmayır?--

Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır!Mənə hər qəzetçi bərəldir gözün,

Yazır hey qəzetlərdə məktəb sözün,

Sözün qoy deyim bir kərə lap düzün:

Bu işdən mənə bir qazanc olmayır!

Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır!Oxur, bundan hər kəs qanar həqqini,

Qanan mütləq ali sanar həqqini,

Axund isə xəlqin danar həqqini,

Bununçun mənim rəğbətim olmayır!

Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır!Mənə xeyirsiz olduğuyçun bu kar,--

Ona bağlaram küfr adın zinhar,

Cəmaət də duymuş bunu aşikar;

Bu işdən mənə bir qazanc olmayır!

Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır!Və bir də bu məktəblilər bilümum

Oxurlar kamalınca ali ülum,

Edirlər bizə sonra yeksər hücum,

Bununçun ona rəğbətim olmayır!

Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır!

Əgər məktəb əmrində bilintixab

Mənə tapşırılsa ümumən hesab,--

Mən ol vəqt, haşa, edəm ictinab!?

Fəqət indilik bir qazanc olmayır!

Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır!Ax! ... ax!.... Ay keçən günlərim! Vay mənə!

Hər evdən gəlirdi neçə pay mənə --

Plov, halva, bal, yağ, şəkər, çay mənə.

Nə çarə ki, indi bular olmayır!

Qarın dolmayır, dolmayır, dolmayır!Çətindir bizimçin bütün məsələ,

Bir ildə üç ehsan da keçmir ələ,

Belə qalsa iş razı olluq hələ,

Bu da olmayır, olmayır, olmayır!

Qarın dolmayır, dolmayır, dolmayır!Yığıncaqlar indi söz ilə ötür,

Beş-üç kəlmə söz söylənir, iş bitir,

Fəqət şənimiz günbəgündən itir,

Bizə ehtiram olmayır, olmayır!

Qarın dolmayır, dolmayır, dolmayır

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#285 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:00

NEYLİYİM, ALLAH! BU URUS BAŞDILAR


Neyliyim, Allah! Bu urus başdılar

Bilməyirəm hardan aşıb-daşdılar?!

Ölkədə gündən-günə çoxlaşdılar,

Hər əmələ, hər işə çulğaşdılar,

Qoymayın, ay köhnələr, ay yaşdılar!

Heyvərələr hər yerə dırmaşdılar!Hər biri min gunə iş icad edir,

Məclis açıb nitqlər irad edir,

Şiə ikən sünniləri şad edir,

Sünni ikən şiəyə imdad edir,

Sanki bular bir-birə qardaşdılar,

Yoxdu təəssübləri, çaşbaşdılar!Heç biri öz məzhəbinin hörmətin

Gözləməyir, gözləyir el qeyrətin;

Cümləsi bir yolda qoyub niyyətin,

Xoşlamayırlar atalar adətin;

Çünki nə sünni, nə qızılbaşdılar,

Bir yava şeydir bu başı daşdılar!Əmr təəssüb ola bütlan neçin?

Sünni deyə şiələrə can neçin?

Şiə bilə sünnini insan neçin?

Birləşə yəni bu müsəlman neçin?

Hümmət edin, din gedir, ay başdılar!

Qoymayın aldatdı bizi saşdılar!İndi ki, duyduq buların niyyətin --

Cəhd eləyin pozmağa cəmiyyətin!

Bunları pozmaq bizə olmaz çətin:

Harda ki, gördüz oxuyun lənətin

Hökm eləyin, küfrlə ulğaşdılar,

Dini-xudadan qırılıb qaşdılar,

Cümləsi kafırlərə yoldaşdılar,

Çünki təəssübləri yox, çaşdılar!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#286 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:00

NAƏHL OLANA MƏTLƏBİ ANDIRMAQ OLURMU?!


Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!

Söz qanmayana zor ilə qandırmaq olurmu?Könlüm sənə maildir əzəldən bəri, ey pul!

Olsam da nolur taətinə il-günü məşğul,

Sənlə görürəm kəndimi hər bəzmdə məqbul.

Sənsiz bu сəhan əhlin inandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!Sənsən mənim əfzuneyi-sərmayeyi-fəxrim,

Sənlə ucalır mərtəbeyi-payeyi-fəxrim,

Gər dönsə üzün qiblədən, ey mayeyi-fəxrim,

Səndən yana göz nuru dolandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!Canım üzülüb səndən ötür xəlqi soyunca,

Bir yatmamışam ta səni sənduqə qoyunca.

Derlər mənə: pul yığmayı boşla, ye doyunca!

Eşq əhlini sövdadan usandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi qandırmaq olurmu?!Kasib deyiliz, sikkeyi-pulu tanırız biz,

Pul ilə olan şənü şüunu qanırız biz,

Bir həbbə zərər yetsə pula odlanırız biz,

Yansın ciyərim! Dövləti yandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!Səy eyləmişəm bir neçə il zirəkü çalak,

Hardansa keçib girimə çox sərvətü əmlak,

Bir acizə rəhm etməyib ömr eyləmişəm pak,

İndi bu süluki yavalandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!Bunlar keçər, indi düşüb el başqa həvayə,

Pul istənilir məktəb açılsın füqərayə,

Oğlan oxusun, qız oxusun payəbəpayə.

Kasıbları elmə ucalandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi qandırmaq olurmu?!Dəxli mənə nə elm oxuya millət uşağı?!

Təhsili-kəmalat edə ya ümmət uşağı?!

Getsin işə bu tənbəlü biğeyrət uşağı!

Canım, gözüm, arifləri qandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi andırmaq olurmu?!Bizlərdə yox idi belə adət, -- yeni çıxdı,

Övrətlərə tədrisi-kitabət yeni çıxdı,

İslamə xələl qatdı bu bidət, -- yeni çıxdı,

Bu çeşməni bir növ bulandırmaq olurmu?!

Naəhl olana mətləbi qandırmaq olurmu?

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#287 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:01

"MOLLA NƏSRƏDDİN"İN 10-CU NÖMRƏSİNDƏ "QIZDIRMALI" İMZASI İLƏ
YAZILAN ŞERLƏRƏ CAVABMadam ki, hamiyani-zülmət

Xoşlar ki, davam edə cəhalət:

Heyhat, bilirmi onda millət,

Tövhid nədir və ya nübüvvət?

Məktəb edir iqtiza zəmanə,

Bixar ola ta güli fərasət.

Ey seyr arayan о gülüstanə!

Əsli yoxu bəkləmək nə hacət?

Xab et hələ, qafilanə xab et.Tainki uyub yatan ayılmaz,

Fərq etməz ola уa ağ, ya qarə;

Xəstə ki, başında huşu qalmaz,--

Dərdin düşünüb bulurmu çarə?

Ancaq ona türfə-türfə dəllək

Eylər hərə bir əcəb təbabət

Ey xəstə, ayılma, etmə idrak

Həp qanını əmsə də həcamət.

Dönmə о yana-bu уаnə, xab et.Aldanma quzum, ki ləfzi-kafər

Təshih olunub çıxa lüğətdən;

Madam ki, sağdı Mirzə Qənbər

Eymən deyilik bu mələnətdən.

Qoymaz ki, bu xalqı cismi-vahid

Hökmündə olub edə məişət.

Əfsaneyi-küfri şirkü mülhid

Heyhat, olurmu tərki-adət.

Bu nöqtəni qanə-qanə xab et!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#288 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:01

MƏŞRUTƏÇİLƏRİN MƏCBURƏN HACI MİRZƏ HƏSƏN İMAM CAMEİNİ
İXRAC-BƏLƏD ETDİKLƏRİNDƏ İMAM CAMENİN ZƏBAN HALIMən bilməz idim bəxti də bu nikbət olurmuş,

İzzət dönüb axır belə bir zillət olurmuş,

Çərxin, əcəba, seyri də min babət olurmuş,

Millət ayılıb, talibi-hürriyyət olurmuş,

Millətdə də, yahu, belə bir qeyrət olurmuş?!

Yalqız, nə deyim, getdi mənim millət əlimdən,

Torpaq başıma, çıxdı bütün izzət əlimdən!Təbrizdə gər olmuş idim cümə imamı,

Gizlin ki, deyil yaxşı bilir mətləbi hamı,

Pul ilə satın almış idim mən bu məqamı,

Uydurmuş idim kəndimə bilcümlə əvamı,

Əbd etmiş idim şəhrdə hər püxtəni, xamı,

Xud, mən nə bilim sübh dönüb şam olacaqmış,

İranda da hürriyyəti-islam olacaqmış?!Tədric ilə salmışdım ələ bunca dehatı,

Bir parça çörək nökəri etmişdim elatı,

Artırmış idım məzrəəni, ilxını, atı,

Rəncbər eləmişdim özümə çöllünü, tatı,

Dərkar idi xeyrimdə ümumin hərəkatı,

Birdən-birə getdi hamı kərrü fərim, ey vay!

Çıxdı boşa sərvət qazanan əllərim, ey vay!Təbrizdə rahət yeyib, asudə doyardım,

Möminləri hər töhmətə olsaydı qoyardım.

Hər axmağı, xamı quzu cildində soyardım,

Həq söz deyənin canın alıb, çeşmin oyardım,

Neylərdim edərdim, necə rəng olsa boyardım,

Səd heyf, gözəl hökmi-şəriət tələf oldu!

Qanuni-əsasi də bir əngəl-kələf oldu!Bilməm arılar mənzilinə kim çöp uzatdı.

İllərcə təğafüldə yatan xəlqi oyatdı,

Fitnə ağacın əkdi, hökumət yasa batdı,

Mən hərçi çalışdım ki, kəsəm, qol-budaq atdı,

Əhli-qərəz öz istədiyi mətləbə çatdı;

Əhkami-şəriət dəxi bir kar görərmi?

Bundan sora bir buğdanı anbar görərmi?Lal olsa nolur Mirzə Cavadın dili, ey kaş!

Та ağzın açıb eylədi hər gizli sözü faş!

Bir yanda yığıb Mirzə Hüseyn başına yoldaş

Cığ-mığ edib axır başıma saldıla bir daş,

Təbrizdə ta oldu bərəngixtə pərxaş,

İndi həsəbülxahişi-əhli-həsəd oldum,

Bir dadrəsim olmadı, xaric-bələd oldum.Divanə edibdir məni Təbriz xəyalı,

Məclisdə təvazödəki nimxiz xəyalı,

Mətbəx iyi, süfrə qəmi, dəhliz xəyalı,

Sədri düyünün buyi-fərəhbiz xəyalı,

Qəndablə pürkaseyi-ləbriz xəyalı.

Bir də о gözəl günləri, ya rəb, görərəm mən?

Bu xam xəyalı edib axır ölərəm mən!Ya rəb, nola bir də edəm ol şəhri ziyarət!

Naz ilə xüramə gələm -- arxamda cəmaət!

Gördükdə məni yol verə bu əhli-vilayət,

Təzim edə, baş endirə, qol bağlaya millət,

Bir kimsədə bir söz deməyə olmaya cürət,

Əyanları dindirsəm edə fəxrü mübahat;

Heyhat və heyhat və heyhat və heyhat!!!

Get уat və get yat və get уat və get уat!!!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#289 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:01

MƏSLƏHƏT


Məşədi Sijimqulunun "Molla, sənə

eyləyirəm məsləhət, söylə görüm,

evlənim, evlənməyim?" şerinə cavab

Ağrın alım, a Məşəd Sijimqulu,

Altmışa yetdin, demə oldun ölü,

Şükr ola allaha canındır sulu,

Çox da, kişi, tutma beşəlli pulu,

Ver pulunu dadlı, ləzzətli zad al!

Qoy babalın boynuma, get, arvad al!Öz dediyindən görünür övrətin

Birdir, olur evdə fəna halətin,

Var imiş evlənməyə də qüdrətin,

Bəs niyə yox laəqəl üç külfətin?

Yoxsa qonum-qonşuda, axtar, yad al!

Qoy babalın boynuma, get, arvad al!İndi ki, var elçi də Səfdər kimi,

Bir bala qız al boyu ər-ər kimi,

On-on iki sinnidə dilbər kimi,

Zülfü qara, sinəsi mərmər kimi,

Qoy başını sinəsinə bir dad al!

Qoy babalım boynuma, get, arvad al!Saxlama kaftar kimi bir övrəti,

Boşla onu, basdı səni nikbəti,

Tap özünə bir sənəmi xəlvəti,

Bağrına bas yari-mələk-surəti,

Sən də igidlər kimi iş gör, ad al!

Qoy babalın boynuma, get, arvad al!Oğlun uşaqdır, hələ xamdır, naşı,

Ancaq iyirmi beşə çatmış yaşı,

Çıxmaz onun bir para işdən başı,

Neyləyir evlənməyi, atsın daşı,

Öz kefınə bax, kişi, dad ver, dad al!

Qoy babalın boynuma, get, arvad al!And verirəm mən səni imanına,

Bağla həna rişinə, qıy canına,

Bir, iki, üç övrəti düz yanına.

Vermə zərər sərvərü samanına --

Sən nə qəzet qan və nə də "İrşad" al!

Qoy babalın boynuma, get, arvad al!Fikr elə bir, kimdi bir arvad alan?

Rus, yəhudi! Deyil ərzim yalan.

İldə bir arvad alı mömin olan,

Ləzzəti bir, feyzi də mindir, inan!

Gəlməsə bir qız bu cürə, aldad al!

Qoy babalın boynuma, get, arvad al!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#290 bayram74

bayram74

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 257 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:21

ƏHMƏD CAVAD

BİSMİLLAH

Atıldı dağlardan zəfər topları,
Yürüdü irəli əsgər, Bismillah!
O Xan Sarayında çiçəkli bir qız
Bəkliyor bizlərdən zəfər, Bismillah!

Ey, döyünən ürək, dumanlı şəhər,
Bilirmisən bu zor gurultu nədir?
Aç sisli qoynunu Ordumuz gəlir,
Nişanlın qoynuna girər, Bismillah!

Ey hərbin taleyi, bizə yol ver, yol!
Sən ey gözəl dəniz, gəl Türkə ram ol!
Sən ey sağa - sola qılınc vuran qol!
Qollarına qüvvət gələr, Bismillah!

Ey Bakı, sən qorxma gəldik, gələli!
Səninçin atıldıq daim irəli!
Sağ qalanlar analara təsəlli!
Şəhidlərin ruhu gülər, Bismillah!

Ey düşmən, alnının yazısı qara,
Öldürməz bizləri vurduğun yara,
Yolladığım qurşun ərməğan sana
O kirli alnını öpər, Bismillah!

Sən mərd ölüb dursan qarşımda əgər,
Qudurğan saçmalı növbətin keçər.
Saxladığın torpaq qanını içər,
Yurdum olmaz sənə sipər, Bismillah!

Yurdumuzda bizə meydan oxuyan,
Murdar cəmdəkləri murdar qoxuyan,
Təkbir səslərini uzaqdan duyan
Düşmənimiz aman istər, Bismillah

Gözəl şerdir.

#291 bayram74

bayram74

  Pro-Active

 • Amateurs
 • PipPipPip
 • 257 posts
 • Offline

Posted 26 April 2011 - 11:25

Tarixde tarixi bir iş görmedik,
Özümüzü öye-öye qırıldıq.
Yaltaqlana-yaltaqlana «urus»a,
Ermeniye söye-söye qırıldıq.

Serf etmedik allah veren bir tebi,
Derk etmedik dediyimiz metlebi.
Şah İsmayıl, Qoç Koroğlu, Qoç Nebi,
Babamızdı - deye-deye qırıldıq.

Özümüzde yaratmadıq cüreti,
Millet kimi qorumadıq milleti,
elden verdik elde olan fürseti,
Dizimize döye-döye qırıldıq.

Qaçqınlığın, köçgünlüyün gününde,
Gün keçirdik toyuqların hininde,
Her namerdin, her alçağın önünde,
Başımızı eye-eye qırıldıq.

Vezifede bir alıcı quş olduq,
Üreyimiz yumşalmadı, daş olduq,
Hansımız ki bir mahalda baş olduq,
Yetim payı yeye-yeye qırıldıq.


Behmen Veten Oğlu

Bu günümüzə deyilib.

#292 мусаватист

мусаватист

  Nüfuzlu

 • Topic Starter
 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 49341 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 02:29

BƏXTİYAR VAHABZADƏ
KİROVUN HEYKƏLİ


O, heykəlmi?
Yox, ey dost!..
O, ölkənin sahibi.
Başımızın üstündə
Sıyrılıb qılınc kimi.
Hədələyir o, bizi.
Deyir mənimdir ölkə-
Bu göy,
bu yer,
bu dəniz!
Başınızı vuraram,
Ayaqlarım altından
Başınızı çəksəniz!
Ayağım altındadır
Namusunuz,
arınız.
Başınızı sürüsun
Daim ayaqlarınız.
-Bu düzdür!
Bəs neyləmək,
Susub oturmaqmı?..
-Yox!
Biz nə qədər yaşayaq
Başımız üstündə yumruq?..
Öz doğma şəhərində
Sən kimin heykəlini
İstəyirdin ucala
O heykəlin yerində?
- Koroğlunun,
- Babəkin.
- Yox, dostum yox, bilmədin!
Mən istərəm tarixə
Bu gündən də iz qala,
O heykəlin yerində
O heykəli yıxanın
Tunc heykəli ucala...
"ÖVLADINIZIN AYAĞINA BATAN TİKANLARI YA SİZ ATMISINIZ, YA DA GÖRÜB GÖTÜRMƏMİSİNİZ" Məhəmməd Peyğəmbər

#293 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:21

Nə yazım?


Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım,
Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım,
Günü parlaq, günüzü ağ, gecəni ta yazım,
Pisi pis, əyrini əyri, düzü həmvar yazım,
Niyə bəs boylə bərəldirsən, a qarə, gözünü?
Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən özünü?!

Şərə məşğul edərik xatiri-qəmmayilimi,
Qoyuram qənşərinə kağızımı, çernelimi,
Gəlirəm yazmağa bir kəlmə, - tutarsan əlimi,
Qorxuram, ya nə üçün, - çünki kəsirsən dilimi!
Ey əcəb, mən ki, sədaqət yolunu azmayıram,
Hələ gördüklərimin dörddə birin yazmayıram!

Hələ mən dörddə birin yazmayıram, karına bax,
Üstümə gündə söyürsən bu qədər, arına bax,
Özün insaf elə, əfkarına, ətvarına bax!
Istəmirsən yazam? Öz eybli kirdarına bax!
Kişi, sən eybini qan, mənlə əbəs cəng eləmə!
Özünü, həm məni bu barədə diltəng eləmə!

Görür ərbabı-qələm qayeyi-amalınızı,
Məndən artıq yaza bilməkdə ikən halınızı, -
Yazmır onlar dəxi on dörddə bir əfalınızı,
Özünüzsüz olara yazdıran əhvalınızı…
Yoxsa bu eybdən aləmdə mübərradır olar,
Boylə alçaq yazıdan min kərə əladır olar!

Necə mən dörddə birin yazmağa əymən deyiləm,
Qorxur on dörddə birin yazmağa həm əhli-qələm;
Sən əgər söz verəsən: “Qorxma, qıl əhvalı rəqəm”,
Vazi-halın yazılarsa zili-zilu bəmi bəm,
Elə bir halə düşərsə ki, tükün biz-biz olar,
Əyninə geyməyə şey tapmasan, astar üz olar!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#294 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:22

Idrakdır müsibətə miyzan, əvət, əvət


Idrakdır müsibətə miyzan, əvət, əvət,
Idraksızlərin ola bilməz müsibəti;
Idrakının məratibinə bağlıdır fəqət
Hər bir kəsin tutulduğu ənduhü möhnəti.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#295 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:22

Həvəs


Həvəs sövq eylər insanı həyatə,
Ətalət cəlb edər şəxsi məmatə;

Həvəs isal edər zatı səfayə,
Ətalət mübtəla eylər bəlayə;

Həvəs pirayeyi-əqlü hünərdir,
Ətalət mayeyi-iczu kədərdir;

Həvəsdən nəşət eylər həp fəxarət,
Ətalətdən törərə min-min xəcalət;

Həvəs səhrası əmniyyət fəzadır,
Ətalət təngnası bir xətadır;

Həvəs birlə tərəqqiyyat dərkar,
Ətalətdən əməl mənkusi idbar.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#296 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:23

Ey müsibətzədə dindaşlarım, etdikcə nəzər


Ey müsibətzədə dindaşlarım, etdikcə nəzər,
Görürəm mən sizi bir başqa müsibətdə bu gün!

Aman allah, bu nə halət, bu nə tufanı-bəla,
Tapıram sizləri bir vərtəyi-heyrətdə bu gün!

Əsəba, bir yeni aftəmi yetib, ya nə üçün
Bulunursuz belə bir halı-fəlakətdə bu gün?!

Baxışırsız nə səbəbdən belə heyran-heyran,
Nigəransız niyə bu beyti-ibadətdə bu gün?

Nəzəri-heyrətiniz məcidü gəh minbərdir,
Axtarırsız kimi mehrabi-imamətdə bu gün?!

Əsəfa, sineyi-mehrab də çak etmədimi
Görübən boylə yara sineyi-ümmətdə bu gün?

Siz deyilsiz fəqət ol alimi-paki arayan,
Açıb ağuşunu kürsiyyi-xitabət də bu gün!

Bax, nasıl məscidə bir hüzn qonur, guya kim
Tapmayır yarını bir boylə cəmaət də bu gün!

Çəkilib göylərə zikr etdiyi təhlili dəxi,
Döşənib torpağa səccadəyi-taət də bu gün!

Hardasan, ey pədəri-mənəviyi-əhli-vətən?
Vətən övladı yanır atəşi-firqətdə bu gün!

Əbədi hicrinə tabavəri-qəm bulmaz idik,
Etməsəydi xələfin cilvə niyabətdə bu gün!

Mustəfa hörməti-zişəninə ya rəbbi-məcid,
Ruhunu eylə duağu bizə cənnətdə bu gün!

Müttəhid olmada tövfiqini qıl ümmətdə bəxş,
Hissi-milliyyət oyandır dili-millətdə bu gün!

Yaşat aləmdə məhəbbətlə, üxüvətlə bizi,
Necə kim, ömr ediriz eyni-üxüvvətdə bu gün!

Onun övladına, ixvaninə ver əcri-cəzil,
Sabir et xiyşu təbarın bu müsibətdə bu gün!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#297 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:23

Ey dilbəri-hürriyyət, olandan bəri aşıq


Ey dilbəri-hürriyyət, olandan bəri aşıq
Könlüm sənə, çarpışmadadır ruzü şəb ilə!
Derlərsə əgər işbu səbəbdən mənə fasiq,
Pək müftəxirəm mən də bu ali ləqəb ilə.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#298 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:23

Dərdim oldur ki, mənə ariz olan dərdlərin


Dərdim oldur ki, mənə ariz olan dərdlərin
Etməyir bir gecə-gündüzdə bir məndə səbat;
Mənə ol mərtəbədə dərd hücum eylər ki,
Bir dəqiqə belə qanmaz biri sabit, heyhat!..

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#299 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:24

Dəhr bir müddət oldu mənzilimiz


Dəhr bir müddət oldu mənzilimiz
Onda həll olmaz oldu məşkulimiz;
Yaşadıqca çoxaldı düşmənimiz,
Nə edək, doğru söylədi dilimiz!.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#300 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:32

Bir əzmde səbat edəməz əhli-ehtiyac


Bir əzmde səbat edəməz əhli-ehtiyac,
Pul qarşısında aciz olur fəqru məskənət;
Lakin şu ehtiyacı yıxarsa yıxar o kim,
Sərmayeyi-həyatı ola elmü mərifət.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#301 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:33

Bənzətmə


Sovdayı-məvəddətdən
Xali görünür başlar;

Biganə bilir yeksər
Qardaşları qardaşlar.

Gözlər dəxi qan saçsın,
Bitsin saçılan yaşlar;

Ağlar bizə torpaqlar,
Dağlar, dərələr, daşlar…

Zinhar, edəlim xidmət
Insanlığa, yoldaşlar!

Qeyrət, a vətəndaşlar!
Himmət, a vətəndaşlar!...

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#302 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:33

Analar bəzəyi - 2


Bəzək, bəzək ki, deyirlər, cəvahirat deyil,
Cəvahirat bu gün ziynəti-həyat deyil.

Nədən cəvahirə fəxr eyləsin gərək nisvan?
Cəmadə fəxr isə şayani-ümməhat deyil.

Həqiqi validenin ən şərəfli bir bəzəyi
Ədəbli, uslu çocuqdur, təcəmmulat deyil.

O madərin ki, yox övladə hüsni-tərbiyəsi,
Səzayi-məkrəməti-nami-validat deyil.

Həyata layiq olan ziynət - elm gövhəridir
Ki, boylə bir dirilik qabili-məmat deyil.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#303 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:34

Analar bəzəyi


Gər olsa niasdə elmü irfan,
Övladə edər o yolda iman.

Əksi olaraq bu müddəanın,
Olmaz isə elmi bir ananın -

Övladə çatar haman cəhalət,
Nə əql olur onda, nə fərasət.

Bitərbiyəliklə tifli-məsum
Axırda olur səfilu məşum;

Carıdır çünki işbu halət,
Həmcinsinə eyləyər sirayət.

Gözlənsə gərək hüquqi-nisvan,
Ta kamil ola vüsuqi-nisvan.

Elm ilə olur hüsuli-izzət,
Elm ilə olur nüfuzi-millət.

Elmə çağırır bütün əvamı
“El-elmü fərizətun” kəlamı.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#304 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:34

Əqvalı-hikmətdən müqtəbis bir mənzum


Könül, ol talibi-hikmət, - o hikmət kim, həqiqətdir,
Həqiqi hikmət ancaq hüsni-siyrətdən ibarətdir.

Həkimi-kamil olmaqçın deyildir çox bilik lazım,
Fəqət iqnai-nəfsə müqtədir olmaz kifayətdir.

Zəlalət əhli hər şey kəc anlar, kəc də hökm eylər,
O kəs kim, doğru yolu fəhm edər - əhli-fəzilətdir.

Olur aləmdə şəxsin himməti miqdarı-fikrincə,
Nə himmət gözlənir ondan ki, əfkarı qəbahətdir?

Pədərlə madərin nəşindən əsla təlxkam olma,
Səni təkdiru təzir etsə də, bir dadlı şərbətdir.

Doğuşda ayrılırkən müxtəlif surətlərə insan,
Məmatında onu yeksan qılan xaki-nədamətdir.

Cənabı-həq o bəhri-bigiranı-mərhəmətdir kim,
Ona mülhəq olan insan şərəfyabı-səadətdir.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#305 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:34

Şer bir gövhəri-yekdaneyi-ziqiymətdir


Şer bir gövhəri-yekdaneyi-ziqiymətdir,
Salmaram vəsfi-druğ ilə onu qiymətdən.
Deyərəm həcv, sözüm doğru, kəlamım şirin,
Əhli-zövqə verərəm nəşə bu xoş şərbətdən.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#306 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:35

Yaz günləri


Gəl, gəl a yaz günləri!
Ilin əziz günləri!

Dağda ərit qarları,
Bağda ərit qarları:

Çaylar daşıb sel olsun,
Taxıllar tel-tel olsun.

Ağaclar açsın çiçək,
Yarpağı ləçək-ləçək.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#307 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:35

Yalançı çoban


Bir çoban bir gün etdi dağda haray:
“Canavar var, - dedi, - gəlin, ey vay!”

Əhli-qəryə yüyürdü dağ tərəfə,
Getməsin ta qoyun, quzu tələfə.

Bunları müztərib görüncə çoban
Gülməyə bashlayıb dedi : “Yalan,

Siz bunu sanmayın həqiqətdir,
Damağım gəldi, bir zərafətdir!”

Binəvalar qayıtdı; leyk çoban
Yenə bir gün dağ üzrə qıldı fəğan:

“Canavar var!” - deyə bağırdı yenə,
Qəryə əhlin kömək çağırdı yenə.

Kəndçilər etdilər dübarə hücum,
Yenə oldu yalanlığı məlum.

Doğrudan bir zaman bəəzmi-shikar
Qoyuna gəldi bir neçə canavar.

Hərçi dad eylədi çoban, yahu!
Eshidənlər dedi: yalandır bu!

Bu səbəbdən hərayə getmədilər,
Ona heç etina da etmədilər.

Canavarlar yedi bütün qoyunu,
Ishtə, oğlum, yalançılıq oyunu!

Bax, yalançı tanindi cünki çoban,
Doğru derkən sözü göründüyü yalan.

Hərgiz, oğlum, yalan demə ki, xuda
Dust tutmaz yalançının əbəda!

Həm də xəlq içrə hörmətin olmaz,
Izzətin, qədrü qiymətin olmaz.

“Evi yandı yalançının, - derlər, -
Ona bir kimsə etmədi bavər”.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#308 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:36

Uşaq və pul


Kücədən bir çocuq yüyürdü evə,
Bir bumajnik bulub dedi bu nevə:

“Ana, gəl, gəl ki, dövlətə çatdıq,
Pullu olduq, səadətə çatdıq!”

Dedi xatun ki: “Söylə, ey fərzənd,
Noldu kim, olduq içi dolu pul;

Yol gedən bir qoca kişi nagah
Düşürüb keçdi, olmadi agah.

Görmədən kimsə mən qoşub aldim,
Tez qaçıb kəndimi evə saldım”.

Anası oğlunun cinayətini
Görərək zahir etdi nifrətini;

Dedi: “Oğlum, nə sərd imiş qanın
Ki, buna razı oldu vicdanın?

Tifli-məsum ikən günah etdin,
Kəndi vicdanını təbah etdin.

Niyə verdin fənayə doğruluğu,
Irtikab eylədin bu oğruluğu?

Hiç zənn etməm, özgənin mali
Bizi zəngin qılıb, edə ali.

Yox, yox, oğlum, inan ki, xar oluruz!
Ərzəli-əhli-ruzigar oluruz!

Xain olsaq əgər bu dünadə,
Irzü namusumuz gedər badə;

Gözümüz müntəhayi-zillətdən
Baxamaz kimsəyə xəcalətdən;

Gərçi pul çox fərəhfəzadır, oğul,
Leyk namus pək bəhadır, oğul!”

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#309 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:36

Uşaq və buz


Dərsə gedən bir uşaq
Çıxdı buz üstə qoçaq;

Sürüşdü birdən-birə,
Düşdü üz üstə yerə.

Durdu uşaq neylədi?
Buza belə söylədi:

“Sən nə yamansan, a buz!
Adam yıxansan, a buz!

Az qalıb ömrün sənin,
Yaz gələr, artar qəmin:

Əriyib suya dönərsən,
Axıb çaya gedərsən!”

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#310 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:36

Təbib ilə xəstə


Bir təbibə gedib də bir bimar
Dedi: “Mədəmdə ağrı bir şey var;

Bir dəva ver, mənə əlac eylə,
Ölürəm, careyi-mizac eylə”.

Tutdu nəbzin təbib onun dərhal:
“Nə yemişsən?” - deyə edincə sual,

Dedi: “Yanmış çörək yədim, doktur,
Yediyim bir əlavə şey yoxdur”.

Baxa qaldı təbib onun sözünə,
Istədi bir dəva tökə gözünə.

Xəstə: “Mədəmdir ağrıyan, a gözüm,
Yoxsa məfhumunuz deyilmi sözüm?”

Dedi doktor ona ki: “Ey əhməq,
Eybli olmasa gözün mütləq,

Yanmış etmək yəməz idin əsla,
Bu səbəblə yarar tökülsə dəva”.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#311 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:37

Qarğa və tülkü


Pendir agzında bir qara qarğa
Uçaraq qondu bir uca budağa.

Tülkü görcək yavaş-yavaş gəldi,
Endirib baş ədəblə, çömbəldi.

Bir zaman həsrət ilə qarğa sarı
Altdan-altdan marıtdı baş yuxarı;

Dedi: ”Əhsən səne, a qarğa ağa!
Nə nəzakətlə qonmusan budağa!

Bəzədin sən bu gün bizim çəməni,
Şad qıldın bu gəlməyinlə məni.

Nə gözləsən, nə xoşliqasən sən,
Yeri var söyləsəm - hümasən sən.

Tüklərindir ipək kimi parlaq,
Bədnəzərdən vücudun olsun iraq!

Bu yəqindir ki, var sevimli sənin,
Oxu, versin mənə səfa nəfəsin!”

Böylə sözdən fərəhlənib qarğa
Ağzını açdı ta ki, etsin - ğa.

“Ğa” edərkən hənüz bircə kərə
Pendiri dimdiyindən endi yerə.

Tülkü fövrən havada qapdı, yedi,
Qarğaya tənə ilə böylə dedi:

“Olmasaydı cəhanda sarsaqlar,
Ac qalardı, yəqin ki, yaltaqlar”.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#312 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:38

Məktəbə tərğib


Mənim bağım, baharım!
Fikri ziyalı oğlum!
Məktəb zamanı gəldi,
Dur, ey vəfalı oğlum!
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Gün çıxdı, sübh açıldı,
Qaranlıqlar qaçıldı,
Pəncərədən gün düşdü,
Otaqlara saçıldı.
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Oğul, oğul, amandır,
Çox yuxlamaq yamandır.
Çox yuxlamaq - şeytandan,
Tez durmaq - allahdandır.
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Nəsihət al, nəsihət,
Qıl kəsbi-elmə qeyrət!
Elmsizlik bəlası
Müşkül olur, həqiqət.
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Məktəbdə var şərafət,
Dəftərdə var lətafət.
Cari olur qələmdən
Şirin-şirin hekayət.
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Allah olsun sədiqin,
Məktəb sənin şəfiqin;
Dur məktəbə get, oğlum,
Dəftər sənin rəfiqin.
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Müəllimin kəlamın
Al, saxla ehtiramın;
Həqdən edər təmənna
Məktəbinin dəvamın
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Elm öyrən, imtəhan vər,
Öz fəzlini nişan vər;
Qədrin bil elmü fəzlin,
Elmin yolunda can vər.
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#313 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:38

Məktəb şərqisi


Məktəb, məktəb, nə dilgüşasən,
Cənnət, cənnət desəm səzasən.
Şadəm, şadəm təfərrücündən,
Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən!

Ətrin, ətrin güli-cinadır,
Feyzin, feyzin həyati-candır,
Qüncən, qüncən səfayi-vicdan,
Nurun, nurun ziyafəşandır!

Tahir, zahir hünərlərin var,
Bahir, zahir səmərlərin var,
Dərya-dərya təməvvücündə
Parlaq-parlaq gühərlərin var!

Dəftər-dəftər xəbərlərin var,
Rəhbər-rəhbər əsərlərin var,
Mişgin-mişgin qələmlərində
Ahu-ahu nəzərlərin var!

Himmət, himmət səninlə ali,
Xaki-və1tən səninlə hali,
Sənsən, sənsən ümum nasin
Nitqi, fikri, dili, məqali!

Gülşən, gülşən lətafətin var,
Rövşən-rövşən səadətin var,
Vazeh-vazeh bəyanlarında
Şirin, şirin hekayətin var!

Olsun, olsun səninlə xoşhal,
Yetsin, yetsin kəmalə ətfal,
Görsün, görsün pəsərlərində,
Sabir-sabir pədərlər iqbal!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#314 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:39

Cütcü


Çıxdı günəş, doldu cəhan nur ilə,
Cütcü sürür tarlada cüt şur ilə.

Atlar, öküzlər kotana güc verir,
Gah yürüyür, gah yıxılır, gah durur.

Cütcü batıb qan-tərə, yer şumlayır,
Şumladığı tarlasını tumarlayır.

Olsa da artıq nə qədər zəhməti -
Işləməyə var o qədər qeyrəti.

Çünki bilir rahət əziyyətdədir,
Şad yaşamaq səydə, qeyrətdədir.

Indi əgərçi ona zəhmət olar,
Qışda əyali, özü rahət bular:

Cəm edəcək tarlasının hasilin,
Bəsləyəcək ailəsin, həm əlin.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#315 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:39

Ağacların bəhsi


Alma, palıd, şam ağacı hal ilə
Eylədilər bəhs bu minval ilə:

Başladı tərifə palıd qamətin,
Öydü özün, zorbalığın, halətin;

“Yetməz olur, - söylədi, - dağlar mənə,
Layiq olur fəxr edə bağlar mənə;

Az qala başım yetişir göylərə,
Şax budağım kölgə Salıb hər yerə;

Əssə külək, qopsa da tufan, yenə
Əyməyə əsla gücü çatmaz mənə;

Canlıcadır, zorbacadır baldırım,
Sındıra bilməz məni heç ildırım!”

Alma ağacı ona verdi cəvab:
“Eyləmə tərif özünü, ey cənab!

Zorbadı hərçənd ki, qəddin sənin,
Yox mənə tay olmağa həddin sənin;

Səndə bitər bir neçə vecsiz qoza,
Ancaq o da qismət olar donquza.

Məndə, vəli, yaxşı, gözəl alma var,
Rəngini hər kim görə heyran qalar!

Dadlı, lətafətli, məlahətlidir,
Saplağı incə, özü ləzzətlidir!”

Şam ağacı bildi bu keyfiyyəti,
Söylədi:”Bəsdir, buraxın söhbəti!

Boş danışıqdan nə çıxar, ay balam?
Qış günü siz çılpaq olursuz tamam;

Leyk mənim qışda dəxi yaz kimi,
Yaşıl olur paltarım atlas kimi;

Lazıməm ev tikdirən insanlara,
Həm dirəyəm, həm qapı eyvanlara

Qış sobada xəlq məni yandırar,
Mənfəətim xəlqə mənim çox dəyər”

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#316 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:40

VAY, VAY! NƏ YAMAN MÜŞKÜLƏ DÜŞDÜ İŞİM, ALLAH!


Vay, vay! Nə yaman müşkülə düşdü işim, allah!

Fəryadıma yet kim, yanıram atəşə, billah!İslamə xələl qatmadadır bir neçə bədxah,

İstərlər ola bəndələrin taği və gümrah,

Etdim nə yaman əsrə təsadüf, aman, ey vah!

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!Məktəblər açıb eyləyin ehsanı, -- deyirlər,

Məktəbdə qoyun ustulu, daskanı, -- deyirlər,

Рәrpuç eləyin çubü fələqqanı, -- deyirlər,

Dişrə çıxarın həzrəti-mollanı, -- deyirlər,

Molla qovula, yəni müəllim gələ, vah-vah!

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!Mən anlamıram kim, nola mənayi-müəllim?

Qırx-əlli manat pul ala hər ay müəllim?

Bir tazə üsulə ola ifayi-müəllim?

Pulları ala, söyləyə-oxqay-müəllim?

Molla ona həsrətlə çəkə küçədə ah ... ah!....

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!Bir ildi, bir az сох da olur, yoxdu damağım,

Nə çatmır əlim bir işə, nə getmir ayağım,

Hərdən yeni bir söz danışır oğlan-uşağım,

Taqqıldayır, allah da şahiddi, qulağım,

Port-Artur, hürriyyət, Mancuriya, qah-qah!....

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!And olsun ötən günlərə, divanə olublar!

İslamə də, imanə də biganə olublar!

Billahi başım çıxmayır aya nə olublar!?

Hürriyyətə-mürriyyətə məstanə olublar....

Bah-bah!.... Yenə bah-bah!.... Yenə bah-bah!.... Yenə bah-bah!....

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!Ax, ay keçən illər, nola bir də dolaneydiz,

Tazə yenə beş yüz il olunca dayaneydiz,

Elmi, ədəbi, fəzli, kəmalatı daneydiz,

Ey bildir, inişil, nola odlara yaneydiz!

Та eyləmiyeydiz də bu qafılləri agah!

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!Bilməm nə işim vardı, başım harda qızışdı,

Elm ilə belə düşmən olan qövm barışdı,

Təcdidi vəfa birlə maariflə sarışdı,

Rahət yata bilməm, mənə qəm muri darışdı.

Etməkmi olar bir də bu uymuşları ikrah?

Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#317 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:40

VAİZ, QƏLƏM ƏHLİN YENƏ TƏHQİR ELƏYİRSƏN


Vaiz, qələm əhlin yenə təhqir eləyirsən!

Ey əbri-siyəh, nuri nə təstir eləyirsən!El cümlə dönüb olsa da kafir işin olmaz,

Təzvirini kim ki, duya təkfir eləyirsən!Lən eyləyərək qasibə məxluqu soyursan,

Fani deyərək aləmi təmir eləyirsən!Gördüm yuxuda baği-behişt içrə gəzirsən,

İnsaf!.... Bunu sən necə təbir eləyirsən?Tərk eylə riyani ki, riya şirki-xəfidir,

İşbu sözü kəndin belə təqrir eləyirsən.Mən məkrini hiss etməyə meyl etmədim əsla,

Kəndin dili-həssasımə təsir eləyirsən!Bizdən gözünü yığ ki, sənə aldanan olmaz,

Get onları xam tovla ki, təzvir eləyirsən!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#318 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:40

UŞAQLARA


Ey millətin ümmidi, dilü canı, uşaqlar!

Validlərinin sevgili cananı, uşaqlar!Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət,

Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət,

Validləriniz xərcinizə etdi kəfalət,

Əlminnətü-lillah, sizə yar oldu səadət,

Olduz hərəniz bir evin oğlanı, uşaqlar!

Asudə gəzin indi bu dünyanı, uşaqlar!Siz sərv kimi sərkəş olub boylə boy atdız,

İllik beçə tək banlayaraq xalqı oyatdız,

Şad oldu pədər, madəriniz -- bu boya çatdız,

Bəsdir sizə gəhvareyi-naz içrə ki, yatdız,

İndi buraxın balışı, yorğanı, uşaqlar!

Həm tərk eləyin xaneyi-viranı, uşaqlar!Vəqt oldu çıxıb küçədə cövlan edəsiz siz,

Hərcayi gəzib, hər yeri seyran edəsiz siz,

Cəngü cədəlü qarətü talan edəsiz siz,

Hər cildə girib aləmi viran edəsiz siz,

Gündə atasız bir neçə patranı, uşaqlar!

Та öyrənəsiz şiveyi-dəvanı, uşaqlar!Vəqt oldu həvəs etməyəsiz məktəbə, dərsə,

Təlim alasız hər nə ki, aləmdə betərsə,

Xeyri buraxıb əxz edəsiz hər nə zərərsə,

Mail olasız hər işə kim, fıtnəsə, şərsə,

Adət qılasız hərzəvü hədyanı, uşaqlar!

Siz neyləyəsiz məktəbi, mollanı, uşaqlar!Vəqt oldu vurab yıxmağa müştaq olasız siz,

Evdə gərək əvvəlcə ki, qoççaq olasız siz,

Həm validə, həm validəyə ağ olasız siz,

Dincəlməyələr ta nə qədər sağ olasız siz,

Hər gün döyəsiz madəri-nalanı, uşaqlar!

Ta uf deməyə qalmaya imkanı, uşaqlar!Hər istədiyin olmasa hasil pədərindən,--

Vur, yıx, cala ta qorxuya düşsün zərərindən,

Söy ağzına cürətlə, çəkinmə hünərindən,

Biçarə xilas olmaq üçün şurü şərindən,

Çıxsın canı, satsın qabı, qazanı, uşaqlar!

Neylər dəxi ol sərvətü samanı, uşaqlar!Bəsdir ki, oğul sahibi düşkün pədər oldu,

Xeyr oldu əcəb aqibəti, bəxtəvər oldü,

Göz nuru hesab eylədiyi dərdi-sər oldu,

Zəhmətlə əmək verdiyi cümlə hədər oldu;

Nə ölmədi, ta kim, qutara canı, uşaqlar!

Nə tapmadı öz dərdinə dərmanı, uşaqlar!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#319 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:41

UŞAQDIR


Ay başı daşdı kişi! Dinmə, uşaqdır uşağım!

Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!Keyfınə dəymə, söyə ya sənə, ya qardaşına,

Atavun goru üçün, boşda bu tifli başına!

İndicə-indicə ancaq yetir on bir yaşına,

Əqli kəsmir, hələ bir körpə uşaqdır uşağım!

Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama,

Göyərib coşma, utan, qonşuları yığma dama,

Sənə söydükləri getsin başı batmış atama,

Qışqırıb bağrını da yarma, uşaqdır uşağım!

Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!Ax, nə yaxşı kişidir qonşumuz Ağcanın əri,--

Oğlu söydükcə fərəhdən açılır balü pəri;

Yoxsa, ay hərzə kişi, bir quru sözdən ötəri

Darıxırsan, deməyirsən ki, uşaqdır uşağım!?

Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!Kişi, az söylə mənə bir dəxi məktəb sözünü!

Yəni məktəblə uşaq kamil edərmiş özünü?

Bir söyüşdən yana az danla bu tiflin üzünü!

Sözü ləzzətli, şirin dilli uşaqdır uşağım!

Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!Deyilik erməni, zaye edək övladımızı,

Oxudaq gözləri açılmamış əhfadımızı,

Görmüşəm elm oxumuş heyvərə damadımızı,

Qoymaram məktəbə, bir qabil uşaqdır uşağım!

Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#320 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:41

UÇİTELLƏR


Tövqif edilmişdi mağıl Gəncə siyezdi,

Olmuşduq əcəb biz dəxi rahət, uçitellər!Düşdü tovuğu turşuya bədbəxt "Nicat"ın,

Əyləşmədi bir ləhzə fərağət uçitellər!Divan-dərəni bəndə çəkib aldı dübarə,

Bu bidət olan əmrə icazət, uçitellər!İndi Bakıda başlanacaq, oldu bu iclas,

Olduq yenə ol məclisə dəvət, uçitellər!Qoymur bu qapanmış bizi dünyada beş-on gün

Adətcə çəkib kef, edək işrət, uçitellər!Bilməm bu siyezdin nədir axır bizə xeyri -

Hər ildə çəkək bunca əziyyət, uçitellər?!Daim bu təşəbüsslər olur həqqüləməlsiz,

Millət pulu yox ta alaq ücrət, uçitellər!Lazım gətirir xərc edək ancaq cibimizdən,

Həm xərc ola mayeyi-zəhmət, uçitellər!Boylə əmələ aqil olan mürtəkib olmaz,

Layiqmi cibişdana xəyanət, uçitellər?!Yəni nə deməkdir bu ki, sən pulunu xərc et,

Та elm oxuyub dərs ala millət, uçitellər?!Millətdən ötür ağlayan axırda olur kor, --

Məzmunlu məsəldir bu ibarət, uçitellər!Bildir də nə zəhmətlə bu iclasa yığışdıq,

Etdik nə qədər boş yerə söhbət, uçitellər!Lağ-lağ danışıldı ki, nədir şiə və sünni,

Lazım ki, bir olsun bu şəriət, uçitellər!Derdiz ki, gərəkdir açıla məktəbi-nisvan,

Bir yanda dəxi məktəbi-sənət, uçitellər!Bu hərzəvü hədyanlara kimlər qulaq asdı,

Kim verdi bu axmaq sözə qiymət, uçitellər?!Baş tutdumu beytülmalınız, söylə, sən allah?!

Çəkdiz, mən ölüm, hiç xəcalət, uçitellər?!İslamın ölüb yoxsa sanırdız vükəlası?

Xudsər eləyirdiz də vəkalət, uçitellər?!Bir millətə kim, siz olasız hadiyü hami,

Batsın yerə, ya rəb, belə millət, uçitellər!Sidqi bu ki, bu barədə rəyimdir əlavə --

Sizlə edə bilməm də şərakət, uçitellər!Fikrim budur ancaq olam öz keyfimə məşğul

Bu guşeyi-gülzardə xəlvət, uçitellər!"Mey şişədə, cam əldə, ağır nəşə başımda"....

Bu şerin edəm virdini adət, uçitellər!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#321 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:42

II

Ey əzizim, xələfım, mayeyi-izzü şərəfim, ruhi-rəvan, munisi-can, tabü təvan, tazə cəvanım ki, on ildən bəridir ömri-giranmayəmi, yalqız demirəm dinimi, imanını, insafımı, vicdanımı, irfanımı, həm canımı da, cümlə qonum-qonşu deyil, el də bilir ki, sənə vəqf eləyib, şamü səhər, hər nə qədər rəncü kədər, xeyrü zərər, fitnəvü şər səndən ötər dövri-qədərdən yetişibdirsə mənə, canıma minnətlə qəbul etmişəm, ancaq atalıq həqqimin ifası üçün, mehrü məhəbbətlə, nə izzətlə, nə halətlə sənə tərbiyə, təlim edərək, sərv-qədin bəsləmişəm, canü dilimdən səni çox istəmişəm, bir para sırf axmaq olub öz gözünün nura olan sevgili övladını tədrislə təzyi və təzyiq eləyən cahilü gümrah atalar tək səni zindani-mədarisdə müqəyyəd eləyib, elmü maarif deyilən boş, əbəs, insana cəfəng işlər ilə fıkrini, həm əqlini, vicdanını məhdud qılıb ruhunu incitməmişəm, zəhmətinə bitməmişəm, küçədə, bazarda öz qəsdinə iqdam edərək, hər günü bayram edərək, günləri axşam edərək, xoşladığın tək dolanıb, gəzməyinə razı olub, mən səni bir sənətə də qoymamışam, hər gecə hər yerdə qonaq qalmağını, zövqü səfa almağını, zurna, qaval çalmağını xoşlamışam, öz başına boşlamışam, həmd xudayə ki, olubsan belə qüvvətli, məhabətli, şücaətli cəvan, şiri-jəyan, bəbri-bəyan; vəqt о zamandır dəxi bundan belə bir ad çıxarıb, iş bacarıb, ilxı qovub, mal aparıb, dəhrə qiyamət qoparıb, yolları məsdud eləyib, aləmi məhdud eləyib, hasili-məqsud eləyib, sən məni xoşnud eləyib adəti-quldur olasan, yol vurasan, el qırasan, gərçi qaçaqlıqda tutulmaq da var, əmma, onu fikr eyləmə əsla ki, dutulsan, ələ düşsən də tərəhhümlüdür ərbabi-hökümət, sənə eylər hamı hörmət, olasan həbsdə rahət, çörəyin gərm, suyun saf, yerin künci-fərağət, sənə bir kimsədə cürət olamaz etsin əziyyət, nola bir gün düşə fürsət qaçasan qurtarasan həbsdən; əlbət ki, əgər qaçmağa da olmaya imkan, işini qət edə divan, olasan əhli-pasilyan, nə qəmin var, sənə qurban ki, о yerlərdə nə çoxdur sən özün xoşladığın Sonya kimi qünçə-dəhən, sim-bədən, rəşki-çəmən, zülfü səmən, gözləri ahuyi-xütən, göpgözəl, ağappaq, о ismətli, vəcahətli, səbahətli, məlahətli madamlar, birin əlbəttə alarsan, desə rus ol, nə çətin şeydir, olarsan, dəxi bir xaç da salarsan, bu əməldən ucalarsan....İvan namın alarsan,

Amilyanov olarsan,

Nə qədər olsa da ömrün

О yerlərdə qalarsan.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#322 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:42

BƏHRİ-TƏVİL


UZUN DƏRYA


IEy fələk, zülmün əyandır, bu necə dövri-zamandır ki, işim ahü-fəğandır, məni yandırma amandır, gözümün əşqi rəvandır, ürəyim dopdolu qandır, hamı qəmdən bu yamandır ki, neçə əhli-qələmlər, buraxıb canıma qəmlər, qarışıb dərd-bəhəmlər, ürəyim indi vərəmlər, qəzetə, jurnala bu küfri-şiyəmlər necə cürətlə rəqəmlər yazıb islamə sitəmlər eləyirlər ki, gərək aləmi-islamda, hər ölkədə, hər şəhrdə, dinarü-dirəmlər saçılıb, məktəbi-nisvan açılıb, qız balalar məktəbə hazır olalar, elmdə mahir olalar, fəzldə bahir olalar, başdan-ayağa geyələr don, gedələr məktəbə on-on, dutalar şiveyi-bidət, oxuyub nəhvlə hikmət, alalar dərsi-təbabət, bilələr cümlə kitabət, edələr yazmağa adət, itə ismət, bata iffət, aman, ey vah! Ay allah, bu qövm oldu nə gümrah, bu nə şiveyi-ikrah! Bu nə zümreyi-bədxah!

Salıb aləmə pərxaş, bular lal ola, ey kaş, düşə başlarına daş! Xüdaya, bu nə güftar, nə rəftar, nə murdar, nə biar, fənakarə bizi sövq eləmək fikrinə amadə olublar! Qıza lazımdır əgər bilmək: о da ev işi, paltar tikişi, köhnə yumaq, yun daramaq, don yamamaq, səhnü-səranı süpürüb, kasanı qabı üfurüb, küftə, kələm dolması, mət halvası, ət bozbaşı, ya lobyalı aş, bir dəxi təndir lavaşı eyləməyindəndir ibarət ki, əgər bunları da bilməsə eyb eyləməz, ancaq qıza ən lazıməli bir, iki, üç məsələni bilməyidir, bilsə olur əmrə kifayət, biri oldur ki, gəlin getdiyi evdə bacarıb, qaynataya, qaynanaya çımxıra bilsin ki, ona söz deməyə etməyə bir kimsə də cürət, biri də qaynı ilə sahibi mabeyninə bir hadiseyi-təfriqədir kim, ona dair edə hiylət ki, beş-üç gündə çox ildən qazanılmış bu qədər mehrü-məhəbbət, ola təbdili-ədavət, biri həm axırı ən ümdəsi damdabacanın, həm xoxunun, xortdanın adlarını bilməkdə gərək səy edə övrət, nə qədər faidəsı var bu işin gər ola diqqət ki, əgər ağlaya, yainki dəcəllik edə bir tifl, nəhayət, anası söyləsə bu adları filfövr edər övladını rahət və qalar əqli səlamət, başı çəkməz də məlamət....Budur aləmi-nisvan!

Budur hali-müsəlman!

Gərəkdir edə məhdud

Öz övladını insan!Sən, əmma, hələ qanma!

Inanmırsan inanma!

Fərəhlən əməlindən!

Utanmırsan, utanma!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#323 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:44

Bakılı deyir ki:


Rəməzan eydinin icrasını hərçənd bizə
Həzəratı-üləma bircə gün elam etdi;
Biz o bir gündə də ancaq dükan, aldıq, satdıq,
Ancaq onlar qara məxluq ilə bayram etdi.

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#324 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:44

Başqa millətdən hüququ almaq üçün hər zaman


Başqa millətdən hüququ almaq üçün hər zaman
Inqilabiyyun, səlahiyyun, rəşadiyyun çıxar!
Bizdən isə satmağa namusü irzi-milləti!
Ətidalıyyun, himariyyun, fəsadiyyun çıxar!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 


#325 Мой Баку

Мой Баку

  Guru

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3701 posts
 • Offline

Posted 03 May 2011 - 11:44

Axşam olcaq üçeniklər hərə bir madmazelin


Axşam olcaq üçeniklər hərə bir madmazelin
Keçirib qol qoluna küçədə cövlan ediyor;
Sonyalar bunları tədris edəsəymiş, əcəba,
Üçitellər dəxi məktəbdə nə meydan ediyor?!

Мне стыдно за тех, для кого скромность является предметом насмешек, религия - отсталостью от жизни, а стыдливость - неуверенностью в себе.

 Администрация сайта не несёт ответственности за сообщения на форуме и содержание рекламных баннеров.
Всё написанное является частным мнением независимых пользователей форума.

Copyright © 2009-2015 Disput.Az